VGK-tuen evaluointi

Ulkoministeriön viestinnän ja globaalikasvatuksen (VGK) tuki evaluoitiin ensimmäisen kerran kesällä 2020. Tarkoituksena oli arvioida, miten VGK-tuki on saavuttanut tavoitteensa lisätä suomalaisten tietoisuutta kehityskysymyksistä, miten tuki on osallistanut ja aktivoinut kansalaisia toimimaan kehityskysymysten parissa, sekä miten tuki on vaikuttanut Suomen kehityspoliittisten tavoitteiden saavuttamiseen.

Ulkoministeriön viestinnän ja globaalikasvatuksen (VGK) tuella on tärkeä merkitys kehityspolitiikassa ja kehitysyhteistyössä. Erillistä VGK- tukimuotoa koskevan evaluoinnin keskeisimpien havaintojen mukaan VGK-tuella rahoitetut hankkeet edistävät globaalivastuun ymmärtämistä suomalaisten parissa Agenda 2030:n hengessä ja aktivoivat kansalaisia globaalivastuun edistämiseksi. Sekä viestinnällisissä että kasvatuksellisissa hankkeissa pyritään lisäämään suomalaisten tietoja ja taitoja kestävän kehityksen edistämiseksi.

Hankkeissa näkyy kytkös etenkin kestävän kehityksen alatavoitteeseen 4.7, joka painottaa, että kaikkien oppijoiden tulisi saada kestävän kehityksen edistämiseen tarvittavat maailmankansalaisen tiedot ja taidot, jotta pystymme rakentamaan kestävää tulevaisuutta ja mahdollisuuksia yhdessä ja ihmisoikeuksia kunnioittaen.

Evaluoinnin mukaan yhteistyötä ulkoministeriön eri yksiköiden välillä on vahvistettu viimeisen kahden vuoden aikana, samoin kuin laajemmin eri hallinnonalojen kesken.

Evaluointi toteaa myös, että VGK-hankkeet ovat saavuttaneet omat hanketavoitteensa hyvin. Myös VGK-tuen periaatteellinen tavoite ’lisääntynyt suomalaisten tietoisuus kehityskysymyksistä ja kansalaisten osallistaminen niihin’ toteutuu hankkeissa hyvin. Tuen kokonaisvaikuttavuutta ei kuitenkaan pystytty arvioimaan evaluoinnin puitteissa. Toimijajoukko ja hankkeiden monimuotoisuus ovat evaluoinnin mukaan kaventuneet tarkastelujakson 2015-2020 aikana.

Evaluointi nosti esille sen, että kehitysviestintään tarvittaisiin myös joustavaa ja ketterää rahoitusta, jolla pystyttäisiin tarttumaan ajankohtaisiin kehityskysymyksiin, tavoittamaan laajoja uusia kohderyhmiä sekä haastamaan kehityspolitiikkaa.

Evaluointi antoi välittömiä ja pidemmän tähtäimen strategisia suositusta. Evaluoinnin välittömiä suosituksia otettiin osaltaan huomioon syksyn 2020 VGK-tuen haussa. Lisäksi ulkoministeriö hyödyntää suosituksia VGK-tuen strategisessa kehittämisessä ja yhteistyön kehittämisessä sekä ministeriössä että sidosryhmien kanssa. Suositusten varaan rakennetaan toimenpiteitä syksyllä 2020 laadittavassa evaluoinnin johdon vastineessa.

 

Evaluointiraportti

Viestintä- ja globaalikasvatuksen tuen evaluointi 2015-2020 (pdf, suomi, 2 MB, 64 sivua) (avautuu uuteen ikkunaan)

Johdon vastine suositusten toimeenpanosta ja suositusten seurantataulukko

Viestintä- ja globaalikasvatustuen evaluoinnin johdon vastine 2021 (PDF, 4,1 MB)

Viestintä- ja globaalikasvatustuen evaluoinnin suositusten seurantataulukko (PDF, 424 KB)