Evaluointiraportti: Suomen tuki Mosambikin opetussektorille vuosina 2014-2022

Ulkoministeriön teettämä evaluointi tarkastelee Suomen tukea Mosambikin opetussektorille sekä yhteistyössä saavutettuja tuloksia. Vuosina 2014-2022 Suomi tuki opetusta kahdenvälisesti erityisesti yhteisrahasto FASEn sekä Maailmanpankin ja Mosambikin opetusministeriön yhteisen opettajien täydennyskoulutuspilotin (COACH/Aprender mais) kautta. Lisäksi raportissa tarkastellaan muiden ohjelmien täydentävää vaikutusta maaohjelman kokonaistavoitteiden kannalta.

Koulutus on yksi Suomen kehityspolitiikan ja -yhteistyön keskeisistä painopisteistä. Tuki Mosambikin opetussektorille on puolestaan yksi Suomen suurimmista panostuksista yhteen sektoriin. Viime vuosina Suomi on painottanut erityisesti tyttöjen koulunkäynnin lisäämistä sekä opettajien ja rehtorien osaamisen vahvistamista.

Evaluoinnin mukaan Suomen tuki Mosambikin opetussektorille on ollut viime vuosikymmeninä johdonmukaista ja merkittävää. Tuki on painottunut erityisesti perusopetukseen vuodesta 2016 lähtien. Opetusalan keskeiset toimijat, erityisesti Mosambikin opetusministeriö (MINEDH), arvostavat Suomen kumppanuutta sekä asiantuntemusta ja teknistä apua erityisesti opettajankoulutuksen ja kaksikielisen koulutuksen kysymyksissä.

Kahdenvälisen tuen – FASE ja COACH - lisäksi opetussektoria ovat tukeneet suomalaisten korkeakoulujen ja kansalaisyhteiskunnan toimijat. Tämä on lisännyt suomalaista näkyvyyttä ja relevanssia mosambikilaisten opetussektorin toimijoiden keskuudessa.

Pidemmällä aikavälillä Mosambik on edistynyt merkittävästi perusopetuksen saatavuuden parantamisessa. Suomen ja muiden avunantajien tuki yhteisrahasto FASElle sekä muu kohdennettu tuki ovat edistäneet merkittäviä saavutuksia koko maassa ja parantaneet koulutuspalvelujen yhdenvertaisuutta. Onnistumisista huolimatta koulutustarjonnassa on edelleen valtavia puutteita, jotka liittyvät erityisesti sukupuolten välisten erojen kaventamiseen, koulutiloihin ja oppikirjoihin sekä oppimistuloksiin.

Evaluointi suosittaa, että Suomi jatkaa painotustaan tyttöjen koulunkäyntiin, opettajien osaamisen parantamiseen sekä kouluhallinnon parantamiseen perusopetuksessa vuoden 2024 ajan. Evaluointi kehottaa Suomea myös keräämään yhteistyötä koskevia oppeja ja varmistamaan, että ne ovat muiden avunantajien tiedossa. Lisäksi evaluaatio sisältää monia muita suosituksia, jotka koskevat sekä Suomea että muita Mosambikin opetussektorin toimijoita.  

Evaluointi toteutettiin aikavälillä elokuu 2023-helmikuu 2024. Tammikuussa 2024 Suomi päätti sopeuttaa yhteistyötään Mosambikin kanssa. Jatkossa yhteistyön painopiste siirtyy perinteisestä kahdenvälisestä kehitysyhteistyöstä monipuolisiin poliittisiin ja kaupallistaloudellisiin suhteisiin. Muuttunut tilanne on huomioitu evaluaation suosituksissa.