Yleissopimus naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemisestä ja torjumisesta (2011)

Naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemisestä ja torjumisesta tehdyn Euroopan neuvoston yleissopimuksen (Istanbulin sopimus) tavoitteena on naisiin kohdistuvan väkivallan ehkäiseminen ja poistaminen, väkivallan uhrien suojeleminen sekä väkivallan tekijöiden saattaminen edesvastuuseen. Yleissopimusta sovelletaan kaikkiin väkivallan muotoihin, perheväkivalta mukaan lukien.

Yleissopimuksen tavoitteena on edistää kaikkien naisiin kohdistuvien syrjinnän muotojen poistamista sekä naisten ja miesten välistä tosiasiallista tasa-arvoa.

Yleissopimus on Euroopassa ensimmäinen oikeudellisesti sitova sopimus naisten suojelemiseksi väkivallalta. Yleissopimuksen kulmakivenä on uhrilähtöisyys. Yleissopimuksessa määrätään valtion huolellisuusvelvoitteesta ehkäistä väkivaltaa, rangaista sen tekijöitä sekä hyvittää väkivallanteot uhreille.

Yleissopimus sisältää määräyksiä myös väkivallan uhrien suojelusta ja heille tarjottavista tukipalveluista, uhreille osoitettavista korvauksista sekä laaja-alaisista ja yhteensovitetuista toimintaperiaatteista.

Yleissopimuksen täytäntöönpanoa seuraa naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan torjunnan asiantuntijaryhmä (Group of Experts on Action against Violence against Women and Domestic Violence; GREVIO). Yleissopimuksen osapuolten komitea voi antaa suosituksia GREVIOn raportissaan antamien näkemysten täytäntöönpanemiseksi.

Yleissopimus tuli Suomen osalta voimaan 1.8.2015; laki naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemisestä ja torjumisesta tehdyn Euroopan neuvoston yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (SopS 52/2015(Linkki toiselle web-sivustolle.) (avautuu uuteen ikkunaan)) ja asetus naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemisestä ja torjumisesta tehdyn Euroopan neuvoston yleissopimuksen voimaansaattamisesta sekä yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta (SopS 53/2015(Linkki toiselle web-sivustolle.) (avautuu uuteen ikkunaan)).

Perustietoa, mm. voimaantulo- ja osapuolitiedot sekä linkki sopimustekstiin löytyy Finlexin valtiosopimusten viitetietokannasta(Linkki toiselle web-sivustolle.) (avautuu uuteen ikkunaan).

1. valvontakierros

1. kierroksen kyselylomake

Suomen vastaus

Grevion raportti ja hallituksen kommentit

Osapuolten komitean suositus

Hallituksen raportti suosituksen täytäntöönpanosta

Osapuolten komitean päätelmät suositusten täytäntöönpanosta (tulossa)

2. valvontakierros

 

Tämän sivun sisällöstä vastaa