Eurooppalainen yleissopimus kidutuksen ja epäinhimillisen tai halventavan kohtelun tai rangaistuksen estämiseksi (1987)

Yleissopimuksella perustettiin eurooppalainen komitea kidutuksen ja epäinhimillisen tai halventavan kohtelun taikka rangaistuksen estämiseksi. Komitean tehtävänä on tarkastuskäyntejä tekemällä tutkia vapaudenriiston kohteeksi joutuneiden henkilöiden kohtelua ja vahvistaa heidän suojeluaan kidutukselta ja epäinhimilliseltä tai halventavalta kohtelulta tai rangaistukselta. Komitean jäsenet ovat riippumattomia ja puolueettomia asiantuntijoita.

Euroopan neuvoston ministerikomitea hyväksyi eurooppalaisen yleissopimuksen kidutuksen ja epäinhimillisen tai halventavan kohtelun tai rangaistuksen estämiseksi 26.6.1987. Se tuli kansainvälisesti voimaan 1.2.1989.

Yleissopimus tuli Suomen osalta voimaan 1.4.1991; laki kidutuksen ja epäinhimillisen tai halventavan kohtelun tai rangaistuksen estämiseksi tehdyn eurooppalaisen yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä sekä yleissopimuksen soveltamisesta (SopS 16/1991(Linkki toiselle web-sivustolle.) (avautuu uuteen ikkunaan)) ja asetus kidutuksen ja epäinhimillisen tai halventavan kohtelun tai rangaistuksen estämiseksi tehdyn eurooppalaisen yleissopimuksen voimaansaattamisesta ja yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä sekä yleissopimuksen soveltamisesta annetun lain voimaantulosta (SopS 17/1991(Linkki toiselle web-sivustolle.) (avautuu uuteen ikkunaan)).

Perustietoa, mm. voimaantulo- ja osapuolitiedot sekä linkki sopimustekstiin löytyy Finlexin valtiosopimusten viitetietokannasta(Linkki toiselle web-sivustolle.) (avautuu uuteen ikkunaan).

Sopimus kuuluu oikeusministeriön(Linkki toiselle web-sivustolle.) (avautuu uuteen ikkunaan) hallinnonalaan.