Ulkomaisille investoinneille myönteisiä uudistuksia Vietnamin lainsäädäntöön

Ulkomaisille investoinneille myönteisiä uudistuksia Vietnamin lainsäädäntöön

Vietnamissa astui heinäkuun alusta voimaan uudet investointi-, yritys- ja kiinteistölait. Kansainvälinen yritysyhteisö suhtautuu varovaisen positiivisesti osaan uudistuksista. Täytäntöönpanoa ohjaavat asetukset ovat kuitenkin vielä julkaisematta, ja vasta lakien täytäntöönpanon myötä nähdään, minkälaista konkreettista vaikutusta uusilla laeilla mahdollisesti on.

Vietnamin yleisestikin vaikeassa liiketoimintaympäristössä asetetaan lisäksi merkittäviä rajoituksia ulkomaisten yritysten toimintaan. Heinäkuun ensimmäisenä päivänä voimaan tulleiden uusien investointi-, yritys- ja kiinteistölakien myötä joitakin myönteisiä uudistuksia on kuitenkin tehty. Tässä raportissa kerrotaan joistakin keskeisistä muutoksista.

Uudessa investointilaissa "ulkomainen investoija" on määritelty aikaisempaa selkeämmin. Laki myös avaa useamman sektorin ja maantieteellisen alueen ulkomaisille investoinneille. Sekä uusille projekteille että vanhojen projektien laajentamiselle tarjotaan erilaisia houkuttimia. 

Mahdolliset riidat pystytään edelleen pääsääntöisesti ratkaisemaan ainoastaan vietnamilaisessa tuomioistuimessa, mutta uusi laki avaa joitakin mahdollisuuksia riitojenratkaisuun ulkomailla. Erittäin myönteisenä kehityksenä pidetään myös sitä, että esimerkiksi provinssit eivät voi enää uuden investointilain mukaan itse keksiä omia ehtoja investoinneille.

Kuva: Rauli Virtanen
Rakennuksia

Uuden lain myötä on myös mahdollista, että joissakin tapauksissa kokonaan ulkomainen yritys (100 prosentin omistajuus) voisi saada luvan toimia tietyillä sektoreilla, mutta kansainvälisten lakitoimistojen asiantuntijat eivät uskalla vielä sanoa toteutuuko tämä käytännössä.

Ulkomaisiin omistajuussääntöihin tulee joka tapauksessa muutoksia myönteiseen, ulkomaalaisille avoimempaan suuntaan. Uudet investointi- ja yrityslait ovat tähän liittyen kuitenkin osittain ristiriitaisia ja varmuutta uusista käytännöistä ei vielä ole.

Korkeista odotuksista huolimatta edelleen merkittäviä rajoituksia

Yksi investointilain odotetumpia muutoksia on ulkomaisten investointien salliminen useammalle yrityssektorille.

Kun laissa listattiin aikaisemmin ne sektorit, joilla ulkomaalaisilla oli lupa toimia (nk. positiivilista), uudessa investointilistassa määritellään sektorit, joilla ei saa toimia (negatiivilista).Mikäli ulkomaiset investoinnit jollekin sektorille eivät ole konkreettisesti laissa kiellettyjä, ovat ne sallittuja.

Kansainväliset toimijat ovat kuitenkin pettyneitä kiellettyjen alojen laajuuteen. Listalla on 267 eri yrityssektoria kuten jakelu, logistiikka, terveydenhuolto ja koulutus. Nämä ovat ns. "ehdollisia investointialoja" joille ulkomaiset investoijat eivät saa osallistua ilman erillistä harkintaa ja lupaa.

Kansainväliset kauppakamarit Vietnamissa ovat nostaneet esille, että esimerkiksi Kiinan ja Indonesian vastaavilla listoilla on ainoastaan 30–40 tällaista rajoitettua liiketoiminta-aluetta. Yksi Vietnamin tärkeimmistä tavoitteista on houkutella lisää ulkomaista pääomaa PPP-projektien avulla (Public Private Partnerships), mutta investointisektoreiden tarkka rajaus ei edesauta tätä pyrkimystä. 

Uusi yrityslaki merkittävä virstanpylväs

Kansainvälisten lakitoimistojen edustajat pitävät uutta yrityslakia tärkeänä virstanpylväänä Vietnamin kehityksessä. Taloudelliset uudistukset aloitettiin nk. Doi Moi-reformeilla 1986 ja nämä linjaukset päivitettiin vuonna 2000.

Seuraavaksi Vietnam sai ensimmäisen yhdistetyn yrityslain kotimaisille ja ulkomaisille yrityksille vuonna 2005 ja liittyi WTO:n jäseneksi 2007. Nyt voimaan astunut laki on tämän kehityskaaren seuraava merkittävä uudistusaskel.

Yrityslaissa säädetään Vietnamissa toimivien yritysten päivittäistä toimintaa. Lain tavoitteena on parantaa liiketoimintaympäristöä, paremmin suojella investoijia ja osakkaita sekä parantaa investointien hallintaa. Uusi laki ei vaadi Vietnamissa jo toimivilta yrityksiltä hallinnollisia toimenpiteitä kuten uutta rekisteröintiä tms.

Kansainväliset liiketoimintajuristit kuitenkin suosittelevat yrityksen omien sääntöjen muuttamista siten, että esimerkiksi osakkaiden äänestystilanteessa pystytään hyödyntämään uusia, ulkomaisille investoijille suotuisampia sääntöjä.

Uuden yrityslain mukaan päätösten blokkaaminen yksinkertaisesti sillä, että vastustavat osakkaat eivät saavu paikalle yhtiökokouksiin, on vaikeampaa.  Uusien äänestyssääntöjen myötä ulkomaisilla investoijilla on myös helpompaa päästä 51 prosentin ääniosuuteen, minkä uskotaan lisäävän ulkomaisten yritysten kiinnostusta investoida Vietnamiin.

Sittenkään helpotusta byrokratiaan?

Vietnam on sitoutunut vähentämään byrokratiaa liiketoimintaympäristön parantamiseksi. Tästä huolimatta ulkomainen investoija joutuu uusien lakien mukaan hakemaan erillisien investointirekisteröintisertifikaatin (IRC, Investment Registration Certificate) yrityksen rekisteröintisertifikaatin (ERC, Enterprize Registration Certificate) lisäksi.

Hallitus kuitenkin vakuuttaa, että ERC:n saaminen on paljon aikaisempaa nopeampaa ja onnistuu muutamassa päivässä. Merkittävä uudistus yritysrekisteröinnin suhteen on myös se, että ERC:ssä ei enää määritellä tarkkaa sektoria, jolla yrityksellä on lupa toimia.Yritys voi aikaisempaa paljon vapaammin harjoittaa liiketoimintaa eri aloilla ilman rekisteröinnin uusimista.

Vanhan lain mukaan yrityksellä ei voinut olla kuin yksi laillinen edustaja Vietnamissa. Nyt niitä voi olla useampi. Ainoa rajoitus on, että vähintään yhden edustajan on asuttava Vietnamissa.

Myös valtionyrityksen määrittely muuttuu uuden yrityslain myötä. Aikaisemmin valtionyrityksiksi luokiteltiin kaikki yritykset, joissa valtion omistuksessa oli vähintään 51 prosenttia. Nyt valtionyrityksiä ovat ainoastaan ne, joissa valtiolla on 100 prosentin omistajuus. Tämä voisi mahdollisesti tarkoittaa sitä, että tarjouskilpailuja tarvitaan tulevaisuudessa vähemmän.

Uudistuksia myös maanomistus- ja kiinteistölakeihin

Kuva: Timo Kuronen
Pilvenpiirtäjä HCMC

Vuosi sitten Vietnamissa uudistettiin maanomistuslaki ja tänä kesänä voimaan astuivat uudet kiinteistö- ja asuntolait. Näissä kolmessa laissa on tehty uudistuksia, joilla tähdätään Vietnamin kiinteistö- ja asuntomarkkinoiden elvytykseen.

Vuosien 2006–2008 kiinteistökuplan lisäksi vaikea byrokratia, aliarvoiset kiinteistötuotantoprojektit, pienet vuokramarkkinat ja ulkomaisen omistuksen rajoitukset on pitänyt alan lähes jäissä.

Kiinteistömarkkinoita pyritään nyt elvyttämään muun muassa vapauttamalla ulkomaalaisille kiinteistöjen ja asuntojen omistaminen Vietnamissa. Laki ulottuu myös Vietnamissa viisumilla oleskeleviin sijoittajiin sekä ulkomailla asuviin vietnamilaisiin.

Rajoituksia ulkomaisten omistukseen on kuitenkin edelleen runsaasti.

Esimerkiksi yksittäisen rakennuksen asunnoista korkeintaan 30 prosenttia saa olla ulkomaisessa omistuksessa. Tietyssä kaupunginosassa rajoitus on 250 taloa tai kymmenen prosenttia asuntokannasta. Ulkomaisen ostajan omistus rajoittuu 50 vuoteen, mutta kautta voidaan uusia.

Ulkomainen omistaja voi antaa talonsa vuokralle, mutta on velvoitettu ilmoittamaan siitä etukäteen paikallisille viranomaisille. Ulkomainen organisaatio ei saa antaa omistamiaan kiinteistöjä vuokralle, vaan voi ainoastaan käyttää niitä organisaationsa henkilökunnan asuntoina.

Uusi laki antaa myös merkittävästi paremman suojan ostajalle kiinteistökehittäjien kustannuksella. Laissa on myös muita sääntöjä, joiden avulla pyritään nostamaan kiinteistötuotannon laatua.

Vietnam on myös kesäkuussa avannut uuden online-palvelun, jossa Vietnamiin saapuvat yritykset voivat saada yksityiskohtaista opastusta esimerkiksi yrityksen perustamiseen tai muihin lupa-asioihin liittyviin vaatimuksiin. Lue lisää täältä!(Linkki toiselle verkkosivustolle) (avautuu uuteen ikkunaan)

Annina Barbosa

kauppa