Malesian talousarvioesitys vuodelle 2007

Malesian talouskehitys jatkuu myönteisenä. Kuluvan vuoden bruttokansantuotteen kasvuksi odotetaan yli 5 prosenttia. Yritysvero lasketaan nykyisestä 28 prosentista 26 prosenttiin vuoteen 2008 mennessä. Vuoden 2007 talousarvioesityksessä Malesia kasvattaa rohkeasti menojaan 10 prosenttia edellisvuodesta. Tiukan säästöpolitiikan aika on ohi.

Talousarvion kokonaissumma, 159,4 miljardia ringgitiä (USD 43,1 mrd), on 18 prosenttia enemmän kuin kuluvan vuoden varsinainen talousarvio (USD 36,5 mrd). Valtion talous säilyy alijäämäisenä (3,5 %). Hallituksen esittämä kasvuhakuinen talouspolitiikka tukee maaliskuussa julkaistun yhdeksännen Malesia-suunnitelman linjaa, jonka mukaisesti Malesia panostaa etenkin koulutukseen, tuotannon jalostusasteen nostamiseen, sekä yksityisen sektorin kilpailukyvyn parantamiseen.

Malesian pääministeri Abdullah Badawi, joka samalla toimii valtiovarainministerinä, esitti 1. syyskuuta Malesian parlamentille liittohallituksen talousarvion vuodelle 2007. Talousarvion kokonaissumma on 159,4 miljardia Malesian ringgitiä (MR) eli noin 43,1 miljardia Yhdysvaltain dollaria, mikä on 18 prosenttia suurempi kuin kuluvan vuoden varsinainen talousarvio. Valtion vero- ja muut tulot kasvoivat 11,8 prosenttia RM 134,8 miljardiin, mikä antoi sijaa ekspansiiviselle budjetille.

Valtio kasvattaa menojaan 10 prosentilla

Valtio kasvattaa kokonaismenojaan 10 prosentilla RM 128 miljardista 141 miljardiin. Hallituksen esittämä kasvuhakuinen talouspolitiikka tukee maaliskuussa julkaistun yhdeksännen Malesia-suunnitelman (Ninth Malaysia Plan; 9MP, viisivuotinen suunnitelma) linjaa, jonka mukaisesti Malesia panostaa etenkin koulutukseen, tuotannon jalostusasteen nostamiseen, sekä yksityisen sektorin kilpailukyvyn parantamiseen. Esitetyssä talousarviossa varataan 112,9 miljardia valtion toimintamenoihin, mikä on 11,6 prosenttia edellisvuotta enemmän.

Alijäämä supistunee

Hallitus arvioi kuluvan vuoden alijäämän supistuvan 3,5 prosenttiin bruttokansantuotteesta vuoden 2005 3,8 prosentista. Arvio vuoden 2007 alijäämäksi on 3,4 prosenttia. Malesian ei odoteta tasapainottavan budjettiaan yhdeksännen Malesia-suunnitelman aikana, vaan se säilynee alijäämäisenä. Inflaatio on kohonnut sähkön- ja öljyn hintojen nousujen takia ja säilyy korkeana. Kuluvan vuoden inflaatioksi arvioidaan noin 3,5 prosenttia, vaikka se on ensimmäisten seitsemän kuukauden jälkeen noussut 3,9 prosenttiin (vuonna 2005: 3 %).

Bruttokansantuotteen kasvuarvio yli viisi prosenttia

Hallitus laski Malesian kuluvan vuoden bruttokansantuotteen kasvuarvionsa 6 prosentista 5,8 prosenttiin. (Vuonna 2005: 5,3 %). Hallitus odottaa talouden kasvavan 6 prosentilla vuonna 2007. Eri taloudelliset tutkimuslaitokset arvioivat Malesian talouden kasvavan hieman tätä hitaammin, kuluvana vuotena kuitenkin yli viisi prosenttia ja vuonna 2007 noin 4,8–5,8 prosenttia. Alueellisesti tarkastellen Malesian kasvuvauhti edustaa Kaakkois-Aasian maiden keskitasoa. Vuoden 2005 Malesian kokonaisbruttokansantuote on 290 miljardia Yhdysvaltain dollaria ja bkt henkeä kohden on 4918 Yhdysaltain dollaria. Työttömyysaste on 3,8 prosenttia (2005). Yli 10 miljoonaisesta työvoimasta mittava osa on siirtotyöläisiä, joista osa laittomasti.

Ulkomaankauppa kasvussa

Malesian ulkomaankauppa on kasvanut viime vuosina. Kokonaisvienti vuonna 2005 oli 142 miljardia Yhdysvaltain dollaria ja tuonti 110 miljardia dollaria. Vuonna 2005 vienti kasvoi 12,3 prosenttia edellisestä vuodesta ja tuonti 10,8 prosenttia. Kauppataseen ylijäämä (32 mrd dollaria) kasvoi hieman edellisvuoteen verrattuna viennin vahvan kehityksen ansiosta. Kuluvan vuoden alkuosan viennin ja tuonnin lukemat viestivät kaupan kasvun jatkumisesta: viiden ensimmäisen kuukauden vientiluvut ovat 29 prosentia suuremmat kuin viime vuonna, tuonti on kasvanut 19 prosenttia.

Korkea raakaöljyn maailmanmarkkinahinta on lisännyt Malesian valtion tuloja. Kuluvana vuonna öljyalan tulojen odotetaan nousevan RM 53,7 miljardiin muodostaen lähes 40 prosenttia valtion kokonaistuloista (vuonna 2005: 29 %). Myös palvelusektori (5,7 % kasvu) sekä valmistusteollisuus (7,3 % kasvu) ovat osoittaneet vahvaa kasvua, jonka odotetaan jatkuvan.

Vuoden 2007 talousarvion pääkohdat

Malesian talous nojaa sähkö- ja elektroniikkatuotteiden vientiin ja jalostusarvoltaan alhaisiin polttoaine- ja palmuöljyvientiin. Viennistä noin puolet (47,1 %) on sähkö- ja elektroniikkatuotteita. Valtion taloudellista haavoittuvuutta maailman markkinoiden kysyntä- ja hintavaihteluihin pyritään puskuroimaan diversifioimalla talouden rakennetta, nostamalla tuotannon jalostusastetta, sekä modernisoimalla maataloussektoria. Ensi vuoden talousarvio tukee voimakkaasti yksityistä sektoria, jonka odotetaan toimivan kehitystyön veturina.

Liiketoimintaympäristöä kehitetään

Talousarviossa keskeinen sija annetaan liiketoimintaympäristön kehittämiselle. Kaiken kaikkiaan RM 46,5 miljardia budjetista lohkeaa kehityskustannuksien kattamiseen, mikä on huimat 31 prosenttia edellisvuotta enemmän. Tästä RM 20,8 miljardia varataan maatalouden, teollisuuden sekä infrastruktuurin kehittämiseen.

Rakennussektori

Rakennussektori, joka on kituuttanut viime vuodet Badawin hallituksen lopetettua edellisen pääministerin, Mahathirin, megaprojektien aikakauden, saa hallitukselta nyt erityishuomiota. Viime vuonna se oli ainoa talouden sektori, jolla oli negatiivinen kasvukehitys (-1,6). Nyt alan odotetaan elpyvän kasvuun yhdeksännessä Malesia-suunnitelmassa esitettyjen hankkeiden lähtiessä käyntiin. Ensi vuoden budjetista ohjataan RM 28,5 miljardia rakennussektorille. Tulevat rakennushankkeet jakaantuvat laajasti eri talouden osa-alueiden kehittämiseen.

Tarkoituksena on niin olemassa olevan infrastruktuurin parantaminen, yhteensovittaminen ja tehostaminen, kuin myös uusien rakennusprojektien aloittaminen. Paluuta megaprojekteihin ei kuitenkaan tehdä. Alueellisena tavoitteena on tukea niemimaan luoteisosan (Kedah, Perlis, Seberang Perai ja Pohjois-Perak -osavaltiot), itäisen rannikkoalueen (Kelantan, Terengganu, Pahang) sekä eteläkärjen (Johor) talousalueiden kilpailukyvyn kehittämistä. Samoin Kuala Lumpurista etelään sijoittuvan IT-alan yrityksille suunnatun "Multimedia Super Corridorin" kehittämistä jatketaan.

Maataloussektori

Maataloussektorille ohjataan RM 3,6 miljardia. Tästä RM 210 miljoonaa bioteknologian kehittämiseen. Alasta toivotaan uutta talouden tukipilaria. Bioteknologia-alan yrityksille tarjotaan muun muassa kymmenen vuoden verovapaus alkaen ensimmäisestä yrityksen tuottoa kirjanneesta vuodesta. Malesia on Indonesian kanssa maailman suurimmat palmuöljyntuottajamaat. Vuonna 2005 Malesia tuotti 15 miljoonaa tonnia palmuöljytuotteita, josta 90 prosenttia meni vientiin. Malesian tavoitteena on tuottaa 18 miljoonaa tonnia raakapalmuöljyä vuodessa vuonna 2010.

Maatalouden tuottavuuden nostamiseksi Malesia panostaa myös islamilaisen halal-ruokatuotannon kehittämiseen ja sen viennin edistämiseen.

Malesia tähtää islamilaisen pankki- ja rahoitusmaailman keskukseksi

Malesian suunnitelmissa on kehittyä islamilaisen pankki- ja rahoitusmaailman keskukseksi. Alan yrityksille ohjataan talousarviossa tukea roimien verohelpotuksien muodossa. Hallitus pyrkii rohkaisemaan sekä kotimaisten pankkien, että muiden yritysten laajentumista ulkomaille budjetoimalla varoja yritystoiminnan kustannuksien, sekä riskien vähentämiseen. Hallitus jatkaa bumiputra-politiikkansa mukaisesti ennen muuta kotimaan yritysten, sekä malaiji-kansalaisten kilpailukyvyn kohentamista.

Yritysveroa lasketaan

Merkittävää talousarviossa on yritysveron laskeminen 28 prosentista 27 prosenttiin ensi vuonna, sekä edelleen 26 prosenttiin vuonna 2008. Kahden prosenttiyksikön lasku nähdään rohkeana vetona hallitukselta ja parantavan Malesian kilpailukykyä alueella. Yritysveroa ei ole laskettu yhdeksään vuoteen. Hallitus ei esittänyt merkittäviä veronostoja muualle, joten kyseessä on jonkin tasoinen uhraus. Lupaamalla jo nyt laskea yritysveroa myös vuonna 2008 hallitus pyrkinee alleviivaamaan veron laskeva suuntaus, minkä toivotaan motivoivan ulkomaisia sijoittajia toimimaan Malesiassa. Malesian yritysvero on yhä korkea verrattuna lähialueen maista Hong Kongiin (17,7 %), Singaporeen (20 %) ja Taiwaniin (25 %), mutta alempi kuin esimerkiksi Thaimaan (30 %) ja Kiinan (33 %).

Kiinteistöalan verohelpotuksilla houkutellaan ulkomaisia sijoittajia

Kiinteistöalalle hallitus esittää verohelpotuksia, joilla pyritään myös houkuttelemaan ulkomaisia sijoittajia. Yksityisten kiinteistösijoittajien sekä kotimaan kiinteistösijoitusrahastojen (REIT-rahastot) osinkojen lähdeveroja alennetaan nykyisestä 28 prosentista 15 prosenttiin ja ulkomaisten instituutioiden kohdalla 20 prosenttiin.

Hallitus panostaa koulutukseen ja tutkimus- ja kehitystoimintaan

Ulkomaisten investoijien kannalta vuoden 2007 talousarviossa positiivista on hallituksen indikoima voimakas panostus koulutukseen, sekä tutkimus- ja kehitystoimintaan. Hallitus on nostanut "inhimillisen pääoman" kehittämisen yhdeksi kansallisista päätavoitteista. Budjetista RM 33,4 miljardia varataan malesialaisten koulutustason nostamiseen aina ala-asteilta korkeakouluopetukseen. Varoja suunnataan muun muassa opettajien kouluttamiseen, koulujen rakentamiseen sekä tietokoneiden hankkimiseen kouluihin.

Malesian ongelmana on ollut korkeatasoisen työvoiman tarjonnan vähyys. Hallitus tiedostaa, että mikäli se mielii jatkossakin vakuuttamaan muun muassa ICT-alan yrityksiä sijoittamaan toimintojaan maahan, on sen kyettävä tarjoamaan toimivan liikeympäristön lisäksi ammattitaitoista työvoimaa. Lisäksi talousarviossa varataan tutkimus- ja kehitystoimintaan yhteensä RM 761 miljoonaa (noin 0,5 % bkt:stä ), josta noin puolet tutkimustulosten ja uusien tuotteiden kaupallistamiseen (commercialisation).

Merkille pantavaa on hallituksen esittämä tavoite helpottaa viisumi- ja työlupahakemuksien saamista. Malesiassa työskentelevien ulkomaalaisten ammattitaitoisille puolisoille luvataan työlupa.

Epätasa-arvoista kehitystä pyritään lievittämään

Hallitus ohjaa myös varoja alueellisen sosio-taloudellisen epätasa-arvoisen kehityksen lievittämiseen, sekä köyhyyden poistamiseen. Matalimmin palkattuja valtion virkamiehiä ja pienillä eläkkeillä eläviä tuetaan muun muassa kertakorvauksilla, sekä vähävaraisia opiskelijoita opiskelustipendien muodossa. Budjetista RM 578 miljoonaa varataan köyhyyden poistamiseen.

Matkailua kehitetään

Malesia on nimennyt ensi vuoden "Visit Malaysia 2007"-vuodeksi ja budjetoi matkailun kehittämiseen RM 149 miljoonaa. Tähän liittyen hallitus ohjaa RM 685 miljoonaa taidealoille ja kulttuuriperinteiden tukemiseen. Kaiken kaikkiaan Malesiaan suuntautuvan turismin odotetaan kasvavan kiihtyvällä vauhdilla. Vuonna 2005 Malesiaan tuli noin 16 miljoonaa turistia.

Maailmanpankin syyskuun alussa 2006 julkaistussa tutkimuksessa, jossa vertailtiin yritystoiminnan helppoutta 175 maassa, Malesia sijoittui 25:nneksi. Selvityksessä vertailtiin yritystoimintaan liittyviä säädöksiä ja hallintoa. Malesiassa yritysten toimintaa hankaloittaa byrokraattisuus ja hitaat päätöksentekoprosessit muun muassa lupahakemuksien piirissä. Valtiontasolla Malesia on vapaakaupan kannattaja.

Suomen suurlähetystö, Kuala Lumpur