Hongkongin tulevan hallintojohtajan John Leen toimintaohjelma tuo mahdollisuuksia suomalaisyrityksille erityisesti digitalisaatiossa ja uusissa teknologioissa

Hongkongin tuleva hallintojohtaja John Lee haluaa säilyttää ja kehittää Hongkongin kansainvälistä asemaa muun maailman ja Manner-Kiinan yhdistävänä siltana. Leen toimintaohjelmasta löytyy mahdollisuuksia suomalaistoimijoille laajamittaisen digitalisaation, suurien infrastruktuurihankkeiden, terveydenhuoltojärjestelmän uudistamisen sekä ammatillisen ja aikuiskoulutuksen kehittämisen parissa.

Hongkongin kaupunkinäkymä

John Lee Ka-chiu valittiin Hongkongin uudeksi hallintojohtajaksi 8.5.2022 ja hänen viisivuotinen toimikautensa alkaa 1.7.2022.

Leen toimintaohjelma painottaa 1) alueen hallinnon tehostamista, 2) asuin- ja elinolojen parantamista, 3) kilpailukykyä ja kestävää kehitystä sekä 4) huolenpitoa ja inklusiivisuutta sekä nuorten uramahdollisuuksia.

Suomalaisyrityksille mahdollisuuksia löytyy erityisesti digitalisaation, uusien teknologioiden, infrastruktuurin, terveydenhuollon ja koulutuksen aloilla.

Asuminen ja infrastruktuuri

Hongkongin asuntopulaa pyritään helpottamaan yksinkertaistamalla ja nopeuttamalla maanhankintaa ja rakentamista sekä käyttöönottotarkastuksia, mahdollistamalla uudelleen yksityissektorin osallistumisen sosiaaliseen rakentamiseen ja lisäämällä subventoitujen omistusasuntojen rakentamista. Suunnitelmiin kuuluu erilaisia innovatiivisia rakennusteknologioita, mm. Modular Integrated Construction (MiC) -rakentaminen sekä rakennusten tietomallinnus (Building Information Modelling, BIM), jotka voivat tarjota markkinamahdollisuuksia suomalaistoimijoille.

Toimintaohjelmaan sisältyy merkittäviä infrastruktuurihankkeita, kuten pohjoisosien innovaatiokeskittymä Northern Metropolis, tekosaarihanke Lantau Tomorrow Vision sekä Shenzhenin rajalle suunniteltu Northern Link -ratahanke. Hankkeilla haetaan talouskasvua, uusia asuntoja sekä Hongkongin ja Manner-Kiinan integraatiokehityksen vauhdittamista. Laajat infrastruktuurihankkeet voivat tarjota mahdollisuuksia mm. suomalaisille konsultti-, energia- ja puhtaan teknologian alan yrityksille.

Kilpailukyky ja kestävä kehitys

Leen tavoitteena on pitää Hongkong avoimena ja globaalina metropolina, jossa on vapaa taloudellinen toimintaympäristö. Myös Kiinan 14. viisivuotissuunnitelmassa painotetaan Hongkongin kansallista roolia kansainvälisenä toimijana. Toimintasektoreista painotetaan erityisesti rahoitusta ja siihen liittyviä palveluita, innovaatioita ja teknologiaa, rakentamista ja infrastruktuuria, terveys- ja sosiaalipalveluita, koulutusta sekä kulttuuria ja luovaa taloutta.

Digitalisaatio on läpileikkaava teema eri toiminta-alojen kehityksessä, joten suomalaisyritykselle, joilla digitalisaatiota edistäviä ja hyödyntäviä ratkaisuja voi avautua mahdollisuuksia monella eri sektorilla. Kysyntää voi syntyä erityisesti liittyen rakennusten älykkyyteen ja digitalisaatioon (prop-techiin, kiinteistö- ja rakennusteknologiaan), terveys- ja koulutusteknologiaan ja fintechiin (rahoitusteknologiaan).

Hongkongin asemaa kansainvälisenä rahoituskeskuksena pyritään vahvistamaan. Tähän sisältyy mm. offshore renminbi-kauppa ja varainhallinta. Hongkongin pörssiin pyritään houkuttelemaan listautumaan lisää erityisesti korkean teknologian kansainvälisiä yrityksiä. Rahoitusmarkkinoiden kehitystä pyritään tukemaan ja niiden yhteyttä Manner-Kiinan rahoitusmarkkinoihin pyritään laajentamaan (esim. ETF connect avulla). Rahoitussektorin ja talouden digitalisaatioon ml. fintech sekä vihreään rahoitukseen ja ns. ESG-rahoitukseen panostetaan.

Hongkongista halutaan kehittää kansainvälisesti kilpailukykyinen innovaatio- ja teknologia-alan alan keskus ja panostaa muun muassa älykkäisiin kaupunkiratkaisuihin, julkisten palveluiden laajamittaiseen digitalisaatioon sekä digitaalisen infrastruktuurin rakentamiseen. Tavoitteena on myös panostaa erityisesti R&D -toimintaan ja korkean arvonlisän huipputeknologiateollisuuden kehittämiseen alueella. Innovaatio- ja teknologia-alan kehittäminen ja digitalisaatio laajasti voivat tarjota mahdollisuuksia suomalaisille alan toimijoille.

Tulevaisuudennäkymänä on, että Hongkong toimii jatkossakin muun maailman ja Manner-Kiinan yhdistävänä siltana niin taloudellisesti kuin kulttuurisesti. Luovista aloista pyritään kehittämään talouden uuttaa moottoria.

Hongkong pyrkii myös edelleen kehittämään rooliaan Aasian ja Tyynenmeren alueen oikeus- ja riitojenratkaisupalvelujen keskuksena. Tavoitteena on kehittää korkean arvonlisän palveluita muun muassa IP-oikeuksiin ja merioikeuteen liittyvissä kiistoissa.

Terveys ja koulutus

Sosiaali- ja terveydenhoitoalalla tavoitteena on laajamittainen palveluiden kehittäminen, muun muassa tuomalla digitalisaatio osaksi palveluita ja prosesseja sekä panostamalla gerontech-sektoriin eli erilaisin teknologisiin ratkaisuihin ikääntyvien ihmisten elämän helpottamiseksi.

Tavoitteena on edistää teknologian hyödyntämistä myös perusterveydenhuollossa muuttamalla alueen sairaanhoitoon pohjautuvaa järjestelmää monidisiplinaariseksi, ennaltaehkäiseväksi terveydenhoitojärjestelmäksi perustamalla terveyskeskuksia, tarjoamalla etäpalveluja ja kehittämällä julkisen ja yksityissektorin yhteistyötä. Sosiaali- ja terveydenhuollon kehittäminen tarjoaa mahdollisuuksia suomalaisille yrityksille mm. digitaalisessa terveydenhuollossa.

Koulutuksessa pyritään myös ottamaan käyttöön erilaisia digitaalisia ratkaisuja sekä edistämään ammatillisen koulutuksen suosiota ja elinikäisen oppimisen kulttuuria. Myös erilaisia kansainvälisiä harjoittelu- ja vaihtomahdollisuuksia nuorille halutaan lisätä sekä pyritään lisäämään tukea nuorille start up –yrittäjille. Opettajien ammatillista osaamista pyritään kehittämään ja opetussuunnitelmia pyritään uudistamaan vastaamaan Hongkongin tulevaisuuden tarpeita. Koulutusalalla mahdollisuuksia voi avautua suomalaistoimijoille esimerkiksi opetusalan konsultoinnissa ja opettajien koulutuksessa, erityisesti ammatillisessa ja aikuiskoulutuksessa. Koulutusteknologian puolella mahdollisuuksia löytyy esiopetuksesta, iltapäivätoiminnasta sekä STEM-opetuksesta.

 

Teksti: Johanna Karanko, pääkonsuli ja Lotta Huhtamäki, harjoittelija, Suomen pääkonsulaatti, Hongkong