Energiapolitiikka: Tanska kiristää tahtia uusiutuvan energian tavoitteiden toteutuksen osalta

Tanskan uuden laajapohjaisen hallituksen fokus energiapolitiikassa on jo sovittujen tavoitteiden tehokkaassa toimeenpanossa uusien aloitteiden sijaan. Hallitusohjelmaan sisältyviä energialinjauksia voidaan kuvailla vihreän siirtymän ”turbovaihteeksi”. Tuulivoima- ja aurinkoenergiapuistojen, sekä sähkökaapeli- ja kaukolämpöputki-infrastruktuurin rakentamisessa on hallituksen mukaan edettävä paljon suunniteltua nopeammin.

Tanskan tuore hallitus jatkaa huomattaviin päästövähennyksiin tähtäävän ilmasto- ja energiapolitiikan täytäntöönpanoa. Sosiaalidemokraateista, keskusta-liberaalipuolue Venstrestä ja uudesta keskikentän moderaattipuolueesta koostuva hallitus ilmoitti joulukuussa, että tavoitetta ilmastoneutraaliudesta aikaistetaan vuodesta 2050 vuoteen 2045. Vuoden 2050 tavoitteeksi asetetaan 110% päästövähennykset vuoden 1990 tasoon verrattuna.

Uuden hallitusohjelman(Linkki toiselle web-sivustolle.) mukaan kaikki ilmastotoimet, joista on aiemmin laadittu poliittisia sopimuksia, halutaan toteuttaa. Tanskan tavoitteena uusiutuvien energialähteiden osalta on mm. aurinko- ja maatuulisähkön tuotannon nelinkertaistaminen vuoteen 2030 mennessä.

Hallitusohjelman fokus sovittujen tavoitteiden toteutuksessa

Tanskan hallituksen fokus energia- ja ilmastopolitiikassa on jo sovittujen tavoitteiden toteutuksessa uusien aloitteiden sijaan. Hallitusohjelmassa identifioidaan joukko toimenpiteitä, joilla nopeutettuun vihreään siirtymään pyritään. 

Tavoitteena on mm. lyhentää uusiutuvan energian hankkeiden hallinnollisia käsittelyaikoja ja vähentää byrokratiaa. Hallitus haluaa selvittää, onko merituulivoimahankkeiden kehittämiseen ja toteuttamiseen mahdollista luoda joustavampia malleja. Samalla halutaan varmistaa, että valtio saa kohtuullisen osan maalla ja merellä hankitun energian tuloista – mahdollisesti päivitetyn toimilupamallin kautta.

Hallitus myös lisää valtion vihreän rahaston (Danmarks Grønne Investeringsfond) varoja, joiden tarkoituksena on edistää tanskalaisten kotitalouksien irrottautumista kaasuverkosta ja siirtymistä kaukolämpöön. Tähän liittyvää rahoitusta on lisätty vuoteen 2030 saakka.

Tanska aikoo myös lisätä biokaasun tuotantoa, jotta venäläisen maakaasusta päästään mahdollisimman nopeasti eroon. Tähän pyritään mm. aikaistamalla suunnitteilla olevien biokaasuhankkeiden tarjouskilpailuja. Tanskan biokaasulaitokset toimittivat vuonna 2022 yli 800 miljoonaa kuutiometriä biokaasua, joka kattoi 40 prosenttia kaasun kokonaiskulutuksesta.

Sekä julkisten rakennusten, että kotien energiatahokkaaseen rakentamiseen kiinnitetään hallitusohjelmassa erityistä huomiota. 

Energiakriisiryhmä tukee tavoitteiden toimeenpanoa

Energiapolitiikan tavoitteiden täytäntöönpanoa tukemaan perustetaan kansallinen energiakriisiryhmä (national energikrisestab).

Energiakriisiryhmän tavoitteena on:

  • Varmistaa kaukolämmön käyttöönoton kansallinen koordinointi sekä muut toimet, joilla pyritään mahdollisimman nopeasti vähentämään maakaasun kulutusta ja korvaamaan se uusiutuvalla energialla.
  • Tunnistaa esteet jo sovituille tavoitteille aurinko- ja maa- sekä merituulivoiman laajentamisessa ja suositella hallitukselle toimenpiteitä, jotka voivat nopeuttaa rakentamista.
  • Tukea sähköverkon laajentamista alueilla, joilla on haasteita kapasiteetin suhteen sekä ennakoida lisääntyvän sähkönkulutuksen ja uusiutuvan energian tuotannosta ja siihen liittyvästä sähkönsiirrosta aiheutuvaa kuormitusta.
  • Koordinoida kansallisia toimia energiaan liittyvissä akuuteissa kriisitilanteissa.

Kriisiryhmäaloite on saanut myönteisen vastaanoton Tanskan energia-alan toimijoilta. Tanskan sähköntuotanto ja sähkönkulutus tulevat energiasektorin etujärjestö Green Power Denmarkin mukaan seitsemän vuoden kuluessa kolminkertaistumaan. Kehitys asettaa voimakkaita paineita sähköverkon kehittämiselle ja kaikki toimenpiteet tämän osalta ovat siten tervetulleita.

Myös toimet tuuli- ja aurinkovoiman rakentamisen vauhdittamiseksi ovat järjestön mukaan tarpeen, sillä aurinkokennojen ja tuuliturbiinien kehittämisestä ja asentamisesta on viime vuosina tullut sekä kalliimpaa että vaikeampaa. Komponenttien hinnat ovat nousseet, tekniset vaatimukset lisääntyneet, ja sopivien alueiden löytäminen tuuliturbiineille ja aurinkopuistoille on vaikeutunut.

Maalla tuotetun uusiutuvan energian osalta hallitus käynnistää selvitystyön, jossa tarkastellaan, voidaanko nykyistä, valtion, alueiden ja kuntien välistä työnjakoa tehostaa. Tavoitteena on varmistaa uusiutuvan energian mahdollisimman nopea ja sujuva kehittäminen ja rakentaminen.

Tanska pyrkii vihreän energian nettoviejäksi

Tanska pyrkii vihreän energian nettoviejäksi vuoteen 2030 mennessä. Tuulivoimakapasiteetin lisäämisen lisäksi hiilidioksidin talteenotolla ja varastoinnilla (CCUS), sekä Power-to-X-teknologialla on ilmastotavoitteiden mahdollistamisessa merkittävä rooli. 

Tanska on päättänyt rakentaa yhteensä 9 GW merituulivoimaa vuoteen 2030 mennessä. Tämä tarkoittaa nykyisen merituulivoimakapasiteetin kolminkertaistamista. Tanskan visiona on, että Pohjanmerestä ja Itämerestä tulee "vihreitä keskuksia", jotka toimittavat uusituvalla energialla tuotettua sähköä muualle Eurooppaan.

Tanskan edellinen sosiaalidemokraattinen vähemmistöhallitus solmi joulukuussa 2021 parlamentin enemmistön kanssa sopimuksen(Linkki toiselle web-sivustolle.) CCUS-sektorin ja siihen kytkeytyvien markkinoiden tukemisesta mm. valtiollisten avustusten avulla. PtX-sektoria koskeva poliittinen sopimus(Linkki toiselle web-sivustolle.) vedyn ja vihreiden polttoaineiden kehittämisen edistämisestä solmittiin puolestaan maaliskuussa 2022.

Tavoitteena on nostaa Tanskan elektrolyysikapasiteettia 4-6 GW:iin vuoteen 2030 mennessä, mikä tekisi Tanskasta Euroopan suurimpia vihreän vedyn tuottajia ja leikkaisi hiilidioksidipäästöjä 2,5-4,0 tonnilla.

Teksti: Veera Weisdorf, neuvonantaja
Suomen suurlähetystö, Kööpenhamina