EIA: Energian kulutus kasvaa, lisääntyvät hiilipäästöt vaarana

Kuva: Bert K, flickr.com, ccby2.0Tuleeko hiili uudestaan, kun öljy ehtyy? Ruskohiilen louhintaa Garzweilerissa Saksassa, Kuva: Bert K, flickr.com(Linkki toiselle verkkosivustolle), ccby2.0(Linkki toiselle verkkosivustolle)

Yhdysvaltojen energiahallinto (EIA) julkaisee vuosittain tulevaisuuden energiamarkkinoita luotaavan katsauksen. Tänä vuonna International Energy Outlook 2010 arvioi maailman energiamarkkinoiden tilannetta vuoteen 2035. Katsaus perustuu oletuksiin nykypolitiikan jatkumisesta ja siinä on otettu huomioon eri sektoreilla tapahtuva energiatehokkuuden parantuminen. Katsauksen mukaan energian kulutuksen kasvu tulee tapahtumaan tulevaisuudessa erityisesti Aasiassa. Samalla kuitenkin katsaus varoittaa mihin suuntaan maailma on nykypolitiikalla menossa.

Energian kulutuksen odotetaan kasvavan 49 prosenttia vuodesta 2007 vuoteen 2035

Talouskasvu lisää energian kysyntää. Globaali taantuma aiheutti energian kysyntään pienehkön supistumisen kahden viime vuoden aikana, mutta tilanteen odotetaan pian jälleen muuttuvan. Voimakkainta talouskasvu on tällä hetkellä, kuten myös ennen taantumaa, Aasiassa. Tästä johtuen ei siis ole yllätys, että energian kulutuksen odotetaan kasvavan myös tulevaisuudessa eniten erityisesti Aasian maissa.

Vuonna 2007 maailman energian kulutus jakaantui lähes tasan taloudellisen yhteistyön- ja kehityksen järjestöön (OECD) kuuluvien maiden sekä tähän kuulumattomien kesken. Vuoteen 2035 mennessä tilanteen odotetaan muuttuvan niin, että ei-OECD-maiden kulutus tulee vastaamaan 62 prosenttia koko maailman energian kulutuksesta ja OECD-maiden 38 prosenttia. Ei-OECD-maiden energian kulutuksen kasvu tulee vastaamaan 86 prosenttia koko maailmassa tuona aikana tapahtuvasta kulutuksen kasvusta.

Kulutus tulee painottumaan erityisesti Aasian maihin, kuten Kiinan ja Intiaan. Näiden kahden maan yhteinen energian kulutus oli jo vuonna 2007 noin 20 prosenttia koko maailman energian kulutuksesta, vuoteen 2035 mennessä kulutuksen odotetaan kaksinkertaistuvan 30 prosenttiin. Tätä asiaa kuvaa hyvin, että pelkästään Kiinassa on tällä hetkellä rakenteilla 21 uutta ydinvoimalaa.

Uusiutuvaa energiaa, ydinvoimaloita ja fossiilisia polttoaineita

Kiinan uusien ydinvoimaloiden rakentaminen on yksi merkki asenteiden muutoksesta ydinenergian käytön suhteen. Myös Euroopassa, kuten Suomessakin, on ollut havaittavissa viimeaikoina samankaltaisia asenteenmuutoksia. Maailmassa on uusia ydinvoimaloita tällä hetkellä rakenteilla 56, joista siis lähes 40 prosenttia Kiinaan.

Myös Yhdysvaltojen energiahallinto ennustaa ydinenergian käytön kasvua maailmalla. Ydinenergian oletetaan kasvavan 2 prosentin vuosivauhtia vuoteen 2035 asti. Kasvusta huolimatta ydinenergian suhteellisen osuuden kokonaisenergiankäytöstä odotetaan pysyvän lähes ennallaan.

Voimakkaimman kasvun odotetaan tapahtuvan uusiutuvan energian käyttöönotossa. Uusiutuvan energian, jolla tarkoitetaan luonnonvarojen, kuten tuulen, auringon, veden ja maalämmön hyödyntämistä, odotetaan kasvavan 2,6 prosentin vuosivauhdilla. Tämä kasvu nostaa kyseisen energiamuodon suhteellisen osuuden vuoden 2007 10 prosentista 14 prosenttiin vuoteen 2035 mennessä.

Huolimatta käynnissä olevasta ilmastonmuutoskeskustelusta myös fossiilisten polttoaineiden kulutuksen odotetaan pysyvän tulevaisuudessa edelleen korkeana. Fossiilisten polttoaineiden käytön oletetaan kasvavan 1,6 prosentin vuosivauhtia, saavuttaen 80 prosentin kokonaisosuuden vuoteen 2035 mennessä. Tämä tarkoittaa siis sitä, että vaikka fossiilisten polttoaineiden suhteellinen osuus muihin energiamuotoihin verraten tulee ennusteen mukaan laskemaan hieman, eli 5 prosenttiyksikköä, on sen käyttö silti selkeästi tärkein energiamuoto maailmassa vielä myös vuonna 2035, mikäli nykyinen ilmastonmuutospolitiikka pysyy maailmalla ennallaan.

Öljyn merkitys energiankäytössä tulee säilymään suurena ja uusia resursseja aletaan hyödyntää

Nestemäisten polttoaineiden, kuten raakaöljyn, merkityksen odotetaan pysyvän myös tulevaisuudessa tärkeänä. Vuonna 2007 maailmassa kulutettiin 86,1 miljoonaa öljytynnyriä päivässä. Tämän määrän oletetaan kasvavan 28 prosenttia eli 24,5 miljoonalla öljytynnyrillä päivässä vuoteen 2035 mennessä.

Öljyn tarjonnan kasvu tulee pääosin OPEC-maista, erityisesti Saudi-Arabiasta ja Irakista. OPEC:in ulkopuolelta tarjonnan kasvun ennustetaan tulevan pääasiassa Venäjältä, Brasiliasta ja Kazakstanista. Edellä luoteltujen maiden lisäksi Yhdysvallat tulee edelleen säilymään tärkeänä tuottajana.

Nestemäisten polttoaineiden osalta tullee tulevaisuudessa tapahtumaan siirtymistä kohti ns. epätavanomaisten luonnonvarojen (unconventional resources) hyödyntämistä. Tämän kaltaisiksi luonnonvaroiksi luetaan mm. biopolttoaine, öljyhiekka, huippuraskas öljy sekä nestemäinen hiili ja nestemäinen kaasu. Kyseisten luonnonvarojen käytön odotetaan nelinkertaistuvan vuoteen 2035 mennessä, vastaten lopulta 13 prosenttia nestemäisten polttoaineiden kokonaiskulutuksesta. Tässä kasvua ennustetaan erityisesti biopolttoaineissa ja öljyhiekan käyttöönotossa.

Öljyn hinnan mahdolliset kehittymiset

Suurin merkitys kaikkien energiamuotojen kulutukseen on raakaöljyn hintakehityksellä. Öljyn hinnan vaihteluun arvioidaan vaikuttavan erityisesti talouskasvun myötä kohoava kysyntä sekä muiden vaihtoehtoisten energioiden, kuten erityisesti biopolttoaineiden kysyntä. Katsauksessa öljyn hinnan kehitykselle luonnostellaan kolme eri skenaariota.

Ensimmäisessä öljyn hinnan odotetaan nousevan 210 dollariin vuoteen 2035 mennessä ja toisessa sen odotetaan laskevan 51 dollariin. Kolmannessa ja todennäköisimmässä vaihtoehdossa öljyn hinnan odotetaan kohoavan 108 dollariin vuoteen 2020 mennessä ja lopulta 133 dollariin vuoteen 2035 mennessä.

Energian kulutuksen kasvun kääntöpuoli

International Energy Outlook 2010 -katsaus perustuu oletuksiin, että nykyiset käytännöt, kuten suhtautuminen ilmastopolitiikkaan, tulevat säilymään ennalleen vuoteen 2035 asti. Katsauksessa ei siis oteta huomioon mitään vaihtoehtoisia skenaarioita esimerkiksi sille, että hiilidioksidipäästöille asetettaisiin hinta. Nykyisillä asenteilla Yhdysvaltojen energiahallinto ennustaa hiilidioksidipäästöjen olevan kaksinkertainen ei-OECD-maissa OECD-maihin verrattuna vuoteen 2035 mennessä.

Hiilidioksidipäästöjen kokonaismäärän arvioitiin olevan vuonna 2007 29,7 miljardia tonnia ja vuoteen 2035 mennessä niiden oletetaan nousevan peräti 42,4 miljardiin tonniin. Vuonna 2007 päästöt sekä OECD-mailla että ei-OECD-mailla olivat lähes saman verran eli n. 15 miljardia tonnia vuodessa.

Hiilidioksidipäästöjen kasvu tulee olemaan korkeinta Aasiassa. Erityisesti katsaus korostaa Kiinan merkitystä sekä energiankuluttajana että hiilidioksidipäästöjen aiheuttajana. Sen lisäksi, että katsaus kiinnittää huomiota Aasian maihin se myös samalla kertoo mihin nykykäytännöt ovat maailmaa johtamassa.

Mikäli hiilenkäytölle ei tulla asettamaan mitään rajoituksia nykytilanteeseen verrattuna, tulee sen käyttö myös lisääntymään, niin absoluuttiselta määrältään kuin myös suhteessa muihin energiamuotoihin nähden. Katsauksessa erityisesti Kiinan odotetaan kaksinkertaistavan hiilen käyttönsä vuoteen 2035 mennessä.

Ilman rajoituksia, kuten hiilidioksidille asetettua hintaa, hiilidioksidipäästöt tulevat vuonna 2035 olemaan lähes 40 prosenttia suuremmat vuoteen 2007 verrattuna. Teknologian kehityksen sekä energiatehokkuuden kehityksen myötä maailmassa tullaan ottamaan käyttöön uusiutuvaa energiaa ja uudenlaisia resursseja tullaan myös hyödyntämään. Tämä kehitys sekä markkinoiden asettamat hinnat, eivät kuitenkaan yksinään tule riittämään, jotta eri maat saataisiin ohjattua kohti ympäristöystävällisimpien energiamuotojen käyttöä.

Kuva: Bert K, flickr.com(Linkki toiselle verkkosivustolle), ccby2.0(Linkki toiselle verkkosivustolle)