Australian pääkaupunkiterritorion jätehuoltouudistus avaa ovia suomalaisille yrityksille

Australian pääkaupunkiterritorion jätehuoltouudistus avaa ovia suomalaisille yrityksille

ACT eli Australian pääkaupunkiterritorio (yksi Australian kahdeksasta osavaltiosta ja territoriosta) on parhaillaan kartoittamassa jätehuoltoalan markkinoita löytääkseen uusia ja innovatiivisia ratkaisuja territorion jätehuoltoon.Tavoitteena on kokonaisvaltainen jätehuollon uudistaminen.

Pääkaupunkiterritorio (pienen pinta-alan ja noin 400 000 asukkaan territorio) on Australian johtava jätehuollon nykyaikaistaja. Tämä tarjoaa suomalaisille yrityksille loistavan mahdollisuuden saada jalansijaa ja tunnettavuutta Australian markkinoilla sekä samalla kasvattaa liiketoimintaa. ACT on avoin uusille ehdotuksille ja teknologioille.

Kohdeyritykset: Jätealan yritykset, jotka toimivat esimerkiksi jätteenkeräyksen hallinnon, energiajätteen ja kierrätyksen parissa.

Minkälaisia tuotteita tai ratkaisuja asiakas on etsimässä?

Territorio toivoo yritysten miettivän vaihtoehtoja ja strategioita, jotka auttavat territoriota saavuttamaan strategiset tavoitteensa. Yritysten pitää kuvailla jäteratkaisuja, jotka:

  1. Lisäävät jätteiden hyötykäyttöä ja vähentävät jätteiden joutumista kaatopaikalle;

  2. Minimoivat ympäristövaikutuksia sekä kasvihuonekaasupäästöjä;

  3. Parantavat sosiaalisia tuloksia; ja

  4. Antavat rahalle vastinetta

Muita tärkeitä yksityiskohtia asiakkaan tarpeista?

ACT:n markkinoiden kartoitus muodostuu neljästä eri osa-alueesta. Yritykset voivat valita, mihin kohtiin ne vastaavat.

A-kohta – jätteenkeräys. Territorio etsii yrityksiä, jotka ovat kiinnostuneita luomaan ja johtamaan jätteiden keräys- ja kierrätyspaikkoja. Nämä kierrätyspaikat voisivat mahdollisesti toimia myös pullojen ja tölkkien palautuspisteinä.  Yritykset voivat käyttää jo olemassa olevia territorion omistamia kierrätyskeskuksia sekä resurssijohtamiskeskuksia tai hankkia omia maa-alueita käyttöönsä. Territorio on kiinnostunut kaikenlaisista jätteenkeräykseen liittyvistä ratkaisuista, joita toimialan yritykset ehdottavat. Ratkaisun ei tarvitse olla välttämättä jätelaitos vaan myös muut jätealanpalvelut käyvät. Ratkaisut voivat liittyä ongelmajätteeseen tai jätteeseen, jolle on laadittu lajittelusuunnitelma.

B-kohta – jätteiden kierrätys. Territorio on kiinnostunut vastaanottamaan ideoita siitä, miten tällä hetkellä kaatopaikalle joutuvaa jätettä voitaisiin ottaa talteen. Yritykset voivat tarjota ratkaisuja yhdelle tai usealle erityyppiselle jätteelle. Lisäksi ne voivat tarjota vaihtoehtoja, jotka yhdistävät teknologian käyttöä tai muita voimavaroja. Yritykset voivat rakentaa toimitiloja Humen jätealueelle (Hume Waste Precinct) tai hankkia omia maa-alueita käyttöönsä.

C-kohta – kaivettu maa-aines. Territorion toiveena on saada ratkaisuehdotuksia yrityksiltä, jotka ovat kiinnostuneita helpottamaan pilaantumattoman maa-aineksen myyntiä. Ideoihin voi sisältyä fyysisten maaperäpankkien rakentamista tai virtuaalisten ratkaisujen hyödyntämistä.

D-kohta – jäteneuvontapalvelut. Territorio on kiinnostunut ehdotuksista sellaisilta yrityksiltä, jotka pystyvät tarjoamaan sekä asiakkaiden toiveiden mukaista jäteneuvontaa että muita laajennettuja palveluja moniyksikköisten toimitilojen johtajille ja kehittäjille. Territorio pyrkii vähentämään yleisjätteen määrää parantamalla kierrätystä vanhoilla kerrostaloalueilla. Territorio on kiinnostunut yrityksistä, jotka osaavat ottaa huomioon tällaisten kokonaisuuksien erikoislaatuiset haasteet ja jotka osaavat tuottaa ja hallinnoida sovittuja toimenpiteitä. On todennäköistä, että nämä palvelut katettaisiin joko kokonaan tai osittain jäteverolla kerätyillä rahoilla.

Seuraavat askeleet: Mahdollisuus kahdenkeskisiin haastatteluihin Australian pääkaupunkiterritorion kanssa aikavälillä 1-14.3.2017. Yritysten tulee vastata tarjouspyyntöön 14. huhtikuuta 2017 mennessä. Tämän vuoden puolessa välissä pääkaupunkiterritorio laatii tiekartan, jonka avulla arvioidaan uusien palveluiden markkinapotentiaalia. Viralliset päätökset tehdään vuoden 2017 loppupuolella.

ACT Waste market sounding

The same also in English:

Australian Capital Territory (ACT), one of Australia's 8 states and territories, is currently sounding the market for new and innovative solutions in waste management for full-scale restructuring of the whole waste management in the Territory. In Australia ACT (with small land mass and about 400,000 people) is a front-runner in modernizing waste management. Therefore, this is an excellent opportunity for Finnish companies to gain a foothold and reference in the Australian market whilst having big enough business case on its own right.

Target companies: Waste sector companies in collection management, recycling, waste-to-energy, etc.

Which products or solutions is the customer looking for?

The Territory wishes to invite Suppliers to consider options and strategies that will assist the Territory to achieve its targets and to describe waste solutions that:

  1. Increase resource recovery and reduce waste to landfill;

  2. Minimise environmental impacts and greenhouse gas emissions;

  3. Improve social outcomes; and

  4. Represent value for money.

Other important details on the customer need?

There are four parts to the market sounding. Suppliers are invited to respond to any or all of them.

Part A – Collection. The Territory is looking for suppliers that would be interested in constructing and operating recycling collection facilities that may also be suitable to function as CDS collection depots. Suppliers may utilise and build on existing Territory-owned Recycling Drop-off Centres and Resource Management Centres or acquire their own land. The Territory is interested in any waste collection solution industry wishes to propose for the ACT, even it is a service rather than a facility. This may include hazardous waste and waste associated with product stewardship schemes.

Part B – Processing. The Territory is interested in receiving ideas from the market on how waste currently going to landfill could instead be beneficially recovered in facilities owned and operated by industry. Suppliers may offer solutions for one or multiple types of waste, and may include options that combine technologies or capabilities. Suppliers may indicate an intention to build on land in the Hume Waste Precinct or acquire their own land.

Part C – Excavated Material. The Territory wishes to explore ideas from businesses interested in facilitating the exchange of non-contaminated soil between willing parties that may include the development of physical soil banking solutions or through virtual solutions.

Part D – Advisory Services. The Territory is interested in proposals from businesses able to provide customised waste advice and other extension services to managers and developers of multi-unit developments. The Territory is seeking to reduce general waste by improving recycling in older apartment blocks and is interested in businesses that can consider the unique challenges of a particular complex, then produce and monitor agreed actions to achieve measurable waste improvements. It is anticipated such services may be funded in whole or part by a waste levy.

Next steps: Possibility to have one-on-one interview sessions with ACT between March 1 - 14. Companies have to respond to the tender by April 14, 2017. ACT will produce a business case in mid-2017. ACT will make political decisions in late-2017.