Utrikesministeriet meddelar att understöd för medborgarorganisationernas Europainformation kan sökas

Pressmeddelande 3/2007
8.1.2007

Utrikesministeriet meddelar att understöd för medborgarorganisationernas Europainformation kan sökas. För ändamålet står 245.000 euro till förfogande år 2007. Syftet med understöden är att öka kunskaperna om Europeiska unionen i Finland. Under 2007 betonas särskilt främjandet av medborgardiskussionen om EU:s konstitutionella fördrag och dess framtidsutsikter samt att 50 år gått sedan Romfördraget.

Vid beviljandet, utbetalningen, användningen och övervakningen av statsunderstöden tillämpas statsunderstödslagen (688/2001).

Ansökan med en beskrivning av verksamheten eller projektet, en kostnadsberäkning och en finansieringsplan samt uppgifter om de sammanslutningar som deltar i verksamheten eller projektet skall inlämnas till utrikesministeriet (Utrikesministeriet, Registratorskontoret, PB 176, 00161 Helsingfors) senast den 31 januari 2007 före tjänstetidens utgång. I annat fall går den sökande miste om rätten att bli beaktad då beslut om understöden fattas.

Ansökningsblanketten och närmare anvisningar om ansökningsförfarandet finns på ministeriets webbsidor http://formin.finland.fi och http://www.eurooppa-tiedotus.fi(Linkki toiselle web-sivustolle.) (avautuu uuteen ikkunaan). Blanketter och anvisningar kan även beställas per telefon på nummer 09 1605 6064.