Ulkoasianhallinnon työtyytyväisyysbarometrin tulokset hyvällä tasolla

Ulkoasiainhallinnon työtyytyväisyys on pysynyt samalla tasolla kuin viime vuonna. Dramaattista nousua tai laskua ei ollut missään kategoriassa.

Johtaminen ja esimiestyö ovat pysyneet hyvällä tasolla ja erityisesti lähiesimiestyö koetaan onnistuneeksi. Lähiesihenkilöiden johtaminen koetaan erittäin oikeudenmukaiseksi ja koetaan vahvasti, että työyhteisön johtoon voidaan luottaa. Palkkaukseen ollaan hiukan tyytymättömämpiä kuin muualla valtionhallinnossa.

Työtyytyväisyys yhteensä on pysynyt samalla tasolla kuin viime vuonna (3,8 %). Verrattuna koko valtiohallintoon ovat ulkoministeriön tulokset kaikissa kategorioissa paremmat, lukuun ottamatta palkkausta sekä työ- ja toimintaympäristöön liittyviä kokemuksia. Palkkauksen tasoa ei pidetä oikeana suhteessa työn vaativuuteen.

Hyvät kollegat ja yhteishenki vahvuuksia

Avoimissa vastauksissa nousi esiin valtava määrä vahvuuksia. Erityisesti hyvät kollegat, hyvä yhteishenki, toisten auttaminen, arvopohjainen työskentely, ylpeys omasta työstä ja hyvä lähiesihenkilötyö mainittiin. Kehittämiskohteita nostettiin myös esiin, kuten vuorovaikutuskulttuurin kehittäminen sekä etä- ja läsnätyön käytännöt.

Työhyvinvoinnin kannalta myönteistä on, että lähes 90% kertoo tuntevansa työnsä tavoitteet. Myös kokemus siitä, että voi itse vaikuttaa työhönsä on tutkimusten mukaan oleellista jaksamisen ja työhyvinvoinnin kannalta.  Työ koetaan mielenkiintoiseksi ja haastavaksi. Vuonna 2020 uudistetut ulkoasianhallinnon arvot tunnetaan hyvin (lähes 80% vastaajista) ja hiukan yli 60% kokee, että arvot toteutuvat myös arjessa.

Myös havaintoja epäasiallisesta kohtelusta

Häirinnän ja epäasiallisen kohtelun havainnot ja kokemukset ovat lisääntyneet jonkin verran viime vuodesta. Havainnot ovat samalla tasolla muun valtionhallinnon kanssa. Noin prosentilla vastaajista oli myös havaintoja ja kokemuksia seksuaalisesta häirinnästä. Viime vuonna kukaan kyselyyn vastaajista ei ilmoittanut niistä.

Epäasiallisen häirinnän kokemusten taustalla voi olla moninaisia syitä kuten esimerkiksi kulttuurierot, palkkaus, ja vuorovaikutus. Lisäksi osa kokemuksista saattaa liittyä asiakastilanteisiin. Ulkoasiainhallinnossa on nollatoleranssi häirintään ja asiaan suhtaudutaan vakavasti. Ulkoministeriössä on otettu vuonna 2020 käyttöön Vastuullisen työkäyttäytymisen opas. Kaikki tietoon tulleet häirintätapaukset käsitellään prosessin mukaisesti. Organisaatiokulttuuria kehitetään jatkuvasti kiinnittämällä erityistä huomiota johtamisen ja osaamisen kehittämiseen sekä arvostavan vuorovaikutuskulttuurin edistämiseen.

Tämän vuoden työtyytyväisyysbarometrin vastausprosentti nousi viime vuodesta. Vastausprosentti oli noin 72% kun vuonna 2022 se oli noin 60%. Kyselyyn vastasi noin 1700 henkilöä, joten kysely antaa kattavan tuloksen henkilöstön kokemasta tilanteesta.