Avgörande i ett ärende gällande förflyttningstillstånd

Statsrådets kommunikationsenhet

Pressmeddelande 71/2007
13.3.2007


Europeiska gemenskapernas domstol ger torsdagen den 15 mars sin dom i ett finländskt ärende. Det är fråga om en talan som Europeiska kommissionen väckt mot Finland och gäller förflyttningstillstånd för fordon.

I sin talan anser kommissionen att Finland, då landet kräver förflyttningstillstånd för ett fordon som lagligt använts och registrerats i ett annat medlemsland, bryter mot bestämmelserna om fri rörlighet för varor i EG:s grundfördrag. Enligt kommissionen begränsar kravet på förflyttningstillstånd varors fria rörlighet bl.a. därför att fordonsinnehavaren i regel måste stanna upp vid den finska gränsen för att ansöka om förflyttningstillstånd. Sökande av förflyttningstillstånd förorsakar dessutom kostnader.

Finlands regering har ansett att systemet med förflyttningstillstånd inte begränsar den fria rörligheten för varor. Systemet tillämpas dels på fordon som redan är i Finland när det gäller temporär skattefri användning av dem och temporär användning av oregistrerade fordon, dels i situationer där en i Finland stadigvarande bosatt person från utlandet för in ett fordon som inte är registrerat i Finland. I andra hand ansåg Finland att förfarandet i varje fall är motiverat, eftersom det på ett enkelt sätt säkerställer att skattekontrollen är effektiv och att uppgifterna i registren är aktuella.

Generaladvokat Paolo Mengozzi gav sitt förslag till avgörande i ärendet den 11 januari 2007. Generaladvokaten ansåg att Finland, då landet kräver förflyttningstillstånd för att ta i bruk fordon som lagligt använts och registrerats i ett annat medlemsland, bryter mot bestämmelserna om fri rörlighet för varor i EG:s grundfördrag. Förslaget till avgörande är generaladvokatens självständiga ställningstagande angående en korrekt tolkning av gemenskapsrätten och binder inte EG-domstolen när den avfattar domen.

EG-domstolens domar kan läsas på Internet på domstolens webbplats. Domarna kommer i allmänhet in på webbplatsen på eftermiddagen den dag de avkunnats. Målets nummer är C-54/05, kommissionen mot Finland.

Ytterligare information: direktören för EU-domstolsärenden Joni Heliskoski, utrikesministeriet, tfn 09 1605 5709