Finland deltar i förhandlingarna om klustervapen

Statsrådets kommunikationsenhet

Pressmeddelande  137/2007
11.5.2007

Republikens president och statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskott behandlade vid sitt gemensamma möte fredagen den 11 maj Finlands deltagande i de internationella förhandlingarna om klustervapen.

Finland anser det viktigt att man på internationell nivå ingriper i de humanitära problem som klustervapen orsakar.

Enligt republikens presidents och statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskotts gemensamma målsättning deltar Finland i den internationella förhandlingsprocess om klustervapen som inleddes i Oslo i februari 2007. Man strävar efter att före utgången av år 2008 förhandla fram ett internationellt juridiskt bindande avtal. Finland deltar i det följande mötet inom ramen för förhandlingsprocessen, som arrangeras i Lima i slutet av maj.

Finland anser att det finns goda möjligheter för ett begränsningsavtal att bli allmänt antaget bland de länder som producerar och använder klustervapen. Däremot anser Finland att ett totalförbud mot klustervapen inte är den rätta lösningen för undanröjande av den humanitära olägenhet som vissa klustervapen orsakar.

Vid mötet behandlades också Finlands deltagande i internationell krishantering. Finland fortsätter att delta i 11 militära insatser och 13 civila krishanteringsinsatser i Europa, Asien, Mellanöstern och Afrika. Syftet är att göra den fredsbevarande verksamheten mångsidigare och att utreda huruvida deltagandet kan utvidgas till att omfatta bl.a. utbildningsuppgifter i Afghanistan.

Mötet godkände att beredningen av ett nationellt handlingsprogram i enlighet med FN:s säkerhetsråds resolution 1325 (Kvinnor, fred och säkerhet) inleds under ledning av utrikesministeriet. FN:s resolution 1325, som är förpliktande för medlemsstaterna, innehåller konkreta krav på att kvinnors och barns mänskliga rättigheter och grundrättigheter skall respekteras i konfliktsituationer. För att främja resolutionen har FN skapat en handlingsplan som gäller alla aktörer inom FN-systemet. Även alla medlemsländer är förpliktade att rapportera om genomförandet av resolutionen.

Mötet dryftade också det säkerhetspolitiska samarbetet i Norden. Dessutom fick mötet en utredning om situationen i Ryssland.

Ytterligare information: klustervapen: enhetschef Laura Kansikas-Debraise, utrikesministeriet, tfn 09 1605 6185, och enhetsdirektör Olli-Pekka Jalonen, försvarsministeriet, tfn 09 1608 8154; insatser: enhetschef Kimmo Lähdevirta, utrikesministeriet, tfn 09 1605 5480, och enhetschef Anu Laamanen, utrikesministeriet, tfn 09 1605 5357, samt enhetsdirektör Olli-Pekka Jalonen, försvarsministeriet, tfn 09 1608 8154; kvinnor, fred och säkerhet: rådgivare Satu Lassila, utrikesministeriet, tfn 09 1605 6105