Minister Wallin driver på nordiskt samarbete

"Det nordiska samarbetet har gamla historiska traditioner. Det regionala samarbetet återspeglar ömsesidig tillit; våra samhällen är ju i stor utsträckning uppbyggda på likadana värdegrunder", beskrev den färska nordiska samarbetsministern Stefan Wallin sitt verksamhetsfälts karaktär. Minister Wallin presenterade också Nordiska ministerrådets politiska agenda under Finlands ordförandeperiod vid en presskonferens den 10 januari.

Minister Stefan Wallin och chefen för utrikesministeriets nordiska sekretariat Harri Mäki-Reinikka på presskonferensen Vid årsskiftet tog Finland emot ordförandeskapet för Nordiska ministerrådet. Under det ettåriga mandatet ansvarar Finland för att ministerrådets verksamhet leds på allmän nivå och sektorsvis. I sin första presskonferens i utrikesministeriet betonade minister Wallin vikten av nordiskt samarbete. ”Det regionala samarbetet har långa traditioner och det är viktigt att utveckla det, i synnerhet med tanke på framtiden”, konstaterade han.

Nordens gemensamma värderingar bildar grunden för samarbetet

Wallin påpekade att det nordiska samarbetet aldrig har ifrågasatts, till skillnad från många andra internationella samarbetsorgan. ”Flera nordiska länder har fått lov att begrunda sina relationer till Europeiska unionen eller Nato, men dessa har aldrig kunnat ersätta det nordiska samarbetet. Det samarbetet är fortsättningsvis fruktbart och det utvecklas kontinuerligt”, underströk han.

”Det nordiska samarbetet är ett unikt system eftersom regionens länder har samma grundsyn på människan och på individens ställning som samhällets grundpelare. Också förvaltningskulturerna ligger nära varandra”, resonerade Wallin.

Det nordiska samarbetets verksamhetsfält är vidsträckt. Som det täta umgängets varumärken nämner Wallin den nordiska passfriheten, fri rörlighet för personer, de gemensamma arbetsmarknaderna och näringslivets gemensamma spelregler. Enligt Wallin är det ändå medborgarnas tillitsfulla inställning som bildar det viktigaste stödet för samarbetet. ”Medborgarna är väldigt stolta över sina gemensamma nordiska rötter”, konstaterade han.

Finlands mål är att avveckla gränshinder

Nya nordiska samarbetsminister Stefan Wallin träffade journalisten Till ordförandens program hör så väl långsiktiga linjer som projekt som inletts under föregående ordförandes mandat. Förutom det lyfter varje ordförande fram sina egna initiativ på agendan. ”Finland satsar i sitt ordförandeprogram speciellt på att avveckla gränshinder”, fastslog Wallin. Det kommer man att främja främst inom social-, hälsovårds- och näringslivssektorerna samt när det gäller smidig rörlighet i anknytning till arbete och studier.

Med tanke på ordförandeskapets verkställighet underströk, Wallin kontinuerligt samarbete som inte låter sig rubbas av de årligen skiftande ordförandeskapen. ”Då kan Finland lita på att de initiativ som börjar förverkligas under vår tid som ordförande också förs framåt under framtida ordförandeskap”, avslutade han.

Under det pågående ordförandeskapet arrangeras 11 ministerråd och andra ministermöten samt ämbetsmannakommittéer. Ordföranden svarar för samordnandet av de nordiska regeringarnas samarbete.

Den nordiska samarbetsministern bistås av Nordiska ministerrådets sekretariat, som svarar för den allmänna planeringen och koordinationsuppgifterna. Rådets representationsuppgifter sköts vid sidan av ordförande också av rådets generalsekreterare. Den posten tillträddes vid årets början av islänningen Halldór Ásgrímsson.

Stefan Wallin ny nordisk samarbetsminister (avautuu uuteen ikkunaan)

pohjoismainen yhteistyö