Lausuntokierros kaksikäyttötuotteiden vientivalvontalainsäädännön uudistuksesta käynnistynyt

Ulkoministeriö pyytää lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi kaksikäyttötuotteiden vientivalvonnasta ja laiksi rikoslain 46 luvun muuttamisesta. Lausunnot pyydetään antamaan lausuntopalvelu.fi-sivuston kautta viimeistään perjantaina 22.12.2023.

Lausuntopalvelussa(Linkki toiselle web-sivustolle.) on julkaistu lausuntopyyntö, joka koskee hallituksen esityksen luonnosta kaksikäyttötuotteiden vientivalvontasääntelyn uudistuksesta. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki kaksikäyttötuotteiden vientivalvonnasta. Samalla kumottaisiin nykyinen laki kaksikäyttötuotteiden vientivalvonnasta. Esityksessä on kyse kansallisesta täydentävästä sääntelystä, joka on tarpeen EU:n vientivalvonta-asetuksen soveltamisen tueksi. Lakiuudistuksen tavoitteena on kansallisen sääntelyn yhteensovittaminen vientivalvonta-asetuksen kanssa ja vientivalvonnan tehokkaan toimeenpanon varmistaminen. Lisäksi esityksessä ehdotetaan muutettavan rikoslain 46 luvun sääntelyä.

Hallituksen esityksen luonnosta on valmisteltu ulkoministeriössä virkatyönä. Valmistelun aikana on myös kuultu sidosryhmiä jo ennen lausuntokierrosta muun muassa kahdessa kaikille sidosryhmille avoimessa keskustelutilaisuudessa. Hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle keväällä 2024 ja lait on tarkoitettu tulemaan voimaan syksyllä 2024.

Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön(Linkki toiselle web-sivustolle.) viimeistään perjantaina 22.12.2023. Vaihtoehtoisesti lausunnon voi toimittaa myös sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo.um(at)gov.fi. Lausunnossa pyydetään käyttämään viitteenä asianumeroa VN/26656/2022. Myös jakelulistan ulkopuoliset tahot voivat antaa lausuntonsa.