Europeiska människorättsdomstolens avgörande i ett ärende om rättegångs längd

Pressmeddelande 4/2007
9.1.2007

Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna har i dag i ett avgörande om en rättegångs längd fastställt att den nationella rättsprocessen beträffande den ändringssökande inte hade genomförts inom skälig tid i enlighet med artikel 6 i Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna.

Rättegångsbehandlingen fram till tingsrättens dom hade tagit elva år och sju månader. Behandlingen fortsätter i hovrätten.

Europeiska människorättsdomstolen konstaterade att fallets behandling i tingsrätten tog för lång tid, trots att det var fråga om ett svårt ekonomiskt brottmål.

Den ändringssökandes krav på ersättning för sina sjukvårdskostnader förkastades. Emedan domstolsförhandlingarna ännu pågår avgjordes inte om ersättning för immateriell skada i detta skede. Människorättsdomstolen kommer att besluta om ersättning för immateriell skada senare. Finska staten ålades att betala den ändringssökande 5 220, 24 euro för rättegångskostnaderna.

Närmare upplysningar: Arto Kosonen, chef för enheten för människorättsdomstols- och människorättskonventionsärenden, tfn 09 1605 5729.

ihmisoikeudet