Euroopan ihmisoikeussopimuksen 15 pöytäkirja voimaan – muutoksia Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen valittamiseen

Kesäkuussa 2013 hyväksytty Euroopan ihmisoikeussopimuksen 15 pöytäkirja tulee voimaan 1.8.2021. Pöytäkirjan voimaantulo aiheuttaa merkittäviä muutoksia oikeuteen valittaa Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen.

Euroopan ihmisoikeussopimuksen (EIS) muuttamisesta tehty viidestoista pöytäkirja hyväksyttiin ja avattiin allekirjoitettavaksi 24.6.2013. Myös Suomi allekirjoitti pöytäkirjan tuolloin ja ratifioi sen 17.4.2015. Pöytäkirjan voimaantulon ehtona on, että kaikki Euroopan ihmisoikeussopimuksen sopimuspuolet sitoutuvat siihen. Kun Italia sopimuspuolista viimeisenä ratifioi pöytäkirjan 21.4.2021, pöytäkirja tulee voimaan 1.8.2021.

Pöytäkirjan myötä valittaminen Strasbourgissa sijaitsevaan Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen (EIT) muuttuu joiltakin osin merkittävästi. Ensiksikin valitusaika lopullisen kansallisen tuomion antamisesta lukien lyhenee nykyisestä kuudesta kuukaudesta neljään kuukauteen. Valitusajan lyhenemistä koskee kuitenkin siirtymäsääntö, jonka mukaan neljän kuukauden määräaikaa valituksen tekemiseen EIT:lle sovelletaan vasta 1.2.2022 lukien. Lyhyempää valitusaikaa ei myöskään sovelleta sellaisiin tapauksiin, joissa lopullinen kansallinen tuomio on annettu ennen pöytäkirjan voimaantuloa eli ennen 1.8.2021.

Toinen merkittävä muutos koskee ihmisoikeusvalituksen tutkittavaksi ottamisen edellytyksiä Euroopan ihmisoikeustuomioistuimessa niin sanotun ei-merkittävän haitan osalta. Muutoksen jälkeen tutkittavaksi ei enää oteta asioita, joissa valittaja ei ole kärsinyt merkittävää haittaa, vaikka ihmisoikeusloukkausta ei olisikaan asianmukaisesti tutkittu kansallisessa tuomioistuimessa. Näin ollen Euroopan ihmisoikeustuomioistuin ei enää käsittele vähäpätöisiksi luonnehdittavia valitusasioita.

Pöytäkirja korostaa Euroopan ihmisoikeussopimuksen valitusjärjestelmän toissijaisuutta suhteessa ihmisoikeussopimuksen kansalliseen soveltamiseen. Väitetyt ihmisoikeusloukkaukset tulee käsitellä ensi sijassa kansallisissa tuomioistuimissa.

Lisäksi pöytäkirjalla asetetaan EIT:n tuomariehdokkaille 65 vuoden yläikäraja sekä poistetaan valitusasian osapuolten mahdollisuus vastustaa jaoston päätöstä luopua toimivallastaan suuren jaoston hyväksi asioissa, joihin liittyy tärkeä yleissopimuksen tulkintaa koskeva kysymys tai joissa ratkaisu olisi mahdollisesti ristiriidassa EIT:n aiemman oikeuskäytännön kanssa.

Lisätiedot:

Krista Oinonen, yksikönpäällikkö, ihmisoikeustuomioistuin- ja –sopimusasioiden yksikkö, valtionasiamies Euroopan ihmisoikeustuomioistuimessa, puh. 0295 351 172

Mia Spolander, lainsäädäntösihteeri, ihmisoikeustuomioistuin- ja –sopimusasioiden yksikkö, puh. 0295 350 666