EU:n 11. pakotepaketti keskittyy Venäjälle asetettujen pakotteiden kiertämisen estämiseen

Yhdennessätoista pakotepaketissa EU ottaa käyttöön merkittäviä uusia toimia Venäjälle asetettujen pakotteiden kiertämisen estämiseksi erityisesti kolmansien maiden kautta. Toimet sisältävät useita mahdollisuuksia listata pakotteita kiertäviä ja kiertämisessä avustavia tahoja. Pakotteilla laajennetaan vientikieltoja ja kauttakulkukieltoa Venäjän läpi sekä henkilöpakotelistauksia.

EU laajentaa pakotteita, jotka se on asettanut vastauksena Venäjän hyökkäyssotaan Ukrainassa. Kyseessä on Venäjän hyökkäykseen liittyvä 11. pakotepaketti. Nyt hyväksytyn pakotepaketin myötä EU ottaa käyttöönsä merkittäviä uusia toimia pakotteiden kiertämisen estämiseksi.

Pakotteilla laajennetaan vientirajoitusten piiriin kuuluvien tuotteiden kauttakulkukieltoa Venäjän läpi. EU kieltää kauttakuljetuksen Venäjän läpi sellaisille tuotteille ja teknologioille, joita voidaan käyttää Venäjän sotilaallisen ja teknologisen kyvykkyyden parantamiseksi ja puolustus- ja turvallisuussektorin kehittämiseksi. Kauttakulkukieltoon lisätään ilmailu- ja avaruusteollisuuden tuotteita ja teknologioita, lentopolttoaineita ja niiden lisäaineita.

Käyttöön otetaan uusi mekanismi, joilla voidaan listata kolmansissa maissa toimivia, pakotteiden kiertämiseen osallistuvia yrityksiä. Mekanismi sisältää vientikiellossa olevien tuotteiden luettelon ja luettelon tahoista, joille kyseisiä tuotteita ei saa viedä. Mekanismia voidaan käyttää sellaisten maiden kanssa, jotka ovat systemaattisesti epäonnistuneet estämään pakotteiden alaisten tuotteiden päätymisen kauttaan Venäjälle.  Mekanismin käyttö olisi viimeinen keino, jos diplomaattiset neuvottelut eivät tuota toivottua lopputulosta.

Sektoripakoteasetuksen salliman vienti-/poikkeusluvan myöntäminen kielletään kolmansissa maissa toimiville yhteisöille, jotka ovat osallistuneet pakotteiden kiertämiseen tai kiertämisessä avustamiseen.

Pakotteiden kiertämistä koskevaa listauskriteeriä laajennetaan. Henkilöpakotteiden kohteeksi voidaan jatkossa asettaa tahoja, jotka edistävät neuvoston päätöksissä ja asetuksissa olevan pakotteiden kiertämiskiellon rikkomista tai jotka muulla tavoin toimivat järjestelmällisesti pakotteiden tarkoituksen vastaisesti. 

Henkilöpakotteisiin lisätään Venäjän asevoimien edustajia tai niitä tukevia henkilöitä, poliittisia toimijoita, Venäjän yhteiskunnan informaatiovaikuttajia, mielipidevaikuttajia sekä Venäjän hallitusta tukevia tai siitä hyötyviä liike-elämän vaikuttajia. Osa lisättävistä henkilöistä on vastuussa ukrainalaisten lasten pakkosiirtojen ja laittomien adoptioiden järjestämisestä. Lisättävät yhteisöt ovat Venäjän valtion virastoja, valtiota tukevia järjestöjä, Venäjän asevoimia tukeneita yrityksiä, pankkeja ja media-alan yrityksiä.

Sektoripakotteissa vientikieltojen piiriin lisätään tuotteita ja teknologiaa, joilla ylläpidetään Venäjän sotakoneistoa ja teollista kapasiteettia. Näihin kuuluu elektronisia komponentteja, puolijohdemateriaaleja, materiaaleja elektronisten virtapiirien ja piirilevyjen valmistamiseen, lähtöaineita energeettisiin materiaaleihin ja kemiallisiin aseisiin, optisia komponentteja, navigaatioinstrumentteja ja puolustussektorilla ja merenkulussa käytettäviä metalleja.

Tuontikieltoja laajennetaan tuotteilla, joista saatavilla tuloilla Venäjä rahoittaa hyökkäyssotaansa. Näitä ovat mm. hiilituotteet, ruskohiili, turvetuotteet, kaasut, pois lukien kaasumaiset hiilivedyt, sekä hiilestä tislattu terva ja piki.

Pakotesäädöksissä mainitaan ensimmäistä kertaa ns. palomuuri, jolla voidaan mahdollistaa pakotelistatun omistuksessa tai määräysvallassa olevan eurooppalaisen yrityksen toiminnan jatkuminen. Säädöksillä mahdollistetaan poikkeusluvan myöntäminen sellaisten palvelujen tarjoamiseen, joita tarvitaan palomuurin perustamiseen, sertifiointiin tai arvioimiseen. Palomuurin tarkoituksena on poistaa pakotelistatun henkilön oikeus käyttää määräysvaltaa sellaisiin varoihin, jotka kuuluvat unionin alueella pakotelistatun omistuksessa tai määräysvallassa olevalle listaamattomalle taholle (esimerkiksi yritykselle).

Aiemmin pakotteilla asetettua liikennöintikieltoa laajennetaan kieltämällä Venäjälle rekisteröityjen perävaunujen käyttö unionin alueella myös unionin alueelle ja kolmansiin maihin rekisteröityjen rekkojen vetämänä.

Unionin satamiin ja suluille pääsyä rajoitetaan lisää. Kielto laajennetaan koskemaan jatkossa aluksia,

  • jotka tuovat, ostavat tai kuljettavat pakotteiden alaisia tuotteita
  • joita epäillään tai joiden on todettu rikkovan venäläisen raakaöljyn tai öljytuotteiden tuontikieltoa ja G7-ryhmän asettamaa öljyn hintakattoa (siirto alukselta toiselle)
  • jotka laittomasti häiritsevät, sammuttavat tai muin tavoin sulkevat navigaatiojärjestelmänsä kuljettaessaan venäläistä raakaöljyä ja öljytuotteita, pois lukien turvallisuus- ja ympäristösyyt tai hengenpelastus.

Liikesalaisuuksien ja aineettoman omaisuuden myynti, lisensointi ja välittäminen Venäjälle kielletään.

Lisäksi selvennetään aiempia säädöksiä, jotka koskevat sellaisten kolmansissa maissa prosessoitujen rauta- ja terästuotteiden tuontia, jotka sisältävät venäläisiä rauta- ja terästuotteita.

Oikeudellisen neuvonnan antaminen unionin markkinoilta poistuville venäläisille toimijoille sallitaan 31.3.2024 saakka.

Eurooppalaisyritysten Venäjälle sijoittautuneiden tytäryritysten vetäytymistä Venäjältä koskevaa poikkeuslupamahdollisuutta jatketaan vuoden 2023 loppuun. Lupamenettely koskee tytäryhtiön hallussa olevien, pakotteiden alaisten tuotteiden siirtoa yrityskaupan yhteydessä.

Ns. henkilö- ja yhteisöpakotejärjestelmä

Ns. sektoripakotejärjestelmä

Lisätietoja

Pia Sarivaara, lähetystöneuvos, tiiminvetäjä (pakotteet), kansainvälisen oikeuden yksikkö, puh. 0295 350 66

Ulkoministeriön sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@formin.fi