Förhandsbesked om ansökan om stöd för finländska civilsamhällesorganisationers kommunikations- och utbildningsprojekt om global utveckling 2023–2024

Utrikesministeriet utlyser i september 2022 en ansökningsomgång för stöd för civilsamhällesorganisationers kommunikations- och utbildningsprojekt om global utveckling. Ansökningstiden är 30.9-14.11.2022. Stödutlysningen publiceras på ministeriets webbplats när ansökningstiden börjar.

Stödet är en del av anslagen för civilsamhällets utvecklingssamarbete. Civilsamhällesorganisationers kommunikations- och utbildningsprojekt om global utveckling är en del av Finlands utvecklingssamarbete.

Genom understödet finansieras projekt som ökar finländarnas kunskap om utvecklingsfrågor och engagerar allmänheten i utvecklingssamarbetet. Stödformen bidrar till att genomföra målen i FN:s Agenda 2030  och stärker det globala partnerskapet i Finland i enlighet med mål nr 17. Denna stödform fokuserar särskilt på att genomföra det globala målet 4.7 om att var och en ska ha tillräckliga kunskaper och färdigheter för att främja hållbar utveckling. Genom utlysningen eftersträvas såväl geografisk spridning i Finland som mångsidiga målgrupper. Stödet för kommunikations- och utbildningsprojekt om global utveckling är inte permanent finansiering utan en extra insats under en viss period.

Understöd kan beviljas tre olika typer av projekt:

Kommunikationsprojekt
Landsomfattande eller regionala kommunikationsprojekt som ökar kunskapen om Agenda 2030, Finlands utvecklingspolitik och frågor om global utveckling.

Pedagogiska projekt
Projekt med fokus på skolvärlden, småbarnspedagogiken eller det fria bildningsarbetet som stöder utbildningen om globala frågor och hållbar utveckling.

Projekt för företags samhällsansvar
Projekt som ökar allmänhetens och centrala intressegruppers kunskap om företagens samhällsansvar i utvecklingsländer och främjar ansvarsfull affärsverksamhet som en del av globalt hållbar utveckling.

Ansökningarna om statsunderstöd bedöms utifrån kvalitativa bedömningskriterier (gemensamma typspecifika kriterier för alla) och en helhetsbedömning.  Ansökningarna tas inte upp till en kvalitativ bedömning om minimikraven inte uppfylls. Nedan anges preliminära minimikrav och bedömningskriterier för ansökningsomgången för stödet för kommunikations- och utbildningsprojekt om global utveckling 2022.

Preliminära bedömningskriterier för kommunikations- och utbildningsprojekt om global utveckling 2022

Minimikrav på sökanden och ansökan:

 1. Den sökande ska vara en förening eller en stiftelse som är registrerad i Finland och som vid tidpunkten för ansökan varit registrerad i minst två år.
 2. Projektets verksamhet och budskap ska återspegla utvecklingsländernas perspektiv. Enligt OECD:s biståndskommitté DAC:s definition räknas kommunikation om globala frågor i givarländerna till användningen av medel för utvecklingssamarbete. Syftet med kommunikationen är att öka allmänhetens kunskap om och intresse för utvecklingssamarbete.
 3. Sökanden kan framställa en självfinansieringsandel för projektet (10 procent) eller en åskådlig plan för att skaffa självfinansiering.
 4. Sökanden visar med sin ansökan och sin basinformationsanmälan att organisationen har resurser med avseende på personal, administration och ekonomi för att genomföra och administrera det kommunikations- eller utbildningsprojekt som presenteras i ansökan.
 5. Projektet beaktar målen och principerna för Finlands utvecklingspolitik, rättighetsperspektivet och de övergripande målen, och projektet ligger i linje med den utvecklingspolitiska riktlinjen för det civila samhället (2017). Projektet är minst sensitivt i fråga om de mänskliga rättigheterna i enlighet med definitionen i den allmänna anvisningen om ett rättighetsperspektiv på utveckling (PDF).  Projektet lever upp till minimikraven i de genomgående målen för Finlands utvecklingspolitik (PDF)  (do no harm), enligt anvisningarna angående målen.

Gemensamma kvalitativa bedömningskriterier för alla projekt

 • Projektet har tydligt uppställda lämpliga mål, åtgärder och indikatorer som mäter hur målen uppnåtts. Alltid när det är möjligt ska resultatdata framställas utifrån kön, funktionsnedsättning och ålder.
 • För projektet har fastställts ändamålsenliga målgrupper med tanke på projektets mål. Nya och/eller mångsidiga målgrupper (till exempel grupper inom det fria bildningsarbetet, olika yrkesgrupper, yrkesskolor och grupper inom fritids- eller ungdomsverksamheten) samt åtgärderna att nå ut till nya områden är uppskattade. I sin ansökan anger sökanden en grundad och detaljerad plan för hur stora målgrupper sökanden tänker nå och på vilket sätt och hur detta ska mätas.
 • Projektets resurser är ändamålsenliga i förhållande till projektets mål, verksamhet, tidsplan och målgrupper. Budgeten och tidsplanen är tydligt specificerade.
 • I ansökan finns en beskrivning av de risker som är av betydelse för verksamheten och sökanden och hur sökanden har förberett sig på dem.
 • Av ansökan framgår att sökanden har den särskilda expertis om projektets tema och målgrupp/målgrupper som krävs med tanke på målen.

Kvalitativa kriterier för kommunikationsprojekt

 • Projektet syftar till att öka kunskapen särskilt om målen i Agenda 2030, Finlands utvecklingspolitik och globala utvecklingsfrågor.  Projektet har också en tydlig koppling till att genomföra det globala delmålet 4.7 i Finland.

Kvalitativa kriterier för pedagogiska projekt

 • Projektet siktar på att stärka den globala ansvarskänslan och aktivt globalt medborgarskap antingen i skolvärlden, i småbarnspedagogiken eller i det fria bildningsarbetet. Projektet har också en tydlig koppling till Agenda 2030 och till att genomföra det globala delmålet 4.7.
 • I projekt som riktar sig till skolorna finns en tydlig koppling till grunderna för läroplanen, och i projekt riktade till småbarnspedagogiken en koppling till planen för småbarnspedagogik.

Kvalitativa kriterier för projekt för företagsansvar

 • Projektet ökar allmänhetens och centrala intressegruppers kunskap om samhällsansvarsläget och ansvarets konskekvenser för utvecklingsländer och den globala hållbara utvecklingen samt främjar ansvarsfull affärsverksamhet som en del av globalt hållbar utveckling. Projektet har en tydlig koppling till Agenda 2030 och till företagens roll i att genomföra de globala målen samt till att främja FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter i Agenda 2030.
 • Projektet inkluderar välplanerat och åskådligt beskrivet samarbete och systematisk dialog med den privata sektorn.

Vid bedömningen som är en del av helhetsbedömningen kan också följande räknas som fördel:

 • I projektet ingår välplanerade och åskådligt beskrivna partnerskap och nätverk (till exempel partnerskap med små och nya aktörer inom kommunikation och utbildning om global utveckling) som medför mervärde till projektets mål, innehåll, metoder eller tillgång till målgrupperna.
 • I projektet uppmärksammas särskilt delaktighet för personer med funktionsnedsättning och verksamhetens och resultatens tillgänglighet.
 • I projektet skapas eller vidareutvecklas nya metoder för undervisning eller kommunikation som lämpar sig för den moderna mediala och pedagogiska miljön samt är kopplade till aktuella utvecklingspolitiska teman.

Statsunderstödet beviljas för att användas i enlighet med de allmänna villkoren för statsunderstöd och  tilläggsvillkoren för stödet för kommunikations- och utbildningsprojekt om global utveckling (PDF) . Sökanden kan inte beviljas finansiering för verksamhet för vilken sökanden redan får stöd från utrikesministeriet eller en annan offentlig aktör.