Ryssland: sanktioner

Se de senaste ändringarna i den finska versionen.

Bakgrund

Läs detta innan du öppnar länken till rättsakterna

Med anledning av läget i Ukraina har det införts restriktiva åtgärder på flera olika grunder. Nedan redogörs huvuddragen i de olika systemen.

I. Restriktiva åtgärder som har införts mot bakgrund av Rysslands åtgärder som destabiliserar situationen i Ukraina

Rådet har beslutat att från och med den 1 augusti 2014 införa restriktiva åtgärder mot bakgrund av Rysslands åtgärder som destabiliserar situationen i Ukraina. Åtgärderna grundar sig på rådets beslut 2014/512/Gusp(Länk till en annan webbplats.) och rådets förordning (EU) nr 833/2014(Länk till en annan webbplats.) med senare ändringar.

Europeiska kommissionen publicerade den 25 september 2015 en uppdaterad vägledning om tillämpningen av de restriktiva åtgärderna mot bakgrund av Rysslands åtgärder som destabiliserar situationen i Ukraina. Vägledningen finns att tillgå på svenska på kommissionens webbplats(Länk till en annan webbplats.) (pdf).

Innehåll i huvuddrag

Restriktioner som hänför sig till kapitalmarknaden. Genom rådets förordning är det förbjudet att delta i finansiering av vissa viktigare ryska statsägda finansinstitut och att finansiera vissa ryska företag inom krigsindustrin eller oljesektorn. Företag som omfattas av förbudet specificeras i bilaga III, V och VI till förordningen. Även dotterbolag utanför EU till de i bilagorna förtecknade bolagen omfattas av förbudet. För att förhindra att bestämmelserna kringgås gäller förbudet också sådana bolag som strävar efter att agera på de tidigare nämnda företagens vägnar.

Det är förbjudet att köpa, sälja, tillhandahålla förmedlingstjänster eller bistånd vid utfärdande av, eller på annat sätt hantera, i förordningen närmare specificerade överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument som utfärdas av dessa företag. Ytterligare är det förbjudet att erbjuda lån eller krediter med en löptid som överstiger 30 dagar till dessa företag. Undantagna från restriktionerna är vissa lån, bland annat sådana som har som dokumenterat mål att tillhandahålla finansiering för laglig handel.

Dessa restriktioner gäller endast sådana instrument och lån som har utfärdats eller beviljats efter att restriktionerna trätt i kraft. Kreditutnyttjande eller utbetalningar från sådana gamla lån eller krediter är dock tillåtna endast under förutsättning att alla de viktigaste villkoren har ingåtts före den 12 september 2014 (däribland maximibeloppet, räntesatsen eller beräkningsmetoden för räntesatsen, förfallodagen samt förfallodagen för annulleringen av hela avtalet).

Export- och importförbud för militär utrustning. Genom rådets beslut är det förbjudet att till Ryssland exportera och från Ryssland importera(Länk till en annan webbplats.) militär utrustning. Det är också förbjudet att tillhandahålla tekniskt bistånd för tillverkning och underhåll av sådan materiel, förmedlingstjänster och andra tjänster som rör militär verksamhet i, eller för användning i Ryssland. Det är också förbjudet att tillhandahålla finansiering eller ekonomiskt bistånd som rör militär verksamhet eller export av militär utrustning. Export- och importförbudet gäller likväl inte avseende reservdelar och tjänster som är nödvändiga för underhållet av och säkerheten för befintlig kapacitet inom unionen. Export och import av pyrotekniska ämnen som behövs i de europeiska rymdprogrammen är tillståndspliktiga.

Exportrestriktioner för produkter med dubbel användning. Genom rådets förordning är det förbjudet att till Ryssland eller för användning i Ryssland exportera varor och teknik med dubbla användningsområden,(Länk till en annan webbplats.) om dessa produkter är eller kan vara avsedda, helt eller delvis, för militär användning eller en militär slutanvändare. Det är likaså förbjudet att exportera varor med dubbla användningsområden till företag förtecknade i bilaga IV som tillverkar produkter både för civilt och militärt bruk. Det är också förbjudet att tillhandahålla tekniskt bistånd och förmedlingstjänster samt exportrelaterade finansieringstjänster, om de har koppling till export avsedd för militär slutanvändning eller en militär slutanvändare eller för export till företag förtecknade i bilaga IV.

Förbudet gäller inte export avsedd för civil luftfartsindustri och rymdindustri eller för export som behövs för underhållet av befintlig civil kärnteknisk kapacitet inom EU. Dessutom kan tillstånd utfärdas för export som annars är förbjuden, om affärstransaktionen grundar sig på avtal som ingåtts innan förbudet trädde i kraft. Exporttillstånd för produkter med dubbel användning ska sökas hos utrikesministeriet.

Exportrestriktioner för produkter med anknytning till oljeprospektering och oljeutvinning. Genom rådets förordning är det förbjudet att till Ryssland exportera vissa produkter med anknytning till oljeprospektering och oljeutvinning. Förbudet gäller separat listade tekniker med slutanvändning i följande projekt: 1) oljeprospektering och oljeutvinning på över 150 meters djup, 2) oljeprospektering och oljeutvinning i havsområdet norr om polcirkeln eller 3) i förordningen specificerade skifferoljeprojekt. Förordningen genomförs genom att export av produkter som omfattas av tullpositionerna i bilaga II till förordningen blir tillståndspliktig. Exporttillstånd beviljas inte, om produkten ska slutanvändas i sådana projekt i Ryssland som avses ovan. I annat fall kan exporttillstånd utfärdas. Likaså krävs det tillstånd för att tillhandahålla tjänster och finansiering i anknytning till sådana produkter eller export av sådana produkter. Tillstånd kan likväl beviljas även för sådan slutanvändning som avses ovan, om exporten grundar sig på ett avtal eller en överenskommelse som har ingåtts innan förordningen trädde i kraft.

Produkter som omfattas av exportkontroll får i undantagsfall beviljas exporttillstånd också för sådana projekt som avses ovan, om exporten är nödvändig för att i ett brådskande läge förhindra eller dämpa effekterna av en händelse som sannolikt kommer att ha allvarliga och betydande konsekvenser för människors hälsa och säkerhet eller för miljön. Av särskilda skäl får exporten i sådana nödsituationer genomföras också utan förhandstillstånd, om det är nödvändigt för att förhindra eller dämpa effekterna av händelsen i fråga. Exportören ska i det fallet inom fem arbetsdagar efter att exporten har ägt rum underrätta utrikesministeriet om exporten och motiveringarna till att den skett utan förhandstillstånd.

Genom rådets förordning förbjuds dessutom tillhandahållandet i Ryssland av vissa kringtjänster som är nödvändiga i projekten ovan. Förbudet omfattar i) borrning, ii) borrhålsprovning, iii) geofysisk borrhålsmätning (loggning) och färdigställande samt iv) leverans av flytande farkoster, om de är avsedda för oljeprospektering och oljeproduktion på över 150 meters djup eller i havsområdet norr om polcirkeln eller för i förordningen specificerade skifferoljeprojekt. Förbudet omfattar inte avtal som har ingåtts innan förordningen trädde i kraft. Förbuden hindrar inte heller tillhandahållandet av sådana tjänster som är nödvändiga för akut förhindrande eller begränsning av en händelse som sannolikt skulle få allvarliga och betydande konsekvenser för människors hälsa och säkerhet eller för miljön. Den som tillhandahåller tjänsten ska i det fallet inom fem arbetsdagar efter att exporten har ägt rum underrätta utrikesministeriet om vilka tjänster som har tillhandahållits och varför detta har varit nödvändigt.

II. Restriktiva åtgärder som hänför sig till personer eller sammanslutningar som är ansvariga för åtgärder som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende

Sanktionerna grundar sig på rådets beslut 2014/145/Gusp(Länk till en annan webbplats.) som trädde i kraft den 17 mars 2014 och förordning (EU) nr 269/2014(Länk till en annan webbplats.) med senare ändringar.

Innehåll i huvuddrag

Frysning av tillgångar

 • Tillgångar tillhörande personer och sammanslutningar som anges i bilagorna till rådets förordningar ska frysas, och det är förbjudet att överlåta tillgångar till dem.
 • Till listan kan rådet lägga till
 • personer som är ansvariga för åtgärder som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende eller stabiliteten och säkerheten i landet och personer och sammanslutningar som är associerade med dem,
 • sammanslutningar som materiellt eller ekonomiskt understöder åtgärder som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende,
 • personer eller sammanslutningar som materiellt eller ekonomiskt aktivt understöder de ryska beslutsfattare, eller som har dragit fördel av de ryska beslutsfattare, som är ansvariga för annekteringen av Krim eller destabiliseringen av östra Ukraina,
 • juridiska personer på Krim eller i Sevastopol vilkas äganderätt har överförts i strid med ukrainsk lagstiftning, och personer eller sammanslutningar som har dragit fördel av sådana överföringar och
 •  fysiska personer som bedriver transaktioner med separatistgrupper i Donbass-regionen i Ukraina.

Reserestriktioner

 • Inresa och transitering ska förhindras för personer som anges i bilagorna till rådets beslut

III. Restriktiva åtgärder som har införts med anledning av den olagliga annekteringen av Krim och Sevastopol

Sanktionerna grundar sig på rådets beslut 2014/386/Gusp(Länk till en annan webbplats.) som trädde i kraft den 24 juni 2014 och förordning (EU) nr 692/2014(Länk till en annan webbplats.) med senare ändringar.

Innehåll i huvuddrag

Exportrestriktioner

 • det är förbjudet att exportera viktig utrustning och teknik i samband med skapande, förvärv eller utveckling av infrastruktur inom sektorerna transport, telekommunikation och energi till Krim och Sevastopol eller för användning där,
 • det är förbjudet att exportera viktig utrustning och teknik i samband med exploatering av olja, gas och mineraltillgångar till Krim och Sevastopol eller för användning där,
 • det är förbjudet att tillhandahålla tekniskt bistånd, finansiering eller andra tjänster som rör ovan beskriven verksamhet,
 • det är förbjudet att tillhandahålla förmedlings-, bygg- eller ingenjörstjänster samt tekniskt bistånd i samband med infrastruktur inom de sektorer som avses ovan,
 • det är förbjudet att tillhandahålla tjänster med direkt anknytning till turismverksamhet i Krim eller Sevastopol; det är också förbjudet för fartyg som tillhandahåller kryssningstjänster att löpa in i eller lägga till i en i förordningen separat förtecknad hamn i Krim.

Investeringsrestriktioner

 • det är förbjudet att investera i företag eller fast egendom i Krim eller Sevastopol
 • det är förbjudet att tillhandahålla investeringstjänster i anknytning till sådana investeringar
 • investeringsförbudet gäller inte uppfyllande av avtal som har ingåtts före den 20 december 2014, förutsatt att utrikesministeriet underrättas om denna avsikt minst fem dagar innan åtgärder vidtas.

Importrestriktioner

 • varor med ursprung på Krim eller i Sevastopol
 • tillhandahållande av finansiering eller finansiellt stöd samt försäkring och återförsäkring i samband med import

IV. Restriktiva åtgärder som hänför sig till personer som är ansvariga för förskingring av ukrainska offentliga medel

Sanktionerna grundar sig på rådets beslut 2014/119/Gusp(Länk till en annan webbplats.) och förordning (EU) nr 208/2014(Länk till en annan webbplats.) med senare ändringar.

Innehåll i huvuddrag

Frysning av tillgångar

 • frysning av tillgångar som tillhör personer som är ansvariga för förskingring av offentliga medel eller personer eller enheter som har anknytning till dessa, och förbud att överlåta tillgångar till dessa
 • frysning av tillgångar som tillhör personer som är ansvariga för kränkningar av de mänskliga rättigheterna eller personer eller enheter som har anknytning till dessa, och förbud att överlåta tillgångar till dessa