Tidsfristen för att lämna in klagomål till Europadomstolen förkortas till fyra månader

Tidsfristen för överklagande till Europadomstolen förkortas från nuvarande sex månader till fyra månader från och med den 1 februari 2022.

Förfarandet för hur man överklagar till Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna (Europadomstolen) i Strasbourg ändras delvis den 1 februari 2022. Den viktigaste förändringen för den klagande är den kortare besvärstiden. Tidsfristen för att lämna in ett klagomål till domstolen förkortas från sex till fyra månader från den dag den nationella domstolen avgett sin slutliga dom. Den kortare tidsfristen tillämpas inte på fall där den slutliga nationella domen har meddelats före den 1 augusti 2021.

Att ändringen träder i kraft nu beror på en övergångsbestämmelse i det 15:e protokollet till Europakonventionen som trädde i kraft den 1 augusti 2021, enligt vilken tidsfristen på fyra månader för anförande av klagomål tillämpas först från och med den 1 februari 2022.

En annan betydande ändring för klagande gäller behandlingen av mål i Europadomstolen då den klagande inte har lidit avsevärt av en konventionskränkning. Domstolen kan efter ändringen, som trädde i kraft den 1 augusti 2021, avvisa mål där den klagande inte har lidit avsevärt, även om kränkningen av de mänskliga rättigheterna inte har utretts på behörigt sätt vid den nationella domstolen. Europadomstolen behandlar således inte längre mål som kan anses vara obetydliga.

Ändringen understryker att systemet för överklagande enligt Europakonventionen är sekundärt i förhållande till den nationella tillämpningen av konventionen. Påstådda kränkningar av de mänskliga rättigheterna ska i första hand behandlas vid de nationella domstolarna.

 

Ytterligare information:

Krista Oinonen, enhetschef, enheten för människorättsdomstols- och konventionsärenden, statsombud vid Europadomstolen, tfn 0295 351 172

Mia Spolander, lagstiftningsrådet, enheten för människorättsdomstols - och konventionsärenden, tfn 0295 350 666

Utrikesministeriets e-postadresser har formen formnamn.efternamn@formin.fi