Nordkorea: sanktioner

Bakgrund

Läs detta innan du öppnar länkarna till rättsakterna

Sanktionerna baserar sig på rådets beslut (Gusp) 2016/849(Länk till en annan webbplats.) och rådets förordning (EU) 2017/1509(Länk till en annan webbplats.)  samt senare ändringar av dessa. Beslutet och förordningen genomför FN:s säkerhetsråds sanktioner och föreskriver dessutom om EU:s omfattande autonoma sanktioner.

Innehållet i huvuddrag

Exportförbud

 • vapen och all därtill hörande materiel samt tillhandahållande av tekniskt bistånd, förmedlingstjänster och finansiering (däribland försäkring och återförsäkring) som rör sådana artiklar
 • produkter med dubbla användningsområden samt tillhandahållande av tekniskt bistånd, förmedlingstjänster och finansiering som rör sådana produkter (däribland försäkring och återförsäkring)
 • vissa andra produkter, material och teknik som kan bidra till Nordkoreas program med anknytning till kärnteknik, ballistiska robotar eller andra massförstörelsevapen samt tillhandahållande av tekniskt bistånd, förmedlingstjänster och finansiering som rör sådana produkter (däribland försäkring och återförsäkring)
 • lyxvaror
 • helikoptrar
 • fartyg
 • andra transportmedel
 • guld, ädla metaller och diamanter (om köparen är nordkoreanska staten eller en aktör som agerar på dess vägnar) samt tillhandahållande av tekniskt bistånd, förmedlingstjänster och finansiering som rör sådana varor
 • järn, stål och andra metaller
 • nytryckta nordkoreanska sedlar eller nypräglade nordkoreanska mynt eller icke utgivna nordkoreanska sedlar eller mynt (till förmån för Nordkoreas centralbank)
 • flygbränsle
 • råolja
 • raffinerade petroleumprodukter
 • naturgas och gaskondensat
 • industrimaskiner
 • andra produkter, med undantag av livsmedel och mediciner, om produkten är avsedd för Nordkoreas väpnade styrkor eller kan bidra till att stödja eller stärka den operativa kapaciteten hos väpnade styrkor som tillhör en annan stat än Nordkorea.

Importförbud

 • vapen och all därtill hörande materiel samt tekniskt bistånd, förmedlingstjänster och finansiering som rör sådana produkter
 • produkter med dubbla användningsområden samt tekniskt bistånd, förmedlingstjänster och finansiering som rör sådana produkter
 • vissa andra produkter, material och teknik som kan bidra till Nordkoreas program med anknytning till kärnteknik, ballistiska robotar eller andra massförstörelsevapen samt tekniskt bistånd, förmedlingstjänster och finansiering som rör sådana produkter
 • guld, ädla metaller och diamanter (om säljaren är nordkoreanska staten eller en aktör som agerar på dess vägnar) samt tekniskt bistånd, förmedlingstjänster och finansiering som rör sådana produkter
 •  guld, titanmalm, vanadinmalm, koppar, nickel, silver, zink  och sällsynta jordartsmetaller
 • stenkol, järn och järnmalm
 • jord och sten
 • bly och blymalm
 • oljeprodukter
 • lyxvaror
 • statyer
 • skaldjur och fiskerättigheter
 • livsmedel och jordbruksprodukter
 • maskiner och elektrisk utrustning
 • trä
 • fartyg
 • textilier och textilvaror
 • andra produkter, med undantag av livsmedel och mediciner, om produkten är avsedd för Nordkoreas väpnade styrkor eller kan bidra till att stödja eller stärka den operativa kapaciteten hos väpnade styrkor som tillhör en annan stat än Nordkorea

Restriktioner som rör finansiellt handelsstöd

 • offentligt och privat finansiellt stöd till handel med Nordkorea är förbjudet

Restriktioner som rör investeringar

 • det är förbjudet att på unionens territorium godkänna investeringar i kommersiell verksamhet som görs av nordkoreanska aktörer eller aktörer som agerar på deras vägnar eller på deras uppdrag, liksom även att finansiera sådana aktörer
 • det är förbjudet att bilda, upprätthålla eller driva ett samriskföretag med nordkoreanska personer eller enheter
 • beviljande av finansiering till nordkoreanska enheter är förbjudet

Restriktioner som rör tjänster

 • det är förbjudet att tillhandahålla tjänster med anknytning till gruvdrift eller till tillverkning inom kemisk industri, gruvdrift och raffineringsindustri eller att tillhandahålla datatjänster i Nordkorea

Förbud som rör finansiering och finanssektorn

 • överföring av tillgångar som överstiger 15 000 euro (5 000 euro när det gäller personliga penningförsändelser) till eller från Nordkorea utan förhandstillstånd av utrikesministeriet är förbjuden, medan överföring av tillgångar som motsvarar eller understiger 15 000 EUR (högst 5 000 euro när det gäller personliga penningförsändelser) är tillåten endast för ändamål som anges i artikel 21.3 och 21.4 i förordningen: tillstånd för medelöverföring
 • finansinstitut får inte öppna nya bankkonton i nordkoreanska banker, upprätta nya korrespondentbankförbindelser med dessa banker eller öppna nya representationskontor, filialer eller dotterbolag i Nordkorea
 • finansinstitut ska stänga bankkonton i nordkoreanska banker och representationskontor, filialer och dotterbolag i Nordkorea
 • finansinstitut ska avsluta sina korrespondentbankförbindelser och avsluta samriskföretag med nordkoreanska banker och avsäga sig ägarintresset i dem
 • nordkoreanska banker får inte fortsätta bedriva verksamhet i filialer, dotterbolag eller representationer som etablerats inom unionens territorium eller öppna nya, och får inte heller inleda kreditinstitutsverksamhet eller förvärva en andel i ett kreditinstitut som verkar inom en medlemsstats territorium eller som har etablerats i enlighet med en medlemsstats lagstiftning
 • det är förbjudet att köpa statligt garanterade nordkoreanska obligationer av nordkoreanska staten, Nordkoreas centralbank, nordkoreanska kredit- eller finansinstitut eller av aktörer som agerar på vägnar av, eller på uppdrag av, sådana institut eller att sälja till dessa, liksom även att bistå med att utfärda
  statsobligationer
 • finansinstitut får inte öppna bankkonton för Nordkoreas diplomatiska beskickningar eller konsulat och nordkoreanska medlemmar av dessa och befintliga konton ska stängas

Övriga restriktioner

 • det är förbjudet att tillhandahålla utbildning till nordkoreanska medborgare inom sådana discipliner som kan bidra till Nordkoreas spridningskänsliga nukleära verksamhet och utvecklingen av system för kärnvapenbärare
 • vetenskapligt och tekniskt samarbete med personer och enheter som officiellt stöds av eller som representerar Nordkorea ska avbrytas
 • det är förbjudet att hyra ut fast egendom för personer, enheter eller organ under Nordkoreas regering eller att hyra fast egendom av  dessa
 • det är förbjudet att bevilja nordkoreanska medborgare nya arbetstillstånd
 • medlemsstaterna ska återsända alla de nordkoreanska medborgare till Nordkorea som får löneinkomster inom respektive stats territorium

Frysning av tillgångar

 • tillgångar som tillhör personer och enheter som är ansvariga, inbegripet genom stöd eller finansiering, för Nordkoreas program med anknytning till kärnteknik, ballistiska robotar eller andra massförstörelsevapen ska frysas och det är förbjudet att tillhandahålla tillgångar eller ekonomiska resurser för dessa personer och enheter
 • tillgångar som tillhör enheter inom Nordkoreas regering eller Koreas arbetarparti som deltar i nordkoreansk verksamhet som är förbjuden och enheter som ägs eller kontrolleras av personer och enheter som agerar på deras vägnar eller på deras uppdrag ska frysas och det är förbjudet att tillhandahålla tillgångar eller ekonomiska resurser för dessa personer och enheter
 • det är förbjudet att delta i samriskföretag eller andra affärsverksamheter med aktörer listade av FN eller med personer och enheter som agerar för eller på uppdrag av dem

Reserestriktioner

 • reserestriktioner för personer och enheter som är ansvariga, inbegripet genom stöd eller finansiering, för Nordkoreas program med anknytning till kärnteknik, ballistiska robotar eller andra massförstörelsevapen
 • nordkoreanska diplomater och andra nordkoreanska medborgare och personer från tredjeländer som handlar på regeringens vägnar och som ägnar sig åt nordkoreansk verksamhet som är förbjuden ska utvisas
 • personer som arbetar på nordkoreanska bankers eller finansinstituts vägnar ska oavsett medborgarskap utvisas