Resenär, återvänd till Finland. Följ THL:s karantänanvisningar!

Resenärer uppmanas att återvända till Finland så snart som möjligt. Alla som anländer från utlandet ska beakta karantänanvisningarna som ges av Institutet för hälsa och välfärd.

Läs mera

Risknivån i resemeddelandena för alla länder är förtillfället åtminstone undvik alla resor.

13.3.2020

Bhutan: resemeddelande

Risknivå

Iaktta normal försiktighet

Ytterligare uppgifter om risknivån

Det allmänna säkerhetsläget i Bhutan är gott.

Aktuellt

Utrikesministeriet och Finlands beskickningar följer hur coronaviruset (COVID-19) påverkar resandet. Läget bevakas tillsammans med Institutet för hälsa och välfärd.

Institutet för hälsa och välfärd följer upp bl.a. Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar ECDC:s och Världshälsoorganisationen WHO:s lägesbild som uppdateras regelbundet. Institutet för hälsa och välfärd publicerar aktuell information om förekomsten av sjukdomen och ger resenärer anvisningar på sin webbplats. Det bästa sättet att skydda sig är att iaktta en god handhygien och hygien när du hostar. https://thl.fi/sv/web/infektionssjukdomar/aktuellt/aktuellt-om-coronaviruset-covid-19

Bhutan har ändrat sina inresebestämmelser för att hindra coronavirusets spridning. Restriktioner har införts på basis av ursprungsland, nationalitet och resrutt.

Följ information och reserestriktioner på webbplatserna för Bhutans utrikesministerium och hälsoministerium:
https://www.mfa.gov.bt/?p=7435
http://www.health.gov.bt/

Utrikesministeriets resemeddelanden är rekommendationer

Du ansvarar alltid själv för dina beslut om vart och när du reser. De lokala myndigheterna har det primära ansvaret för att trygga säkerheten för alla människor som befinner sig i landet och i nödsituationer ansvarar de för sök- och räddningsinsatser. I krissituationer ska du följa de lokala myndigheternas anvisningar. Följ nyhetsrapporteringen i media och informationen på ambassadens webbplats, i Facebook och på Twitter. Utrikesministeriet och Finlands ambassader och konsulat hjälper finländare enligt lagen om konsulära tjänster. Om Finland inte har diplomatisk representation i ett land utanför EU kan du vända dig till en annan EU-stats representation. Om du deltar i en paketresa är det i första hand researrangören som hjälper dig.
Lag om konsulära tjänster http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990498
EU-direktivet om konsulärt skydd för EU-medborgare https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:32015L0637
Lag om kombinerade resetjänster https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2017/20170901

Utrikesministeriet rekommenderar att du gör en reseanmälan.
Reseanmälan https://reseanmalan.fi

Allmänna säkerhetsläget

Det allmänna säkerhetsläget är gott. Bhutan är restriktivt när det gäller att ta emot turister. I regel kan man komma till landet på turistresor som ordnas av resebyråer.

Varken EU eller de nordiska länderna har ambassader i landet och Finland har inte heller något honorärkonsulat. En ambulerande ambassadör har sitt kontor i Helsingfors vid utrikesministeriet. Närmaste finska ambassad ligger i New Delhi.

Brottsligheten

Det förekommer lite brottslighet i landet.

Nödnummer: polisen 113, ambulans 112, brankåren 110

Om ditt pass försvinner eller blir stulet ska du göra en anmälan till den lokala polisstationen. Om Finland inte har en ambassad eller ett konsulat i landet kan du ansöka om en provisorisk resehandling (Emergency Travel Document, ETD) vid en annan EU-stats ambassad.

Ta kopior av dina viktigaste dokument, såsom passet och biljetterna, och förvara dem skilt från originalen.

Trafiken

Bhutan har vänstertrafik. Vägarna i bergen är smala och slingrande och den förekommer ofta stenras och jordskred på vägarna. Trots att det inte finns mycket trafik kör bilarna hårt på landsvägarna och det förekommer dagligen farliga situationer i trafiken. Jämfört med Finland är trafiken farlig och riskfylld.

Det finns ingen järnväg i landet så man reser vanligtvis längs med landsvägarna.

Det vanligaste sättet att ta sig till Bhutan är med flyg. På grund av väderförhållandena i Himalaya kan de ske ändringar i flygtidtabellerna också med kort varsel. Det finns en internationell flygplats och tre inrikes flygplatser.

Naturförhållanden

Bhutan ligger i Himalaya, men landets södra delar är mera låglänta. Vädret påverkas mest av monsunen (juni–september) och av vintern (januari–februari) och då kan väderförhållandena orsaka ändringar i resplaner.

Bhutan är huvudsakligen ett bergigt land. Om du rör dig i naturen rekommenderar vi flera lager kläder på grund av temperaturväxlingarna samt ordentliga skor. Skydda dig omsorgsfullt från solen i bergen.

Hälsoläget

Avstånden mellan byar och städer är långa och hälso- och sjukvård finns inte enkelt att tillgå. När man beger sig till avlägsna trakter ska man packa med sig dricksvatten, första hjälpen-utrustning och mediciner. Kontrollera ditt vaccinationsskydd innan du reser.

Bhutan är högt beläget och man kan lätt få höjdsjuka.

Tillgången till hälsovårdstjänster är begränsad. I allvarliga fall ska man söka sig till Bangkok eller New Delhi dit Bhutan Air och Druk Air flyger dagligen.

Om du har en sjukdom eller är gravid, om du reser till ett farligt område eller om du tänker ägna dig åt någon riskfylld idrott eller hobby, kontrollera med ditt försäkringsbolag när din reseförsäkring gäller och vad den täcker. Det är dyrt och svårt att transportera hem en sjuk eller död person utan en heltäckande försäkring. Man får inte heller alltid vård utomlands utan en betalningsförbindelse eller förhandsbetalning.

Kontrollera alltid innan du reser vilka smittsamma sjukdomar som finns på resmålet och vilka vaccin som rekommenderas. Du hittar information på följande webbplatser:
Institutet för hälsa och välfärd, hälsoinformation för resenärer på finska ”Matkailijan terveysopas” https://www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit/ohjeet-ja-saadokset/matkailijan-terveysopas
Världshälsoorganisationen WHO http://www.who.int/en/
Europeiska smittskyddsmyndigheten http://www.ecdc.europa.eu

Lokala lagar och seder

Bhutan är ett buddhistiskt land vilken man ska beakta i sin klädsel, särskilt om man besöker tempel.

Utförseln ur landet av föremål som är äldre än 100 år är begränsad. Resenärer måste ha ett intyg att visa upp för tullen över att varor som förs ut ur landet inte är antikviteter. Om man köper gamla föremål (eller föremål som ser gamla ut) lönar det sig att be om ett försäljningsintyg.

Landet har en restriktiv tobakslagstiftning.

Inresebestämmelser

Utrikesministeriet ansvarar inte för främmande staters inresebestämmelser, till exempel villkor för passets giltighet eller visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna hos mållandets egna myndigheter, till exempel landets närmaste ambassad.

Finska medborgares resedokument https://um.fi/pass/

Jour: I nödfall kan du kontakta utrikesministeriets konsulära jour: tfn +358 9 1605 5555 och e-post paivystys.um@formin.fi.

Före resan, kom ihåg 4 R

1

Resemeddelanden

I utrikesministeriets resemeddelanden hittar du information om det allmänna säkerhetsläget på resmålet samt om politiska och kulturella förhållanden som kan har inverkan på resesäkerheten.

Läs resemeddelanden
2

Reseanmälan

Om du reser på egen hand eller är på väg till ett riskfyllt område lönar det sig att göra en reseanmälan. Det innebär att du uppger dina kontaktuppgifter till utrikesministeriet så att det får kontakt med dig om en kris eller en nödsituation uppstår.

Gör en reseanmälan
3

Reseförsäkring

Rörelsefrihet är en grundlagsrättighet för finländarna. Du bestämmer själv vart du vill resa och vilka risker du är beredd att ta. Det är viktigt att teckna en täckande reseförsäkring innan resan.

Försäkra dig
4

Resedokument

Kontrollera att dina resedokument är i skick innan du reser. Vänd dig till destinationslandets ambassad för att kontrollera bestämmelser angående pass och visum.

Kontrollera resedokument