Utvecklingssamarbetet övervakas

Utvecklingssamarbetet övervakas noggrant. Det är inte bara utrikesministeriet som följer upp hur målsättningarna nås och pengarna används utan också flera andra organisationer.

Projekt och program övervakas i alla faser.

I planeringsfasen fastställs målsättningar och metoder. Samtidigt görs en bedömning av vilka risker som förekommer och hur de ska hanteras. Riskerna har ofta att göra med samhällets stabilitet, lokala partnerorganisationers kompetens eller med korruption.

Medan projekt eller program genomförs rapporterar de som utför arbetet till utrikesministeriet hur finansieringen används och om resultaten. Tjänstemän vid ministeriet och ambassaderna följer genom styrgrupper, projektbesök, mellanutvärderingar och regelbunden kontakt hur arbetet framskrider, hur pengarna används, vilka risker som finns och hur pålitlig rapporteringen är. Ministeriet låter också utomstående företag göra revisioner och granskningar av verksamheten. Då granskar experter inte bara bokföringen utan också praxis för intern övervakning och verksamhetens kvalitet.

När projektet eller programmet avslutas samlas alla resultat i en slutrapport till utrikesministeriet. Medel som blivit över återbetalas till ministeriet. Resultaten kan också utvärderas i efterhand genom en så kallad evaluering.