Frågor och svar om coronaviruset och resande

Vi har här samlat vanliga frågor och svar om hur coronaviruset påverkar resande.

Frågor och svar om coronapandemin (uppdaterad 15.9.2021)

Utrikesministeriet börjar åter göra landsspecifika uppdateringar av sina reserekommendationer. I resemeddelandena beaktas fortsättningsvis rekommendationerna av Institutet för hälsa och välfärd i fråga om coronaviruspandemin och ländernas allmänna säkerhetsläge.

 

I den här artikeln svarar vi på följande frågor:

Resor från Finland till utlandet

Resor från utlandet till Finland

Evakueringsflygningar, ersättningsfrågor, karantän

Frågor om reseanmälan

Resor från Finland till utlandet

Kan vi resa utomlands på semester?

Coronaviruset är fortfarande en stor global risk. Situationen kan fortfarande förändras snabbt och på ett oförutsebart sätt.

De restriktioner som tillämpas i olika länder kan överraska resenären: alla berörs av lokala karantänsbestämmelser, begränsningar i rörelsefriheten, försämrade transportmöjligheter, begränsade möjligheter att lämna landet, försämrad tillgång till hälso- och sjukvård och stängda serviceställen, inklusive restauranger och affärer.

Flera länder tillämpar fortfarande karantänsbestämmelser som måste följas. Utomlands kan karantän förordnas på andra grunder och med lägre tröskel än i Finland.

En riskfaktor i samband med resor är också att bokade flyg eller andra förbindelser kan ställas in på kort varsel, så att resan till eller från resmålet förhindras. Resor i sig ökar risken för smitta.

När en pandemi pågår har utrikesministeriet begränsade möjligheter att hjälpa den som råkat illa ut. Under en pandemi är inte heller en reseförsäkring nödvändigtvis till nytta.

Snabba förändringar i COVID-19-epidemisituationen är fortfarande möjliga. Därför rekommenderar THL alla som ska resa till utlandet att skaffa ett fullt coronavaccinationsskydd innan de reser. 

Beslutet att resa ska alltid fattas av resenären själv.Om du beslutar dig för att resa, gör alltid en reseanmälan(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster). Då vet utrikesministeriet var du befinner dig och kan kontakta dig i en nöd- eller krissituation. Beakta också att många länder fortfarande begränsar passagerartrafiken in i landet och vissa länder har till exempel infört speciella visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna med destinationslandets myndigheter.

När du återvänder till Finland, iaktta rekommendationen om testning och karantän(Länk till en annan webbplats.) av Institutet för hälsa och välfärd.

Jag ska resa utomlands. Vad borde jag tänka på?

Du ska minnas att restriktionerna i olika länder fortfarande kan ändras på kort varsel. Om du reser ska du beakta följande:

Reseanmälan

Det lönar sig alltid att göra en reseanmälan(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster), så att UM får veta var du befinner dig och kan kontakta dig under resan. Reseanmälan kan också göras när du redan är utomlands.

Reseförsäkring

Utrikesministeriet rekommenderar alltid en omfattande reseförsäkring. Just nu är det speciellt viktigt att du kontrollerar att försäkringsskyddet är tillräckligt omfattande.

Inresebestämmelser

Det är bra att beakta att många länder fortfarande begränsar passagerartrafiken in i landet och vissa länder har till exempel infört speciella visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna med mållandets myndigheter.

Information om begränsningarna i olika länder finns t.ex. på Europeiska kommissionens webbplats:

och Internationella lufttransportorganisationen IATA:s webbplats(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

Olika länders restriktioner

Flera länder tillämpar fortfarande karantänsbestämmelser som måste följas. Utomlands kan karantän förordnas på andra grunder och med lägre tröskel än i Finland. Det kan finnas begränsningar i rätten att röra sig utomhus och krav på att använda andningsskydd. Också flygbolag eller flygplatser kan ha egna krav på andningsskydd. Mätning av feber kan vara ett krav för att få komma in på flygplatsen eller stiga på flyget.

På grund av pandemiläget kräver allt fler länder att du har ett negativt coronavirustest eller ett intyg över att du redan haft covid-19, för att du ska komma in i landet. I många länder krävs det att intyget är på landets eget språk eller på engelska. Du som reser är själv ansvarig för att ta reda på hurudana intyg som krävs.

Inom landet kan det förekomma restriktioner i flygtrafiken och i den övriga kollektivtrafiken. Det kan förekomma olika slags villkor och krav på dokument för att få röra sig på flygplatsen eller för att få byta till ett anslutande flyg.

Tillgången till service är ofta begränsad. Restauranger, hotell, museer, sevärdheter och olika offentliga platser, såsom parker, kan vara stängda.

I vissa länder är påföljderna allvarliga om man bryter mot begränsningarna.

Du hittar information om det aktuella läget gällande hälsa, säkerhet, service och resande på Reopen Europe webbplatsen (Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

Bestämmelser som gäller hälsa och vård

Om den lokala sjukvårdskapaciteten är överbelastad kan det vara svårt att få vård om man blir sjuk.

Hälsokontroller och andra specialarrangemang kan orsaka fördröjningar på flygplatsen, vid gränsen och i samband med resor i allmänhet. I vissa länder är det obligatoriskt att använda andningsskydd och det förekommer obligatoriska febermätningar. Karantänsbestämmelser kan avvika betydligt från anvisningarna i Finland.

När du återvänder till Finland, iaktta rekommendationen om testning och karantän(Länk till en annan webbplats.) av Institutet för hälsa och välfärd.

Jag ska resa utomlands. Måste jag ha ett coronatest- eller vaccinationsintyg?

Flera länder begränsar för närvarande turisters inresa. Olika länders krav på till exempel negativt testresultat eller vaccinationsintyg varierar. Resenärer ska alltid kontrollera de gällande inresebestämmelserna och bestämmelserna om coronatest med myndigheterna i destinationsstaten och följa dem.

Jag ska resa till ett land som kräver visum. Kan utrikesministeriet hjälpa mig att få visum?

Varje stat beslutar själv vilka personer som får komma in på dess territorium och på vilka villkor. Utrikesministeriet har inte behörighet eller rätt att ingripa i visumärenden, utan resenären ska själv vända sig till de statliga myndigheterna i destinationslandet, t.ex. landets ambassad (Öppnar nytt fönster).

Det är bra att notera att olika länder på grund av coronaepidemin kan ha olika inreseförbud eller avvikande viseringsbestämmelser. Resenärer ska alltid före resan kontrollera de gällande inresebestämmelserna med myndigheterna i destinationsstaten och följa dem.

Jag är absolut tvungen att resa utomlands men mållandet tillåter inte inresa. Kan utrikesministeriet eller ambassaden utfärda ett tillstånd till inresa åt mig?

Varje stat bestämmer själv vem som får resa in i landet och resenärer bör följa bestämmelserna. Utrikesministeriet eller Finlands ambassad kan inte bestämma om inresa i en stat och kan inte heller utfärda några tillstånd.

Kontrollera alltid de aktuella inresebestämmelserna hos mållandets egna myndigheter, till exempel landets närmaste beskickning.

Information om begränsningarna i olika länder finns t.ex. på Europeiska kommissionens webbplats:

och Internationella lufttransportorganisationen IATA:s webbplats(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

Kan utrikesministeriet förbjuda mig att resa?

Rätten till rörelsefrihet är inskriven i grundlagen(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster). Utrikesministeriet har inte befogenheter att begränsa finländarnas rörelsefrihet, och ingen kan förbjudas att resa utomlands eller befallas att återvända till Finland. Beslutet att resa eller återvända ska alltid fattas av resenären själv.

Ingen kan heller hindra finländare från att lämna landet, men tänk ändå på att coronaviruset fortfarande utgör en global risk. På grund av pandemin kan situationen förändras snabbt och på ett oförutsebart sätt. De restriktioner som tillämpas i olika länder kan också överraska resenären: alla berörs av lokala karantänsbestämmelser, begränsningar i rörelsefriheten, försämrade transportmöjligheter, begränsade möjligheter att lämna landet och stängda serviceställen, inklusive restauranger och affärer.

Utrikesministeriets allmänna rekommendation gällande resor inom EU och Schengen är på grund av coronaviruspandemin att iaktta särskild försiktighet. Gällande länder utanför EU och Schengenområdet är den allmänna rekommendationen att undvika resor som inte är nödvändiga, med undantag för de länder för vilka regeringen har avskaffat inresebegränsningarnaLänk till en annan webbplats.(Öppnar nytt fönster)(Länk till en annan webbplats.). Dessutom avråder utrikesministeriet från alla resor till Brasilien, Sydafrika och Indien.

Resor från utlandet till Finland

Jag är finsk medborgare och ska resa till Finland på semester med min familjemedlem som inte är finsk medborgare. Kommer vi in i landet?

Det är inte utrikesministeriet som fattar beslut om detta. I frågor som gäller inresa i Finland ska man vända sig till Finlands gränsbevakningsväsende.

När du återvänder till Finland, iaktta rekommendationen om testning och karantän(Länk till en annan webbplats.) av Institutet för hälsa och välfärd.

Jag ska återvända till Finland från utlandet. Kan jag få av utrikesministeriet ett tillstånd för resor när jag måste resa genom ett annat land?

Varje stat beslutar själv under vilka förutsättningar t.ex. transit via dess territorium är tillåten, och utrikesministeriet kan inte bevilja tillstånd för sådan transit via en annan stat.

Information om olika länder finns t.ex. på Internationella luftfartsförbundets (IATA) webbplats(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster). Resenären ska ändå alltid före resan försäkra sig om bestämmelserna om transit också hos myndigheterna i staten i fråga.

Under vilka förutsättningar kan en utlänning komma till Finland? Kan utrikesministeriet bevilja tillstånd att anlända till landet?

Utrikesministeriet är inte behörigt i frågor som gäller gränstrafiken i Finland, och utrikesministeriet kan inte bevilja resetillstånd till Finland. Frågor som gäller gränstrafiken hör till Gränsbevakningsväsendet som i enlighet med gällande lagstiftning och statsrådets beslut fattar beslut om vilka personer som får anlända till Finland.

Mer information om Gränsbevakningsväsendets anvisningar och gränstrafik finns på följande webbplats: Gränsbevakningsväsendets anvisningar för gränstrafiken (Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

Det är bra att notera att det på ovan nämnda webbplats konstateras att inte heller Gränsbevakningsväsendet beviljar förhandstillstånd för inresa i landet, utan beslut om att tillåta inresa fattas alltid i samband med gränskontrollen.

Jag ska resa till Finland. Behöver jag något coronavirusintyg?

Du ska själv ta reda på vilka intyg som krävs av flygbolaget eller rederiet. 

Till exempel Finnair(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster) kräver ett intyg över ett negativt coronatest av alla som reser till Finland och det gör även rederierna. Läs mer på rederiernas webbplatser(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster).

När du återvänder till Finland rekommenderar vi att du använder den digitala tjänsten Finentry, som gör det smidigare att komma in Finland och att göra ett coronavirustest i samband med ankomsten.

Läs mer om resor till Finland, coronatest och hälsokontroller vid ankomsten på Institutet för hälsa och välfärds webbplats(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

Evakueringsflygningar, ersättningsfrågor, karantän

Kan den finska staten flyga hem finländare från utlandet?

Utrikesministeriet ordnar inte flygningar för hemförlovning, utan resenären ska i första hand själv utreda sina möjligheter att återvända med hjälp av befintliga kommersiella flygningar.  Finlands ambassader (Öppnar nytt fönster) informerar om förbindelser till Finland på Facebook och Twitter.

Resenärer står själva för utgifterna för sin resa. Utrikesministeriet betalar inte för hemresan, fastän ministeriet skulle ordna evakuering.

Om du ännu inte har gjort reseanmälan(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster), är det bra att göra det nu. Genom reseanmälan får utrikesministeriet kontakt med resenärer och kan till exempel skicka information om flygförbindelser.

Ersätter försäkringen om resan inte blir av?

I ärenden som gäller försäkringsersättning måste du kontakta ditt försäkringsbolag. Villkoren i olika försäkringar varierar och just nu är det speciellt viktigt att kontrollera att ditt försäkringsskydd är tillräckligt omfattande.

Möjligheten till ersättning på grund av en avbokad eller avbruten resa är en fråga mellan kunden och försäkringbolaget, och utrikesministeriet kan inte ta ställning till denna typ av frågor eller utfärda några intyg till försäkringsbolaget.

Researrangörer och försäkringsbolag använder visserligen utrikesministeriets reseinformation i sina avbokningsvillkor och ersättningspolicy, men det är viktigt att beakta att resemeddelandena inte skrivs för dessa ändamål.

Grundläggande information om reseförsäkringar hittar du på webbplatsen för Försäkrings- och finansrådgivningen(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster).

Kan myndigheterna i Finland hjälpa om en finländare som har rest utomlands försätts i karantän?

Alla länder följer sin egen lagstiftning och har egna bestämmelser om t.ex. Karantän. Principerna för att försätta människor i karantän är olika i olika länder. Resenärer måste alltid följa de anvisningar och bestämmelser som gäller i det land där de befinner dig. Om du försätts i karantän i ett land måste du fullgöra den där.

En resenär i nöd kan kontakta Finlands ambassad (Öppnar nytt fönster) eller utrikesministeriets konsulära jour (Öppnar nytt fönster), men kom ihåg att utrikesministeriet eller Finlands ambassad inte kan påverka ett annat lands myndighetsbeslut. Utrikesministeriets och ambassadens möjligheter att hjälpa den som råkat illa ut i en pandemisituation är begränsade.

Frågor om reseanmälan

Jag har gjort en reseanmälan och har nu återvänt till Finland. Måste jag underrätta utrikesministeriet om min retur?

Om din reseanmälan har ett slutdatum och du har återvänt till Finland enligt planerna, raderas anmälan om din resa automatiskt och du behöver inte göra nånting.

Om du inte har något slutdatum i din reseanmälan eller om du återvänder tidigare ska du radera din reseanmälan. Då får vi veta att du inte längre befinner dig utomlands och skickar dig inga fler förfrågningar och meddelanden.

Om du har registrerat dig i tjänsten kan du själv ändra din reseanmälan. Om du inte har registrerat dig kan du skicka en begäran om att radera din reseanmälan per e-post till KPA-10@formin.fi.  Vi ber dig observera att vi tidvis får så mycket förfrågningar om reseanmälningar som ska ändras eller raderas att vi hinner behandla alla genast.

Jag kan inte åka hem till Finland som planerat. Hur ska jag ändra min reseanmälan?

Om du har gjort en reseanmälan och din vistelse utomlands drar ut på tiden ska du ändra slutdatumet för din reseanmälan. Då får vi veta att du fortfarande är utomlands och kan skicka dig både meddelanden och förfrågningar.

Om du registrerat dig i tjänsten kan du själv ändra din reseanmälan. Om du inte är registrerad, gör en ny reseanmälan(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster). Vid behov kan du skicka ett meddelande per e-post till KPA-10@formin.fi.  Vi ber dig observera att vi tidvis får så mycket förfrågningar om reseanmälningar som ska ändras eller raderas att vi hinner behandla alla genast.