Libyen: sanktioner

Bakgrund

Läs detta innan du öppnar länkarna till rättsakterna

Sanktionerna baserar sig på rådets beslut 2011/137/GUSP(Länk till en annan webbplats.) och rådets förordning (EU) nr 204/2011(Länk till en annan webbplats.) samt rådets beslut 2004/698/GUSP(Länk till en annan webbplats.) och rådets förordning (EG) nr 3275/93(Länk till en annan webbplats.) (återstoder av gamla sanktioner) samt senare ändringar.

Innehållet i huvuddrag

Exportförbud

 • vapen (och annan försvarsmateriel) och tillhörande utrustning
 • tillhandahållande av tekniskt bistånd samt finansiering eller ekonomiskt bistånd i samband med dessa produkter eller militär verksamhet
 • utrustning som kan användas för internt förtryck och tekniskt bistånd, finansiering eller ekonomiskt bistånd i samband med det
 • produkter som kan användas till smuggling av migranter och till människohandel samt tillhörande tekniskt bistånd, förmedlingstjänster, finansiering och finansiellt stöd

Importförbud

 • vapen (och annan försvarsmateriel)
 • utrustning som kan användas för internt förtryck

Transportrestriktioner

 • skyldighet för medlemsstaterna att inspektera fartyg och luftfartyg som ankommer till eller avgår från Libyen, om det finns grundad anledning att anta att frakten innehåller varor med exportförbud och att vägra tillstånd för sådana luftfartyg att lyfta från, flyga över och landa i deras territorium.
 • i enlighet med punkterna 5–9 i FN:s säkerhetsråds resolution 2146 (2014) får medlemsstaterna göra inspektioner på förtecknade fartyg på det fria havet och beordra dem att vidta relevanta åtgärder för att återlämna råoljan till Libyen
 • förbud att låta förtecknade fartyg anlöpa hamn inom unionens territorium
 • en medlemsstat som är flaggstat för ett förtecknat fartyg får ge fartyget tillstånd att lasta, transportera eller lossa råolja från Libyen
 • förbud att tillhandahålla tjänster för bränslepåfyllning, varuleveranser eller andra fartygstjänster för förtecknade fartyg
 • förbud mot affärstransaktioner i samband med råolja i förtecknade fartyg

Frysning av tillgångar

 • frysning av tillgångar och ekonomiska resurser som tillhör förtecknade personer och enheter samt förbud mot att överlåta tillgångar till dessa
 • personer som har deltagit eller medverkat i allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna, personer som har deltagit i eller stött åtgärder som hotar freden i Libyen och det framgångsrika fullbordandet av landets politiska övergång, personer som har varit inblandade i den repressiva politik som fördes av den tidigare libyska regimen under Muammar Gaddafi eller på annat sätt varit associerade med den regimen och som utgör en fortsatt risk för stabiliteten eller den politiska övergången i Libyen, eller personer som äger eller kontrollerar libyska statliga medel som förskingrats under den tidigare libyska regimen under Gaddafi, om dessa medel skulle kunna användas för att hota stabiliteten och den politiska övergången i Libyen

Reserestriktioner

 • skyldighet att förhindra förtecknade personer från inresa i eller transitering genom landet
 • personer som har deltagit eller medverkat i allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna, personer som har deltagit i eller stött åtgärder som hotar freden i Libyen och det framgångsrika fullbordandet av landets politiska övergång, personer som har varit inblandade i den repressiva politik som fördes av den tidigare libyska regimen under Muammar Gaddafi eller på annat sätt varit associerade med den regimen och som utgör en fortsatt risk för stabiliteten eller den politiska övergången i Libyen, eller personer som äger eller kontrollerar libyska statliga medel som förskingrats under den tidigare libyska regimen under Gaddafi, om dessa medel skulle kunna användas för att hota stabiliteten och den politiska övergången i Libyen

Övriga restriktioner

 • förbud mot att uppfylla ersättnings- och övriga krav som baserar sig på avtal vilkas verkställande förhindrades genom FN:s säkerhetsråds sanktionsresolutioner 883 (1993) och 1970 (2011) eller de sanktioner som EU riktade mot Libyen 2011