Iran: sanktioner

Bakgrund

Läs detta innan du öppnar länkarna till rättsakterna

EU har riktat restriktiva åtgärder mot Iran på grund av landets kärntekniska program sedan 2007 och på grund av situationen beträffande de mänskliga rättigheterna i landet sedan 2011. Det sanktionssystem som hänför sig till det kärntekniska programmet baserar sig på rådets beslut 2010/413/GUSP(Länk till en annan webbplats.) och förordning (EU) nr 267/2012(Länk till en annan webbplats.) samt senare ändringar. Beslutet och förordningen genomför FN:s säkerhetsråds sanktioner och föreskriver dessutom om EU:s omfattande autonoma sanktioner.

Med anledning av överenskommelsen som uppnåddes mellan Iran och gruppen E3/EU+3 den 14 juli 2015 om en gemensam handlingsplan angående det iranska kärntekniska programmet (s.k. Joint Comprehensive Plan of Action, JCPOA) har tillämpningen av de finansiella sanktionerna på grund av Irans kärntekniska program hävts från och med den 16 januari 2016 i och med att Internationella atomenergiorganet IAEA har fastställt att Iran har uppfyllt de kärnteknikrelaterade åtaganden som avtalats i JCPOA. Samtidigt infördes också ett godkännandesystem med avseende på kärnteknikrelaterade överföringar till Iran, eller verksamheter med Iran, som inte omfattas av FN:s säkerhetsråds resolution 2231 (2015). Export av programvara för affärsresursplanering, liksom även av grafit, vissa råmetaller och halvfabrikat blev tillståndspliktiga från att ha varit förbjudna. De ändringar i sanktionerna på grund av Irans kärntekniska program som ska tillämpas från och med den 16 januari 2016 redogörs på engelska i ett meddelande(Länk till en annan webbplats.) på EU:s webbplats.

Rådets förordning (EG) nr 2271/96 ger aktörer i EU en möjlighet att söka ersättning för skador som vållats dem genom tillämpning av extraterritoriella sanktioner inom tillämpningsområdet för förordningen från de aktörer som orsakat skadorna. Genom förordningen ogiltigförklaras också följderna i EU av utländska domstolars sanktionsgrundade beslut. Dessutom förbjuds fysiska och juridiska personer som befinner sig i EU att följa dessa sanktioner, om inte kommissionen har beviljat undantagstillstånd för att underlåtenhet att följa sanktionerna allvarligt skulle skada dessa personers eller unionens intressen. Vid beviljande av tillstånd iakttas de gemensamt överenskomna grunder(Länk till en annan webbplats.) som antogs den 7 augusti 2018. Närmare information om ansökan om tillstånd och en mall för ansökan finns på kommissionens webbplats(Länk till en annan webbplats.).

Kommissionens vägledande not om tillhandhållande av humanitärt bistånd för att bekämpa Covid 19 -pandemin i vissa områden som omfattas av EU:s restriktiva åtgärder (pdf, 884 KB)

Se rådets förordning (EG) nr 2271/96 om skydd mot följderna av tillämpning av extraterritoriell lagstiftning som antas av ett tredje land, och åtgärder som grundar sig på eller är en följd av denna lagstiftning(Länk till en annan webbplats.)

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2018/1100 om ändring av bilagan till rådets förordning (EG) nr 2271/96(Länk till en annan webbplats.)

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/1101 om fastställande av kriterierna för tillämpningen av artikel 5 andra stycket i rådets förordning (EG) nr 2271/96(Länk till en annan webbplats.)

Kommissionens vägledning om uppdatering av förordning (EG) nr 2271/96(Länk till en annan webbplats.)

De sanktioner som utfärdats på grund av situationen beträffande de mänskliga rättigheterna baserar sig på rådets beslut 2011/235/GUSP(Länk till en annan webbplats.) och förordning (EU) nr 359/2011(Länk till en annan webbplats.).

 

Innehållet i huvuddrag

Sanktioner mot det kärntekniska programmet

Exportförbud

 • artiklar som ingår i kontrollsystemet för missilteknik och andra artiklar som kan bidra till utvecklingen av system för kärnvapenbärare
 • vapen och alla slag av tillhörande utrustning
 • tekniskt bistånd eller förmedlingstjänster i samband med ovan nämnda
 • avtal med iranska personer, enheter eller organ, som möjliggör för dessa att delta i kommersiella verksamheter som omfattar teknik enligt förteckningen i förordningens nya bilaga III, eller i tillverkning av varor och teknik som ingår i EU:s gemensamma militära förteckning

Importförbud

 • artiklar som ingår i kontrollsystemet för missilteknik
 • vapen och alla slag av tillhörande utrustning

Tillståndspliktig export och import

 • export och import av känsliga kärnteknikrelaterade produkter och teknologi
 • export av viss programvara för affärsresursplanering, vissa råmetaller och halvfabrikat
 • tekniskt bistånd, förmedlingstjänster och finansiering i samband med ovan nämnda, när det gäller export
 • exporttillståndet söks från utrikesministeriet. Se anvisningar för företag om exportkontroll

Transportrestriktioner

 • det är förbjudet att tillhandahålla bunkrings- eller ship-supply-tjänster, eller andra fartygstjänster, till fartyg i iransk ägo eller kontroll samt ingenjörs- och underhållstjänster till fraktluftfartyg i iransk ägo eller kontroll, om det finns rimliga skäl att anta att frakten innehåller varor med exportförbud

Frysning av tillgångar

 • frysning av tillgångar som tillhör bland annat personer och enheter i Irans revolutionsgarde samt förbud att ställa tillgångar eller ekonomiska resurser till dessa personers eller enheters förfogande

Reserestriktioner

 • reserestriktioner bland annat för personer som hör till revolutionsgardet

Sanktioner på grund av de mänskliga rättigheterna

 

Exportförbud

 • utrustning, teknik och programvara som är avsedda för övervakning av telekommunikation eller internet samt därmed sammanhängande tekniskt bistånd, förmedlingstjänster och finansiering
 • utrustning som kan användas för internt förtryck samt därmed sammanhängande tekniskt bistånd, förmedlingstjänster och finansiering

Frysning av tillgångar och reserestriktioner

 • frysning av tillgångar samt reserestriktioner för personer som är ansvariga för kränkningar av de mänskliga rättigheterna