Resenär, återvänd till Finland. Följ THL:s karantänanvisningar!

Resenärer uppmanas att återvända till Finland så snart som möjligt. Alla som anländer från utlandet ska beakta karantänanvisningarna som ges av Institutet för hälsa och välfärd.

Läs mera

Risknivån i resemeddelandena för alla länder är förtillfället åtminstone undvik alla resor.

12.3.2020

Zambia: resemeddelande

Risknivå

Iaktta normal försiktighet

Aktuellt

Utrikesministeriet och Finlands beskickningar följer hur coronaviruset (COVID-19) påverkar resandet. Läget bevakas tillsammans med Institutet för hälsa och välfärd.

Institutet för hälsa och välfärd följer upp bl.a. Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar ECDC:s och Världshälsoorganisationen WHO:s lägesbild som uppdateras regelbundet. Institutet för hälsa och välfärd publicerar aktuell information om förekomsten av sjukdomen och ger resenärer anvisningar på sin webbplats. Det bästa sättet att skydda sig är att iaktta en god handhygien och hygien när du hostar. https://thl.fi/sv/web/infektionssjukdomar/aktuellt/aktuellt-om-coronaviruset-covid-19

Hälsokontroller och andra undantagsarrangemang kan medföra förseningar på flygplatser, vid gränsstationer och även i övrigt. Vi rekommenderar att du reserverar mer tid än vanligt för alla resor.

Utrikesministeriets resemeddelanden är rekommendationer

Du ansvarar alltid själv för dina beslut om vart och när du reser. De lokala myndigheterna har det primära ansvaret för att trygga säkerheten för alla människor som befinner sig i landet och i nödsituationer ansvarar de för sök- och räddningsinsatser. I krissituationer ska du följa de lokala myndigheternas anvisningar. Följ nyhetsrapporteringen i media och informationen på ambassadens webbplats, i Facebook och på Twitter. Utrikesministeriet och Finlands ambassader och konsulat hjälper finländare enligt lagen om konsulära tjänster. Om Finland inte har diplomatisk representation i ett land utanför EU kan du vända dig till en annan EU-stats representation. Om du deltar i en paketresa är det i första hand researrangören som hjälper dig.
Lag om konsulära tjänster http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990498
EU-direktivet om konsulärt skydd för EU-medborgare https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:32015L0637
Lag om kombinerade resetjänster https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2017/20170901

Utrikesministeriet rekommenderar att du gör en reseanmälan.
Reseanmälan https://reseanmalan.fi

Allmänna säkerhetsläget

Iaktta normal försiktighet. Landet är allmänt taget ett tryggt resmål.

Särskilda säkerhetsrisker

Beakta att Zambia är ett utvecklingsland med tropiskt klimat.

Brottsligheten

Då det är ljust är det i allmänhet tryggt att resa, men säkerhetsriskerna ökar då man rör sig i mörker. Det förekommer också väpnade rån i Lusaka. Vi uppmanar till försiktighet och rekommenderar att man håller dörren låst medan man kör och bara har med sig nödvändiga saker i bilen.

Var försiktig med att använda bankautomater, så att ditt kort inte kopieras. Det är tryggast att använda automater inomhus, t.ex. i köpcenter eller hotell.

Om ditt pass försvinner eller blir stulet ska du göra en anmälan till den lokala polisstationen. Om Finland inte har en ambassad eller ett konsulat i landet kan du ansöka om en provisorisk resehandling (Emergency Travel Document, ETD) vid en annan EU-stats ambassad.

Ta kopior av dina viktigaste dokument, såsom passet och biljetterna, och förvara dem skilt från originalen.

Trafiken

Vägarna är mestadels i gott skick, men man bör undvika att röra sig när det är mörkt. Se upp för vilda djur i trafiken. Det är skäl att beakta att det på vägarna ibland förekommer överraskande trafikfördröjningar och poliskontroller. Det kan tidvis vara brist på bränsle. Det är förbjudet att tala i mobiltelefon medan man kör bil.

Naturförhållanden

Översvämningar kan förekomma under regnperioden. I synnerhet sidovägarna kan vara i dåligt skick och i asfalten kan det finnas djupa gropar som täcks av vatten. Temperaturen kan ibland stiga mycket högt. I naturparkerna ska man akta sig för att stiga ur bilen. Under den torra perioden är strömavbrott vanliga och tillgången till vatten är begränsad.

Hälsoläget

En heltäckande reseförsäkring är nödvändig. Det är dyrt och svårt att ordna hemtransport i sjukdoms- eller dödsfall om man inte har en heltäckande försäkring.

Sjukhusen utanför de större städerna har bristfällig utrustning. Allvarligare fall evakueras oftast till ett tredje land, oftast till Sydafrika.

De vanliga tropiska sjukdomarna förekommer i Zambia. Använd förebyggande malariamedicinering och skydda dig mot myggbett. Under regnperioden kan det förekomma kolera i städernas fattiga områden. Det är farligt att simma i vattendragen på grund av flodhästar och krokodiler.

Om du har en sjukdom eller är gravid, om du reser till ett farligt område eller om du tänker ägna dig åt någon riskfylld idrott eller hobby, kontrollera med ditt försäkringsbolag när din reseförsäkring gäller och vad den täcker. Det är dyrt och svårt att transportera hem en sjuk eller död person utan en heltäckande försäkring. Man får inte heller alltid vård utomlands utan en betalningsförbindelse eller förhandsbetalning.

Kontrollera alltid innan du reser vilka smittsamma sjukdomar som finns på resmålet och vilka vaccin som rekommenderas. Du hittar information på följande webbplatser:
Institutet för hälsa och välfärd, hälsoinformation för resenärer på finska ”Matkailijan terveysopas” https://www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit/ohjeet-ja-saadokset/matkailijan-terveysopas
Världshälsoorganisationen WHO http://www.who.int/en/
Europeiska smittskyddsmyndigheten http://www.ecdc.europa.eu

Lokala lagar och seder

Det är olagligt att inneha eller föra föremål tillverkade av vilda djur ut ur Zambia (t.ex. kroppsdelar, ben) utan särskilt tillstånd av myndigheterna. Den som besöker naturparker ska komma ihåg att man inte får ta med sig någonting som minne därifrån.

Homosexuellt umgänge är en straffbar gärning enligt zambisk lagstiftning och kan leda till ett strängt fängelsestraff.

Användning och innehav av narkotika samt innehav av pornografiskt material är straffbara gärningar.

Det är förbjudet att fotografera offentliga byggnader, militära byggnader och kraftverk.

Inresebestämmelser

Utrikesministeriet ansvarar inte för främmande staters inresebestämmelser, till exempel villkor för passets giltighet eller visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna hos mållandets egna myndigheter, till exempel landets närmaste ambassad.

Finska medborgares resedokument https://um.fi/pass/

Kontaktuppgifter

Finlands ambassad, Lusaka

Haile Selassie Avenue
opposite Ndeke House
Longacres
15101 LUSAKA
ZAMBIA
+260 211 251 988
sanomat.LUS@formin.fi

Jour: I nödfall kan du kontakta utrikesministeriets konsulära jour: tfn +358 9 1605 5555 och e-post paivystys.um@formin.fi.

Före resan, kom ihåg 4 R

1

Resemeddelanden

I utrikesministeriets resemeddelanden hittar du information om det allmänna säkerhetsläget på resmålet samt om politiska och kulturella förhållanden som kan har inverkan på resesäkerheten.

Läs resemeddelanden
2

Reseanmälan

Om du reser på egen hand eller är på väg till ett riskfyllt område lönar det sig att göra en reseanmälan. Det innebär att du uppger dina kontaktuppgifter till utrikesministeriet så att det får kontakt med dig om en kris eller en nödsituation uppstår.

Gör en reseanmälan
3

Reseförsäkring

Rörelsefrihet är en grundlagsrättighet för finländarna. Du bestämmer själv vart du vill resa och vilka risker du är beredd att ta. Det är viktigt att teckna en täckande reseförsäkring innan resan.

Försäkra dig
4

Resedokument

Kontrollera att dina resedokument är i skick innan du reser. Vänd dig till destinationslandets ambassad för att kontrollera bestämmelser angående pass och visum.

Kontrollera resedokument