Undvik fortsättningsvis resor som inte är nödvändiga.

Norge, Danmark, Island, Estland, Lettland och Litauen utgör undantag. Kontrollera alltid de aktuella inresebestämmelserna med mållandets myndigheter, till exempel landets närmaste ambassad.

Läs mera
13.5.2020

Uzbekistan: resemeddelande

Risknivå

Iaktta normal försiktighet

Ytterligare uppgifter om risknivån

Det är relativt lugnt i Uzbekistan men en allmän risk för terrordåd finns. Var försiktig och undvik resor till gränstrakterna (särskilt Afghanistans, Kirgizistans och Tadzjikistans gränser). Var mycket försiktig om du åker till Ferganadalen.

Aktuellt

Utrikesministeriet och Finlands beskickningar följer hur coronaviruset (COVID-19) påverkar resandet. Läget bevakas tillsammans med Institutet för hälsa och välfärd.

Institutet för hälsa och välfärd följer upp bl.a. Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar ECDC:s och Världshälsoorganisationen WHO:s lägesbild som uppdateras regelbundet. Institutet för hälsa och välfärd publicerar aktuell information om förekomsten av sjukdomen och ger resenärer anvisningar på sin webbplats. Det bästa sättet att skydda sig är att iaktta en god handhygien och hygien när du hostar. https://thl.fi/sv/web/infektionssjukdomar/aktuellt/aktuellt-om-coronaviruset-covid-19

Hälsokontroller och andra undantagsarrangemang kan medföra förseningar på flygplatser, vid gränsstationer och även i övrigt. Vi rekommenderar att du reserverar mer tid än vanligt för alla resor.

Utrikesministeriets resemeddelanden är rekommendationer

Du ansvarar alltid själv för dina beslut om vart och när du reser. De lokala myndigheterna har det primära ansvaret för att trygga säkerheten för alla människor som befinner sig i landet och i nödsituationer ansvarar de för sök- och räddningsinsatser. I krissituationer ska du följa de lokala myndigheternas anvisningar. Följ nyhetsrapporteringen i media och informationen på ambassadens webbplats, i Facebook och på Twitter. Utrikesministeriet och Finlands ambassader och konsulat hjälper finländare enligt lagen om konsulära tjänster. Om Finland inte har diplomatisk representation i ett land utanför EU kan du vända dig till en annan EU-stats representation. Om du deltar i en paketresa är det i första hand researrangören som hjälper dig.
Lag om konsulära tjänster http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990498
EU-direktivet om konsulärt skydd för EU-medborgare https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:32015L0637
Lag om kombinerade resetjänster https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2017/20170901

Utrikesministeriet rekommenderar att du gör en reseanmälan.
Reseanmälan https://reseanmalan.fi

Allmänna säkerhetsläget

Säkerhetsläget i Uzbekistan är relativt lugnt men risken för enstaka terrordåd kan inte uteslutas. Var försiktig på platser där många utlänningar samlas, och på platser med anknytning till främmande länder.

Undvik resor till gränstrakterna. Särskilt vid Afghanistans, Kirgizistans och Tadzjikistans gränser har det förekommit oroligheter. Var mycket försiktig om du reser till Ferganadalen.

Gränserna kan stängas utan förvarning. Följ noga de lokala myndigheternas säkerhetsmeddelanden.
Vid Tasjkents och andra städers gränser finns säkerhetskontroller.

Särskilda säkerhetsrisker

Det finns minor i de uzbekistanska gränstrakterna och man ska undvika att åka dit, i synnerhet till gränserna mot Afghanistan, Kirgizistan och Tadzjikistan. Det finns inga kartor över gränsområdena.

Brottsligheten

Uzbekistan är ett relativt tryggt land för turister. Håll pengar och värdeföremål utom synhåll, särskilt i basarer och på andra folkrika platser. Undvik att röra dig ensam då det är mörkt, och använd enbart officiella taxibilar.

Det har förekommit fall där brottslingar har varit utklädda till poliser. Polisen måste på begäran visa legitimation.

Finland har ingen ambassad i Uzbekistan så finländare ska vända sig till följande ambassader när det gäller pass och visum eller brådskande konsulära ärenden:

Storbritannien
Gulyamova st. 67,
Tasjkent 100000, Uzbekistan
Tfn +998 71 1201500
Fax: + 998 71 120 6549
webbplats: https://www.gov.uk/government/world/organisations/british-embassy-Tasjkent/office/british-embassy-Tasjkent
Mera information hittas också i resemeddelandet www.fco.goc.uk

Frankrike
Istiqbol St. 25,
Tasjkent 700047, Uzbekistan
Tfn 998 71 233 5382 / 5157
Fax: 998 71 233 62 10
webbplats: http://www.ambafrance-uz.org
Tyskland
Scharaf Raschidov Kut. 15,
Tasjkent 700017, Uzbekistan
Tfn + 998 71 - 120 84 40
Nödfallsnummer 1815406 (tyska) / 1815407 (ryska)
Fax: +998 71 120 84 50
webbplats: http://www.taschkent.diplo.de

Om ditt pass försvinner eller blir stulet ska du göra en anmälan till den lokala polisstationen. Om Finland inte har en ambassad eller ett konsulat i landet kan du ansöka om en provisorisk resehandling (Emergency Travel Document, ETD) vid en annan EU-stats ambassad.

Ta kopior av dina viktigaste dokument, såsom passet och biljetterna, och förvara dem skilt från originalen.

Trafiken

Trafiken är farlig för både bilister och fotgängare. Bilarna är ofta i dåligt skick och man följer inte trafikreglerna. Säkerhetsbälte är obligatoriskt, men regeln följs slumpmässigt. Det är förbjudet att tala i mobiltelefon när man kör.

Vägarna är ofta i dåligt skick och saknar belysning. Bensinstationerna är få och bränslets kvalitet varierar. Det kan också vara svårt att hitta reservdelar.

Enligt nya bestämmelser får endast legitimerade bilar verka som taxi. Andra taxibilar finns trots det fortfarande i trafiken.

Inrikesflygtrafikens flotta kan delvis ännu vara från sovjettiden och håller inte nödvändigtvis internationell standard. På adressen ec.europa.eu/transport/air-ban/list_sv.htm finns en uppdaterad förteckning över de flygbolag som EU har utfärdat flygförbud eller flygrestriktioner för.

Naturförhållanden

Det inträffar ofta mindre jordskalv i Uzbekistan.

Hälsoläget

Hälsovården når inte upp till västerländsk standard. Det råder ofta brist på läkemedel och förnödenheter. Det är skäl att ta med sig egna mediciner och tillbehör (samt recepten, se avsnittet Lokala lagar och seder). Var försiktig om du vänder dig till lokala sjukhus.

Drick endast flaskvatten. Om du måste dricka kranvatten är det bäst att koka det först. Undvik isbitar. Fäst också vikt vid hygienen vid matlagning och skala alla frukter och grönsaker.

Om du har en sjukdom eller är gravid, om du reser till ett farligt område eller om du tänker ägna dig åt någon riskfylld idrott eller hobby, kontrollera med ditt försäkringsbolag när din reseförsäkring gäller och vad den täcker. Det är dyrt och svårt att transportera hem en sjuk eller död person utan en heltäckande försäkring. Man får inte heller alltid vård utomlands utan en betalningsförbindelse eller förhandsbetalning.

Kontrollera alltid innan du reser vilka smittsamma sjukdomar som finns på resmålet och vilka vaccin som rekommenderas. Du hittar information på följande webbplatser:
Institutet för hälsa och välfärd, hälsoinformation för resenärer på finska ”Matkailijan terveysopas” https://www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit/ohjeet-ja-saadokset/matkailijan-terveysopas
Världshälsoorganisationen WHO http://www.who.int/en/
Europeiska smittskyddsmyndigheten http://www.ecdc.europa.eu

Lokala lagar och seder

Straffen för bruk, innehav eller smuggling av narkotika är stränga. Homosexuellt umgänge är straffbart.

Det kan vara förbjudet att fotografera vissa mål, till exempel tunnelbanan i Tasjkent, militära byggnader och deras omgivning, gränstrakter och vissa offentliga byggnader. Det finns inte alltid skyltar som informerar om förbuden.

Ha alltid med dig kopior av passet och visumet eftersom polisen har rätt att kontrollera resenärers legitimation.
Ta med recept för dina receptbelagda mediciner och tänk på att vissa mediciner kan vara förbjudna i Uzbekistan. Du ska uppge vilka mediciner du har med dig på inreseblanketten.

Inresebestämmelser

Utrikesministeriet ansvarar inte för främmande staters inresebestämmelser, till exempel villkor för passets giltighet eller visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna hos mållandets egna myndigheter, till exempel landets närmaste ambassad.

Finska medborgares resedokument https://um.fi/pass/

Kontaktuppgifter

Ambulerande ambassadören för Centralasien

ITA-21@formin.fi

Jour: I nödfall kan du kontakta utrikesministeriets konsulära jour: tfn +358 9 1605 5555 och e-post paivystys.um@formin.fi.

Före resan, kom ihåg 4 R

1

Resemeddelanden

I utrikesministeriets resemeddelanden hittar du information om det allmänna säkerhetsläget på resmålet samt om politiska och kulturella förhållanden som kan har inverkan på resesäkerheten.

Läs resemeddelanden
2

Reseanmälan

Om du reser på egen hand eller är på väg till ett riskfyllt område lönar det sig att göra en reseanmälan. Det innebär att du uppger dina kontaktuppgifter till utrikesministeriet så att det får kontakt med dig om en kris eller en nödsituation uppstår.

Gör en reseanmälan
3

Reseförsäkring

Rörelsefrihet är en grundlagsrättighet för finländarna. Du bestämmer själv vart du vill resa och vilka risker du är beredd att ta. Det är viktigt att teckna en täckande reseförsäkring innan resan.

Försäkra dig
4

Resedokument

Kontrollera att dina resedokument är i skick innan du reser. Vänd dig till destinationslandets ambassad för att kontrollera bestämmelser angående pass och visum.

Kontrollera resedokument