Resenär, återvänd till Finland. Följ THL:s karantänanvisningar!

Resenärer uppmanas att återvända till Finland så snart som möjligt. Alla som anländer från utlandet ska beakta karantänanvisningarna som ges av Institutet för hälsa och välfärd.

Läs mera

Risknivån i resemeddelandena för alla länder är förtillfället åtminstone undvik alla resor.

20.3.2020

Förenta staterna: resemeddelande

Risknivå

Iaktta särskild försiktighet

Ytterligare uppgifter om risknivån

Heltäckande reseförsäkring rekommenderas. Reservera tid på flygplatserna.

Aktuellt

Utrikesministeriet och Finlands beskickningar följer hur coronaviruset (COVID-19) påverkar resandet. Läget bevakas tillsammans med Institutet för hälsa och välfärd. https://thl.fi/

Institutet för hälsa och välfärd följer upp bl.a. Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar ECDC:s och Världshälsoorganisationen WHO:s lägesbild som uppdateras regelbundet. Institutet för hälsa och välfärd publicerar aktuell information om förekomsten av sjukdomen och ger resenärer anvisningar på sin webbplats. Det bästa sättet att skydda sig är att iaktta en god handhygien och hygien när du hostar. https://thl.fi/sv/web/infektionssjukdomar/aktuellt/aktuellt-om-coronaviruset-covid-19

Hälsokontroller och andra undantagsarrangemang kan medföra förseningar på flygplatser, vid gränsstationer och även i övrigt. Vi rekommenderar att du reserverar mer tid än vanligt för alla resor.

Förenta staterna har ändrat sina inresebestämmelser för att hindra coronavirusets spridning. Inreserestriktioner har införts på basis av bl.a. ursprungsland, nationalitet och resrutt.

Följ de amerikanska myndigheternas information och reserestriktioner på följande sidor:
https://travel.state.gov/content/travel.html
https://www.cdc.gov/

New Yorks myndigheter informerar om coronaviruset på följande webbplats: https://www1.nyc.gov/site/doh/health/health-topics/coronavirus.page

Beskickningarna i Förenta staterna följer lägets utveckling och informerar om förändringar i sociala medier:
https://www.facebook.com/FinnEmbassyDC/
https://www.facebook.com/ConsulateGeneralFinlandNewYork/
https://www.facebook.com/ConsulateGeneralFinlandLosAngeles/

Utrikesministeriets resemeddelanden är rekommendationer

Du ansvarar alltid själv för dina beslut om vart och när du reser. De lokala myndigheterna har det primära ansvaret för att trygga säkerheten för alla människor som befinner sig i landet och i nödsituationer ansvarar de för sök- och räddningsinsatser. I krissituationer ska du följa de lokala myndigheternas anvisningar. Följ nyhetsrapporteringen i media och informationen på ambassadens webbplats, i Facebook och på Twitter. Utrikesministeriet och Finlands ambassader och konsulat hjälper finländare enligt lagen om konsulära tjänster. Om Finland inte har diplomatisk representation i ett land utanför EU kan du vända dig till en annan EU-stats representation. Om du deltar i en paketresa är det i första hand researrangören som hjälper dig.
Lag om konsulära tjänster http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990498
EU-direktivet om konsulärt skydd för EU-medborgare https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:32015L0637
Lag om kombinerade resetjänster https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2017/20170901

Utrikesministeriet rekommenderar att du gör en reseanmälan.
Reseanmälan https://reseanmalan.fi

Allmänna säkerhetsläget

Resenärer uppmanas att vara uppmärksamma på sin omgivning. Risk för internationell terrorism finns. Myndigheterna upprätthåller beredskapen med tanke på eventuella terrordåd, bland annat på flygplatser och i stora städer.

Det är de lokala myndigheterna som har det primära ansvaret för personsäkerheten och man måste följa deras anvisningar. Man får aktuell information om situationen gällande terrorism och andra hot på webbplatsen för USA:s säkerhetsdepartement, Department of Homeland Security: http://www.dhs.gov/ och genom att följa lokala nyheter. Gränsmyndigheten US Customs and Border Control svarar för rese- och gränssäkerheten i Förenta Staterna: http://www.cbp.gov/.

Nödnumret i hela Förenta staterna är 911 (kostnadsfritt).

Brottsligheten

Normal försiktighet är på sin plats. Förvara inte pass, pengar eller andra värdeföremål i bilen, det lönar sig att ha dem på ett säkert ställe under hela resan.

Om ditt pass försvinner eller blir stulet ska du göra en anmälan till den lokala polisstationen. Om Finland inte har en ambassad eller ett konsulat i landet kan du ansöka om en provisorisk resehandling (Emergency Travel Document, ETD) vid en annan EU-stats ambassad.

Ta kopior av dina viktigaste dokument, såsom passet och biljetterna, och förvara dem skilt från originalen.

Trafiken

Det är svårt att förflytta sig utan bil i USA, och en ändamålsenlig försäkring behövs om du hyr bil. Information om delstaternas promillegränser, säkerhetsbältesbestämmelser, hastighetsbegränsningar och mobiltelefonpolicy hittar du här: http://www.ghsa.org/html/stateinfo/laws/impaired_laws.html

Det är ofta rusning på de internationella flygplatserna i USA och därför är det skäl att reservera tillräckligt mycket tid. På grund av säkerhetskontrollerna kan gränsprocedurerna ta flera timmar, både vid inresa och vid utresa.

Naturförhållanden

I USA förekommer exceptionella väderfenomen, såsom snöstormar, värmeböljor, översvämningar, skogsbränder, virvelstormar (tornado) och orkaner, året om. Tornadosäsongen i Mellanvästern infaller i april-juni och orkansäsongen på amerikanska östkusten och i Karibien i juni-november.

När exceptionella väderfenomen hotar ska man följa med de lokala myndigheternas information och lyda deras direktiv. Information hittar man på följande webbplatser: federala väderlekstjänsten http://www.weather.gov/ , eller National Hurricane Center http://www.nhc.noaa.gov/

På västkusten kan det förekomma jordbävningar. De flesta av dem är så små att de inte märks på jordytan. Om en kraftigare jordbävning inträffar ska man följa myndigheternas anvisningar. Läs gärna The Earthquake Country Alliance webbplats http://www.earthquakecountry.info/roots/

Läs mer om skogsbrandsområden på delstatens webbplatser: Departement of Forestry and Fire Protection http://www.fire.ca.gov/ och på National Interagency Fire Center https://www.nifc.gov/

Hälsoläget

För eventuella sjukdoms- och olycksfall rekommenderas att man före resan tecknar en täckande reseförsäkring, eftersom sjukvårdskostnaderna i USA är mycket höga.

På webbplatsen för Förenta staternas smittskyddsmyndighet Centers for Disease Control and Prevention (CDC) http://www.cdc.gov/ hittar du aktuell information om smittsamma sjukdomar i landet och de lokala myndigheternas rekommendationer.

Om du har en sjukdom eller är gravid, om du reser till ett farligt område eller om du tänker ägna dig åt någon riskfylld idrott eller hobby, kontrollera med ditt försäkringsbolag när din reseförsäkring gäller och vad den täcker. Det är dyrt och svårt att transportera hem en sjuk eller död person utan en heltäckande försäkring. Man får inte heller alltid vård utomlands utan en betalningsförbindelse eller förhandsbetalning.

Kontrollera alltid innan du reser vilka smittsamma sjukdomar som finns på resmålet och vilka vaccin som rekommenderas. Du hittar information på följande webbplatser:
Institutet för hälsa och välfärd, hälsoinformation för resenärer på finska ”Matkailijan terveysopas” https://www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit/ohjeet-ja-saadokset/matkailijan-terveysopas
Världshälsoorganisationen WHO http://www.who.int/en/
Europeiska smittskyddsmyndigheten http://www.ecdc.europa.eu

Lokala lagar och seder

Finländare som reser i USA är underställda amerikansk lagstiftning. Man kan få betydande straff för motstånd mot tjänsteman, till exempel i samband med arrestering.

Gränsen för när man blir myndig och vilka rättigheter man får varierar mellan delstaterna. I många delstater blir man myndig vid 18 års ålder, men den straffrättsliga gränsen går vid 16 år. Åldersgränsen för att köpa alkohol är i regel 21 år, vilket är bra att komma ihåg om man köper eller dricker alkoholhaltiga drycker. Lagstiftningen gällande alkohol varierar mellan delstaterna och följderna för överträdelser eller störande beteende under alkoholpåverkan kan vara stränga (t.o.m. arrestering).

Det är olagligt att föra in alla typer av narkotika i landet.

Det är praxis att lämna dricks i USA. I restauranger och när man åker taxi ska dricksen vara 15-20 procent av slutsumman.

Inresebestämmelser

Läs mer på webbsidan Visum och uppehållstillstånd för finska medborgare https://finlandabroad.fi/web/usa/visum-och-uppehallstillstand-finska-medborgare

Utrikesministeriet ansvarar inte för främmande staters inresebestämmelser, till exempel villkor för passets giltighet eller visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna hos mållandets egna myndigheter, till exempel landets närmaste ambassad.

Finska medborgares resedokument https://um.fi/pass/

Kontaktuppgifter

Finlands ambassad, Washington

Jour: I nödfall kan du kontakta utrikesministeriets konsulära jour: tfn +358 9 1605 5555 och e-post paivystys.um@formin.fi.

Före resan, kom ihåg 4 R

1

Resemeddelanden

I utrikesministeriets resemeddelanden hittar du information om det allmänna säkerhetsläget på resmålet samt om politiska och kulturella förhållanden som kan har inverkan på resesäkerheten.

Läs resemeddelanden
2

Reseanmälan

Om du reser på egen hand eller är på väg till ett riskfyllt område lönar det sig att göra en reseanmälan. Det innebär att du uppger dina kontaktuppgifter till utrikesministeriet så att det får kontakt med dig om en kris eller en nödsituation uppstår.

Gör en reseanmälan
3

Reseförsäkring

Rörelsefrihet är en grundlagsrättighet för finländarna. Du bestämmer själv vart du vill resa och vilka risker du är beredd att ta. Det är viktigt att teckna en täckande reseförsäkring innan resan.

Försäkra dig
4

Resedokument

Kontrollera att dina resedokument är i skick innan du reser. Vänd dig till destinationslandets ambassad för att kontrollera bestämmelser angående pass och visum.

Kontrollera resedokument