21.7.2023

Förenta staterna: resemeddelande

Risknivå

Iaktta normal försiktighet

Ytterligare uppgifter om risknivån

Ambassaden rekommenderar en heltäckande reseförsäkring eftersom kostnaderna för hälso- och sjukvård i Förenta staterna kan bli mycket höga.

Aktuellt

Aktuell information om coronavirusläget och reserestriktioner hittar du på https://fi.usembassy.gov/(Länk till en annan webbplats.).

Utrikesministeriets resemeddelanden är rekommendationer

Du ansvarar alltid själv för dina beslut om vart och när du reser. De lokala myndigheterna har det primära ansvaret för att trygga säkerheten för alla människor som befinner sig i landet och i nödsituationer ansvarar de för sök- och räddningsinsatser. I krissituationer ska du följa de lokala myndigheternas anvisningar. Följ nyhetsrapporteringen i media och informationen på ambassadens webbplats, i Facebook och på Twitter. Utrikesministeriet och Finlands ambassader och konsulat hjälper finländare enligt lagen om konsulära tjänster. Om Finland inte har diplomatisk representation i ett land utanför EU kan du vända dig till en annan EU-stats representation. Om du deltar i en paketresa är det i första hand researrangören som hjälper dig.
Lag om konsulära tjänster http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990498(Länk till en annan webbplats.)
EU-direktivet om konsulärt skydd för EU-medborgare https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:32015L0637(Länk till en annan webbplats.)
Lag om kombinerade resetjänster https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2017/20170901(Länk till en annan webbplats.)

Utrikesministeriet rekommenderar att du gör en reseanmälan.
Reseanmälan https://reseanmalan.fi(Länk till en annan webbplats.)

Allmänna säkerhetsläget

Var uppmärksam på din omgivning. Risken för internationell terrorism kan inte ignoreras. Myndigheterna har beredskap för eventuella terrordåd, bland annat på flygplatser och i stora städer.

De lokala myndigheterna har det primära ansvaret för personsäkerheten i Förenta staterna och deras anvisningar ska följas. Du får aktuell information om situationen gällande terrorism och andra hot på webbplatsen för USA:s säkerhetsdepartement, Department of Homeland Security: http://www.dhs.gov/(Länk till en annan webbplats.) (på engelska) och genom att följa lokala nyheter. Gränsmyndigheten US Customs and Border Protection svarar för rese- och gränssäkerheten i Förenta Staterna: http://www.cbp.gov/(Länk till en annan webbplats.) (på engelska).

Nödnumret i hela Förenta staterna är 911 (kostnadsfritt).

Brottsligheten

Normal försiktighet är på sin plats. Förvara inte pass, pengar eller andra värdeföremål i bilen, utan ha dem på ett säkert ställe under hela resan.

Om ditt pass försvinner eller blir stulet ska du göra en anmälan till den lokala polisstationen. Om Finland inte har en ambassad eller ett konsulat i landet kan du ansöka om en provisorisk resehandling (Emergency Travel Document, ETD) vid en annan EU-stats ambassad.

Ta kopior av dina viktigaste dokument, såsom passet och biljetterna, och förvara dem skilt från originalen.

Trafiken

Det är svårt att resa utan bil i USA, och en ändamålsenlig försäkring behövs också om du hyr bil. Information om delstaternas promillegränser, bestämmelser om bilbälte, hastighetsbegränsningar och användning av mobiltelefon under bilkörning hittar du på delstaternas trafiksäkerhetsorganisations webbplats: http://www.ghsa.org/html/stateinfo/laws/impaired_laws.html(Länk till en annan webbplats.) (på engelska).

Information om järnvägsförbindelser och -tidtabeller finns på de amerikanska statsjärnvägarnas Amtraks webbplats https://www.amtrak.com/home(Länk till en annan webbplats.) (på engelska).

Det är ofta rusning på de internationella flygplatserna i USA och därför är det skäl att reservera tillräckligt mycket tid. På grund av säkerhetskontrollerna kan gränsprocedurerna ta flera timmar, både vid inresa och utresa.

Naturförhållanden

I USA förekommer exceptionella väderfenomen, såsom snöstormar, värmeböljor, översvämningar, skogsbränder, virvelstormar (tornado) och orkaner året om. Tornadosäsongen i Mellanvästern infaller i april-juni och orkansäsongen på amerikanska östkusten och i Karibien i juni-november.

När exceptionella väderfenomen hotar ska du följa de lokala myndigheternas information och lyda deras direktiv. Information hittar du på följande webbplatser: federala väderlekstjänsten http://www.weather.gov/(Länk till en annan webbplats.) och nationella orkancentret (National Hurricane Center) http://www.nhc.noaa.gov/(Länk till en annan webbplats.) (på engelska).

På västkusten kan jordskalv förekomma. De flesta av dem är så små att de inte märks på markytan. Om ett kraftigare jordskalv inträffar ska du läsa myndigheternas meddelanden och följa dem. Läs gärna informationen på webbplatsen The Earthquake Country Alliance (ECA) https://www.earthquakecountry.org/prepare/(Länk till en annan webbplats.)(på engelska).

Läs mer om skogsbrandsområden på delstatens webbplatser: Departement of Forestry and Fire Protection http://www.fire.ca.gov/(Länk till en annan webbplats.) och National Interagency Fire Center https://www.nifc.gov/(Länk till en annan webbplats.) (på engelska).

Hälsoläget

För eventuella sjukdoms- och olycksfall rekommenderar ambassaden att du före resan tecknar en täckande reseförsäkring, eftersom sjukvårdskostnaderna i Förenta staterna är mycket höga. Lagstiftningen i hälso- och sjukvårdsrelaterade frågor varierar stort mellan delstaterna. Det lönar sig att ta reda på hur läget ser ut i den delstat du ska resa till.

På webbplatsen för Förenta staternas smittskyddsmyndighet Centers for Disease Control and Prevention (CDC) http://www.cdc.gov/(Länk till en annan webbplats.) hittar du aktuell information om smittsamma sjukdomar i landet och de lokala myndigheternas rekommendationer.

Om du har en sjukdom eller är gravid, om du reser till ett farligt område eller om du tänker ägna dig åt någon riskfylld idrott eller hobby, kontrollera med ditt försäkringsbolag när din reseförsäkring gäller och vad den täcker. Det är dyrt och svårt att transportera hem en sjuk eller död person utan en heltäckande försäkring. Man får inte heller alltid vård utomlands utan en betalningsförbindelse eller förhandsbetalning.

Kontrollera alltid innan du reser vilka smittsamma sjukdomar som finns på resmålet och vilka vaccin som rekommenderas. Du hittar information på följande webbplatser:
Institutet för hälsa och välfärd, hälsoinformation för resenärer på finska ”Matkailijan terveysopas” https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/matkailijan-terveysopas(Länk till en annan webbplats.)
Världshälsoorganisationen WHO http://www.who.int/en/(Länk till en annan webbplats.)
Europeiska smittskyddsmyndigheten http://www.ecdc.europa.eu(Länk till en annan webbplats.)

Lokala lagar och seder

Finländare som reser i USA lyder under amerikansk lag. Man kan få kännbara straff för motstånd mot tjänsteman, till exempel i samband med arrestering.

Myndighetsåldern och rättigheterna den medför varierar mellan delstaterna. I många delstater blir man myndig vid 18 års ålder, men den straffrättsliga gränsen går vid 16 år. Åldersgränsen för att köpa alkohol är i regel 21 år, vilket är bra att komma ihåg om man köper eller dricker alkoholhaltiga drycker. Lagstiftningen gällande alkohol varierar mellan delstaterna och påföljderna för överträdelser eller störande beteende under alkoholpåverkan kan vara stränga (t.o.m. arrestering).

Införsel av alla typer av narkotika i landet är olaglig.

Det är praxis att ge dricks i USA. I restauranger och taxi är dricksen ungefär 20 procent av slutsumman. I städer och på restauranger som frekventeras av turister kan dricksen automatiskt läggas till på notan, särskilt när det gäller sällskap på fler än sex personer.

Inresebestämmelser

Utrikesministeriet ansvarar inte för främmande staters inresebestämmelser, till exempel villkor för passets giltighet eller visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna hos mållandets egna myndigheter, till exempel landets närmaste ambassad.

Finska medborgares resedokument https://um.fi/pass/

Jour: I nödfall kan du kontakta utrikesministeriets konsulära jour: tfn +358 9 1605 5555 och e-post paivystys.um@formin.fi.

Före resan, kom ihåg:

1

Resemeddelanden

I utrikesministeriets resemeddelanden hittar du information om det allmänna säkerhetsläget på resmålet samt om politiska och kulturella förhållanden som kan har inverkan på resesäkerheten.

Läs resemeddelanden
2

Reseanmälan

Om du reser på egen hand eller är på väg till ett riskfyllt område lönar det sig att göra en reseanmälan. Det innebär att du uppger dina kontaktuppgifter till utrikesministeriet så att det får kontakt med dig om en kris eller en nödsituation uppstår.

Gör en reseanmälan
3

Reseförsäkring

Rörelsefrihet är en grundlagsrättighet för finländarna. Du bestämmer själv vart du vill resa och vilka risker du är beredd att ta. Det är viktigt att teckna en täckande reseförsäkring innan resan.

Försäkra dig
4

Resedokument

Kontrollera att dina resedokument är i skick innan du reser. Vänd dig till destinationslandets ambassad för att kontrollera bestämmelser angående pass och visum.

Kontrollera resedokument