Undvik fortsättningsvis resor som inte är nödvändiga.

Ett undantag är de länder för vilka regeringen har beslutat att inte längre omfattas av inreserestriktionerna. Kontrollera alltid före en resa de aktuella inresebestämmelserna med mållandets myndigheter eller närmaste ambassad. Alla som återvänder från utlandet ska beakta Institutet för hälsa och välfärds anvisningar om karantän.

Läs mera
4.8.2020

Uganda: resemeddelande

Risknivå

Iaktta särskild försiktighet

Ytterligare uppgifter om risknivån

Var försiktig i hela landet. I landet påträffades ett ebolafall i juni 2019, men inga nya fall har konstaterats efter det. För aktuell information hänvisar vi till Världshälsoorganisationen (WHO) och Ugandas hälsomyndighet. Nationalparken Kidepo Valley betraktas i allmänhet som trygg men vi rekommenderar att du tar reda på säkerhetssituationen i gränsområdet mot Sydsudan innan du reser dit.

Aktuellt

På grund av coronapandemin kan läget och restriktionerna ändras plötsligt och utan förvarning. Aktuell information om läget i Moҫambique hittar du på ambassadens webbplats https://finlandabroad.fi/web/tza/forsta-sidan och genom att följa de lokala myndigheternas information.

Ambassaden delar också aktuell information i sociala medier.

Utrikesministeriets resemeddelanden är rekommendationer

Du ansvarar alltid själv för dina beslut om vart och när du reser. De lokala myndigheterna har det primära ansvaret för att trygga säkerheten för alla människor som befinner sig i landet och i nödsituationer ansvarar de för sök- och räddningsinsatser. I krissituationer ska du följa de lokala myndigheternas anvisningar. Följ nyhetsrapporteringen i media och informationen på ambassadens webbplats, i Facebook och på Twitter. Utrikesministeriet och Finlands ambassader och konsulat hjälper finländare enligt lagen om konsulära tjänster. Om Finland inte har diplomatisk representation i ett land utanför EU kan du vända dig till en annan EU-stats representation. Om du deltar i en paketresa är det i första hand researrangören som hjälper dig.
Lag om konsulära tjänster http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990498
EU-direktivet om konsulärt skydd för EU-medborgare https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:32015L0637
Lag om kombinerade resetjänster https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2017/20170901

Utrikesministeriet rekommenderar att du gör en reseanmälan.
Reseanmälan https://reseanmalan.fi

Allmänna säkerhetsläget

Säkerhetsläget varierar märkbart mellan olika delar av landet. Huvudstaden Kampala är en relativt trygg stad, där det oftast är tillräckligt att iaktta normal försiktighet. Våldsamma rån har dock inträffat i staden.

Det politiska och etniska läget är spänt i Uganda, vilket kan leda till oroligheter särskilt i huvudstaden Kampala, men också i andra större städer. Undvik stora folksamlingar eftersom demonstrationer snabbt kan bli våldsamma.

Den ugandiska arméns styrkor deltar i Afrikanska unionens fredsbevararoperation riktad mot terroristorganisationen Al-Shabab, och risk för terrorism finns.

Säkerhetsåtgärderna har skärpts. Säkerhetskontroller utförs i offentliga byggnader, såsom i shoppingcenter och restauranger.

Turister bör vara beredda på säkerhetskontroller samt följa lokala säkerhetsmyndigheters och polisens direktiv. Terrorattackerna är slumpmässiga och mycket svåra att förutse.

Följ med internationella nyhetsmedier innan du reser till Uganda och ta reda på säkerhetssituationen i nationalparkerna när du kommit fram.
Situationen vid gränszonerna mot Demokratiska republiken Kongo och Rwanda kan förändras och bli farlig. Iaktta försiktighet om du reser till dessa områden.

Ta reda på säkerhetssituationen vid gränszonerna i norra och nordöstra Uganda före din resa. Om du planerar att resa med bil så ska du se till att du har tillräckligt med bränsle. Beakta också vägarnas skick.

Polisens nödnummer 999

Brandkåren 112

Brottsligheten

Håll dina värdeföremål utom synhåll och undvik att röra dig utomhus när det är mörkt i hela landet. Väpnade rån, inbrott i bostäder och bilstölder är vanliga. Om du rör dig med bil i stadsområdet är det bra att hålla dörrarna låsta och fönstren stängda.

Det är bra att ta kopior av de viktigaste dokumenten såsom pass, kreditkort och flygbiljetter, och förvara dem åtskilt från originalen, eller i skannad form så att de är tillgängliga elektroniskt.

Om ditt pass försvinner eller blir stulet ska du göra en anmälan till den lokala polisstationen. Om Finland inte har en ambassad eller ett konsulat i landet kan du ansöka om en provisorisk resehandling (Emergency Travel Document, ETD) vid en annan EU-stats ambassad.

Ta kopior av dina viktigaste dokument, såsom passet och biljetterna, och förvara dem skilt från originalen.

Trafiken

Landsvägstrafiken är farlig framför allt på natten. I Uganda inträffar många trafikolyckor med ödesdigra följder. I samband med en trafikolycka ska man så snabbt som möjligt kontakta polisen utan att själv stanna kvar på olycksplatsen. Trafikanter har lurats att stanna och rånats genom iscensatta olyckor eller mekaniska fel i fordonen. På långa nattbussresor har det skett många olyckor. Undvik att använda motorcykeltaxi (s.k. Boda-Boda) i städerna på grund av den stora risken för trafikolyckor.

Naturförhållanden

När man besöker nationalparkerna i västra Uganda är det bäst att använda sig av lokala guider på grund av tidvis förekommande begränsningar och risken att gå vilse (Ruwenzoribergen).

Hälsoläget

Den 11 juni 2019 bekräftade Ugandas hälsoministerium ett ebolafall i distriktet Kasese i västra Uganda. Inga nya ebolafall har dock konstaterats i landet efter det. Smittan kom från Demokratiska republiken Kongo. Den 17 juli 2019 beslutade Världshälsoorganisationen (WHO) att klassa ebolasituationen i Demokratiska republiken Kongo som ett internationellt hot mot människors hälsa. Ugandiska myndigheter har infört extra kontroller längs gränsen till Demokratiska republiken Kongo samt vid Entebbe flygplats. För aktuell information om situationen hänvisar vi till WHO och Ugandas hälsomyndighet.

Tillgången till sjukvårdstjänster är begränsade framför allt på landsbygden. Vid svårare sjukdomsfall kan det bli nödvändigt att flytta patienten till ett annat land. Se till att du har en omfattande försäkring som täcker alla utgifter för vård och transport i fall av sjukdom.

Om du har en sjukdom eller är gravid, om du reser till ett farligt område eller om du tänker ägna dig åt någon riskfylld idrott eller hobby, kontrollera med ditt försäkringsbolag när din reseförsäkring gäller och vad den täcker. Det är dyrt och svårt att transportera hem en sjuk eller död person utan en heltäckande försäkring. Man får inte heller alltid vård utomlands utan en betalningsförbindelse eller förhandsbetalning.

Kontrollera alltid innan du reser vilka smittsamma sjukdomar som finns på resmålet och vilka vaccin som rekommenderas. Du hittar information på följande webbplatser:
Institutet för hälsa och välfärd, hälsoinformation för resenärer på finska ”Matkailijan terveysopas” https://www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit/ohjeet-ja-saadokset/matkailijan-terveysopas
Världshälsoorganisationen WHO http://www.who.int/en/
Europeiska smittskyddsmyndigheten http://www.ecdc.europa.eu

Lokala lagar och seder

Homosexuella förbindelser är förbjudna i Uganda och medför fängelsestraff på livstid. Olika sexuella läggningar är fortfarande tabubelagda i Uganda.

Särskilda behov hos personer med funktionsnedsättningar har nästan inte alls beaktats i Uganda.

Prostitution är allmänt förekommande men förbjuden enligt lag.
Sexuellt umgänge med minderåriga är förbjudet i lag. Brott kan i värsta fall leda till dödstraff.

Det är vanligt med korruption i Uganda till exempel i polis- och domstolskretsar. Fängelseförhållandena är usla.

Inresebestämmelser

Utrikesministeriet ansvarar inte för främmande staters inresebestämmelser, till exempel villkor för passets giltighet eller visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna hos mållandets egna myndigheter, till exempel landets närmaste ambassad.

Finska medborgares resedokument https://um.fi/pass/

Kontaktuppgifter

Finlands ambassad, Nairobi

Eden Square, Block 3
6th Floor, Greenway Lane
(Off Westlands Rd.)
00100 NAIROBI
KENYA
+254 203 750 721
sanomat.NAI@formin.fi

Jour: I nödfall kan du kontakta utrikesministeriets konsulära jour: tfn +358 9 1605 5555 och e-post paivystys.um@formin.fi.

Före resan, kom ihåg 4 R

1

Resemeddelanden

I utrikesministeriets resemeddelanden hittar du information om det allmänna säkerhetsläget på resmålet samt om politiska och kulturella förhållanden som kan har inverkan på resesäkerheten.

Läs resemeddelanden
2

Reseanmälan

Om du reser på egen hand eller är på väg till ett riskfyllt område lönar det sig att göra en reseanmälan. Det innebär att du uppger dina kontaktuppgifter till utrikesministeriet så att det får kontakt med dig om en kris eller en nödsituation uppstår.

Gör en reseanmälan
3

Reseförsäkring

Rörelsefrihet är en grundlagsrättighet för finländarna. Du bestämmer själv vart du vill resa och vilka risker du är beredd att ta. Det är viktigt att teckna en täckande reseförsäkring innan resan.

Försäkra dig
4

Resedokument

Kontrollera att dina resedokument är i skick innan du reser. Vänd dig till destinationslandets ambassad för att kontrollera bestämmelser angående pass och visum.

Kontrollera resedokument