Undvik fortsättningsvis resor som inte är nödvändiga.

Norge, Danmark, Island, Estland, Lettland och Litauen utgör undantag. Kontrollera alltid de aktuella inresebestämmelserna med mållandets myndigheter, till exempel landets närmaste ambassad.

Läs mera
18.3.2020

Turkiet: resemeddelande

Risknivå

Iaktta särskild försiktighet

Ytterligare uppgifter om risknivån

Det går inte att utesluta risken för nya terrorattacker.

Aktuellt

Utrikesministeriet och Finlands beskickningar följer hur coronaviruset (COVID-19) påverkar resandet. Läget bevakas tillsammans med Institutet för hälsa och välfärd.

Institutet för hälsa och välfärd följer upp bl.a. Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar ECDC:s och Världshälsoorganisationen WHO:s lägesbild som uppdateras regelbundet. Institutet för hälsa och välfärd publicerar aktuell information om förekomsten av sjukdomen och ger resenärer anvisningar på sin webbplats. Det bästa sättet att skydda sig är att iaktta en god handhygien och hygien när du hostar. https://thl.fi/sv/web/infektionssjukdomar/aktuellt/aktuellt-om-coronaviruset-covid-19

Hälsokontroller och andra undantagsarrangemang kan medföra förseningar på flygplatser, vid gränsstationer och även i övrigt. Vi rekommenderar att du reserverar mer tid än vanligt för alla resor.

Turkiet har ändrat sina inresebestämmelser för att hindra coronavirusets spridning. Inreserestriktioner har införts på basis av bl.a. ursprungsland, nationalitet och resrutt.

Läs mer on inställda flyg och reserestriktioner på Turkish Airlines webbplats: https://www.turkishairlines.com/en-tr/announcements/coronavirus-outbreak/cancelled-flights/

Ambassaden i Turkiet följer lägets utveckling och informerar om förändringar i sociala medier: http://www.facebook.com/FinnishEmbassyAnkara

Utrikesministeriet rekommenderar att alla som reser utomlands gör en reseanmälan http://reseanmalan.fi

Resenärer måste vid behov kunna intyga sin identitet och sin rätt att vistas i landet.

Säkerhetsläget är instabilt och det förekommer en risk för demonstrationer och oroligheter. Turkiet inledde en militär offensiv i nordöstra Syrien den 9 oktober 2019.

Utrikesministeriets resemeddelanden är rekommendationer

Du ansvarar alltid själv för dina beslut om vart och när du reser. De lokala myndigheterna har det primära ansvaret för att trygga säkerheten för alla människor som befinner sig i landet och i nödsituationer ansvarar de för sök- och räddningsinsatser. I krissituationer ska du följa de lokala myndigheternas anvisningar. Följ nyhetsrapporteringen i media och informationen på ambassadens webbplats, i Facebook och på Twitter. Utrikesministeriet och Finlands ambassader och konsulat hjälper finländare enligt lagen om konsulära tjänster. Om Finland inte har diplomatisk representation i ett land utanför EU kan du vända dig till en annan EU-stats representation. Om du deltar i en paketresa är det i första hand researrangören som hjälper dig.
Lag om konsulära tjänster http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990498
EU-direktivet om konsulärt skydd för EU-medborgare https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:32015L0637
Lag om kombinerade resetjänster https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2017/20170901

Utrikesministeriet rekommenderar att du gör en reseanmälan.
Reseanmälan https://reseanmalan.fi

Allmänna säkerhetsläget

Resenärer på väg till Turkiet uppmanas att följa medierna.

Ambassaden uppmanar till särskild försiktighet på turistorter i hela landet, i de stora städerna och i östra Turkiet. Undvik att resa till och vistas i sydöstra Turkiet, och i närheten av gränserna mot Syrien och Irak. Turkiet inledde en militär offensiv i nordöstra Syrien den 9 oktober 2019. Enstaka attacker har också förekommit på Turkiets sida om gränsen. Man kan inte utesluta risken för nya terrorattacker i Turkiet.

Innan du reser till Turkiet ska du ta reda på den aktuella situationen på resmålet och följa med risknivån i nyhetsmedierna.

Det kan uppstå demonstrationer i de stora städerna och de kan bli våldsamma. Avlägsna dig omedelbart från demonstrationernas närhet. Polisen kan använda våld, till exempel tårgas eller vattenkanoner för att skingra demonstrationer. Också utlänningar och personer med dubbelt medborgarskap kan anhållas, och personer med dubbelt medborgarskap kan hindras från att resa ut ur landet. Turkiet tillämpar sin egen lagstiftning på sina medborgare, och beaktar inte om någon medborgare också har finskt medborgarskap. Därför har utrikesministeriet begränsade möjligheter att genom lagen om konsulära tjänster påverka ärendet.

Enligt turkisk lag ska varje myndig person kunna styrka sin identitet. Också utlänningar är alltid skyldiga att på begäran visa legitimation och uppehållstillstånd eller pass och visum/inresestämpeln i passet för polis eller gendarm.

Nödnumret är i hela landet 112. Om du ringer från en finländsk mobilanslutning behöver du inte lägga till riktnummer.

Särskilda säkerhetsrisker

Undvik alla resor till sydöstra Turkiets gränsområden och närheten av gränserna mot Syrien och Irak. Var särskilt försiktig på turistorter i hela landet, i de stora städerna och i östra Turkiet. Nya terrorattacker kan inte uteslutas. ISIL värvar fortfarande aktivt anhängare i området.

Brottsligheten

Gatubrottslighet är inte allmänt. På badorter och i närheten av turistmål i stora städer finns det ändå skäl att se upp för fickstölder. Iaktta normal försiktighet på restauranger, barer och diskotek och lämna till exempel inte ditt glas utan uppsikt. På turistmålen har det förekommit att man serverat giftiga alkoholdrycker. Tidvis förekommer också försök att lura turister och i synnerhet bankkortsbedrägerier har blivit vanligare. Var alltid vaksam när du åker taxi i Turkiet, i synnerhet i turistområden i Istanbul, eftersom det är vanligt med överdebitering. Det har också förekommit enstaka sexualbrott på badorterna, vilket i synnerhet bör beaktas om man rör sig utomhus nattetid.

Var noga med hur du förvarar ditt pass eftersom passtölder har blivit vanligare i synnerhet i Istanbul. Detsamma gäller uppehållstillståndskort utfärdade i Finland. Om ditt pass eller uppehållstillståndskort försvinner eller blir stulet ska du göra en anmälan hos den lokala polisen och visa upp polisrapporten då du lämnar landet.

Ansökan om ett nytt tillfälligt pass ska göras personligen på Finlands ambassad i Ankara. Finlands honorära generalkonsulat i Istanbul och Finlands honorärkonsulat i Alanya kan utfärda ett temporärt pass för hemresan.

Om ditt pass försvinner eller blir stulet ska du göra en anmälan till den lokala polisstationen. Om Finland inte har en ambassad eller ett konsulat i landet kan du ansöka om en provisorisk resehandling (Emergency Travel Document, ETD) vid en annan EU-stats ambassad.

Ta kopior av dina viktigaste dokument, såsom passet och biljetterna, och förvara dem skilt från originalen.

Trafiken

Vägnätet är täckande och i tämligen gott skick. Trafikkulturen avviker ändå märkbart från den finländska, och olyckor inträffar ofta både i städer och på landsvägarna. Farliga situationer orsakas framför allt av överhastighet, ignorerande av trafikregler och skador i vägnätet. Var extra försiktig och flexibel på turkiskt vis både om du rör dig till fots och med bil. Gränsen för rattfylleri i trafiken är 0,5 promille. Kollektivtrafiken fungerar i allmänhet väl.

Naturförhållanden

Turkiet är beläget inom ett seismiskt aktivt område, varför jordbävningar är möjliga överallt i landet. Störst är risken för jordbävningar i land- och kustregionerna väster om Antalya och landsbygden öster om Diyarbakir. Genom landet löper dessutom två områden där risk för jordbävning förekommer i landets norra och sydöstra delar. Istanbul är beläget vid brottlinjen Marmara, där jordbävningen år 1999 förorsakade stora skador i staden Izmit med omnejd. Sedan år 1900 har omkring trettio jordbävningar som mätt över 7 på Richterskalan inträffat på turkiskt område, vanligtvis med 4-7 års intervaller. Den senaste stora jordbävningen (5,8 på Richterskalan) inträffade i Istanbul i september 2019.

Följ myndigheternas anvisningar om ett jordskalv skulle inträffa. Om mobiltelefonnätet är överbelastat kan textmeddelanden fungera bättre än samtal. Bekanta dig i förväg med nödutgångarna på hotellet eller stället där du bor, och studera researrangörernas säkerhetsföreskrifter. Bekanta dig också med Helsingfors seismologiska instituts anvisningar för jordbävningar: http://www.seismo.helsinki.fi/fi/maanjtietoa/matkaohjeita/varautuminenmaanj.html.

Som följd av jordbävningsrisken finns det i Turkiet också tsunamirisk i Medelhavet, Egeiska havet och Marmarasjön.

Översvämningar som förorsakas av störtregn kan förekomma. Resenärer uppmanas att följa lokala myndigheters anvisningar och iaktta allmän uppmärksamhet.

Under sommaren kan det förekomma skogsbränder i Turkiet. Det torra, heta och blåsiga vädret gör att bränderna sprids lättare. Människor uppmanas att vara försiktiga då de hanterar eld.

Hälsoläget

Hälsotjänsterna på landsbygden är ofta bristfälliga. I de större städerna såsom i Istanbul, Ankara, Antalya och Izmir och på de största semestermålen finns högklassig privat sjukvårdsservice.

Det finns mycket herrelösa hundar i Turkiet. Om du blir biten ska du kontakta ett sjukhus för att få behandling mot rabies.

På grund av coronaviruset som startade i Kina i december 2019 har de turkiska hälsomyndigheterna effektiverat kontrollen vid gränsen. På flygplatsen i Istanbul utförs screening med värmekamera av personer som anländer från Kina. Hälsomyndigheterna har gett ut anvisningar på turkiska för hur man undviker att smittas av coronaviruset: https://hsgm.saglik.gov.tr/tr/bulasici-hastaliklar/2019-n-cov.html.

Aktuell information om smittsamma sjukdomar fås av Turkiets hälsomyndighet på numret 184, eller om du ringer från utlandet +90-312-5852250/55. Du hittar också information på Turkiets hälsoministeriums webbplats: http://www.saglik.gov.tr/TR/ana-sayfa/1-0/20160128.html

Om du har en sjukdom eller är gravid, om du reser till ett farligt område eller om du tänker ägna dig åt någon riskfylld idrott eller hobby, kontrollera med ditt försäkringsbolag när din reseförsäkring gäller och vad den täcker. Det är dyrt och svårt att transportera hem en sjuk eller död person utan en heltäckande försäkring. Man får inte heller alltid vård utomlands utan en betalningsförbindelse eller förhandsbetalning.

Kontrollera alltid innan du reser vilka smittsamma sjukdomar som finns på resmålet och vilka vaccin som rekommenderas. Du hittar information på följande webbplatser:
Institutet för hälsa och välfärd, hälsoinformation för resenärer på finska ”Matkailijan terveysopas” https://www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit/ohjeet-ja-saadokset/matkailijan-terveysopas
Världshälsoorganisationen WHO http://www.who.int/en/
Europeiska smittskyddsmyndigheten http://www.ecdc.europa.eu

Lokala lagar och seder

Finländare som reser i Turkiet lyder under turkisk lag. Det är bra att minnas detta då straffen för till exempel narkotika- och sexualbrott kan vara mycket strängare än i Finland.

Det är olagligt att föra in och använda e-cigaretter i landet.

Enligt turkisk lagstiftning är manliga turkiska medborgare i åldern 20–41 värnpliktiga. Detta gäller även personer med dubbelt medborgarskap.

Export av antikföremål kräver tillstånd. Det är förbjudet att ta med sig på mycket som en sten från arkeologiska platser.

Militära mål får inte fotograferas.

Turkarna tar den turkiska staten och flaggan på stort allvar. Också turister som besöker landet förväntas uppträda respektfullt.

Inresebestämmelser

Turkiets ambassad i Helsingfors: http://helsinki.emb.mfa.gov.tr/.
Turkiska myndigheternas konsulära servicenummer i Turkiet: +90 312 292 29 29.

Utrikesministeriet ansvarar inte för främmande staters inresebestämmelser, till exempel villkor för passets giltighet eller visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna hos mållandets egna myndigheter, till exempel landets närmaste ambassad.

Finska medborgares resedokument https://um.fi/pass/

Kontaktuppgifter

Finlands ambassad, Ankara

Beyaz Zambaklar Sokağı (Kader Sokak) No:44
06700 GAZIOSMANPASA, ANKARA
TURKEY
+90 312 457 4400
sanomat.ANK@formin.fi

Jour: I nödfall kan du kontakta utrikesministeriets konsulära jour: tfn +358 9 1605 5555 och e-post paivystys.um@formin.fi.

Före resan, kom ihåg 4 R

1

Resemeddelanden

I utrikesministeriets resemeddelanden hittar du information om det allmänna säkerhetsläget på resmålet samt om politiska och kulturella förhållanden som kan har inverkan på resesäkerheten.

Läs resemeddelanden
2

Reseanmälan

Om du reser på egen hand eller är på väg till ett riskfyllt område lönar det sig att göra en reseanmälan. Det innebär att du uppger dina kontaktuppgifter till utrikesministeriet så att det får kontakt med dig om en kris eller en nödsituation uppstår.

Gör en reseanmälan
3

Reseförsäkring

Rörelsefrihet är en grundlagsrättighet för finländarna. Du bestämmer själv vart du vill resa och vilka risker du är beredd att ta. Det är viktigt att teckna en täckande reseförsäkring innan resan.

Försäkra dig
4

Resedokument

Kontrollera att dina resedokument är i skick innan du reser. Vänd dig till destinationslandets ambassad för att kontrollera bestämmelser angående pass och visum.

Kontrollera resedokument