24.7.2024

Turkiet: resemeddelande

Risknivå

Iaktta särskild försiktighet

Ytterligare uppgifter om risknivån

Undvik alla resor till Turkiets gränstrakter mot Syrien. Undvik resor som inte är nödvändiga till östra Turkiet vid gränsen mot Iran och Irak.

Aktuellt

Undvik demonstrationer och stora sammankomster som det allmänna läget i Mellanöstern kan ge upphov till särskilt i de större städerna, och öka risken för terrorism.

Säkerhetsläget i landet kan försämras snabbt. Turkiets militära insats i nordöstra Syrien pågår fortfarande, och Turkiet har fortsatt sina insatser mot terrorism i norra Irak. På grund av det lokala säkerhetsläget uppmanar vi att undvika resor till gränstrakterna. I många av de landskap i Turkiet som finns vid gränserna till Syrien, Irak, Iran, Armenien och Georgien och i landskapen i sydöstra och östra Turkiet finns det zoner som har förklarats vara temporära militärområden eller särskilda säkerhetsområden. I dessa zoner är tillträde för civila förbjudet eller åtminstone på många ställen begränsat. Resenärer uppmanas att följa zonernas varningsskyltar och de lokala myndigheternas pressmeddelanden.

Utrikesministeriets resemeddelanden är rekommendationer

Du är alltid själv ansvarig för ditt beslut om vart du reser och när du reser. De lokala myndigheterna har det primära ansvaret för att trygga säkerheten för alla som befinner sig i landet och i nödsituationer ansvarar de för sök- och räddningsinsatser. I krissituationer ska du följa de lokala myndigheternas anvisningar. Följ mediernas nyhetsrapportering och informationen på ambassadens webbplats och i sociala medier. Utrikesministeriet och Finlands ambassader och konsulat hjälper finländare enligt lagen om konsulära tjänster. Om Finland inte har diplomatisk representation i ett land utanför EU kan du vända dig till en annan EU-stats representation. Om du deltar i en paketresa är det i första hand researrangören som hjälper dig.
[Lagen om konsulära tjänster] (http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990498)
EU-direktivet om konsulärt skydd för EU-medborgare (Länk till en annan webbplats.)
Lagen om kombinerade resetjänster(Länk till en annan webbplats.)

Vi rekommenderar att du alltid tecknar en reseförsäkring. Om du har en sjukdom eller är gravid, om du reser till ett farligt område eller om du tänker ägna dig åt någon riskfylld idrott eller hobby, kontrollera med ditt försäkringsbolag när din reseförsäkring gäller och vad den täcker. Det är dyrt och svårt att transportera hem en sjuk eller död person utan en heltäckande försäkring. Man får inte heller alltid vård utomlands utan en betalningsförbindelse eller förhandsbetalning.

Gör en reseanmälan på: https://matkustusilmoitus.fi/(Länk till en annan webbplats.)

Allmänna säkerhetsläget

Det allmänna säkerhetsläget i Turkiet är stabilt. De turkiska myndigheterna har dock berett sig på att risken för terrordåd ökar. Resenärer uppmanas att iaktta allmän försiktighet i stora städer, i synnerhet i Istanbul, och att undvika demonstrationer och andra stora spontana sammankomster.

Vid gränsen mot Syrien har bland annat Daesh/ISIL/ISIS gjort sig skyldig till kidnappningar eller försök till kidnappning. I flera provinser nära gränsen till Syrien har det upprättats flera tillfälliga flyktingboende. Följ säkerhetsläget genom nyhetsmedierna.

Avlägsna dig omedelbart från demonstrationerna. Polisen kan använda våld, till exempel tårgas eller vattenkanoner för att skingra demonstrationer. Utlänningar och personer med dubbelt medborgarskap kan också anhållas och personer med dubbelt medborgarskap kan hindras från att resa ut ur landet.

Turkiet tillämpar sin egen lagstiftning på sina medborgare och beaktar inte om någon medborgare också har finländskt medborgarskap. Därför har utrikesministeriet begränsade möjligheter att genom lagen om konsulära tjänster påverka ett ärende.

Enligt turkisk lag ska varje myndig person bära med sig dokument som styrker dennes identitet. Även utlänningar är skyldiga att på begäran visa legitimation och uppehållstillstånd eller pass och visum/inresestämpeln i passet för polis eller gendarm.

Nödnumret är 112 i hela landet. Om du ringer från en finländsk mobilanslutning behöver du inte lägga till riktnummer.

Brottsligheten

Gatubrottslighet är inte vanligt. På badorter och i närheten av turistmål i stora städer finns det dock skäl att se upp för fickstölder. Iaktta normal försiktighet på restauranger, barer och diskotek och lämna till exempel inte ditt glas utan uppsikt. På turistmålen har det förekommit att man serverat giftiga alkoholdrycker.

Tidvis förekommer det försök att lura turister och i synnerhet bankkortsbedrägerier har blivit vanligare. Var alltid vaksam när du åker taxi i synnerhet i turistområdena i Istanbul, men också i andra delar av landet eftersom det är vanligt med överdebitering. Innan du stiger in i en taxibil lönar det sig att om möjligt be om en uppskattning av priset för resan.

På strandsemesterorterna har det förekommit fall av sexuella trakasserier, vilket du ska beakta särskilt då du rör sig utomhus nattetid.

Var noga med hur du förvarar ditt pass eftersom passtölder har blivit vanligare i synnerhet i Istanbul. Detsamma gäller uppehållstillståndskort utfärdade i Finland. Om ditt pass eller uppehållstillståndskort försvinner eller blir stulet, ska du göra en anmälan hos den lokala polisen. Polisrapporten ska visas upp då du lämnar landet.

Ansökan om ett nytt tillfälligt pass ska göras personligen på Finlands ambassad i Ankara. Finlands honorära generalkonsulat i Istanbul och Finlands honorärkonsulat i Alanya kan i undantagsfall utfärda ett nödpass för hemresan.

Om ditt pass försvinner eller blir stulet ska du göra en anmälan till den lokala polisstationen. Om Finland inte har en ambassad eller ett konsulat i landet kan du ansöka om en provisorisk resehandling (Emergency Travel Document, ETD) vid en annan EU-stats ambassad.

Ta kopior av dina viktigaste dokument, såsom passet och biljetterna, och förvara dem skilt från originalen.

Trafiken

Vägnätet är täckande och i relativt gott skick. Trafikkulturen avviker avsevärt från den finländska, och olyckor inträffar ofta både i och utanför stadsområden. Fortkörning, likgiltighet för trafikregler och den oförutsägbara körstilen orsakar risksituationer. Var extra försiktig och flexibel på turkiskt vis både om du rör dig till fots och åker bil. Vägbelysningen är på sina håll dålig. Gränsen för rattfylleri i trafiken är 0,5 promille. Kollektivtrafiken fungerar i allmänhet väl.

Naturförhållanden

Turkiet ligger i ett seismiskt aktivt område, och därför finns det en risk för jordbävningar överallt i landet. Risken för jordbävningar är större i lands- och kustområdena västerom Antalya och landsorten österom Diyarbakir. Genom Turkiets norra och sydöstra delar löper två landremsor där det finns risk för jordbävningar. Istanbul är beläget på den brottlinje som kallas Marmara, där en jordbävning år 1999 orsakade stor förödelse i staden Izmitin och dess närområden. Från och med år 1990 har man i Turkiets områden mätt ungefär trettio jordbävningar med en magnitud över 7. Tidsintervallet mellan dessa jordbävningar har varit 4–7 år. Den senaste jordbävning som orsakade omfattande skador var av magnituden 7.8 och inträffade i sydöstra Turkiet den 6 februari 2023. Jordbävningen påverkade hela samhället, och i synnerhet de många miljoner invånare som bor i provins 11 i jordbävningsområdet.

Följ myndigheternas anvisningar vid en eventuell jordbävning. När mobiltelefonnätet är överbelastat kan det vara bra att meddela om sin situation via textmeddelanden i stället för telefonsamtal. Bekanta dig på förhand med evakueringsrutterna från hotellet, andra inkvarteringsmöjligheter och researrangörens säkerhetsanvisningar. Läs också de anvisningar som Seismologiska institutet vid Helsingfors universitet ger om jordbävningar (på finska):
https://www.helsinki.fi/fi/seismologian-instituutti/maanjaristykset/maanjaristykset-maailmalla/ohjeita-matkailijoille(Länk till en annan webbplats.)

Som en följd av jordbävningsrisken finns det i Turkiet också en risk för tsunamier i Medelhavet, Egeiska havet och Marmarasjön.

Kraftiga regn kan orsaka översvämningar. På vintern kan snöfall orsaka problem i flygtrafiken, i kollektivtrafiken och på landsvägarna. Följ lokala myndigheters anvisningar och iaktta allmän försiktighet.

På grund av klimatförändringen blir orkaner och kraftiga regn allt vanligare också i Turkiet. På sommaren kan det förekomma skogsbränder i Turkiet, som sprids på grund av torrt och hett väder och blåst.

Länk till den turkiska myndigheten för storolyckor och nödsituationer AFAD:s webbplats: https://deprem.afad.gov.tr/?lang=en. Myndighetens nödnummer är 122.

Hälsoläget

Den offentliga sjukvården har utvecklats mycket under de senaste åren, men i alla delar av landet motsvarar den inte Finlands nivå, och man kan sällan engelska där. Högklassig privat service finns att få i de största städerna (t.ex. Ankara, Antalya och Istanbul) och i de stora semesterorterna. I nödsituationer kan du söka dig till vilket sjukhus som helst. På landsbygden är tillgången till hälso- och sjukvårdstjänster begränsad.

Det finns både privata och offentliga ambulanser i Turkiet. De ambulanser som man får via det allmänna nödnumret (112) är alltid offentliga, men inte de privata sjukhusens. Om du behöver ambulans, kontrollera om din reseförsäkring täcker användning av privata ambulanser.

Att låta göra skönhetsoperationer utomlands har blivit allt populärare under de senaste åren. Operationen kan vara riskfylld, och ibland kan det uppstå komplikationer efter operationen. Innan du fattar beslut om operation lönar det sig att ta noggrant reda på vad det innebär och att förbereda sig på eventuella problem efter operationen, och att åtminstone teckna en omfattande försäkring.

Det finns många gatuhundar i Turkiet. Om du blir biten av en hund, kontakta omedelbart ett sjukhus för att få medicinsk behandling mot rabies.

Information om de aktuella smittsamma sjukdomarna i Turkiet fås av de turkiska hälsomyndigheternas rådgivning via telefonnumret 184 eller om du ringer från utlandet +90-312-5852250/55, och på webbplatsen för Turkiets hälsoministerium http://www.saglik.gov.tr/TR/ana-sayfa/1-0/20160128.html(Länk till en annan webbplats.)

Om du har en sjukdom eller är gravid, om du reser till ett farligt område eller om du tänker ägna dig åt någon riskfylld idrott eller hobby, kontrollera med ditt försäkringsbolag när din reseförsäkring gäller och vad den täcker. Det är dyrt och svårt att transportera hem en sjuk eller död person utan en heltäckande försäkring. Man får inte heller alltid vård utomlands utan en betalningsförbindelse eller förhandsbetalning.

Kontrollera alltid innan du reser vilka smittsamma sjukdomar som finns på resmålet och vilka vaccin som rekommenderas. Du hittar information på följande webbplatser:
Institutet för hälsa och välfärd: ”Matkailijan terveysopas”(Länk till en annan webbplats.)
Världshälsoorganisationen WHO(Länk till en annan webbplats.)
Europeiska byrån för smittsamma sjukdomar(Länk till en annan webbplats.)

Lokala lagar och seder

Finländare som reser till Turkiet lyder under turkisk lag. Straffen för till exempel narkotika- och sexualbrott kan vara betydligt strängare än i Finland.

Enligt turkisk lagstiftning är manliga turkiska medborgare i åldern 20–41 värnpliktiga. Detta gäller även personer med dubbelt medborgarskap.

Export av antikföremål kräver tillstånd. Plocka inte med dig något från arkeologiska platser, inte ens stenar.

Det är förbjudet att fotografera militära objekt.

I Turkiet tas den turkiska staten och flaggan på stort allvar. Även turister som besöker landet förväntas uppträda respektfullt.

Enligt en lag som trädde i kraft på våren 2019 kan utländska mobiltelefoner upphöra att fungera efter att man vistats några månader i landet. Användaren ska i detta fall registrera telefonen hos en lokal operator.

I oktober 2022 infördes en ny lag som innebär att den som anses sprida falsk information kan dömas till upp till tre års fängelse. Enligt lagen är det ett brott att avsiktligt sprida vilseledande information, som har en negativ inverkan på säkerheten, den allmänna ordningen eller folkhälsan. Lagen omfattar också delning av information som publicerats av någon annan. Lagen gäller också personer som vistas tillfälligt i landet, till exempel andra länders medborgare som är på besök i Turkiet.

Det är redan straffbart enligt turkisk lag att kränka den turkiska nationen, dess statsöverhuvud och symboler. Också inlägg i sociala medier som misstänks ha en koppling till rörelser som är förbjudna i Turkiet eller organisationer som klassas som terroriströrelser kan leda till fängelsestraff.

Inresebestämmelser

Turkiet avskaffade covid-19-restriktionerna den 1 juni 2022.

UM ansvarar inte för främmande staters inresebestämmelser, till exempel villkor för passets giltighet eller visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna hos mållandets egna myndigheter, till exempel landets närmaste ambassad.

Läs mer om finska medborgares resedokument: https://um.fi/passi/.

Kontaktuppgifter


Jour: I nödfall kan du kontakta utrikesministeriets konsulära jour: tfn +358 9 1605 5555 och e-post paivystys.um@gov.fi.