14.2.2023

Turkiet: resemeddelande

Risknivå

Iaktta särskild försiktighet

Ytterligare uppgifter om risknivån

Undvik alla resor till Turkiets gränstrakter mot Syrien. Undvik resor som inte är nödvändiga till östra Turkiet vid gränsen mot Iran och Irak.

Aktuellt

I sydöstra Turkiet inträffade den 6 februari 2023 en kraftig jordbävning med magnituden 7,8. Förödelsen är enorm. Sannolikheten för efterskalv är hög, och skalven kan också kännas utanför jordbävningsområdet i olika delar av Turkiet.

Undvik resor som inte är nödvändiga till jordbävningsområdena i Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay (Iskendurun och Antakya), Kilis, Malatya, Osmaniye och Şanlıurfa, där man utlyst nödläge för tre månader. Resenärer uppmanas följa de lokala myndigheternas anvisningar.

Turkiet har tagit bort covid-19-restriktionerna. Läget och restriktionerna kan dock ändras snabbt och oväntat. Aktuell information om läget i Turkiet finns på ambassadens webbplats: https://finlandabroad.fi/web/tur/etusivu(Länk till en annan webbplats.). Följ också de lokala myndigheternas information. Ambassaden uppdaterar aktuell information också i sociala medier.

Utrikesministeriet rekommenderar att alla som reser utomlands gör en reseanmälan. https://matkustusilmoitus.fi/public_html?command=browse&lang=sv(Länk till en annan webbplats.).

Säkerhetsläget i landet kan försämras snabbt. Turkiets militäroperation i nordöstra Syrien pågår fortfarande och Turkiet har också fortsatt sina insatser mot terrorism i norra Irak. På grund av det lokala säkerhetsläget uppmanar vi att undvika resor till gränstrakterna.

Utrikesministeriets resemeddelanden är rekommendationer

Du ansvarar alltid själv för dina beslut om vart och när du reser. De lokala myndigheterna har det primära ansvaret för att trygga säkerheten för alla människor som befinner sig i landet och i nödsituationer ansvarar de för sök- och räddningsinsatser. I krissituationer ska du följa de lokala myndigheternas anvisningar. Följ nyhetsrapporteringen i media och informationen på ambassadens webbplats, i Facebook och på Twitter. Utrikesministeriet och Finlands ambassader och konsulat hjälper finländare enligt lagen om konsulära tjänster. Om Finland inte har diplomatisk representation i ett land utanför EU kan du vända dig till en annan EU-stats representation. Om du deltar i en paketresa är det i första hand researrangören som hjälper dig.
Lag om konsulära tjänster http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990498(Länk till en annan webbplats.)
EU-direktivet om konsulärt skydd för EU-medborgare https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:32015L0637(Länk till en annan webbplats.)
Lag om kombinerade resetjänster https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2017/20170901(Länk till en annan webbplats.)

Utrikesministeriet rekommenderar att du gör en reseanmälan.
Reseanmälan https://reseanmalan.fi(Länk till en annan webbplats.)

Allmänna säkerhetsläget

Det allmänna säkerhetsläget i Turkiet är stabilt. De turkiska myndigheterna har dock berett sig på att risken för terrordåd ökar. Resenärer uppmanas att iaktta allmän försiktighet i stora städer, i synnerhet i Istanbul, och att undvika demonstrationer och andra stora spontana sammankomster.

Vid gränsen mot Syrien har bland annat Daesh/ISIL/ISIS gjort sig skyldig till kidnappningar eller försök till kidnappning. I flera provinser nära gränsen till Syrien har det upprättats flera tillfälliga flyktingboende. Följ säkerhetsläget genom nyhetsmedierna.

Avlägsna dig omedelbart från demonstrationerna. Polisen kan använda våld, till exempel tårgas eller vattenkanoner för att skingra demonstrationer. Utlänningar och personer med dubbelt medborgarskap kan också anhållas och personer med dubbelt medborgarskap kan hindras från att resa ut ur landet.

Turkiet tillämpar sin egen lagstiftning på sina medborgare och beaktar inte om någon medborgare också har finländskt medborgarskap. Därför har utrikesministeriet begränsade möjligheter att genom lagen om konsulära tjänster påverka ett ärende.

Enligt turkisk lag ska varje myndig person bära med sig dokument som styrker dennes identitet. Även utlänningar är skyldiga att på begäran visa legitimation och uppehållstillstånd eller pass och visum/inresestämpeln i passet för polis eller gendarm.

Nödnumret är 112 i hela landet. Om du ringer från en finländsk mobilanslutning behöver du inte lägga till riktnummer.

Brottsligheten

Gatubrottslighet är inte vanligt. På badorter och i närheten av turistmål i stora städer finns det dock skäl att se upp för fickstölder. Iaktta normal försiktighet på restauranger, barer och diskotek och lämna till exempel inte ditt glas utan uppsikt. På turistmålen har det förekommit att man serverat giftiga alkoholdrycker.

Tidvis förekommer det försök att lura turister och i synnerhet bankkortsbedrägerier har blivit vanligare. Var alltid vaksam när du åker taxi i synnerhet i turistområdena i Istanbul, men också i andra delar av landet eftersom det är vanligt med överdebitering. Innan du stiger in i en taxibil lönar det sig att om möjligt be om en uppskattning av priset för resan.

På strandsemesterorterna har det förekommit fall av sexuella trakasserier, vilket du ska beakta särskilt då du rör sig utomhus nattetid.

Var noga med hur du förvarar ditt pass eftersom passtölder har blivit vanligare i synnerhet i Istanbul. Detsamma gäller uppehållstillståndskort utfärdade i Finland. Om ditt pass eller uppehållstillståndskort försvinner eller blir stulet, ska du göra en anmälan hos den lokala polisen. Polisrapporten ska visas upp då du lämnar landet.

Ansökan om ett nytt tillfälligt pass ska göras personligen på Finlands ambassad i Ankara. Finlands honorära generalkonsulat i Istanbul och Finlands honorärkonsulat i Alanya kan i undantagsfall utfärda ett nödpass för hemresan.

Om ditt pass försvinner eller blir stulet ska du göra en anmälan till den lokala polisstationen. Om Finland inte har en ambassad eller ett konsulat i landet kan du ansöka om en provisorisk resehandling (Emergency Travel Document, ETD) vid en annan EU-stats ambassad.

Ta kopior av dina viktigaste dokument, såsom passet och biljetterna, och förvara dem skilt från originalen.

Trafiken

Vägnätet är täckande och i relativt gott skick. Trafikkulturen avviker avsevärt från den finländska, och olyckor inträffar ofta både i och utanför stadsområden. Fortkörning, likgiltighet för trafikregler och den oförutsägbara körstilen orsakar risksituationer. Var extra försiktig och flexibel på turkiskt vis både om du rör dig till fots och åker bil. Vägbelysningen är på sina håll dålig. Gränsen för rattfylleri i trafiken är 0,5 promille. Kollektivtrafiken fungerar i allmänhet väl.

Naturförhållanden

Turkiet är beläget inom en seismiskt aktiv zon så jordskalv är möjliga överallt i landet. Störst är risken för jordskalv i land- och kustregionerna väster om Antalya och landsbygden öster om Diyarbakir. Genom landet löper dessutom två områden i landets norra och sydöstra delar där risk för jordskalv förekommer. Istanbul är beläget vid den så kallade brottlinjen Marmara, där jordskalvet år 1999 förorsakade stora skador i staden Izmit med omnejd. Sedan år 1900 har inom Turkiets område uppmätts ett trettiotal jordbävningar med en styrka över magnitud 7. Sådana jordbävningar förekommer vanligen med 4–7 års intervall. Den senaste större jordbävningen (7.0 M) inträffade i Egeiska havet utanför Izmir i oktober 2020.

Följ myndigheternas anvisningar om ett jordskalv inträffar. Om mobiltelefonnätet är överbelastat så kan textmeddelanden fungera bättre än samtal för att informera om situationen. Bekanta dig i förväg med nödutgångarna på hotellet eller stället där du bor samt researrangörernas säkerhetsföreskrifter. Bekanta dig också med Helsingfors seismologiska instituts anvisningar för jordskalv: http://www.seismo.helsinki.fi/fi/maanjtietoa/matkaohjeita/varautuminenmaanj.html(Länk till en annan webbplats.) (på finska).

Tsunamifara kan uppstå i Medelhavet, Egeiska havet och Marmarasjön som en följd av jordbävningar.

Kraftiga regn kan orsaka översvämningar. På vintern kan snöfall orsaka problem i flygtrafiken, i kollektivtrafiken och på landsvägarna. Följ lokala myndigheters anvisningar och iaktta allmän försiktighet.

På grund av klimatförändringar är orkaner och regn allt vanligare också i Turkiet. På somrarna förekommer skogsbränder som enkelt kan sprida sig till följd av det torra, heta och blåsiga vädret. Det är bäst att avlägsna sig från brändernas omedelbara närhet och följa researrangörernas och myndigheternas anvisningar. Var försiktig när du handskas med eld.

Hälsoläget

Hälsokontroller och andra specialarrangemang kan orsaka fördröjningar på flygplatser, gränsstationer samt i samband med resor i allmänhet. Resenärer uppmanas att reservera mer tid än vanligt för resandet.

Ytterligare information:

Den offentliga hälso- och sjukvården når inte upp till finländsk standard och hälso- och sjukvårdstjänsterna på landsbygden är ofta bristfälliga. I de större städerna såsom i Istanbul, Ankara, Antalya och Izmir och på de största semestermålen finns privata sjukvårdstjänster av hög kvalitet.

Det finns många vilda hundar i Turkiet. Om du blir biten av en hund, kontakta omedelbart ett sjukhus för att få medicinsk behandling mot rabies.

Aktuell information om smittsamma sjukdomar fås av Turkiets hälsomyndighet på numret 184, eller om du ringer från utlandet +90 312 585 22 50/55 och på Turkiets hälsoministeriums webbplats: http://www.saglik.gov.tr/TR/ana-sayfa/1-0/20160128.html(Länk till en annan webbplats.)

Om du har en sjukdom eller är gravid, om du reser till ett farligt område eller om du tänker ägna dig åt någon riskfylld idrott eller hobby, kontrollera med ditt försäkringsbolag när din reseförsäkring gäller och vad den täcker. Det är dyrt och svårt att transportera hem en sjuk eller död person utan en heltäckande försäkring. Man får inte heller alltid vård utomlands utan en betalningsförbindelse eller förhandsbetalning.

Kontrollera alltid innan du reser vilka smittsamma sjukdomar som finns på resmålet och vilka vaccin som rekommenderas. Du hittar information på följande webbplatser:
Institutet för hälsa och välfärd, hälsoinformation för resenärer på finska ”Matkailijan terveysopas” https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/matkailijan-terveysopas(Länk till en annan webbplats.)
Världshälsoorganisationen WHO http://www.who.int/en/(Länk till en annan webbplats.)
Europeiska smittskyddsmyndigheten http://www.ecdc.europa.eu(Länk till en annan webbplats.)

Lokala lagar och seder

Finländare som reser till Turkiet lyder under turkisk lag. Straffen för till exempel narkotika- och sexualbrott kan vara betydligt strängare än i Finland.

Det är olagligt att föra in och använda e-cigaretter i landet.

Enligt turkisk lagstiftning är manliga turkiska medborgare i åldern 20–41 värnpliktiga. Detta gäller även personer med dubbelt medborgarskap.

Export av antikföremål kräver tillstånd. Plocka inte med dig något från arkeologiska platser, inte ens stenar.

Det är förbjudet att fotografera militära objekt.

I Turkiet tas den turkiska staten och flaggan på stort allvar. Även turister som besöker landet förväntas uppträda respektfullt.

Enligt en lag som trädde i kraft på våren 2019 kan utländska mobiltelefoner upphöra att fungera efter att man vistats några månader i landet. Användaren ska i detta fall registrera telefonen hos en lokal operator.

I oktober 2022 infördes en ny lag som innebär att den som anses sprida falsk information kan dömas till upp till tre års fängelse. Enligt lagen är det ett brott att avsiktligt sprida vilseledande information, som har en negativ inverkan på säkerheten, den allmänna ordningen eller folkhälsan. Lagen omfattar också delning av information som publicerats av någon annan. Lagen gäller också personer som vistas tillfälligt i landet, till exempel andra länders medborgare som är på besök i Turkiet.

Det är redan straffbart enligt turkisk lag att kränka den turkiska nationen, dess statsöverhuvud och symboler. Också inlägg i sociala medier som misstänks ha en koppling till rörelser som är förbjudna i Turkiet eller organisationer som klassas som terroriströrelser kan leda till fängelsestraff.

Inresebestämmelser

På grund av coronapandemin kan reserestriktionerna och karantänsbestämmelserna ändras plötsligt och utan förvarning så det är viktigt att följa aktuella myndighetsanvisningar, ambassadens webbplats och sociala medier.

De lokala myndigheternas information kan följas via länkarna nedan:

Turkiska myndigheternas konsulära servicenummer i Turkiet: +90 312 292 29 29

Utrikesministeriet ansvarar inte för främmande staters inresebestämmelser, till exempel villkor för passets giltighet eller visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna hos mållandets egna myndigheter, till exempel landets närmaste ambassad.

Finska medborgares resedokument https://um.fi/pass/

Jour: I nödfall kan du kontakta utrikesministeriets konsulära jour: tfn +358 9 1605 5555 och e-post paivystys.um@formin.fi.

Före resan, kom ihåg:

1

Resemeddelanden

I utrikesministeriets resemeddelanden hittar du information om det allmänna säkerhetsläget på resmålet samt om politiska och kulturella förhållanden som kan har inverkan på resesäkerheten.

Läs resemeddelanden
2

Reseanmälan

Om du reser på egen hand eller är på väg till ett riskfyllt område lönar det sig att göra en reseanmälan. Det innebär att du uppger dina kontaktuppgifter till utrikesministeriet så att det får kontakt med dig om en kris eller en nödsituation uppstår.

Gör en reseanmälan
3

Reseförsäkring

Rörelsefrihet är en grundlagsrättighet för finländarna. Du bestämmer själv vart du vill resa och vilka risker du är beredd att ta. Det är viktigt att teckna en täckande reseförsäkring innan resan.

Försäkra dig
4

Resedokument

Kontrollera att dina resedokument är i skick innan du reser. Vänd dig till destinationslandets ambassad för att kontrollera bestämmelser angående pass och visum.

Kontrollera resedokument