Undvik fortsättningsvis resor som inte är nödvändiga.

Ett undantag är de länder för vilka regeringen har beslutat att inte längre omfattas av inreserestriktionerna. Kontrollera alltid före en resa de aktuella inresebestämmelserna med mållandets myndigheter eller närmaste ambassad. Alla som återvänder från utlandet ska beakta Institutet för hälsa och välfärds anvisningar om karantän.

Läs mera
15.7.2020

Turkiet: resemeddelande

Risknivå

Iaktta särskild försiktighet

Aktuellt

På grund av coronapandemin kan läget och restriktionerna ändras plötsligt och utan förvarning. Aktuell information om läget i Turkiet hittar du på ambassadens webbplats https://finlandabroad.fi/web/tur/forsta-sidan och genom att följa de lokala myndigheternas information. Ambassaden delar också aktuell information i sociala medier.

Utrikesministeriet rekommenderar att alla som reser utomlands gör en reseanmälan. https://matkustusilmoitus.fi/public_html?command=browse&lang=sv.

Resenärer i Turkiet måste vid behov kunna intyga sin identitet och sin rätt att vistas i landet.

Säkerhetsläget är instabilt och demonstrationer eller oroligheter kan förekomma. Turkiets militäroperation i Syrien som inleddes den 9 oktober 2019 pågår fortfarande.

Utrikesministeriets resemeddelanden är rekommendationer

Du ansvarar alltid själv för dina beslut om vart och när du reser. De lokala myndigheterna har det primära ansvaret för att trygga säkerheten för alla människor som befinner sig i landet och i nödsituationer ansvarar de för sök- och räddningsinsatser. I krissituationer ska du följa de lokala myndigheternas anvisningar. Följ nyhetsrapporteringen i media och informationen på ambassadens webbplats, i Facebook och på Twitter. Utrikesministeriet och Finlands ambassader och konsulat hjälper finländare enligt lagen om konsulära tjänster. Om Finland inte har diplomatisk representation i ett land utanför EU kan du vända dig till en annan EU-stats representation. Om du deltar i en paketresa är det i första hand researrangören som hjälper dig.
Lag om konsulära tjänster http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990498
EU-direktivet om konsulärt skydd för EU-medborgare https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:32015L0637
Lag om kombinerade resetjänster https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2017/20170901

Utrikesministeriet rekommenderar att du gör en reseanmälan.
Reseanmälan https://reseanmalan.fi

Allmänna säkerhetsläget

Personer som reser till Turkiet uppmanas att följa medierna. Ambassaden uppmanar till särskild försiktighet på turistorter i hela landet, i de stora städerna och i östra Turkiet. Den uppmanar även alla att undvika resor till och vistelser i sydöstra Turkiet och gränstrakterna mot Syrien och Irak.

Turkiet inledde en militäroperation i nordöstra Syrien den 9 oktober 2019 vilken håller på att avmattas. Enstaka attacker har också förekommit på Turkiets sida av gränsen. Det går inte att utesluta risken för nya terrorattacker i Turkiet.

Ta reda på det aktuella läget i Turkiet innan du reser och följ säkerhetsläget genom nyhetsmedierna.

I de stora städerna kan det uppstå demonstrationer som kan vara våldsamma. Avlägsna dig omedelbart från demonstrationerna. Polisen kan använda våld, till exempel tårgas eller vattenkanoner för att skingra demonstrationer. Utlänningar och personer med dubbelt medborgarskap kan också anhållas och personer med dubbelt medborgarskap kan hindras från att resa ut ur landet. Turkiet tillämpar sin egen lagstiftning på sina medborgare och beaktar inte om någon medborgare också har finländskt medborgarskap. Därför har utrikesministeriet begränsade möjligheter att genom lagen om konsulära tjänster påverka ett ärende.

Enligt turkisk lag ska varje myndig person bära med sig dokument som styrker dennes identitet. Även utlänningar är skyldiga att på begäran visa legitimation och uppehållstillstånd eller pass och visum/inresestämpeln i passet för polis eller gendarm.

Nödnumret är 112 i hela landet. Om du ringer från en finländsk mobilanslutning behöver du inte lägga till riktnummer.

Särskilda säkerhetsrisker

Undvik alla resor till sydöstra Turkiets gränszoner och närheten av gränserna mot Syrien och Irak. Var särskilt försiktig på turistorter i hela landet, i Östra Turkiet och i de stora städerna. Risken för nya terrorattacker kan inte uteslutas. ISIL värvar fortfarande aktivt anhängare i området.

Brottsligheten

Gatubrottslighet är inte vanligt. På badorter och i närheten av turistmål i stora städer finns det dock skäl att se upp för fickstölder. Iaktta normal försiktighet på restauranger, barer och diskotek och lämna till exempel inte ditt glas utan uppsikt. På turistmålen har det förekommit att man serverat giftiga alkoholdrycker.

Tidvis förekommer försök att lura turister och i synnerhet bankkortsbedrägerier har blivit vanligare. Var alltid vaksam när du åker taxi i Turkiet, i synnerhet i turistområden i Istanbul, eftersom det är vanligt med överdebitering. Innan du stiger in i taxibilen lönar det sig att be om en uppskattning av priset för resan.

Det har också förekommit enstaka sexualbrott på badorterna, vilket i synnerhet bör beaktas om man rör sig utomhus på nätterna.

Var noga med hur du förvarar ditt pass eftersom passtölder har blivit vanligare i synnerhet i Istanbul. Detsamma gäller uppehållstillståndskort utfärdade i Finland. Om ditt pass eller uppehållstillståndskort försvinner eller blir stulet, ska du göra en anmälan hos den lokala polisen. Polisrapporten ska visas upp då du lämnar landet.

Ansökan om ett nytt tillfälligt pass ska göras personligen på Finlands ambassad i Ankara. Finlands honorära generalkonsulat i Istanbul och Finlands honorärkonsulat i Alanya kan utfärda ett temporärt pass för hemresan.

Om ditt pass försvinner eller blir stulet ska du göra en anmälan till den lokala polisstationen. Om Finland inte har en ambassad eller ett konsulat i landet kan du ansöka om en provisorisk resehandling (Emergency Travel Document, ETD) vid en annan EU-stats ambassad.

Ta kopior av dina viktigaste dokument, såsom passet och biljetterna, och förvara dem skilt från originalen.

Trafiken

Vägnätet är täckande och i relativt gott skick. Trafikkulturen avviker ändå märkbart från den finländska, och olyckor inträffar ofta både i städer och på landsvägarna. Farliga situationer orsakas framför allt av överhastighet, ignorerande av trafikregler och skador i vägnätet. Var extra försiktig och flexibel på turkiskt vis både om du rör dig till fots och med bil. Vägbelysningen är på sina håll dålig.
Gränsen för rattfylleri i trafiken är 0,5 promille. Kollektivtrafiken fungerar i allmänhet väl.

Naturförhållanden

Turkiet är beläget inom en seismiskt aktiv zon så jordskalv är möjliga överallt i landet. Störst är risken för jordskalv i land- och kustregionerna väster om Antalya och landsbygden öster om Diyarbakir. Genom landet löper dessutom två områden i landets norra och sydöstra delar där risk för jordskalv förekommer. Istanbul är beläget vid den så kallade brottlinjen Marmara, där jordskalvet år 1999 förorsakade stora skador i staden Izmit med omnejd. Sedan år 1900 har omkring trettio jordskalv som mätt över sju på Richterskalan inträffat på turkiskt område, vanligtvis med 4–7 års intervaller. Det senaste jordskalvet (5,8 på Richterskalan) inträffade i Istanbul i september 2019.

Följ myndigheternas anvisningar om ett jordskalv inträffar. Om mobiltelefonnätet är överbelastat så kan textmeddelanden fungera bättre än samtal för att informera om situationen. Bekanta dig i förväg med nödutgångarna på hotellet eller stället där du bor samt researrangörernas säkerhetsföreskrifter. Bekanta dig också med Helsingfors seismologiska instituts anvisningar för jordskalv: http://www.seismo.helsinki.fi/fi/maanjtietoa/matkaohjeita/varautuminenmaanj.html (på finska).

Som en följd av risken för jordskalv finns det i Turkiet också tsunamirisk i Medelhavet, Egeiska havet och Marmarasjön.

Det kan förekomma översvämningar till följd av kraftiga regn. Resenärer uppmanas att följa lokala myndigheters anvisningar och att iaktta allmän försiktighet.

På somrarna förekommer skogsbränder som enkelt kan sprida sig till följd av det torra, heta och blåsiga vädret. Det är bäst att avlägsna sig från brändernas omedelbara närhet och följa researrangörernas och myndigheternas anvisningar. Vi uppmanar till försiktighet i samband med hantering av eld.

Hälsoläget

Hälsokontroller och andra specialarrangemang kan orsaka fördröjningar på flygplatser, gränsstationer samt i samband med resor i allmänhet. Resenärer uppmanas att reservera mer tid än vanligt för resandet.

Ytterligare information

Ambassadens databas: coronavirusepidemin i Turkiet
https://finlandabroad.fi/web/tur/aktuellt/-/asset_publisher/T01HPEq0q7JC/content/suurl-c3-a4hetyst-c3-b6n-tietopankki-koronavirusepidemia-turkissa/384951?_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_T01HPEq0q7JC_assetEntryId=19143597

Frågor och svar om resor och coronaviruset
https://finlandabroad.fi/web/tur/aktuellt/-/asset_publisher/T01HPEq0q7JC/content/kysymyksi-c3-a4-ja-vastauksia-matkustamisesta-ja-koronaviruksesta/35732?_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_T01HPEq0q7JC_assetEntryId=18538621

Den offentliga hälso- och sjukvården når inte upp till finländsk standard och hälso- och sjukvårdstjänsterna på landsbygden är ofta bristfälliga. I de större städerna såsom i Istanbul, Ankara, Antalya och Izmir och på de största semestermålen finns privata sjukvårdstjänster av hög kvalitet.

Det finns många vilda hundar i Turkiet. Om du blir biten av en hund så ska du omedelbart kontakta ett sjukhus för att få behandling mot rabies.

Aktuell information om smittsamma sjukdomar fås av Turkiets hälsomyndighet på numret 184, eller om du ringer från utlandet +90 312 585 22 50/55 och på Turkiets hälsoministeriums webbplats: http://www.saglik.gov.tr/TR/ana-sayfa/1-0/20160128.html

Om du har en sjukdom eller är gravid, om du reser till ett farligt område eller om du tänker ägna dig åt någon riskfylld idrott eller hobby, kontrollera med ditt försäkringsbolag när din reseförsäkring gäller och vad den täcker. Det är dyrt och svårt att transportera hem en sjuk eller död person utan en heltäckande försäkring. Man får inte heller alltid vård utomlands utan en betalningsförbindelse eller förhandsbetalning.

Kontrollera alltid innan du reser vilka smittsamma sjukdomar som finns på resmålet och vilka vaccin som rekommenderas. Du hittar information på följande webbplatser:
Institutet för hälsa och välfärd, hälsoinformation för resenärer på finska ”Matkailijan terveysopas” https://www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit/ohjeet-ja-saadokset/matkailijan-terveysopas
Världshälsoorganisationen WHO http://www.who.int/en/
Europeiska smittskyddsmyndigheten http://www.ecdc.europa.eu

Lokala lagar och seder

Finländare som reser till Turkiet lyder under turkisk lag. Det är bra att komma ihåg detta då straffen för till exempel narkotika- och sexualbrott kan vara mycket strängare än i Finland.

Det är olagligt att föra in och använda e-cigaretter i landet.

Enligt turkisk lagstiftning är manliga turkiska medborgare i åldern 20–41 värnpliktiga. Detta gäller även personer med dubbelt medborgarskap.

Export av antikföremål kräver tillstånd. Det är förbjudet att plocka med sig föremål från de arkeologiska platserna, det är inte ens tillåtet att ta med sig en sten.

Militära anläggningar får inte fotograferas.

I Turkiet tas den turkiska staten och flaggan på stort allvar. Även turister som besöker landet förväntas uppträda respektfullt.

Enligt en lag som trädde i kraft på våren 2019 kan utländska mobiltelefoner upphöra att fungera efter att man vistats några månader i landet. Användaren ska i detta fall registrera telefonen hos en lokal operator.

Inresebestämmelser

På grund av coronapandemin kan reserestriktionerna och karantänsbestämmelserna ändras plötsligt och utan förvarning så det är viktigt att följa aktuella myndighetsanvisningar, ambassadens webbplats och sociala medier.

De lokala myndigheternas information kan följas via länkarna nedan:

Turkiets statliga informationssidor
https://hsgm.saglik.gov.tr/tr/bulasici-hastaliklar/2019-n-cov.html
http://www.saglik.gov.tr/TR/ana-sayfa/1-0/20160128.html (hälsoministeriet)

Ambassadens databas: coronavirusepidemin i Turkiet
https://finlandabroad.fi/web/tur/ajankohtaista/-/asset_publisher/TV8iYvdcF3tq/content/suurl-c3-a4hetyst-c3-b6n-tietopankki-koronavirusepidemia-turkissa/384951

Turkiets ambassad i Helsingfors http://helsinki.emb.mfa.gov.tr/
Turkiska myndigheternas konsulära servicenummer i Turkiet: +90 312 292 29 29

Utrikesministeriet ansvarar inte för främmande staters inresebestämmelser, till exempel villkor för passets giltighet eller visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna hos mållandets egna myndigheter, till exempel landets närmaste ambassad.

Finska medborgares resedokument https://um.fi/pass/

Kontaktuppgifter

Finlands ambassad, Ankara

Beyaz Zambaklar Sokağı No:44
06690 GAZIOSMANPASA, ANKARA
TURKEY
+90 312 457 4400
sanomat.ANK@formin.fi

Jour: I nödfall kan du kontakta utrikesministeriets konsulära jour: tfn +358 9 1605 5555 och e-post paivystys.um@formin.fi.

Före resan, kom ihåg 4 R

1

Resemeddelanden

I utrikesministeriets resemeddelanden hittar du information om det allmänna säkerhetsläget på resmålet samt om politiska och kulturella förhållanden som kan har inverkan på resesäkerheten.

Läs resemeddelanden
2

Reseanmälan

Om du reser på egen hand eller är på väg till ett riskfyllt område lönar det sig att göra en reseanmälan. Det innebär att du uppger dina kontaktuppgifter till utrikesministeriet så att det får kontakt med dig om en kris eller en nödsituation uppstår.

Gör en reseanmälan
3

Reseförsäkring

Rörelsefrihet är en grundlagsrättighet för finländarna. Du bestämmer själv vart du vill resa och vilka risker du är beredd att ta. Det är viktigt att teckna en täckande reseförsäkring innan resan.

Försäkra dig
4

Resedokument

Kontrollera att dina resedokument är i skick innan du reser. Vänd dig till destinationslandets ambassad för att kontrollera bestämmelser angående pass och visum.

Kontrollera resedokument