6.11.2023

Turkmenistan: resemeddelande

Risknivå

Iaktta normal försiktighet

Ytterligare uppgifter om risknivån

Läget i Turkmenistan är lugnt men faran för enstaka terrorattacker kan inte uteslutas. Undvik resor till gränszonerna, i synnerhet till gränszonerna mot Afghanistan och Iran.

Aktuellt

Landet har varit mycket slutet på grund av covid-19-pandemin. Regelbundna flygrutter har återupptagits men det kan fortfarande förekomma inresebegränsningar och obligatoriska test i samband med covid-19-pandemin.

Kontrollera de gällande restriktionerna med mållandets myndigheter.

Utrikesministeriets resemeddelanden är rekommendationer

Du ansvarar alltid själv för dina beslut om vart och när du reser. De lokala myndigheterna har det primära ansvaret för att trygga säkerheten för alla människor som befinner sig i landet och i nödsituationer ansvarar de för sök- och räddningsinsatser. I krissituationer ska du följa de lokala myndigheternas anvisningar. Följ nyhetsrapporteringen i media och informationen på ambassadens webbplats, i Facebook och på Twitter. Utrikesministeriet och Finlands ambassader och konsulat hjälper finländare enligt lagen om konsulära tjänster. Om Finland inte har diplomatisk representation i ett land utanför EU kan du vända dig till en annan EU-stats representation. Om du deltar i en paketresa är det i första hand researrangören som hjälper dig.
Lag om konsulära tjänster http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990498(Länk till en annan webbplats.)
EU-direktivet om konsulärt skydd för EU-medborgare https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:32015L0637(Länk till en annan webbplats.)
Lag om kombinerade resetjänster https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2017/20170901(Länk till en annan webbplats.)

Utrikesministeriet rekommenderar att du gör en reseanmälan.
Reseanmälan https://reseanmalan.fi(Länk till en annan webbplats.)

Allmänna säkerhetsläget

Säkerhetsläget i Turkmenistan är relativt stabilt men risken för enskilda terrorattacker kan inte uteslutas. Särskild försiktighet bör iakttas när man rör sig på platser där det finns många utlänningar samt vid platser med utländsk anknytning. Följ myndigheternas säkerhetsanvisningar.

Finland har ingen ambassad i Turkmenistan och finländare kan därför vända sig till Tysklands ambassad i ärenden som gäller pass och visum samt i brådskande konsulära ärenden.

Tysklands ambassad i Turkmenistan:

Four Points Ak Altin Plaza Hotel, Office building,
Avenue Magtymguly 141/1, Ashgabat 744000, Turkmenistan
Tfn +99 312 36 35 15/36 35 17 - 21
Fax: +99 312 36 35 22
E-post: info@aschgabat.diplo.de
Webbplats: www.aschgabat.diplo.de (på engelska)

Särskilda säkerhetsrisker

Resor till gränszonerna och vissa andra områden förutsätter särskilda tillstånd som kan fås av myndigheterna.

Brottsligheten

Turkmenistan är ett relativt tryggt land för turister. Håll pengar och värdeföremål utom synhåll särskilt när du rör dig i basarområden och på övriga folkrika platser. Undvik att röra dig ute när det blivit mörkt, i synnerhet ensam. Anlita enbart legitimerade taxibilar.

Om ditt pass försvinner eller blir stulet ska du göra en anmälan till den lokala polisstationen. Om Finland inte har en ambassad eller ett konsulat i landet kan du ansöka om en provisorisk resehandling (Emergency Travel Document, ETD) vid en annan EU-stats ambassad.

Ta kopior av dina viktigaste dokument, såsom passet och biljetterna, och förvara dem skilt från originalen.

Trafiken

Trafikkulturen skiljer sig avsevärt från den finländska. Det är ofta särskilt farligt för fotgängare i trafiken.

Det finns inga egentliga övergångsställen i landet, så det är ofta svårt att korsa vägarna. Det är obligatoriskt att använda säkerhetsbälte, men det kan ofta saknas i bilarna.

Belysning finns i allmänhet endast längs huvudgatorna. I huvudstaden är vägarna i allmänhet i gott skick. Under de senaste åren har det även byggts nya avgiftsbelagda motorvägar i landet. Utanför dessa kan vägarna emellertid vara i dåligt skick, så det lönar sig att undvika att köra när det är mörkt. I städerna är trafiken långsam på grund av säkerhetskontrollställena.

Tågtrafiken är långsam.

Naturförhållanden

Turkmenistan ligger i ett jordbävningsområde.

Hälsoläget

Hälso- och sjukvården i Turkmenistan når inte upp till västerländsk standard. Det råder ofta brist på läkemedel och medicinska tillbehör och det rekommenderas att resenärer tar med sig nödvändig medicinsk utrustning. Problemen inom hälsovården är påtagligare på mindre orter. Det finns också privat hälsovård på engelska men också där är utrustningsnivån relativt låg.

Drick enbart vatten på flaska. Det rekommenderas att kranvatten kokas innan det konsumeras och att man undviker isbitar i drycker. Var noggrann med hygienen även vid matlagning och skala frukter och grönsaker.

Om du har en sjukdom eller är gravid, om du reser till ett farligt område eller om du tänker ägna dig åt någon riskfylld idrott eller hobby, kontrollera med ditt försäkringsbolag när din reseförsäkring gäller och vad den täcker. Det är dyrt och svårt att transportera hem en sjuk eller död person utan en heltäckande försäkring. Man får inte heller alltid vård utomlands utan en betalningsförbindelse eller förhandsbetalning.

Kontrollera alltid innan du reser vilka smittsamma sjukdomar som finns på resmålet och vilka vaccin som rekommenderas. Du hittar information på följande webbplatser:
Institutet för hälsa och välfärd, hälsoinformation för resenärer på finska ”Matkailijan terveysopas” https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/matkailijan-terveysopas(Länk till en annan webbplats.)
Världshälsoorganisationen WHO http://www.who.int/en/(Länk till en annan webbplats.)
Europeiska smittskyddsmyndigheten http://www.ecdc.europa.eu(Länk till en annan webbplats.)

Lokala lagar och seder

Narkotikabruk, smuggling och innehav av narkotika leder till stränga straff. Homosexuella handlingar är straffbara och prostitution är olaglig.

Fotografering är delvis begränsad och förbjuden vid många officiella byggnader, exempelvis flygplatser, militära byggnader och polisstationer. Det finns inte alltid skyltar med information om förbuden.

Det är förbjudet att föra ut turkmenistanska mattor ur landet utan tillstånd.

Ha alltid med dig en kopia av passet och visumet eftersom polisen har rätt att kontrollera resenärers ID-uppgifter. Vi rekommenderar att du tar med dig extra passfotografier på resan.

I Turkmenistan är det vanligt att man använder kontanter och kortbetalning är möjlig endast på få ställen. Internetförbindelserna är ofta dåliga utanför de stora hotellen och sociala medier kan vara blockerade.

Inresebestämmelser

Turkmenistan representeras i Finland från Turkmenistans ambassad i London.

Embassy of Turkmenistan
131 Holland Park Avenue
LONDON W11 4UT
UNITED KINGDOM
webbplats: uk.tmembassy.gov.tm/en
e-post: tkm-embassy-uk@btconnect.com
telefonnummer: +44 (0) 207 610 5239

Utrikesministeriet ansvarar inte för främmande staters inresebestämmelser, till exempel villkor för passets giltighet eller visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna hos mållandets egna myndigheter, till exempel landets närmaste ambassad.

Finska medborgares resedokument https://um.fi/pass/

Kontaktuppgifter

Ambulerande ambassadören för Centralasien

Merikasarmi
Laivastokatu 22
00160 HELSINKI
FINLAND
ITA-21@gov.fi

Jour: I nödfall kan du kontakta utrikesministeriets konsulära jour: tfn +358 9 1605 5555 och e-post paivystys.um@gov.fi.

Före resan, kom ihåg:

1

Resemeddelanden

I utrikesministeriets resemeddelanden hittar du information om det allmänna säkerhetsläget på resmålet samt om politiska och kulturella förhållanden som kan har inverkan på resesäkerheten.

Läs resemeddelanden
2

Reseanmälan

Om du reser på egen hand eller är på väg till ett riskfyllt område lönar det sig att göra en reseanmälan. Det innebär att du uppger dina kontaktuppgifter till utrikesministeriet så att det får kontakt med dig om en kris eller en nödsituation uppstår.

Gör en reseanmälan
3

Reseförsäkring

Rörelsefrihet är en grundlagsrättighet för finländarna. Du bestämmer själv vart du vill resa och vilka risker du är beredd att ta. Det är viktigt att teckna en täckande reseförsäkring innan resan.

Försäkra dig
4

Resedokument

Kontrollera att dina resedokument är i skick innan du reser. Vänd dig till destinationslandets ambassad för att kontrollera bestämmelser angående pass och visum.

Kontrollera resedokument