Undvik fortsättningsvis resor som inte är nödvändiga.

Norge, Danmark, Island, Estland, Lettland och Litauen utgör undantag. Kontrollera alltid de aktuella inresebestämmelserna med mållandets myndigheter, till exempel landets närmaste ambassad.

Läs mera
14.5.2020

Turkmenistan: resemeddelande

Risknivå

Iaktta normal försiktighet

Ytterligare uppgifter om risknivån

Läget i Turkmenistan är lugnt men det finns en allmän risk för terrordåd. Undvik resor till gränsområden, i synnerhet till gränserna mot Afghanistan och Iran.

Aktuellt

Turkmenistan släpper för närvarande inga utlänningar över gränsen. På flygplatsen kan också symptomfria resenärer sättas i karantän och tvingas genomgå en hälsogranskning som måste betalas i kontanter.

Utrikesministeriet och Finlands beskickningar följer hur coronaviruset (COVID-19) påverkar resandet. Läget bevakas tillsammans med Institutet för hälsa och välfärd.

Institutet för hälsa och välfärd följer upp bl.a. Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar ECDC:s och Världshälsoorganisationen WHO:s lägesbild som uppdateras regelbundet. Institutet för hälsa och välfärd publicerar aktuell information om förekomsten av sjukdomen och ger resenärer anvisningar på sin webbplats. Det bästa sättet att skydda sig är att iaktta en god handhygien och hygien när du hostar. https://thl.fi/sv/web/infektionssjukdomar/aktuellt/aktuellt-om-coronaviruset-covid-19

Det lönar sig att ha kontanter. Bara de största butikerna och hotellen godkänner internationella kreditkort.

Utrikesministeriets resemeddelanden är rekommendationer

Du ansvarar alltid själv för dina beslut om vart och när du reser. De lokala myndigheterna har det primära ansvaret för att trygga säkerheten för alla människor som befinner sig i landet och i nödsituationer ansvarar de för sök- och räddningsinsatser. I krissituationer ska du följa de lokala myndigheternas anvisningar. Följ nyhetsrapporteringen i media och informationen på ambassadens webbplats, i Facebook och på Twitter. Utrikesministeriet och Finlands ambassader och konsulat hjälper finländare enligt lagen om konsulära tjänster. Om Finland inte har diplomatisk representation i ett land utanför EU kan du vända dig till en annan EU-stats representation. Om du deltar i en paketresa är det i första hand researrangören som hjälper dig.
Lag om konsulära tjänster http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990498
EU-direktivet om konsulärt skydd för EU-medborgare https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:32015L0637
Lag om kombinerade resetjänster https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2017/20170901

Utrikesministeriet rekommenderar att du gör en reseanmälan.
Reseanmälan https://reseanmalan.fi

Allmänna säkerhetsläget

Säkerhetsläget i Turkmenistan är relativt stabilt, men risken för enstaka terrordåd kan inte uteslutas. Särskilt försiktig ska man vara när man rör sig på platser där det finns mycket utlänningar och vid platser med utländsk anknytning. Följ de lokala myndigheternas säkerhetsanvisningar.

Särskilda säkerhetsrisker

Besök i gränsområdena och vissa andra områden förutsätter särskilda tillstånd som kan fås av myndigheterna.

Brottsligheten

Turkmenistan är i regel ett tryggt land för resenärer. Håll pengar och värdeföremål utom synhåll, särskilt när du rör dig i basarer eller på andra folkrika platser. Undvik att röra dig ute efter mörkrets inbrott, i synnerhet ensam.

Finland har ingen ambassad i Turkmenistan så finländare ska vända sig till följande ambassader gällande pass och visum eller i brådskande konsulära ärenden:

EU-ambassader i Turkmenistan:
Storbritannien:
Four Points Ak Altin Plaza Hotel, Office building 301-308,
Avenue Magtymguly 141/1, Ashgabat 744001, Turkmenistan
Tfn +993 12 - 3634 62/63/64
E-post: beasb@online.tm, beasbppa@online.tm
Webbplats: http://www.britishembassy.gov.uk/turkmenistan
Storbritanniens resemeddelande: http://www.fco.gov.uk

Tyskland:
Four Points Ak Altin Plaza Hotel, Office building,
Avenue Magtymguly 141/1, Ashgabat
Tfn +99 312 36 35 15 / 36 35 17 - 21
Fax: +99 312 36 35 22
E-post: info@aschgabat.diplo.de
Webbplats: http://www.aschgabat.diplo.de

Om ditt pass försvinner eller blir stulet ska du göra en anmälan till den lokala polisstationen. Om Finland inte har en ambassad eller ett konsulat i landet kan du ansöka om en provisorisk resehandling (Emergency Travel Document, ETD) vid en annan EU-stats ambassad.

Ta kopior av dina viktigaste dokument, såsom passet och biljetterna, och förvara dem skilt från originalen.

Trafiken

Trafikkulturen avviker starkt från den finländska. Trafiken är ofta farlig såväl för bilister som för fotgängare. Trafikregler följs inte och överhastighet är vanligt. Det finns inga egentliga övergångsställen vilket gör att det ofta är besvärligt att korsa gator. Bilarna är ofta i dåligt skick och de saknar säkerhetsbälten eller så används de inte.

Vanligtvis är det bara tätorternas huvudvägar som har belysning.

Vägnätet i Turkmenistan är i dåligt skick utanför de stora städerna, och därför avråder vi från bilresor i synnerhet då det är mörkt. Trafiken hindras av säkerhetskontroller i städerna.
Tågtrafiken är långsam.

Naturförhållanden

Turkmenistan ligger i ett jordbävningsområde.

Hälsoläget

Hälsovården är inte på västerländsk nivå. Det råder ofta brist på läkemedel och medicinska förnödenheter. Det rekommenderas att resenärer tar med sig de läkemedel och övriga medicinska förnödenheter de behöver under resan. Problemen inom hälsovården är värre på mindre orter. Det finns engelskspråkig privat hälsovård, men också där är utrustningen bristfällig.

Vi rekommenderar att du dricker endast flaskvatten. Om du måste dricka kranvatten är det bäst att koka det först. Undvik isbitar. Fäst vikt vid hygienen vid matlagning, och skala alla frukter och grönsaker.

Om du har en sjukdom eller är gravid, om du reser till ett farligt område eller om du tänker ägna dig åt någon riskfylld idrott eller hobby, kontrollera med ditt försäkringsbolag när din reseförsäkring gäller och vad den täcker. Det är dyrt och svårt att transportera hem en sjuk eller död person utan en heltäckande försäkring. Man får inte heller alltid vård utomlands utan en betalningsförbindelse eller förhandsbetalning.

Kontrollera alltid innan du reser vilka smittsamma sjukdomar som finns på resmålet och vilka vaccin som rekommenderas. Du hittar information på följande webbplatser:
Institutet för hälsa och välfärd, hälsoinformation för resenärer på finska ”Matkailijan terveysopas” https://www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit/ohjeet-ja-saadokset/matkailijan-terveysopas
Världshälsoorganisationen WHO http://www.who.int/en/
Europeiska smittskyddsmyndigheten http://www.ecdc.europa.eu

Lokala lagar och seder

Narkotikabruk eller smuggling och innehav av narkotika leder till stränga straff. Homosexuella handlingar är straffbara och prostitution olaglig.

Det är förbjudet att fotografera många officiella byggnader såsom flygplatser, militära byggnader och polisstationer. Det finns inte alltid skyltar om förbuden.

Det är förbjudet att föra ut turkmenistanska mattor ur landet utan tillstånd.

Resenärer ska alltid ha med sig kopior av pass och visum eftersom polisen har rätt att kontrollera personuppgifterna. Vi rekommenderar att du har med dig ett par extra passfoton på resan.

Inresebestämmelser

Utrikesministeriet ansvarar inte för främmande staters inresebestämmelser, till exempel villkor för passets giltighet eller visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna hos mållandets egna myndigheter, till exempel landets närmaste ambassad.

Finska medborgares resedokument https://um.fi/pass/

Kontaktuppgifter

Ambulerande ambassadören för Centralasien

ITA-21@formin.fi

Jour: I nödfall kan du kontakta utrikesministeriets konsulära jour: tfn +358 9 1605 5555 och e-post paivystys.um@formin.fi.

Före resan, kom ihåg 4 R

1

Resemeddelanden

I utrikesministeriets resemeddelanden hittar du information om det allmänna säkerhetsläget på resmålet samt om politiska och kulturella förhållanden som kan har inverkan på resesäkerheten.

Läs resemeddelanden
2

Reseanmälan

Om du reser på egen hand eller är på väg till ett riskfyllt område lönar det sig att göra en reseanmälan. Det innebär att du uppger dina kontaktuppgifter till utrikesministeriet så att det får kontakt med dig om en kris eller en nödsituation uppstår.

Gör en reseanmälan
3

Reseförsäkring

Rörelsefrihet är en grundlagsrättighet för finländarna. Du bestämmer själv vart du vill resa och vilka risker du är beredd att ta. Det är viktigt att teckna en täckande reseförsäkring innan resan.

Försäkra dig
4

Resedokument

Kontrollera att dina resedokument är i skick innan du reser. Vänd dig till destinationslandets ambassad för att kontrollera bestämmelser angående pass och visum.

Kontrollera resedokument