8.7.2022

Turkmenistan: resemeddelande

Risknivå

Iaktta normal försiktighet

Ytterligare uppgifter om risknivån

Läget i Turkmenistan är lugnt men faran för enstaka terrorattacker kan inte uteslutas. Undvik resor till gränszonerna, i synnerhet till gränszonerna mot Afghanistan och Iran.

Aktuellt

Merparten av de internationella passagerarflygen är tills vidare avbokade. Endast turkmeniska medborgare, diplomater som har ackrediterats för landet, utlänningar som är permanent bosatta i landet och anställda vid internationella företag och organisationer får resa in i Turkmenistan.

Vid ankomst till Turkmenistan ska du visa upp ett vaccinationsintyg (en vaccindos räcker om du fått den 42 dagar före inresan) och ett negativt PCR- eller antigentestresultat. Om du på grund av ditt hälsotillstånd inte kan vaccinera dig, ska du visa upp ett läkarintyg.

Reserestriktionerna kan ändras plötsligt och det lönar sig alltid att kontrollera dem innan du reser. Den obligatoriska karantänen som gällt tills vidare sedan ingången av året kan fortsätta att gälla för diplomater som reser in i landet.

Utrikesministeriets resemeddelanden är rekommendationer

Du ansvarar alltid själv för dina beslut om vart och när du reser. De lokala myndigheterna har det primära ansvaret för att trygga säkerheten för alla människor som befinner sig i landet och i nödsituationer ansvarar de för sök- och räddningsinsatser. I krissituationer ska du följa de lokala myndigheternas anvisningar. Följ nyhetsrapporteringen i media och informationen på ambassadens webbplats, i Facebook och på Twitter. Utrikesministeriet och Finlands ambassader och konsulat hjälper finländare enligt lagen om konsulära tjänster. Om Finland inte har diplomatisk representation i ett land utanför EU kan du vända dig till en annan EU-stats representation. Om du deltar i en paketresa är det i första hand researrangören som hjälper dig.
Lag om konsulära tjänster http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990498(Länk till en annan webbplats.)
EU-direktivet om konsulärt skydd för EU-medborgare https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:32015L0637(Länk till en annan webbplats.)
Lag om kombinerade resetjänster https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2017/20170901(Länk till en annan webbplats.)

Utrikesministeriet rekommenderar att du gör en reseanmälan.
Reseanmälan https://reseanmalan.fi(Länk till en annan webbplats.)

Allmänna säkerhetsläget

Säkerhetsläget i Turkmenistan är relativt stabilt men risken för enskilda terrorattacker kan inte uteslutas. Särskild försiktighet bör iakttas när man rör sig på platser där det finns många utlänningar samt vid platser med utländsk anknytning. Följ myndigheternas säkerhetsanvisningar.

Särskilda säkerhetsrisker

Resor till gränszonerna och vissa andra områden förutsätter särskilda tillstånd som kan fås av myndigheterna.

Brottsligheten

Turkmenistan är ett relativt tryggt land för turister. Håll pengar och värdeföremål utom synhåll särskilt när du rör dig i basarområden och på övriga folkrika platser. Undvik att röra dig ute när det blivit mörkt, i synnerhet ensam. Anlita enbart legitimerade taxibilar.

Finland har ingen ambassad i Turkmenistan och finländare kan därför vända sig till Tysklands ambassad i ärenden som gäller pass och visum samt i brådskande konsulära ärenden.

Tysklands ambassad i Turkmenistan:

Four Points Ak Altin Plaza Hotel, Office building,
Avenue Magtymguly 141/1, Ashgabat 744000, Turkmenistan
Tfn +99 312 36 35 15/36 35 17 - 21
Fax: +99 312 36 35 22
E-post: info@aschgabat.diplo.de
Webbplats: www.aschgabat.diplo.de (på engelska)

Om ditt pass försvinner eller blir stulet ska du göra en anmälan till den lokala polisstationen. Om Finland inte har en ambassad eller ett konsulat i landet kan du ansöka om en provisorisk resehandling (Emergency Travel Document, ETD) vid en annan EU-stats ambassad.

Ta kopior av dina viktigaste dokument, såsom passet och biljetterna, och förvara dem skilt från originalen.

Trafiken

Trafikkulturen avviker avsevärt från den finländska. Trafiken är ofta farlig såväl för bilister som för fotgängare. Trafikregler följs inte och fortkörningar är vanliga.

Det finns inga övergångsställen i egentlig mening vilket gör att det ofta är svårt att korsa gator. Bilarna är ofta i dåligt skick eller saknar säkerhetsbälten.

Vanligtvis är det enbart tätorternas huvudvägar som har vägbelysning. Vägnätet är i dåligt skick utanför de stora städerna och därför avråder vi från bilresor i synnerhet när det är mörkt. Trafiken bromsas upp av säkerhetskontroller i städerna.

Tågtrafiken är långsam.

Naturförhållanden

Turkmenistan ligger i ett jordbävningsområde.

Hälsoläget

Hälsoundersökningar och andra undantagsbestämmelser inklusive myndigheternas obligatoriska temperaturmätningar kan orsaka fördröjningar på flygplatser, gränsstationer samt i samband med resor i allmänhet. Resenärer uppmanas att reservera mer tid än vanligt för resandet.

Hälso- och sjukvården i Turkmenistan når inte upp till västerländsk standard. Det råder ofta brist på läkemedel och medicinska tillbehör och det rekommenderas att resenärer tar med sig nödvändig medicinsk utrustning. Problemen inom hälsovården är påtagligare på mindre orter. Det finns också privat hälsovård på engelska men också där är utrustningsnivån relativt låg.

Drick enbart vatten på flaska. Det rekommenderas att kranvatten kokas innan det konsumeras och att man undviker isbitar i drycker. Var noggrann med hygienen även vid matlagning och skala frukter och grönsaker.

Om du har en sjukdom eller är gravid, om du reser till ett farligt område eller om du tänker ägna dig åt någon riskfylld idrott eller hobby, kontrollera med ditt försäkringsbolag när din reseförsäkring gäller och vad den täcker. Det är dyrt och svårt att transportera hem en sjuk eller död person utan en heltäckande försäkring. Man får inte heller alltid vård utomlands utan en betalningsförbindelse eller förhandsbetalning.

Kontrollera alltid innan du reser vilka smittsamma sjukdomar som finns på resmålet och vilka vaccin som rekommenderas. Du hittar information på följande webbplatser:
Institutet för hälsa och välfärd, hälsoinformation för resenärer på finska ”Matkailijan terveysopas” https://www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit/ohjeet-ja-saadokset/matkailijan-terveysopas(Länk till en annan webbplats.)
Världshälsoorganisationen WHO http://www.who.int/en/(Länk till en annan webbplats.)
Europeiska smittskyddsmyndigheten http://www.ecdc.europa.eu(Länk till en annan webbplats.)

Lokala lagar och seder

Narkotikabruk, smuggling och innehav av narkotika leder till stränga straff. Homosexuella handlingar är straffbara och prostitution är olaglig.

Fotografering är delvis begränsad och förbjuden vid många officiella byggnader, exempelvis flygplatser, militära byggnader och polisstationer. Det finns inte alltid skyltar med information om förbuden.

Det är förbjudet att föra ut turkmenistanska mattor ur landet utan tillstånd.

Ha alltid med dig en kopia av passet och visumet eftersom polisen har rätt att kontrollera resenärers ID-uppgifter. Vi rekommenderar att du tar med dig extra passfotografier på resan.

Inresebestämmelser

På grund av coronapandemin kan reserestriktionerna och karantänsbestämmelserna ändras plötsligt.

Utrikesministeriet ansvarar inte för främmande staters inresebestämmelser, till exempel villkor för passets giltighet eller visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna hos mållandets egna myndigheter, till exempel landets närmaste ambassad.

Finska medborgares resedokument https://um.fi/pass/

Kontaktuppgifter

Ambulerande ambassadören för Centralasien

Merikasarmi
Laivastokatu 22
00160 HELSINKI
FINLAND
ITA-21@formin.fi

Jour: I nödfall kan du kontakta utrikesministeriets konsulära jour: tfn +358 9 1605 5555 och e-post paivystys.um@formin.fi.

Före resan, kom ihåg:

1

Resemeddelanden

I utrikesministeriets resemeddelanden hittar du information om det allmänna säkerhetsläget på resmålet samt om politiska och kulturella förhållanden som kan har inverkan på resesäkerheten.

Läs resemeddelanden
2

Reseanmälan

Om du reser på egen hand eller är på väg till ett riskfyllt område lönar det sig att göra en reseanmälan. Det innebär att du uppger dina kontaktuppgifter till utrikesministeriet så att det får kontakt med dig om en kris eller en nödsituation uppstår.

Gör en reseanmälan
3

Reseförsäkring

Rörelsefrihet är en grundlagsrättighet för finländarna. Du bestämmer själv vart du vill resa och vilka risker du är beredd att ta. Det är viktigt att teckna en täckande reseförsäkring innan resan.

Försäkra dig
4

Resedokument

Kontrollera att dina resedokument är i skick innan du reser. Vänd dig till destinationslandets ambassad för att kontrollera bestämmelser angående pass och visum.

Kontrollera resedokument