18.9.2023

Östtimor: resemeddelande

Risknivå

Iaktta särskild försiktighet

Ytterligare uppgifter om risknivån

Risk för våldsamheter och för plötsligt försämrat säkerhetsläge. Var mycket försiktig, undvik demonstrationer och folksamlingar.

Aktuellt

På grund av coronapandemin kan läget och restriktionerna ändras plötsligt och utan förvarning. Den senaste informationen om situationen i Östtimor finner du på ambassadens webbplats https://finlandabroad.fi/web/idn/ajankohtaista(Länk till en annan webbplats.) och genom att följa de lokala myndigheternas information. Ambassaden delar också aktuell information i sociala medier.

Utrikesministeriets resemeddelanden är rekommendationer

Du ansvarar alltid själv för dina beslut om vart och när du reser. De lokala myndigheterna har det primära ansvaret för att trygga säkerheten för alla människor som befinner sig i landet och i nödsituationer ansvarar de för sök- och räddningsinsatser. I krissituationer ska du följa de lokala myndigheternas anvisningar. Följ nyhetsrapporteringen i media och informationen på ambassadens webbplats, i Facebook och på Twitter. Utrikesministeriet och Finlands ambassader och konsulat hjälper finländare enligt lagen om konsulära tjänster. Om Finland inte har diplomatisk representation i ett land utanför EU kan du vända dig till en annan EU-stats representation. Om du deltar i en paketresa är det i första hand researrangören som hjälper dig.
Lag om konsulära tjänster http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990498(Länk till en annan webbplats.)
EU-direktivet om konsulärt skydd för EU-medborgare https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:32015L0637(Länk till en annan webbplats.)
Lag om kombinerade resetjänster https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2017/20170901(Länk till en annan webbplats.)

Utrikesministeriet rekommenderar att du gör en reseanmälan.
Reseanmälan https://reseanmalan.fi(Länk till en annan webbplats.)

Allmänna säkerhetsläget

Det interna läget i Östtimor har stabiliserats men det finns fortfarande en risk för att våldsamheter bryter ut och säkerhetsläget plötslig försämras.

Särskilt i huvudstaden Dili men också på andra håll i Östtimor finns flera gatugäng, och utlänningar kan råka ut för deras våldsamma trakasserier. Uppgörelser mellan gängen kan också förekomma.

Bilar som har körts av utlänningar har trakasserats. Bilfönstren bör hållas stängda och dörrarna låsta. Undvik att köra på avlägsna vägar med lite trafik, i synnerhet när det är mörkt.

Då man reser utanför Dili lönar det sig alltid att försäkra sig om det lokala säkerhetsläget på förhand.
Finland har ingen beskickning i Östtimor och frågor som gäller Östtimor sköts av Finlands ambassad i Jakarta. I nödfall kan finska medborgare vända sig till Portugals ambassad i Dili.

Telefonnumret till Portugals ambassad i Dili är +67 3 311 520 och ambassadens konsulat har öppet vardagar kl. 8.30–12.30 och 14.00–18.00. Ambassaden ligger i centrala Dili på gatan Presidente Nicolau Lobato.

Vi rekommenderar att finländare som tillfälligt bosätter sig i Östtimor meddelar sina kontaktuppgifter till Portugals ambassad.

Särskilda säkerhetsrisker

Utlänningar utsätts ofta för sexuella trakasserier.

Vissa religiöst och/eller kulturellt värdefulla sevärdheter kräver besökstillstånd. Ta reda på tillståndskraven hos de lokala myndigheterna.

På Östtimors havsstränder och i de inre vattendragen förekommer krokodiler som kan vara aggressiva.

Brottsligheten

Utlänningar har då och då utsatts för fickstölder, bilstölder och rån. Framför allt kvinnor har också utsatts för sexuella trakasserier. Bär inte med dig värdeföremål eller stora summor pengar.

Undvik att röra dig ensam utomhus när det är mörkt.

Om ditt pass försvinner eller blir stulet ska du göra en anmälan till den lokala polisstationen. Om Finland inte har en ambassad eller ett konsulat i landet kan du ansöka om en provisorisk resehandling (Emergency Travel Document, ETD) vid en annan EU-stats ambassad.

Ta kopior av dina viktigaste dokument, såsom passet och biljetterna, och förvara dem skilt från originalen.

Trafiken

Till Östtimor kan man flyga från Indonesien, Australien eller Singapore. Det finns en markförbindelse till Östtimor från Västtimor i Indonesien. Det går inte att ta sig till Östtimor sjövägen. Mellan Dili och Oecusse (Östtimors exklav på Västtimors sida) finns färjeförbindelse.

Östtimor har vänstertrafik. Trafikkulturen är outvecklad och trafikbeteendet oberäkneligt. Vägnätet i Östtimor är i dåligt skick. Under regnsäsongen kan kraftigt regn och översvämningar orsaka vägavbrott. Undvik att köra när det är mörkt. Var försiktig om du använder taxi eller kollektivtrafik.

Naturförhållanden

Klimatet i Östtimor är tropiskt och temperaturen är jämn året om. Regnperioden infaller normalt i november-april och då förekommer störtregn som kan orsaka översvämningar. Under regnperioden kan stormar förekomma på landets sydkust.

Östtimor är beläget i ett seismiskt aktivt område så jordbävningar kan förekomma. Helsingfors universitets seismologiska institut har tagit fram anvisningar för jordbävningssituationer http://www.helsinki.fi/geo/seismo/matkaohjeita/index.html(Länk till en annan webbplats.) (på finska).

Hälsoläget

Hälsokontroller och andra specialarrangemang kan orsaka fördröjningar på flygplatser och gränsstationer samt i samband med resor i allmänhet. Resenärer uppmanas att reservera mer tid än vanligt för resandet.

Olika myggburna sjukdomar såsom malaria, denguefeber och japansk encefalit förekommer i synnerhet under regnperioden. Myggbett kan bäst undvikas genom skyddande klädsel och genom att använda myggnät och insektsgift. Ta reda på behovet av vaccinationer och eventuell malariaprofylax i god tid innan du reser.

Sjukdomar och parasiter på grund av förorenat vatten och förorenad mat är vanliga. Kranvattnet är inte drickbart. Vi rekommenderar att du tvättar händerna noggrant och desinficerar dem. El- och vattenavbrott förekommer ofta i hela landet.

Hälsovården i Östtimor är primitiv. Om du reser till landet så bör du ha en heltäckande reseförsäkring. Den som behöver krävande sjukvård måste evakueras ur landet med flyg, vilket är mycket dyrt.

Om du anländer från ett land där gula febern förekommer så ska du kunna uppvisa ett internationellt vaccinationskort av vilket framgår att du har blivit vaccinerad mot sjukdomen i fråga.

Om du har en sjukdom eller är gravid, om du reser till ett farligt område eller om du tänker ägna dig åt någon riskfylld idrott eller hobby, kontrollera med ditt försäkringsbolag när din reseförsäkring gäller och vad den täcker. Det är dyrt och svårt att transportera hem en sjuk eller död person utan en heltäckande försäkring. Man får inte heller alltid vård utomlands utan en betalningsförbindelse eller förhandsbetalning.

Kontrollera alltid innan du reser vilka smittsamma sjukdomar som finns på resmålet och vilka vaccin som rekommenderas. Du hittar information på följande webbplatser:
Institutet för hälsa och välfärd, hälsoinformation för resenärer på finska ”Matkailijan terveysopas” https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/matkailijan-terveysopas(Länk till en annan webbplats.)
Världshälsoorganisationen WHO http://www.who.int/en/(Länk till en annan webbplats.)
Europeiska smittskyddsmyndigheten http://www.ecdc.europa.eu(Länk till en annan webbplats.)

Lokala lagar och seder

Östtimors narkotikalagstiftning är synnerligen sträng.

I Östtimor klär och uppför man sig konservativt. Det är inte acceptabelt att visa ömhetsbetygelser offentligt.

Inresebestämmelser

På grund av coronapandemin kan reserestriktionerna och karantänsbestämmelserna förändras plötsligt så det är viktigt att följa aktuella myndighetsmeddelanden, ambassadens webbplats och sociala medier.

De lokala myndigheternas information kan du följa via länkarna nedan:
Östtimors immigrationsmyndighet https://migracao.gov.tl/index.php(Länk till en annan webbplats.) (på engelska)

Östtimors statliga förvaltning har gett ut en förteckning över beskickningar i landet: http://timor-leste.gov.tl/?p=142&lang=en&I=1(Länk till en annan webbplats.) (på engelska).

Utrikesministeriet ansvarar inte för främmande staters inresebestämmelser, till exempel villkor för passets giltighet eller visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna hos mållandets egna myndigheter, till exempel landets närmaste ambassad.

Finska medborgares resedokument https://um.fi/pass/

Kontaktuppgifter


Jour: I nödfall kan du kontakta utrikesministeriets konsulära jour: tfn +358 9 1605 5555 och e-post paivystys.um@formin.fi.