Undvik fortsättningsvis resor som inte är nödvändiga.

Ett undantag är de europeiska länder för vilka regeringen har beslutat att slopa gränskontrollen. Kontrollera alltid före en resa de aktuella inresebestämmelserna med mållandets myndigheter eller närmaste ambassad.

Läs mera
17.2.2020

Östtimor: resemeddelande

Risknivå

Iaktta särskild försiktighet

Avvikande risknivå

Viqueque: Undvik icke nödvändiga resor

Ytterligare uppgifter om risknivån

Risk för våldsamheter och för plötsligt försämrat säkerhetsläge. Var mycket försiktig, undvik demonstrationer och folksamlingar. Undvik onödigt resande till Viquequeområdet.

Utrikesministeriets resemeddelanden är rekommendationer

Du ansvarar alltid själv för dina beslut om vart och när du reser. De lokala myndigheterna har det primära ansvaret för att trygga säkerheten för alla människor som befinner sig i landet och i nödsituationer ansvarar de för sök- och räddningsinsatser. I krissituationer ska du följa de lokala myndigheternas anvisningar. Följ nyhetsrapporteringen i media och informationen på ambassadens webbplats, i Facebook och på Twitter. Utrikesministeriet och Finlands ambassader och konsulat hjälper finländare enligt lagen om konsulära tjänster. Om Finland inte har diplomatisk representation i ett land utanför EU kan du vända dig till en annan EU-stats representation. Om du deltar i en paketresa är det i första hand researrangören som hjälper dig.
Lag om konsulära tjänster http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990498
EU-direktivet om konsulärt skydd för EU-medborgare https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:32015L0637
Lag om kombinerade resetjänster https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2017/20170901

Utrikesministeriet rekommenderar att du gör en reseanmälan.
Reseanmälan https://reseanmalan.fi

Allmänna säkerhetsläget

Det interna läget i Östtimor har stabiliserats men det finns fortfarande en risk för att våldsamheter bryter ut och säkerhetsläget plötslig försämras.

Särskilt i Dili men också på andra håll i Östtimor finns flera ungdomsgäng, och utlänningar kan råka ut för trakasserier. Uppgörelser mellan gängen kan också förekomma. Bilar som körts av utlänningar har trakasserats och man bör hålla bilfönstren stängda och dörrarna låsta. Undvik att köra på avlägsna vägar med lite trafik, i synnerhet när det är mörkt.

Då man reser utanför Dili lönar det sig att försäkra sig om det lokala säkerhetsläget på förhand.
Finland har ingen representation i Östtimor, och frågor som gäller Östtimor sköts av Finlands ambassad i Jakarta. I nödfall kan finska medborgare vända sig till Portugals ambassad i Dili.

Telefonnumret till Portugals ambassad i Dili är +670 3311520, och ambassadens konsulat har öppet vardagar klockan 8.30–12.30 och 14:00-18:00. Ambassaden ligger i centrala Dili på gatan Presidente Nicolau Lobato. Vi rekommenderar att finländare som tillfälligt bosätter sig i Östtimor meddelar sina kontaktuppgifter till Portugals ambassad eller den finska ambassaden i Jakarta för att underlätta vid eventuella krissituationer.

Särskilda säkerhetsrisker

Utlänningar utsätts ofta för sexuella trakasserier.

Vissa religiöst eller kulturellt värdefulla sevärdheter kräver besökstillstånd. Ta reda på tillståndskraven av de lokala myndigheterna.

På Östtimors havsstränder och i de inre vattendragen förekommer krokodiler. Det har rapporterats om aggressiva krokodiler särksilt i landets östliga delar och på den södra kusten.

Brottsligheten

Utlänningar har nu och då utsatts för fickstölder och rån och särskilt kvinnor för sexuella trakasserier. Bär inte med dig värdeföremål eller stora summor pengar.

Undvik att röra dig ensam utomhus när det är mörkt.

Om ditt pass försvinner eller blir stulet ska du göra en anmälan till den lokala polisstationen. Om Finland inte har en ambassad eller ett konsulat i landet kan du ansöka om en provisorisk resehandling (Emergency Travel Document, ETD) vid en annan EU-stats ambassad.

Ta kopior av dina viktigaste dokument, såsom passet och biljetterna, och förvara dem skilt från originalen.

Trafiken

Till Östtimor kan man flyga från Indonesien, Australien eller Singapore. Det finns en markförbindelse från Västtimor i Indonesien. Det går inte att ta sig till Östtimor sjövägen. Mellan Dili och Oecusse (Östtimors exklav på Västtimors sida) finns färjeförbindelse.

Östtimor har vänstertrafik, trafikkulturen är outvecklad och trafikbeteendet oberäkneligt. Vägnätet är i dåligt skick och kraftiga regn och översvämningar kan orsaka vägavbrott. Undvik att köra när det är mörkt. Var försiktig om du använder taxi eller kollektivtrafik.

Naturförhållanden

Klimatet i Östtimor är tropiskt och temperaturen är konstant året om. Regnperioden infaller normalt i november-april, och då förekommer störtregn som kan orsaka översvämningar. Också stormar kan förekomma på landets sydkust under regnperioden.

Östtimor är beläget i ett seismiskt aktivt område så jordbävningar kan förekomma. På Helsingfors universitets seismologiska instituts webbplats hittar du direktiv för jordbävningssituationer: http://www.helsinki.fi/geo/seismo/matkaohjeita/index.html

Hälsoläget

Olika myggburna sjukdomar så som malaria, denguefeber och japansk encefalit förekommer i Östtimor, i synnerhet under regnperioden. Myggbett kan bäst undvikas genom skyddande klädsel och insektgift, och genom att sova under moskitnät. Ta reda på behovet av vaccinationer och eventuell malariaprofylax i god tid före du reser.

Sjukdomar och parasiter på grund av förorenat vatten och förorenad mat är vanliga. Kranvattnet är inte drickbart. Vi rekommenderar att man tvättar händerna noggrant och desinficerar dem. El- och vattenavbrott förekommer ofta i hela landet.

Hälsovården i Östtimor är primitiv. Om du reser dit behöver du en heltäckande reseförsäkring. Om man behöver krävande sjukvård måste man evakueras ur landet med flyg, vilket är mycket dyrt.
Om man anländer från ett land där gula febern förekommer måste man kunna intyga att man har vaccinerats mot den (internationellt vaccinationskort).

Om du har en sjukdom eller är gravid, om du reser till ett farligt område eller om du tänker ägna dig åt någon riskfylld idrott eller hobby, kontrollera med ditt försäkringsbolag när din reseförsäkring gäller och vad den täcker. Det är dyrt och svårt att transportera hem en sjuk eller död person utan en heltäckande försäkring. Man får inte heller alltid vård utomlands utan en betalningsförbindelse eller förhandsbetalning.

Kontrollera alltid innan du reser vilka smittsamma sjukdomar som finns på resmålet och vilka vaccin som rekommenderas. Du hittar information på följande webbplatser:
Institutet för hälsa och välfärd, hälsoinformation för resenärer på finska ”Matkailijan terveysopas” https://www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit/ohjeet-ja-saadokset/matkailijan-terveysopas
Världshälsoorganisationen WHO http://www.who.int/en/
Europeiska smittskyddsmyndigheten http://www.ecdc.europa.eu

Lokala lagar och seder

Östtimors narkotikalagstiftning är synnerligen sträng.

Man klär sig och uppför sig konservativt och det är inte acceptabelt att visa ömhetsbetygelser offentligt.

Inresebestämmelser

Östtimors förvaltnings förteckning över beskickningar i landet: http://timor-leste.gov.tl/?p=142&lang=en&I=1

Utrikesministeriet ansvarar inte för främmande staters inresebestämmelser, till exempel villkor för passets giltighet eller visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna hos mållandets egna myndigheter, till exempel landets närmaste ambassad.

Finska medborgares resedokument https://um.fi/pass/

Kontaktuppgifter

Finlands ambassad, Jakarta

Menara Rajawali, 9th floor
Jl Mega Kuningan
Lot 5.1, Kuningan

INDONESIA
+62 212 939 3000
sanomat.jak@formin.fi

Jour: I nödfall kan du kontakta utrikesministeriets konsulära jour: tfn +358 9 1605 5555 och e-post paivystys.um@formin.fi.

Före resan, kom ihåg 4 R

1

Resemeddelanden

I utrikesministeriets resemeddelanden hittar du information om det allmänna säkerhetsläget på resmålet samt om politiska och kulturella förhållanden som kan har inverkan på resesäkerheten.

Läs resemeddelanden
2

Reseanmälan

Om du reser på egen hand eller är på väg till ett riskfyllt område lönar det sig att göra en reseanmälan. Det innebär att du uppger dina kontaktuppgifter till utrikesministeriet så att det får kontakt med dig om en kris eller en nödsituation uppstår.

Gör en reseanmälan
3

Reseförsäkring

Rörelsefrihet är en grundlagsrättighet för finländarna. Du bestämmer själv vart du vill resa och vilka risker du är beredd att ta. Det är viktigt att teckna en täckande reseförsäkring innan resan.

Försäkra dig
4

Resedokument

Kontrollera att dina resedokument är i skick innan du reser. Vänd dig till destinationslandets ambassad för att kontrollera bestämmelser angående pass och visum.

Kontrollera resedokument