17.6.2024

Swaziland: resemeddelande

Risknivå

Iaktta särskild försiktighet

Ytterligare uppgifter om risknivån

Undvik stora folkmassor och körning i mörker.

Aktuellt

Det politiska läget i Eswatini har under de senaste två åren orsakat oroligheter i landet. Läget i landet är för närvarande ostabilt, och det finns risk för nya oroligheter. Det är svårt att veta hur läget kommer att utvecklas, och säkerhetsläget kan försämras plötsligt. I undantagssituationer kan det hända att internetförbindelserna bryts. Följ de lokala myndigheternas information för att hålla dig uppdaterad om läget i Eswatini.

Utrikesministeriets resemeddelanden är rekommendationer

Du är alltid själv ansvarig för ditt beslut om vart du reser och när du reser. De lokala myndigheterna har det primära ansvaret för att trygga säkerheten för alla som befinner sig i landet och i nödsituationer ansvarar de för sök- och räddningsinsatser. I krissituationer ska du följa de lokala myndigheternas anvisningar. Följ mediernas nyhetsrapportering och informationen på ambassadens webbplats och i sociala medier. Utrikesministeriet och Finlands ambassader och konsulat hjälper finländare enligt lagen om konsulära tjänster. Om Finland inte har diplomatisk representation i ett land utanför EU kan du vända dig till en annan EU-stats representation. Om du deltar i en paketresa är det i första hand researrangören som hjälper dig.
[Lagen om konsulära tjänster] (http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990498)
EU-direktivet om konsulärt skydd för EU-medborgare (Länk till en annan webbplats.)
Lagen om kombinerade resetjänster(Länk till en annan webbplats.)

Vi rekommenderar att du alltid tecknar en reseförsäkring. Om du har en sjukdom eller är gravid, om du reser till ett farligt område eller om du tänker ägna dig åt någon riskfylld idrott eller hobby, kontrollera med ditt försäkringsbolag när din reseförsäkring gäller och vad den täcker. Det är dyrt och svårt att transportera hem en sjuk eller död person utan en heltäckande försäkring. Man får inte heller alltid vård utomlands utan en betalningsförbindelse eller förhandsbetalning.

Gör en reseanmälan på: https://matkustusilmoitus.fi/(Länk till en annan webbplats.)

Allmänna säkerhetsläget

På olika håll i landet hålls det tidvis demonstrationer, som kan orsaka oroligheter och ibland också leda till våld. Det är bra att iaktta särskild försiktighet och undvika stora folksamlingar och sammankomster.

Brottsligheten

Brottsligheten ökar. Rör dig inte ensam i mörker eller ödsliga trakter. Skjutsa inte främmande personer. Försök parkera på väl belysta gatuavsnitt, och var alert när du accepterar hjälp av främmande personer, eftersom det kan handla om planerad bilstöld. Det gäller att vara alert i största allmänhet.

Om ditt pass försvinner eller blir stulet ska du göra en anmälan till den lokala polisstationen. Om Finland inte har en ambassad eller ett konsulat i landet kan du ansöka om en provisorisk resehandling (Emergency Travel Document, ETD) vid en annan EU-stats ambassad.

Ta kopior av dina viktigaste dokument, såsom passet och biljetterna, och förvara dem skilt från originalen.

Trafiken

Landet har vänstertrafik. Vägarna är till stor del i gott skick och belagda. Särskilt på landsbygden finns det vägavsnitt som är i dåligt skick.

På vägarna rör sig många husdjur, särskilt kor och getter, eftersom områdena längs med vägarna används allmänt som betesland. Djuren orsakar ofta farliga situationer för trafiken. Körhastigheterna är mycket höga. Det är skäl att undvika att köra i mörker.

Flygtrafiken till Eswatini är inte livlig. På IATA:s webbplats informeras om de flygbolag som trafikerar till landet.

Hälsoläget

Antalet HIV-fall är bland de högsta i världen, och det är skäl att undvika sådant riskbeteende som är förknippat med risk för smitta. Det är skäl att beakta HIV-risken också i samband med besök på läkar- och hälsomottagningar. Iaktta normal försiktighet för att undvika smitta.

Sjukvården har ingen hög standard, och därför rekommenderas det att man använder Sydafrikas sjukvårdstjänster. Det är viktigt att ha en heltäckande reseförsäkring. Det är dyrt och svårt att ordna med hemtransport i fall av sjukdom eller död om man inte har en sådan reseförsäkring som täcker alla skador.

Om du har en sjukdom eller är gravid, om du reser till ett farligt område eller om du tänker ägna dig åt någon riskfylld idrott eller hobby, kontrollera med ditt försäkringsbolag när din reseförsäkring gäller och vad den täcker. Det är dyrt och svårt att transportera hem en sjuk eller död person utan en heltäckande försäkring. Man får inte heller alltid vård utomlands utan en betalningsförbindelse eller förhandsbetalning.

Kontrollera alltid innan du reser vilka smittsamma sjukdomar som finns på resmålet och vilka vaccin som rekommenderas. Du hittar information på följande webbplatser:
Institutet för hälsa och välfärd: ”Matkailijan terveysopas”(Länk till en annan webbplats.)
Världshälsoorganisationen WHO(Länk till en annan webbplats.)
Europeiska byrån för smittsamma sjukdomar(Länk till en annan webbplats.)

Lokala lagar och seder

Det är förbjudet att använda och smuggla narkotika. Narkotikabruk kan medföra stränga straff.

Homosexualitet mellan män är straffbart i Swaziland.

Polisen är mycket korrumperad.

Inresebestämmelser

UM ansvarar inte för främmande staters inresebestämmelser, till exempel villkor för passets giltighet eller visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna hos mållandets egna myndigheter, till exempel landets närmaste ambassad.

Läs mer om finska medborgares resedokument: https://um.fi/passi/.

Kontaktuppgifter

Finlands ambassad, Maputo


Jour: I nödfall kan du kontakta utrikesministeriets konsulära jour: tfn +358 9 1605 5555 och e-post paivystys.um@gov.fi.