Undvik fortsättningsvis resor som inte är nödvändiga.

Norge, Danmark, Island, Estland, Lettland och Litauen utgör undantag. Kontrollera alltid de aktuella inresebestämmelserna med mållandets myndigheter, till exempel landets närmaste ambassad.

Läs mera
11.3.2020

Swaziland: resemeddelande

Risknivå

Iaktta normal försiktighet

Ytterligare uppgifter om risknivån

Relativt tryggt land. Undvik folkmassor och att köra i mörkret.

Aktuellt

Utrikesministeriet och Finlands beskickningar följer hur coronaviruset (COVID-19) påverkar resandet. Läget bevakas tillsammans med Institutet för hälsa och välfärd.

Institutet för hälsa och välfärd följer upp bl.a. Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar ECDC:s och Världshälsoorganisationen WHO:s lägesbild som uppdateras regelbundet. Institutet för hälsa och välfärd publicerar aktuell information om förekomsten av sjukdomen och ger resenärer anvisningar på sin webbplats. Det bästa sättet att skydda sig är att iaktta en god handhygien och hygien när du hostar. https://thl.fi/sv/web/infektionssjukdomar/aktuellt/aktuellt-om-coronaviruset-covid-19

Hälsokontroller och andra undantagsarrangemang kan medföra förseningar på flygplatser, vid gränsstationer och även i övrigt. Vi rekommenderar att du reserverar mer tid än vanligt för alla resor.

Utrikesministeriets resemeddelanden är rekommendationer

Du ansvarar alltid själv för dina beslut om vart och när du reser. De lokala myndigheterna har det primära ansvaret för att trygga säkerheten för alla människor som befinner sig i landet och i nödsituationer ansvarar de för sök- och räddningsinsatser. I krissituationer ska du följa de lokala myndigheternas anvisningar. Följ nyhetsrapporteringen i media och informationen på ambassadens webbplats, i Facebook och på Twitter. Utrikesministeriet och Finlands ambassader och konsulat hjälper finländare enligt lagen om konsulära tjänster. Om Finland inte har diplomatisk representation i ett land utanför EU kan du vända dig till en annan EU-stats representation. Om du deltar i en paketresa är det i första hand researrangören som hjälper dig.
Lag om konsulära tjänster http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990498
EU-direktivet om konsulärt skydd för EU-medborgare https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:32015L0637
Lag om kombinerade resetjänster https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2017/20170901

Utrikesministeriet rekommenderar att du gör en reseanmälan.
Reseanmälan https://reseanmalan.fi

Allmänna säkerhetsläget

I huvudstaden Mbabane och i den närliggande staden Manzini kan tidvis förekomma demonstrationer och oroligheter i anknytning till dem. Var försiktig och undvik folksamlingar.

Brottsligheten

Brottsligheten ökar. Undvik att röra dig ensam i synnerhet när det är mörkt och i obekanta trakter. Låt inte främmande personer stiga in i din bil. Försök hitta parkeringsplats på väl upplysta gator, och var på din vakt om främmande personer erbjuder parkeringshjälp eftersom det kan vara frågan om bilstöld. Var allmänt vaksam.

Om ditt pass försvinner eller blir stulet ska du göra en anmälan till den lokala polisstationen. Om Finland inte har en ambassad eller ett konsulat i landet kan du ansöka om en provisorisk resehandling (Emergency Travel Document, ETD) vid en annan EU-stats ambassad.

Ta kopior av dina viktigaste dokument, såsom passet och biljetterna, och förvara dem skilt från originalen.

Trafiken

Landet har vänstertrafik. Vägnätet är delvis i gott skick där det finns vägbeläggning, delvis i dåligt skick i synnerhet i bergstrakterna.

På vägarna rör sig många husdjur, särskilt kor och getter, eftersom vägrenarna ofta används som betesmark. Speciellt efter mörkrets inbrott utgör djuren en fara för trafiken.

Det kan också ligga övergivna bilar och apparater vid kanten av vägen som kan vara svåra att se i mörker. Dessutom är körhastigheterna avsevärt höga.

Undvik att köra när det är mörkt. Undvik särskilt N4-vägen som går från Sydafrika genom gränsstationen Oshoek efter mörkrets inbrott, eftersom där kan förekomma bilkapningar. Undvik också vägen över gränsen till Moçambique, av samma orsak.

Flygtrafiken är inte särskilt säker. Kontrollera flygbolaget på IATA:s webbplats.

Naturförhållanden

De hivpositivas andel av befolkningen hör till de högsta i världen och det är synnerligen viktigt att undvika beteende som medför smittorisk. Var fjärde invånare i Swaziland är hivsmittad. Det lönar sig att beakta detta när man besöker en läkare eller hälsostation. Enligt rapporten UNAIDS 2014 Global Aids Estimates bär ca 200 000 personer som är äldre än 15 år i Swaziland på hiv. Använd normala metoder för att skydda dig mot hivsmitta.

Nivån på sjukvården är inte hög och vi rekommenderar att resenärer anlitar hälsovårdsservicen i Sydafrika om det är möjligt. Täckande reseförsäkring behövs. Det är dyrt och svårt att ordna transport hem i sjukdoms- eller dödsfall utan heltäckande reseförsäkring.

Hälsoläget

Eswatini är ett av världens HIV-tätaste länder och man bör undvika alla former av riskbeteende. Var fjärde eswatinier uppskattas ha HIV. Beakta detta när du besöker läkare.

Hälsovårdens nivå är dålig och vi rekommenderar att man tar sig till Sydafrika för läkarvård.

Om du har en sjukdom eller är gravid, om du reser till ett farligt område eller om du tänker ägna dig åt någon riskfylld idrott eller hobby, kontrollera med ditt försäkringsbolag när din reseförsäkring gäller och vad den täcker. Det är dyrt och svårt att transportera hem en sjuk eller död person utan en heltäckande försäkring. Man får inte heller alltid vård utomlands utan en betalningsförbindelse eller förhandsbetalning.

Kontrollera alltid innan du reser vilka smittsamma sjukdomar som finns på resmålet och vilka vaccin som rekommenderas. Du hittar information på följande webbplatser:
Institutet för hälsa och välfärd, hälsoinformation för resenärer på finska ”Matkailijan terveysopas” https://www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit/ohjeet-ja-saadokset/matkailijan-terveysopas
Världshälsoorganisationen WHO http://www.who.int/en/
Europeiska smittskyddsmyndigheten http://www.ecdc.europa.eu

Lokala lagar och seder

Det är brottsligt att använda och smuggla narkotika. För innehav av narkotika utdelas överraskande stränga domar.

Mäns homosexualitet är olagligt i Eswatini.

Polisen är synnerligen korrumperad.

Inresebestämmelser

Utrikesministeriet ansvarar inte för främmande staters inresebestämmelser, till exempel villkor för passets giltighet eller visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna hos mållandets egna myndigheter, till exempel landets närmaste ambassad.

Finska medborgares resedokument https://um.fi/pass/

Kontaktuppgifter

Finlands ambassad, Maputo

Avenida Julius Nyerere,1128
MAPUTO
MOZAMBIQUE
+258 214 824 00
sanomat.MAP@formin.fi

Jour: I nödfall kan du kontakta utrikesministeriets konsulära jour: tfn +358 9 1605 5555 och e-post paivystys.um@formin.fi.

Före resan, kom ihåg 4 R

1

Resemeddelanden

I utrikesministeriets resemeddelanden hittar du information om det allmänna säkerhetsläget på resmålet samt om politiska och kulturella förhållanden som kan har inverkan på resesäkerheten.

Läs resemeddelanden
2

Reseanmälan

Om du reser på egen hand eller är på väg till ett riskfyllt område lönar det sig att göra en reseanmälan. Det innebär att du uppger dina kontaktuppgifter till utrikesministeriet så att det får kontakt med dig om en kris eller en nödsituation uppstår.

Gör en reseanmälan
3

Reseförsäkring

Rörelsefrihet är en grundlagsrättighet för finländarna. Du bestämmer själv vart du vill resa och vilka risker du är beredd att ta. Det är viktigt att teckna en täckande reseförsäkring innan resan.

Försäkra dig
4

Resedokument

Kontrollera att dina resedokument är i skick innan du reser. Vänd dig till destinationslandets ambassad för att kontrollera bestämmelser angående pass och visum.

Kontrollera resedokument