Resenär, återvänd till Finland. Följ THL:s karantänanvisningar!

Resenärer uppmanas att återvända till Finland så snart som möjligt. Alla som anländer från utlandet ska beakta karantänanvisningarna som ges av Institutet för hälsa och välfärd.

Läs mera

Risknivån i resemeddelandena för alla länder är förtillfället åtminstone undvik alla resor.

6.3.2020

Singapore: resemeddelande

Risknivå

Iaktta normal försiktighet

Ytterligare uppgifter om risknivån

Singapores lagar är stränga och de övervakas noga. Håll reda på pass och värdeföremål.

Aktuellt

Utrikesministeriet och Finlands beskickningar följer hur coronaviruset (COVID-19) påverkar resandet. Läget bevakas tillsammans med Institutet för hälsa och välfärd.

Institutet för hälsa och välfärd följer upp bl.a. Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar ECDC:s och Världshälsoorganisationen WHO:s lägesbild som uppdateras regelbundet. Institutet för hälsa och välfärd publicerar aktuell information om förekomsten av sjukdomen och ger resenärer anvisningar på sin webbplats. Det bästa sättet att skydda sig är att iaktta en god handhygien och hygien när du hostar. https://thl.fi/sv/web/infektionssjukdomar/aktuellt/aktuellt-om-coronaviruset-covid-19

Hälsokontroller och andra undantagsarrangemang kan medföra förseningar på flygplatser, vid gränsstationer och även i övrigt. Vi rekommenderar att du reserverar mer tid än vanligt för alla resor.

Följ Singapores myndigheternas information och reserestriktioner på följande sidor:
Singapores hälsoministerium: https://www.moh.gov.sg/covid-19

Singapores reserestriktioner:
https://www.ica.gov.sg/news-and-publications/public-education/updates-on-border-control-measures
www.go.gov.sg/travel3mar

Utrikesministeriets resemeddelanden är rekommendationer

Du ansvarar alltid själv för dina beslut om vart och när du reser. De lokala myndigheterna har det primära ansvaret för att trygga säkerheten för alla människor som befinner sig i landet och i nödsituationer ansvarar de för sök- och räddningsinsatser. I krissituationer ska du följa de lokala myndigheternas anvisningar. Följ nyhetsrapporteringen i media och informationen på ambassadens webbplats, i Facebook och på Twitter. Utrikesministeriet och Finlands ambassader och konsulat hjälper finländare enligt lagen om konsulära tjänster. Om Finland inte har diplomatisk representation i ett land utanför EU kan du vända dig till en annan EU-stats representation. Om du deltar i en paketresa är det i första hand researrangören som hjälper dig.
Lag om konsulära tjänster http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990498
EU-direktivet om konsulärt skydd för EU-medborgare https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:32015L0637
Lag om kombinerade resetjänster https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2017/20170901

Utrikesministeriet rekommenderar att du gör en reseanmälan.
Reseanmälan https://reseanmalan.fi

Allmänna säkerhetsläget

Singapore är allmänt taget ett tryggt resmål. Myndigheter, polis, sjukhus och övrig service fungerar väl och är pålitliga.

På grund av att risken för terrorattacker har ökat i hela världen under de senaste åren ska man vara vaksam också i Singapore. Myndigheterna i Singapore har skärpt bevakningen vid gränserna, kring ambassaderna och vid nöjesplatser där det rör sig mycket utlänningar.
Myndigheten SG Secure, som verkar under inrikesministeriet, ger lokala råd och anvisningar om det inträffar ett terrordåd. https://www.sgsecure.sg

Allmänna nödnumren i Singapore är: polis 999, ambulans och brandkår 995.

Brottsligheten

Våldsamma brott mot utlänningar är sällsynta. Det har förekommit enstaka fall där turister har trakasserats i centrum och i restaurangkvarteren. Var försiktig om du rör dig ute nattetid.

Nu och då råkar västerlänningar ut för fickstölder och olika bedrägerier. Var normalt försiktig när du rör dig i turistområdena.

Pass och värdeföremål lönar det sig att lämna i hotellets förvaringsbox, och när man rör sig utomhus är det bra att ha med sig en kopia av passet, inresestämpeln och inresekortet.

Polisen i Singapore: https://www.police.gov.sg/

Om ditt pass försvinner eller blir stulet ska du göra en anmälan till den lokala polisstationen. Om Finland inte har en ambassad eller ett konsulat i landet kan du ansöka om en provisorisk resehandling (Emergency Travel Document, ETD) vid en annan EU-stats ambassad.

Ta kopior av dina viktigaste dokument, såsom passet och biljetterna, och förvara dem skilt från originalen.

Trafiken

Singapore har vänstertrafik. Vägnätet är bra, och metro- och bussnätverken är mycket välfungerande.
Var försiktig i trafiken, särskilt när du korsar gatan. Bilarna kan köra mycket fort, också i tätorter. Om man som turist råkar ut för en trafikolycka ska man inte lämna platsen förrän polisen har anlänt.

Att använda säkerhetsbälte i bilen är obligatoriskt och det är förbjudet att tala i mobiltelefon medan man kör bil.

Båtfarare bör vara försiktiga i synnerhet om de rör sig i Malackasundet mellan Singapore och Malaysia. Trots att övervakningen har intensifierats förekommer där pirater.

Naturförhållanden

Grannlandet Indonesiens läge i kontinentalplattornas skärningspunkt gör att också Singapore är utsatt för jordbävningar. Jordskalven i Sumatra har också ställvis känts av på Singapores område, men så svagt att det inte har förorsakat några specialåtgärder för befolkningen i Singapore.

I regel är luftkvaliteten i Singapore god. Tidvis besväras Singapore av smog ("haze") som kommer från skogs- och plantagebränder i Indonesien. Smogen kan orsaka retningssymptom i ögonen och andningsvägarna. Smogen förekommer vanligen från april till oktober, ofta i några dagar eller veckor. I år har smogen varit värre än vanligt på grund av långvarig torka och sällsynt svåra skogsbränder. Smogen kan tidvis försämra luftkvaliteten så att luften blir ohälsosam eller rentav hälsovådlig. Till följd av detta har man under de värsta dagarna varit tvungen att stänga skolor och uppmanat medborgarna att hålla sig inomhus.

Singapores miljömyndighet informerar om luftkvaliteten på sin webbplats http://www.haze.gov.sg

Hälsoläget

Sjukvården är dyr. Ta en heltäckande reseförsäkring. Ta på förhand reda på vilka internationella läkarstationer och sjukhus som ditt försäkringsbolag samarbetar med i Singapore.

Skydda dig mot insektbett. Det förekommer denguefeber och zikavirus som sprids av myggor. Du hittar aktuell information om denguefebern och zikavirus på hälsoministeriets webbplats https://www.moh.gov.sg/ Det rapporteras också om några fall av malaria och chikungunyafeber varje år.

Dessutom förekommer enterovirus (höstblåsor, också kallad hand, fot- och munsjuka, HFMD).

Mer allmän information om hälsofrågor på webbplatsen för Singapores hälsovårdsministerium (Ministry of Health): http://www.moh.gov.sg

Om du har en sjukdom eller är gravid, om du reser till ett farligt område eller om du tänker ägna dig åt någon riskfylld idrott eller hobby, kontrollera med ditt försäkringsbolag när din reseförsäkring gäller och vad den täcker. Det är dyrt och svårt att transportera hem en sjuk eller död person utan en heltäckande försäkring. Man får inte heller alltid vård utomlands utan en betalningsförbindelse eller förhandsbetalning.

Kontrollera alltid innan du reser vilka smittsamma sjukdomar som finns på resmålet och vilka vaccin som rekommenderas. Du hittar information på följande webbplatser:
Institutet för hälsa och välfärd, hälsoinformation för resenärer på finska ”Matkailijan terveysopas” https://www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit/ohjeet-ja-saadokset/matkailijan-terveysopas
Världshälsoorganisationen WHO http://www.who.int/en/
Europeiska smittskyddsmyndigheten http://www.ecdc.europa.eu

Lokala lagar och seder

Lagarna i Singapore är stränga och de verkställs effektivt, också när det gäller utlänningar. För brott mot liv och narkotikabrott kan man dömas till dödsstraff.
Utöver fängelsestraff och böter kan man också dömas till spörapp (caning). Spörapp utdöms bland annat för vandalism, brott mot inresebestämmelser och sexuellt ofredande (outrage of modesty).

Det är förbjudet att skräpa ner och man kan få böter för att kasta skräp på gatan. Det är också förbjudet att spotta. Gator korsas endast där det finns skyddsväg, och i metron och andra transportmedel ska absolut prydlighet iakttas. Man kan få böter för att dricka, äta och röka i de allmänna transportmedlen och på stationerna. Rökning på allmän plats är i regel tillåten endast på särskilt utmärkta platser. Var noga med att följa trafikreglerna och endast korsa vägen vid övergångsställen.

Homosexualitet är ett brott enligt Singapores lagstiftning.

Singapores lagstiftning om import av läkemedel är sträng. Den som tar läkemedel med sig till Singapore ska i god tid före inresan kontrollera om läkemedlen eventuellt är tillståndspliktiga. Många läkemedel behöver ett förhandstillstånd för import till landet.
Mera information får du på den engelskspråkiga webbplatsen för Singapores hälsomyndighet Centre for Drug Administration vid Health Sciences Authority: http://www.hsa.gov.sg/content/hsa/en/Health_Products_Regulation/Consumer_Information/Personal_Import_Regulations/bringing_personal_medication_into_Singapore.html

Tullen reglerar införseln av varor i Singapore. Aktuella bestämmelser finns på tullens webbplats: http://www.customs.gov.sg/individuals/going-through-customs/arrival/duty-free-concession-and-gst-relief

Inresebestämmelser

I Singapore är det Immigrations & Checkpoint Authority (ICA) som ansvarar för inresefrågor. Du hittar anvisningar på deras webbplats: https://www.ica.gov.sg/#/enteranddeparting/before/enteranddeparting_before_required

Singapores utrikesministeriums anvisningar för inresa i landet:
https://www1.mfa.gov.sg/Services/Visitors/Visa-Information

Arbetstillstånd kan ansökas vid Ministry of Manpower (MOM): http://www.mom.gov.sg/

Utrikesministeriet ansvarar inte för främmande staters inresebestämmelser, till exempel villkor för passets giltighet eller visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna hos mållandets egna myndigheter, till exempel landets närmaste ambassad.

Finska medborgares resedokument https://um.fi/pass/

Kontaktuppgifter

Finlands ambassad, Singapore

Jour: I nödfall kan du kontakta utrikesministeriets konsulära jour: tfn +358 9 1605 5555 och e-post paivystys.um@formin.fi.

Före resan, kom ihåg 4 R

1

Resemeddelanden

I utrikesministeriets resemeddelanden hittar du information om det allmänna säkerhetsläget på resmålet samt om politiska och kulturella förhållanden som kan har inverkan på resesäkerheten.

Läs resemeddelanden
2

Reseanmälan

Om du reser på egen hand eller är på väg till ett riskfyllt område lönar det sig att göra en reseanmälan. Det innebär att du uppger dina kontaktuppgifter till utrikesministeriet så att det får kontakt med dig om en kris eller en nödsituation uppstår.

Gör en reseanmälan
3

Reseförsäkring

Rörelsefrihet är en grundlagsrättighet för finländarna. Du bestämmer själv vart du vill resa och vilka risker du är beredd att ta. Det är viktigt att teckna en täckande reseförsäkring innan resan.

Försäkra dig
4

Resedokument

Kontrollera att dina resedokument är i skick innan du reser. Vänd dig till destinationslandets ambassad för att kontrollera bestämmelser angående pass och visum.

Kontrollera resedokument