Resenär, återvänd till Finland. Följ THL:s karantänanvisningar!

Resenärer uppmanas att återvända till Finland så snart som möjligt. Alla som anländer från utlandet ska beakta karantänanvisningarna som ges av Institutet för hälsa och välfärd.

Läs mera

Risknivån i resemeddelandena för alla länder är förtillfället åtminstone undvik alla resor.

12.3.2020

Saudiarabien: resemeddelande

Risknivå

Iaktta normal försiktighet

Ytterligare uppgifter om risknivån

Var försiktig särskilt i den östra provinsen. Risk för terrorattacker. Om du reser i närheten av gränsen mot Jemen, iaktta särskild försiktighet och undvik att röra sig i avlägsna trakter eller inom gränszonen.

Aktuellt

Utrikesministeriet och Finlands beskickningar följer hur coronaviruset (COVID-19) påverkar resandet. Läget bevakas tillsammans med Institutet för hälsa och välfärd.

Institutet för hälsa och välfärd följer upp bl.a. Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar ECDC:s och Världshälsoorganisationen WHO:s lägesbild som uppdateras regelbundet. Institutet för hälsa och välfärd publicerar aktuell information om förekomsten av sjukdomen och ger resenärer anvisningar på sin webbplats. Det bästa sättet att skydda sig är att iaktta en god handhygien och hygien när du hostar. https://thl.fi/sv/web/infektionssjukdomar/aktuellt/aktuellt-om-coronaviruset-covid-19

Myndigheterna har genom flera olika åtgärder begränsat resor till och från Saudiarabien, bl.a. genom att meddela reseförbud till och från smittområden. De flesta flygförbindelserna till Europa och närområdena har tillsvidare ställts in.

Saudiarabien har tillfälligt förbjudit inresa med Umrah-visum.

Vi uppmanar resenärer att följa lägets utveckling i medierna och att se till att uppgifterna i er reseanmälan är aktuella. Följ de saudiska myndigheternas information och reserestriktioner på följande sidor:
https://www.moh.gov.sa/en/Pages/default.aspx
https://twitter.com/KSAMOFAEN
https://gaca.gov.sa/web/en-gb/page/home

Vissa länder, bland dem Saudiarabien har brutit sina relationer med Qatar. Detta har omedelbara konsekvenser för land-, fartygs- och flygtrafiken i regionen. Resenärer uppmanas att kontakta sina researrangörer eller representanter för transportbolag.

Utrikesministeriets resemeddelanden är rekommendationer

Du ansvarar alltid själv för dina beslut om vart och när du reser. De lokala myndigheterna har det primära ansvaret för att trygga säkerheten för alla människor som befinner sig i landet och i nödsituationer ansvarar de för sök- och räddningsinsatser. I krissituationer ska du följa de lokala myndigheternas anvisningar. Följ nyhetsrapporteringen i media och informationen på ambassadens webbplats, i Facebook och på Twitter. Utrikesministeriet och Finlands ambassader och konsulat hjälper finländare enligt lagen om konsulära tjänster. Om Finland inte har diplomatisk representation i ett land utanför EU kan du vända dig till en annan EU-stats representation. Om du deltar i en paketresa är det i första hand researrangören som hjälper dig.
Lag om konsulära tjänster http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990498
EU-direktivet om konsulärt skydd för EU-medborgare https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:32015L0637
Lag om kombinerade resetjänster https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2017/20170901

Utrikesministeriet rekommenderar att du gör en reseanmälan.
Reseanmälan https://reseanmalan.fi

Allmänna säkerhetsläget

Det allmänna säkerhetsläget i Saudiarabien är stabilt. Myndigheterna är kompetenta och uppdaterade vad gäller att trygga människors säkerhet.

Trots att läget är lugnt och säkerhetspådraget omfattande finns det en risk för terrordåd i Saudiarabien. I landet verkar fortsättningsvis personer och grupper som förbereder terrorattacker, även om säkerhetssituationen som helhet betraktad verkar vara under myndigheternas kontroll. Varningar om avslöjade terrorplaner förekommer tidvis.

Undvik att resa i närheten av gränsen mot Jemen eftersom det pågår strider mellan Saudi-Arabien och jemenitiska Huthirebeller. Det har riktats drönar- raketattacker från Jemen mot gränszonen. Om det inträffar en attack, håll dig inomhus och på avstånd från fönster.

Den största delen av Saudiarabiens shiabefolkning bor i Östprovinsen och där är också risken för oroligheter störst. Var försiktig om du reser dit. Undvik demonstrationer.

De saudiarabiska myndigheterna har rätt att kontrollera utlänningars rätt att vistas i landet. Det är alltid bra att ha med sig en kopia av passet och visumet då man rör sig ute.

Nödnummer
Nödnummer: 937
Brandverket (Civil Defence): 998
Polis: 999
Ambulans (Red Crescent): 997

Brottsligheten

Det har traditionellt funnits relativt lite brottslighet i Saudiarabien, men det är skäl att iaktta normal försiktighet då man rör sig ute.

Om ditt pass försvinner eller blir stulet ska du göra en anmälan till den lokala polisstationen. Om Finland inte har en ambassad eller ett konsulat i landet kan du ansöka om en provisorisk resehandling (Emergency Travel Document, ETD) vid en annan EU-stats ambassad.

Ta kopior av dina viktigaste dokument, såsom passet och biljetterna, och förvara dem skilt från originalen.

Trafiken

Bilolyckor inträffar ofta och trafikkulturen är farlig i jämförelse med Europa. Det rekommenderas att man endast använder välkända taxiföretag.

Naturförhållanden

Under vintermånaderna är klimatet i Saudiarabien behagliga + 15-25°C. Under sommarmånaderna stiger temperaturen till + 45-50 °C. Vid kusten är det fuktigt och i inlandet råder torrt ökenklimat. Sandstormar kan tidvis försvåra resandet.

Vi rekommenderar att du följer lokala myndigheters anvisningar i fall av översvämningar, sandstormar och andra växlingar i väderleken.

Hälsoläget

Hygienen håller hög standard, särskilt i de stora städerna. Livsmedelskontrollen är så gott som på västerländsk nivå. I de stora städerna förekommer ställvis anmärkningsvärda luftföroreningar. Hälsovården är allmänt taget god. Utlänningar bör i första hand vända sig till privatsjukhus. Tillgången till mediciner är god.
Heltäckande reseförsäkring rekommenderas.

Då man reser till Saudiarabien är det bra att ta med recept för de läkemedel man har med sig. Om läkemedlet inte är internationellt känt ska den aktiva substansen framgå ur receptet. Det lönar sig också att förvara läkemedlen i sina ursprungliga förpackningar.

Det är alltid klokt att ta reda på vilka smittsamma sjukdomar som eventuellt finns på resmålet.
Risken för smittsamma sjukdomar i Saudiarabien varierar efter tid och plats på vallfartsorter och i kusttrakter (till exempel denguefeber, Rift Valley-feber och hjärnhinneinflammation).

Enstaka fall av MERS-CoV påträffas i landet och vi uppmanar att man följer meddelanden och anvisningar från de saudiarabiska myndigheterna för att undvika viruset.

Situationsuppgifter om MERS samt andra smittsamma sjukdomar hittas på följande myndighetswebbplatser:

Saudiarabiska hälsovårdsministeriet:
http://www.moh.gov.sa/en/HealthAwareness/Corona/Pages/AboutCorona.aspx

Om du har en sjukdom eller är gravid, om du reser till ett farligt område eller om du tänker ägna dig åt någon riskfylld idrott eller hobby, kontrollera med ditt försäkringsbolag när din reseförsäkring gäller och vad den täcker. Det är dyrt och svårt att transportera hem en sjuk eller död person utan en heltäckande försäkring. Man får inte heller alltid vård utomlands utan en betalningsförbindelse eller förhandsbetalning.

Kontrollera alltid innan du reser vilka smittsamma sjukdomar som finns på resmålet och vilka vaccin som rekommenderas. Du hittar information på följande webbplatser:
Institutet för hälsa och välfärd, hälsoinformation för resenärer på finska ”Matkailijan terveysopas” https://www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit/ohjeet-ja-saadokset/matkailijan-terveysopas
Världshälsoorganisationen WHO http://www.who.int/en/
Europeiska smittskyddsmyndigheten http://www.ecdc.europa.eu

Lokala lagar och seder

I Saudiarabien tillämpas sharialagen. Landets lagstiftning omfattar dödsstraff, som oftast utdelas för terrorism, brott mot liv eller narkotikabrott.

Då man rör sig på offentliga platser bör man vara klädd i täckande kläder. Också största delen av västerländska kvinnor har en långärmad kåpa som når ner till vristerna, en abaya, över kläderna. Abayan är i allmänhet svart. Det krävs inte längre att utländska kvinnor bär en duk som täcker hår eller ansikte. I privata utrymmen eller bland enbart kvinnor tar man oftast av sig abayan. Män ska helst klä sig i långbyxor och skjorta på fritiden och då de rör sig på stan. Män bör undvika shorts och mycket synliga smycken. I affärssammanhang använder västerländska män i allmänhet kostym.

I praktiken blandar sig myndigheterna inte i om utländska kvinnor rör sig i manligt sällskap. Det är vanligt att västerländska män och kvinnor deltar normalt i affärsmöten och konferenser mellan saudier och utlänningar.

I restauranger och caféer finns oftast skilda avdelningar för familjer och kvinnor samt en avdelning enbart för män. Andra religioner än islam får inte synas offentligt.

Det är förbjudet att utöva homosexualitet. Den saudiarabiska kulturen ingriper i människors beteende på mycket detaljerad nivå, vilket ur västerländskt perspektiv kan te sig begränsande.

Det är absolut förbjudet att föra in, inneha och använda alkohol eller narkotika i Saudiarabien. Att föra in svinkött, religiöst material (annat än muslimskt) eller pornografiskt material och produkter tillverkade i Israel är också förbjudet.

Inresebestämmelser

Man behöver visum för att resa till Saudiarabien. Saudiarabiens ambassad i Finland:
http://formin.finland.fi/public/default.aspx?contentid=317457&nodeid=49157&contentlan=2&culture=en-US.

Utrikesministeriet ansvarar inte för främmande staters inresebestämmelser, till exempel villkor för passets giltighet eller visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna hos mållandets egna myndigheter, till exempel landets närmaste ambassad.

Finska medborgares resedokument https://um.fi/pass/

Kontaktuppgifter

Finlands ambassad, Riyadh

Diplomatic Quarter
P.O: Box 94363
RIYADH 11693
SAUDI ARABIA
+966 114 881 515
sanomat.RIA@formin.fi

Jour: I nödfall kan du kontakta utrikesministeriets konsulära jour: tfn +358 9 1605 5555 och e-post paivystys.um@formin.fi.

Före resan, kom ihåg 4 R

1

Resemeddelanden

I utrikesministeriets resemeddelanden hittar du information om det allmänna säkerhetsläget på resmålet samt om politiska och kulturella förhållanden som kan har inverkan på resesäkerheten.

Läs resemeddelanden
2

Reseanmälan

Om du reser på egen hand eller är på väg till ett riskfyllt område lönar det sig att göra en reseanmälan. Det innebär att du uppger dina kontaktuppgifter till utrikesministeriet så att det får kontakt med dig om en kris eller en nödsituation uppstår.

Gör en reseanmälan
3

Reseförsäkring

Rörelsefrihet är en grundlagsrättighet för finländarna. Du bestämmer själv vart du vill resa och vilka risker du är beredd att ta. Det är viktigt att teckna en täckande reseförsäkring innan resan.

Försäkra dig
4

Resedokument

Kontrollera att dina resedokument är i skick innan du reser. Vänd dig till destinationslandets ambassad för att kontrollera bestämmelser angående pass och visum.

Kontrollera resedokument