Resenär, återvänd till Finland. Följ THL:s karantänanvisningar!

Resenärer uppmanas att återvända till Finland så snart som möjligt. Alla som anländer från utlandet ska beakta karantänanvisningarna som ges av Institutet för hälsa och välfärd.

Läs mera

Risknivån i resemeddelandena för alla länder är förtillfället åtminstone undvik alla resor.

4.3.2020

Serbien: resemeddelande

Risknivå

Iaktta normal försiktighet

Aktuellt

Utrikesministeriet och Finlands beskickningar följer hur coronaviruset (COVID-19) påverkar resandet. Läget bevakas tillsammans med Institutet för hälsa och välfärd.

Institutet för hälsa och välfärd följer upp bl.a. Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar ECDC:s och Världshälsoorganisationen WHO:s lägesbild som uppdateras regelbundet. Institutet för hälsa och välfärd publicerar aktuell information om förekomsten av sjukdomen och ger resenärer anvisningar på sin webbplats. Det bästa sättet att skydda sig är att iaktta en god handhygien och hygien när du hostar. https://thl.fi/sv/web/infektionssjukdomar/aktuellt/aktuellt-om-coronaviruset-covid-19

Hälsokontroller och andra undantagsarrangemang kan medföra förseningar på flygplatser, vid gränsstationer och även i övrigt. Vi rekommenderar att du reserverar mer tid än vanligt för alla resor.

Följ myndigheternas information och reserestriktioner på följande sidor: http://covid19.rs/homepage-english/

Utrikesministeriets resemeddelanden är rekommendationer

Du ansvarar alltid själv för dina beslut om vart och när du reser. De lokala myndigheterna har det primära ansvaret för att trygga säkerheten för alla människor som befinner sig i landet och i nödsituationer ansvarar de för sök- och räddningsinsatser. I krissituationer ska du följa de lokala myndigheternas anvisningar. Följ nyhetsrapporteringen i media och informationen på ambassadens webbplats, i Facebook och på Twitter. Utrikesministeriet och Finlands ambassader och konsulat hjälper finländare enligt lagen om konsulära tjänster. Om Finland inte har diplomatisk representation i ett land utanför EU kan du vända dig till en annan EU-stats representation. Om du deltar i en paketresa är det i första hand researrangören som hjälper dig.
Lag om konsulära tjänster http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990498
EU-direktivet om konsulärt skydd för EU-medborgare https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:32015L0637
Lag om kombinerade resetjänster https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2017/20170901

Utrikesministeriet rekommenderar att du gör en reseanmälan.
Reseanmälan https://reseanmalan.fi

Allmänna säkerhetsläget

Serbien är allmänt taget ett tryggt resmål. I Belgrad och andra städer kan det förekomma politiska demonstrationer som påverkar trafiken. Demonstrationerna ordnas vanligtvis på fredagar eller veckoslut. Avlägsna dig helst från demonstrationernas närhet.

Särskilda säkerhetsrisker

Var uppmärksam i gränsområdet mellan Serbien och Kosovo och i Presevodalen. Den största delen av de krigstida landminorna har röjts, men undvik att avvika från vägarna i detta område.

Brottsligheten

Var försiktig när du hanterar och förvarar personliga ägodelar för att undvika fickstölder.
Bilstölder förekommer i någon mån, och åtminstone till natten är det bäst att lämna bilen på en övervakad parkeringsplats.

Viktiga telefonnummer:
Ambulans: +381 194
Brandkår: +381 193
Polis: +381 192
Nödnumret: 112

Om ditt pass försvinner eller blir stulet ska du göra en anmälan till den lokala polisstationen. Om Finland inte har en ambassad eller ett konsulat i landet kan du ansöka om en provisorisk resehandling (Emergency Travel Document, ETD) vid en annan EU-stats ambassad.

Ta kopior av dina viktigaste dokument, såsom passet och biljetterna, och förvara dem skilt från originalen.

Trafiken

Serbiens trafikkultur är inte som den finländska och man ska vara försiktig när man rör sig med bil. Trafikolyckor inträffar ofta.

I Serbien har förekommit försök att lura bilister genom att stoppa deras bil och påstå att det är något fel på den. Turister uppmanas att gå och reparera bilen till en verkstad i närheten, där priset för reparationen är oskäligt högt. Vi rekommenderar att anlita enbart auktoriserade verkstäder.

Enligt lagen ska man använda friktionsdäck under perioden 1.11–1.4. I bergstrakter används snökedjor.

Gränsen för rattfylleri är 0,3 promille, för yrkeschaufförer 0,0.

Det är förbjudet att använda mobiltelefon medan man kör bil.

Det är obligatoriskt att använda bilbälte.

Körljusen ska vara tända också på dagen.

Serbien har ett täckande bussnätverk. Man kan åka till grannländerna med tåg men ofta är buss ett snabbare alternativ.

Vägtjänstens webbplats: http://www.amss.org.rs/

Naturförhållanden

Det förekommer ofta översvämningar i floderna Donau, Sava, Tisza och Drina på våren och hösten.

Serbien ligger i en seismiskt aktiv region och det förekommer en risk för jordbävningar. Det förekommer dock sällan skalv som skulle orsaka omfattande skador Den senast uppmätte jordbävningen skedde i Kraljevo i november 2010.

Alltid om en inträffar en naturkatastrof ska man följa de lokala myndigheternas anviningar.

De serbiska myndigheternas aktuella information kan följas på följande webbplatser:

Regeringens webbplats: http://www.srbija.gov.rs/?change_lang=en

Inrikesministeriets webbplats: http://www.mup.gov.rs/cms_cir/home.nsf/index-lat.html

Hälsoläget

Hälsoläget och restauranghygienen är i regel på god nivå. Kranvattnet är i allmänhet drickbart. Luftföroreningarna orsakar problem särskilt under vintern.

Om du har en sjukdom eller är gravid, om du reser till ett farligt område eller om du tänker ägna dig åt någon riskfylld idrott eller hobby, kontrollera med ditt försäkringsbolag när din reseförsäkring gäller och vad den täcker. Det är dyrt och svårt att transportera hem en sjuk eller död person utan en heltäckande försäkring. Man får inte heller alltid vård utomlands utan en betalningsförbindelse eller förhandsbetalning.

Kontrollera alltid innan du reser vilka smittsamma sjukdomar som finns på resmålet och vilka vaccin som rekommenderas. Du hittar information på följande webbplatser:
Institutet för hälsa och välfärd, hälsoinformation för resenärer på finska ”Matkailijan terveysopas” https://www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit/ohjeet-ja-saadokset/matkailijan-terveysopas
Världshälsoorganisationen WHO http://www.who.int/en/
Europeiska smittskyddsmyndigheten http://www.ecdc.europa.eu

Inresebestämmelser

De serbiska myndigheterna kräver att den som reser från Kosovo ska ha en tidigare inresestämpel från Serbien.

Om du reser till Kosovo från Serbien kan du återvända direkt till Serbien, men om du har kommit till Kosovo via Montenegro, Nordmakedonien eller Albanien måste du också lämna Kosovo via det andra landet.

Enligt serbisk lagstiftning ska alla utlänningar registrera sig vid närmaste polisstation inom 24 timmar efter att man anlänt till landet. Om man bor på hotell sker registreringen automatiskt. Registreringsblanketten ska uppvisas vid gränsen när man lämnar landet.

Utrikesministeriet ansvarar inte för främmande staters inresebestämmelser, till exempel villkor för passets giltighet eller visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna hos mållandets egna myndigheter, till exempel landets närmaste ambassad.

Finska medborgares resedokument https://um.fi/pass/

Kontaktuppgifter

Finlands ambassad, Belgrad

Jour: I nödfall kan du kontakta utrikesministeriets konsulära jour: tfn +358 9 1605 5555 och e-post paivystys.um@formin.fi.

Före resan, kom ihåg 4 R

1

Resemeddelanden

I utrikesministeriets resemeddelanden hittar du information om det allmänna säkerhetsläget på resmålet samt om politiska och kulturella förhållanden som kan har inverkan på resesäkerheten.

Läs resemeddelanden
2

Reseanmälan

Om du reser på egen hand eller är på väg till ett riskfyllt område lönar det sig att göra en reseanmälan. Det innebär att du uppger dina kontaktuppgifter till utrikesministeriet så att det får kontakt med dig om en kris eller en nödsituation uppstår.

Gör en reseanmälan
3

Reseförsäkring

Rörelsefrihet är en grundlagsrättighet för finländarna. Du bestämmer själv vart du vill resa och vilka risker du är beredd att ta. Det är viktigt att teckna en täckande reseförsäkring innan resan.

Försäkra dig
4

Resedokument

Kontrollera att dina resedokument är i skick innan du reser. Vänd dig till destinationslandets ambassad för att kontrollera bestämmelser angående pass och visum.

Kontrollera resedokument