5.8.2019

Polen: resemeddelande

Risknivå

Iaktta normal försiktighet

Ytterligare uppgifter om risknivån

Mestadels tryggt resmål. Trafiken största faran.

Utrikesministeriets resemeddelanden är rekommendationer

Du ansvarar alltid själv för dina beslut om vart och när du reser. De lokala myndigheterna har det primära ansvaret för att trygga säkerheten för alla människor som befinner sig i landet och i nödsituationer ansvarar de för sök- och räddningsinsatser. I krissituationer ska du följa de lokala myndigheternas anvisningar. Följ nyhetsrapporteringen i media och informationen på ambassadens webbplats, i Facebook och på Twitter. Utrikesministeriet och Finlands ambassader och konsulat hjälper finländare enligt lagen om konsulära tjänster. Om Finland inte har diplomatisk representation i ett land utanför EU kan du vända dig till en annan EU-stats representation. Om du deltar i en paketresa är det i första hand researrangören som hjälper dig.
Lag om konsulära tjänster http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990498
EU-direktivet om konsulärt skydd för EU-medborgare https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:32015L0637
Lag om kombinerade resetjänster https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2017/20170901

Utrikesministeriet rekommenderar att du gör en reseanmälan.
Reseanmälan https://reseanmalan.fi

Allmänna säkerhetsläget

Det är tryggt att resa i Polen. Se upp för ficktjuvar i kollektivtrafiken och på allmänna platser, särskilt i större städer.

Nödnummer
Polis 997
Brandkår 998
Ambulans 999
Allmänt nödnummer 112

Information för resenärer (på engelska, ryska och tyska)
Under sommarhalvåret (1.6–30.9) ges information om basservice och rådgivning för brottsoffer eller personer som råkat ut för olyckor på tfn +48 22 278 77 77 (från fasta telefonnätet) och +48 608 599 999 (från mobiltelefon) kl. 08–22. Under vinterhalvåret (1.10–31.5) får man info på samma nummer mellan kl. 08 och 18.

Brottsligheten

Antalet bilstölder har minskat i Polen, men det lönar sig fortfarande att fästa vikt vid fordonssäkerheten. Det är bra att alltid hålla bildörrarna låsta. Parkera om möjligt bilen på en bevakad plats, och lämna inte din egendom synlig i bilen. Vid påkörningar bakifrån bör man försäkra sig om att det rör sig om en verklig olycka och inte om något iscensatt.

Om ditt pass försvinner eller blir stulet ska du göra en anmälan till den lokala polisstationen. Om Finland inte har en ambassad eller ett konsulat i landet kan du ansöka om en provisorisk resehandling (Emergency Travel Document, ETD) vid en annan EU-stats ambassad.

Ta kopior av dina viktigaste dokument, såsom passet och biljetterna, och förvara dem skilt från originalen.

Trafiken

Trafiken är den största säkerhetsrisken i Polen. Var extra försiktig på landsvägarna. Trafikkulturen avviker från den finländska och trafikdisciplinen är svag. Man får inte använda dubbdäck i Polen men bilister uppmanas däremot att använda friktionsdäck. Snökedjor är obligatoriska på bergiga och snöiga vägar där det finns ett C-18 trafikmärke.

Se upp för ficktjuvar i synnerhet i fullsatta tåg.

Om du använder taxi rekommenderar vi att du enbart anlitar officiella taxiföretag.

Naturförhållanden

Översvämningar är ett årligen återkommande problem i Polen, och de kan orsaka vägskador i synnerhet på våren. På senaste tiden har hårda vindar förorsakat elavbrott och fallande träd. Följ lokala väderleksrapporter och de lokala myndigheternas anvisningar. Väderleksinformation hittar du bland annat här: http://www.pogodynka.pl

Hälsoläget

Nivån på hälsovården anses allmänt vara god även om sjukhusen inte når upp till nordisk standard. Det europeiska sjukvårdskortet berättigar till basvård även i Polen. Transport till hemlandet på grund av sjukdom ersätts enbart av en heltäckande sjukförsäkring.

Luftkvaliteten kan tidvis vara dålig och orsaka hälsoproblem. De lokala myndigheterna informerar om situationen och kan rekommendera att man ska undvika att röra sig utomhus. Följ väderprognoserna i media och följ de polska myndigheternas anvisningar och bestämmelser.

http://powietrze.gios.gov.pl/
https://air.plumelabs.com/en/live/warszawa
http://aqicn.org/city/poland/mazowieckie/warszawa/ursynow/

Om du har en sjukdom eller är gravid, om du reser till ett farligt område eller om du tänker ägna dig åt någon riskfylld idrott eller hobby, kontrollera med ditt försäkringsbolag när din reseförsäkring gäller och vad den täcker. Det är dyrt och svårt att transportera hem en sjuk eller död person utan en heltäckande försäkring. Man får inte heller alltid vård utomlands utan en betalningsförbindelse eller förhandsbetalning.

Kontrollera alltid innan du reser vilka smittsamma sjukdomar som finns på resmålet och vilka vaccin som rekommenderas. Du hittar information på följande webbplatser:
Institutet för hälsa och välfärd, hälsoinformation för resenärer på finska ”Matkailijan terveysopas” https://www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit/ohjeet-ja-saadokset/matkailijan-terveysopas
Världshälsoorganisationen WHO http://www.who.int/en/
Europeiska smittskyddsmyndigheten http://www.ecdc.europa.eu

Inresebestämmelser

Information om Polen på engelska (consular information) finns på polska utrikesministeriets webbplats: http://www.mfa.gov.pl
Polens ambassad i Helsingfors: http://www.helsinki.msz.gov.pl/fi/

Utrikesministeriet ansvarar inte för främmande staters inresebestämmelser, till exempel villkor för passets giltighet eller visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna hos mållandets egna myndigheter, till exempel landets närmaste ambassad.

Finska medborgares resedokument https://um.fi/pass/

Kontaktuppgifter

Finlands ambassad, Warszawa

Ul. Chopina 4/8
00-559 WARSAW
POLAND
+48 22 598 9500
sanomat.VAR@formin.fi

Jour: I nödfall kan du kontakta utrikesministeriets konsulära jour: tfn +358 9 1605 5555 och e-post paivystys.um@formin.fi.

Före resan, kom ihåg 4 R

1
Resemeddelanden

I utrikesministeriets resemeddelanden hittar du information om det allmänna säkerhetsläget på resmålet samt om politiska och kulturella förhållanden som kan har inverkan på resesäkerheten.

Läs resemeddelanden
2
Reseanmälan

Om du reser på egen hand eller är på väg till ett riskfyllt område lönar det sig att göra en reseanmälan. Det innebär att du uppger dina kontaktuppgifter till utrikesministeriet så att det får kontakt med dig om en kris eller en nödsituation uppstår.

Gör en reseanmälan
3
Reseförsäkring

Rörelsefrihet är en grundlagsrättighet för finländarna. Du bestämmer själv vart du vill resa och vilka risker du är beredd att ta. Det är viktigt att teckna en täckande reseförsäkring innan resan.

Försäkra dig
4
Resedokument

Kontrollera att dina resedokument är i skick innan du reser. Vänd dig till destinationslandets ambassad för att kontrollera bestämmelser angående pass och visum.

Kontrollera resedokument