Resenär, återvänd till Finland. Följ THL:s karantänanvisningar!

Resenärer uppmanas att återvända till Finland så snart som möjligt. Alla som anländer från utlandet ska beakta karantänanvisningarna som ges av Institutet för hälsa och välfärd.

Läs mera

Risknivån i resemeddelandena för alla länder är förtillfället åtminstone undvik alla resor.

17.3.2020

Pakistan: resemeddelande

Risknivå

Undvik icke nödvändiga resor

Avvikande risknivå

Federally Administered Tribal Areas: Undvik alla resor
Khyber Pakhtunkhwa: Undvik alla resor
Balochistan: Undvik alla resor
Azad Kashmir: Undvik alla resor

Ytterligare uppgifter om risknivån

Det finns en risk för terrorattacker i hela landet. Det förekommer också en risk för kidnappning. I en del av landet (Waziristan) strider armén mot terrorister. I Karachi har polisens operation mot terrorism och brottslighet pågått i ca ett år. Undvik tillsvidare alla turistresor till Pakistan.

Aktuellt

Utrikesministeriet och Finlands beskickningar följer hur coronaviruset (COVID-19) påverkar resandet. Läget bevakas tillsammans med Institutet för hälsa och välfärd.

Institutet för hälsa och välfärd följer upp bl.a. Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar ECDC:s och Världshälsoorganisationen WHO:s lägesbild som uppdateras regelbundet.

Institutet för hälsa och välfärd publicerar aktuell information om förekomsten av sjukdomen och ger resenärer anvisningar på sin webbplats. Det bästa sättet att skydda sig är att iaktta en god handhygien och hygien när du hostar.https://thl.fi/sv/web/infektionssjukdomar/aktuellt/aktuellt-om-coronaviruset-covid-19

Hälsokontroller och andra undantagsarrangemang kan medföra förseningar på flygplatser, vid gränsstationer och även i övrigt. Vi rekommenderar att du reserverar mer tid än vanligt för alla resor.

Flera länder har ändrat sina inresebestämmelser för att hindra coronavirusets spridning. Restriktioner har införts på basis av ursprungsland, nationalitet och resrutt.

Följ de pakistanska myndigheternas information och reserestriktioner på följande sidor:

Efter flygräderna i Kashmir i februari 2019 har relationen mellan Pakistan och Indien åter skärpts. Spänningarna i Kashmirområdet ökade i augusti 2019. Det kan förekomma demonstrationer i städerna. Vi rekommenderar att resenärer iakttar särskild försiktighet, håller låg profil och undviker stora folksamlingar.

Utrikesministeriets resemeddelanden är rekommendationer

Du ansvarar alltid själv för dina beslut om vart och när du reser. De lokala myndigheterna har det primära ansvaret för att trygga säkerheten för alla människor som befinner sig i landet och i nödsituationer ansvarar de för sök- och räddningsinsatser. I krissituationer ska du följa de lokala myndigheternas anvisningar. Följ nyhetsrapporteringen i media och informationen på ambassadens webbplats, i Facebook och på Twitter. Utrikesministeriet och Finlands ambassader och konsulat hjälper finländare enligt lagen om konsulära tjänster. Om Finland inte har diplomatisk representation i ett land utanför EU kan du vända dig till en annan EU-stats representation. Om du deltar i en paketresa är det i första hand researrangören som hjälper dig.
Lag om konsulära tjänster http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990498
EU-direktivet om konsulärt skydd för EU-medborgare https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:32015L0637
Lag om kombinerade resetjänster https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2017/20170901

Utrikesministeriet rekommenderar att du gör en reseanmälan.
Reseanmälan https://reseanmalan.fi

Allmänna säkerhetsläget

Pakistan har en demokratiskt vald regering och en stark armé. Flera terrororganisationer är verksamma i landet, till exempel de pakistanska talibanerna, Tehreek-e-Taliban Pakistan, som strävar efter att rubba landets regim genom att genomföra attacker också mot mjuka mål, till exempel skolor, moskéer, kyrkor och massevenemang.

Det förekommer också en risk för kidnappning. I stamområdena mot gränsen till Afghanistan är säkerhetsläget dåligt och Pakistans armé håller på med en omfattande operation mot terroristerna. Undvik onödiga resor till provinser som gränsar till Afghanistan och Iran. Det förekommer tidvis omfattande demonstrationer av olika orsaker i landet och de kan bli våldsamma. Polisen fungerar inte alltid effektivt.

Säkerhetsläget varierar mycket i olika delar av landet. Till exempel i provinsen Punjab med 100 miljoner invånare har läget varit relativt gott under den senaste tiden. I Lahore inträffade det emellertid en allvarlig terrorattack den 13 februari 2017. Det går inte att utesluta risken för flera liknande attacker och vi uppmanar alla att noga överväga resor till Lahore. I landets största stad Karachi med 20 miljoner invånare har säkerhetsläget varit dåligt, men det har blivit lite bättre på sista tiden. I städerna Quetta och Peshawar är säkerhetsläget fortfarande mycket dåligt. I huvudstaden Islamabad har säkerhetsläget däremot varit relativt gott på den senaste tiden.

Undvik trängsel och stora folksamlingar eftersom det förekommer en risk för terrorattacker mot köpcenter, kulturevenemang och andra civila mål. Också företagsevenemang som fått mycket publicitet kan bli mål för attacker. Västerlänningar ska undvika att vistas i närheten av moskéer särskilt på fredag eftermiddag när det är bönetid. I de stora städerna lönar det sig att hålla sig till stadens kommersiella centrum och undvika smågator och basarer. Följ säkerhetsläget i de lokala medierna. Dessutom är det farligt att åka på riksväg Karakoram mellan Islamabad och Gilgit.

Eftersom Finland inte har en ambassad i Pakistan ska finländare vid behov i främsta hand vända sig till Norges, Sveriges eller Danmarks ambassad. I en krissituation ska finländare i första hand kontakta Norges ambassad i Islamabad.

Finland har ett honorärt generalkonsulat i Karachi och honorärkonsulat i Islamabad och Lahore.

Särskilda säkerhetsrisker

Under den senaste tiden har det hänt att utlänningar blivit kidnappade, särskilt i närheten av gränsen mot Afghanistan, men kidnappningsrisken gäller hela landet. Utlänningar har också utsatts för våld.

Det finns vissa områden som är avstängda eller kräver tillstånd att besöka för utlänningar. De pakistanska myndigheterna förbjuder utlänningar att röra sig inom en radie på 15 kilometer från de internationella gränserna och gränsen till Kashmir (Line of Control) samt närmare än 45 kilometer från gränsen till Afghanistan. Den som planerar att resa till dessa områden ska ansöka om ett tillstånd (No Objection Certificate, NOC, beviljas av utrikesministeriet) och eventuellt om poliseskort.

Brottsligheten

Förutom terrorism förekommer det också normal brottslighet och man ska beakta risken för kidnappning, rån och våldsbrott. Håll reda på ditt pass och annan egendom särskilt när du rör dig på offentliga platser. Var särskilt försiktig om du betalar med kreditkort.

Om ditt pass försvinner eller blir stulet ska du göra en anmälan till den lokala polisstationen. Om Finland inte har en ambassad eller ett konsulat i landet kan du ansöka om en provisorisk resehandling (Emergency Travel Document, ETD) vid en annan EU-stats ambassad.

Ta kopior av dina viktigaste dokument, såsom passet och biljetterna, och förvara dem skilt från originalen.

Trafiken

Pakistan har vänstertrafik och trafikkulturen avviker betydligt från den finländska, vilket man ska beakta både när man kör bil och rör sig till fots. Motorvägen mellan Islamabad och Lahore som är 350 km lång är i mycket gott skick, men en stor del av vägnätet i övrigt är i dåligt skick jämfört med Finland. Trafiken kan vara kaotisk och farlig. Många bilister har varken körkort eller försäkring. Undvik att köra i mörker. Det lönar sig att boka en taxi på hotellet.

Det finns ett relativt omfattande järnvägsnät i landet, men det är i dåligt skick och tågen är mycket fulla.

Vi rekommenderar inte att man använder kollektivtrafiken.

Naturförhållanden

Störtregn under monsunen och översvämningar som orsakats av dem har under de senaste åren förstört infrastrukturen på många håll i landet. De lokala myndigheterna kan kräva att man har ett tillstånd för att få resa till översvämningsområdena. Monsunen är som värst i augusti-september och det lönar sig att överväga noga om man ska resa till landet då.

Pakistan och särskilt landets norra delar ligger i ett aktivt jordbävningsområde. Det kan inträffa kraftiga jordbävningar som orsakar omfattande skador, speciellt på grund av bristfälligt byggande och infrastruktur.

Hälsoläget

I landets lågt belägna delar förekommer det malaria och denguefeber. Det finns också polio i landet och myndigheterna gör sporadiska kontroller av vaccinationsintyg bland utlänningar till exempel på flygplatsen.

Smittsamma sjukdomar, särskilt diarré och kolera, som sprids genom förorenat dricksvatten, är vanliga och kan spridas bland annat när översvämningarna under monsunen förorenat ytvatten och livsmedel.

Det är nödvändigt att ha en heltäckande reseförsäkring som ersätter utgifter för vård under resan och även transport till Finland om man insjuknar allvarligt. Hälso- och sjukvården i Pakistan motsvarar inte europeisk nivå.

Kontrollera vilka vaccin som behövs på resmålet i god tid innan resan.

Om du har en sjukdom eller är gravid, om du reser till ett farligt område eller om du tänker ägna dig åt någon riskfylld idrott eller hobby, kontrollera med ditt försäkringsbolag när din reseförsäkring gäller och vad den täcker. Det är dyrt och svårt att transportera hem en sjuk eller död person utan en heltäckande försäkring. Man får inte heller alltid vård utomlands utan en betalningsförbindelse eller förhandsbetalning.

Kontrollera alltid innan du reser vilka smittsamma sjukdomar som finns på resmålet och vilka vaccin som rekommenderas. Du hittar information på följande webbplatser:
Institutet för hälsa och välfärd, hälsoinformation för resenärer på finska ”Matkailijan terveysopas” https://www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit/ohjeet-ja-saadokset/matkailijan-terveysopas
Världshälsoorganisationen WHO http://www.who.int/en/
Europeiska smittskyddsmyndigheten http://www.ecdc.europa.eu

Lokala lagar och seder

Pakistan är en muslimsk stat och man bör följa och respektera landets regler och seder. Det finns en strikt hädelselag och man kan dömas till dödsstraff on man bryter mot den.

Det är förbjudet att föra in alkohol och svinkött i landet. Relationer mellan personer av samma kön är olagliga och det gäller också samliv mellan personer som inte är gifta. Innehav också av små mängder narkotika leder till fängelsestraff, och för smuggling av narkotika kan man dömas till döden. I storstäderna lönar det sig för kvinnor att använda kläder som täcker axlar och ben, och även att ha en huvudduk till hands vid behov.

Det är förbjudet att fotografera militära anläggningar, flygplatser, broar, dammar och annan infrastruktur och det kan ha allvarliga konsekvenser.

Det är bra att alltid bära med sig en kopia av sitt pass och sitt visum till Pakistan.

Inresebestämmelser

Pakistans ambassad i Stockholm ger ytterligare information http://www.pakistanembassy.se/

Utrikesministeriet ansvarar inte för främmande staters inresebestämmelser, till exempel villkor för passets giltighet eller visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna hos mållandets egna myndigheter, till exempel landets närmaste ambassad.

Finska medborgares resedokument https://um.fi/pass/

Jour: I nödfall kan du kontakta utrikesministeriets konsulära jour: tfn +358 9 1605 5555 och e-post paivystys.um@formin.fi.

Före resan, kom ihåg 4 R

1

Resemeddelanden

I utrikesministeriets resemeddelanden hittar du information om det allmänna säkerhetsläget på resmålet samt om politiska och kulturella förhållanden som kan har inverkan på resesäkerheten.

Läs resemeddelanden
2

Reseanmälan

Om du reser på egen hand eller är på väg till ett riskfyllt område lönar det sig att göra en reseanmälan. Det innebär att du uppger dina kontaktuppgifter till utrikesministeriet så att det får kontakt med dig om en kris eller en nödsituation uppstår.

Gör en reseanmälan
3

Reseförsäkring

Rörelsefrihet är en grundlagsrättighet för finländarna. Du bestämmer själv vart du vill resa och vilka risker du är beredd att ta. Det är viktigt att teckna en täckande reseförsäkring innan resan.

Försäkra dig
4

Resedokument

Kontrollera att dina resedokument är i skick innan du reser. Vänd dig till destinationslandets ambassad för att kontrollera bestämmelser angående pass och visum.

Kontrollera resedokument