27.11.2018

Nepal: resemeddelande

Risknivå

Iaktta särskild försiktighet

Ytterligare uppgifter om risknivån

Undvik stora folksamlingar, politiska oroligheter kan eskalera snabbt och leda till våldsamheter. Utlänningar kan bli utvisade ut landet om de deltar i politiska demonstrationer.

Aktuellt

Det förekommer denguefeber som sprids av myggor. Det enda sättet att skydda sig mot sjukdomar som sprids av myggor är att skydda sig mot myggbett, till exempel med hjälp av myggmedel och täckande kläder. Myggorna rör sig främst i gryningen och skymningen.

Utrikesministeriets resemeddelanden är rekommendationer

Du ansvarar alltid själv för dina beslut om vart och när du reser. De lokala myndigheterna har det primära ansvaret för att trygga säkerheten för alla människor som befinner sig i landet och i nödsituationer ansvarar de för sök- och räddningsinsatser. I krissituationer ska du följa de lokala myndigheternas anvisningar. Följ nyhetsrapporteringen i media och informationen på ambassadens webbplats, i Facebook och på Twitter. Utrikesministeriet och Finlands ambassader och konsulat hjälper finländare enligt lagen om konsulära tjänster. Om Finland inte har diplomatisk representation i ett land utanför EU kan du vända dig till en annan EU-stats representation. Om du deltar i en paketresa är det i första hand researrangören som hjälper dig.
Lag om konsulära tjänster http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990498
EU-direktivet om konsulärt skydd för EU-medborgare https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:32015L0637
Lag om kombinerade resetjänster https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2017/20170901

Utrikesministeriet rekommenderar att du gör en reseanmälan.
Reseanmälan https://reseanmalan.fi

Allmänna säkerhetsläget

När man reser i Nepal kan man stöta på många olika slags problem som har att göra med landets bristfälliga infrastruktur och den politiska instabiliteten.

De politiska oroligheterna kan snabbt eskalera till våldsamheter och till och med leda till dödsoffer. Ambassaden uppmanar resenärerna att följa hur situationen utvecklas och att undvika onödigt resande till de oroliga områdena.

Politiska grupperingar i Nepal ordnar tidvis generalstrejker. Under strejkerna är butiker, banker och myndigheter vanligtvis stängda och trafiken stannar upp. Taxitrafiken fungerar inte heller när det är strejk. Det informeras dåligt om strejkerna, vilka områden berör och när de börjar och slutar. Vi uppmanar resenärerna att i sina reseplaner också beakta vilka konsekvenser strejkerna har för lokaltrafiken och tillgången till livsmedel.

Polisens nödnummer är 100 och brandkårens 101. Med tanke på eventuella språksvårigheter kan det vara skäl att kontakta turistpolisens journummer (+977) 01 4247041.

Särskilda säkerhetsrisker

Det rekommenderas att man inte vandrar ensam i Nepal på grund av stora säkerhetsrisker. Riskerna är bland annat de oförutsägbara väderförhållandena, rån och våldsdåd mot resenärer.

Brottsligheten

Undvik att röra dig ensam efter mörkrets inbrott eller i skogsområdena i närheten av Kathmandudalen.

Det händer att det utförs inbrott och rån i bostäder, i hotellrum och längs med populära vandringsleder. Säkerhetsåtgärderna i hus och hotell är ofta anspråkslösa.

Brottsanmälan måste göras personligen till Nepals turistpolis. För att få ett nytt pass krävs det också att man gjort en polisanmälan.

Om ditt pass blir stulet måste du se till att en polisrapport görs, besöka ambassaden och skaffa ett nytt visum. Det är bra att under hela resan ha med sig en kopia av visumet eller kvittot man fick då man skaffade det, för att underlätta om ett nytt visum måste skaffas.

Tourist Police Unit Kathmandu
Bhrikutimandap, Exhibition Road
Kathmandu
tfn +977 1 4247041
Öppet dygnet runt

Tourist Police Unit Pokhara
Lakeside
Pokhara
tfn +977 61 462761
Öppet dygnet runt

Om ditt pass försvinner eller blir stulet ska du göra en anmälan till den lokala polisstationen. Om Finland inte har en ambassad eller ett konsulat i landet kan du ansöka om en provisorisk resehandling (Emergency Travel Document, ETD) vid en annan EU-stats ambassad.

Ta kopior av dina viktigaste dokument, såsom passet och biljetterna, och förvara dem skilt från originalen.

Trafiken

Nepal har vänstertrafik. Vägarna är smala och i dåligt skick.

Monsunregnen är ofta hårda och långvariga. Regnen påverkar vägarna, som också annars är i dåligt skick, och det har inträffat många trafikolyckor som orsakat dödsoffer. Undvik särskilt överlastade lokala bussar i dåligt skick. Risken för allvarliga trafikolyckor växer när det är mörkt.

För att köra bil krävs internationellt körkort. Man bör ha med kortet då man kör, på samma sätt som alla papper som gäller bilen. Utlänningar som är med om trafikolyckor anses så gott som alltid ha orsakat olyckan. Skadeståndskraven är ofta stora.

Kom ihåg att fordon sällan är försäkrade om du hyr motorcykel eller moped. Den som hyr fordonet ansvarar för alla eventuella skador. Vi avråder från att lämna passet i pant vid fordonsuthyrning.

Det kan tidvis vara svårt att ta sig runt på eftersom de emellanåt råder bränslebrist. Man kan bli tvungen att betala högre avgifter än normalt för taxi och kollektiva trafikmedel då det är som svårast att få tag på bensin.

Nepal har inget järnvägsnät, utan man kan endast ta sig fram i landet på landsvägarna eller med flyg.

Det har inträffat flygolyckor i Nepal under de senaste åren på grund av svåra väderleksförhållanden, gamla flygplan och bristfälliga säkerhetsrutiner. Flygen försenas eller inhiberas ibland på grund av dåligt väder. De lokala flygbolagen är på EU:s svarta lista över bolag med flygförbud: http://ec.europa.eu/transport/modes/air/safety/air-ban/

Naturförhållanden

Nepals topografi är tredelad: Teraiområdet nära gränsen mot Indien är flackt, Himalayaregionen vid gränsen mot Kina är bergig. Mellan dem ligger det så kallade kuperade området. Temperaturerna varierar mycket beroende på plats och årstid. De kallaste månaderna är december–januari, då nattemperaturerna till och med i det kuperade området kan sjunka till under noll. Å andra sidan kan dagstemperaturen till och med under vintermånaderna stiga till långt över tio grader.

Den bästa tiden att resa till Nepal är mars–april och oktober–november. Monsunregnen börjar oftast i slutet av juni och fortsätter till slutet av september. Monsunregnen orsakar översvämningar och jordskred som kan blockera vägarna i många dagar. Av den orsaken kan det vara farligt att resa på landsbygden under regnperioden. Webbplatsen Meteorological Forecasting Division http://www.mfd.gov.np/ har väderprognoser på engelska.

Nepal är beläget i ett jordbävningsområde. Landet är bristfälligt förberett på jordbävningar och det finns inte tillräckligt med mediciner och räddningsmateriel. Flygplatserna blir med stor sannolikhet oanvändbara vilket gör det svårt att få hjälp utifrån. Det innebär också mycket störningar i flygtrafiken.

Kontrollera din researrangörs plan för jordbävningar. Bekanta dig också med webbplatsen Nepals seismologiska institut och med Nepals nationella jordbävningsteknologisällskaps sidor:

National Seismological Centre: http://www.seismonepal.gov.np
National Society of Earthquake Technology – Nepal (NSET): http://www.nset.org.np/nset2012/index.php/home

Ambassaden har inte något beredskapslager för finländska eller EU-medborgare som reser till Nepal.

Om du ska bosätta dig i Nepal är det bra att ta reda på var ambassaden ligger så att du i en nödsituation kan ta dig dit på egen hand. Om du vistas i Nepal en längre period ska du också bekanta dig med ambassadens beredskapsanvisning.

Ge dig inte ut och vandra ensam. Använd bara kända och beprövade resebyråer. Det finns många olika vandringsrutter, en del går i områden där mobilnätet inte fungerar. Ta i planeringsskedet reda på möjligheten att använda satellittelefon under vandringen.

Monsunregnen, som pågår från slutet av juni till september, orsakar översvämningar och jordskred som kan skära av landsvägsförbindelserna för t.o.m. flera dagar.

Hälsoläget

Förbered dig på turistdiarré. Livsmedelshygienen i Nepal är dålig och man kan inte lita på kylkedjan. Drick inte kranvattnet. Arbetstagarna på restauranger har inte alltid nödvändig kompetens för hygienisk mattillredning.

De som lider av sjukdomar i andningsvägarna får lätt symtom beroende på orenheter i luften. Speciellt i Kathmandudalen stiger luftens småpartikelvärden kraftigt månaderna innan monsunen.

En heltäckande reseförsäkring är nödvändig i Nepal.

I Nepal når många sjukhus inte västerländsk standard. I Kathmandu finns några kliniker av bättre standard där man får vaccin och vård av de vanligaste turistsjukdomarna.

Norvic International Hospital
Thapathali, Kathmandu
tfn. +977 1 4101600 (emergency 24/7) +977 1 425 8554 / 425 2922 (hotline 24/7)
http://www.norvichospital.com/

Ciwec Clinic
Lazimpat
Kathmandu
tfn +977 1 4424 111 / 4424 242 / 4435 232Pokhara clinic
Mansarovar Path, Lakeside, Pokhara-6
tfn +977 61 4630 82 /4670 53
http://ciwec-clinic.com/

Nepal International Clinic
Durbar Marg
tfn +977 1 4434 642
nepalinternationalclinic.com

Om du har en sjukdom eller är gravid, om du reser till ett farligt område eller om du tänker ägna dig åt någon riskfylld idrott eller hobby, kontrollera med ditt försäkringsbolag när din reseförsäkring gäller och vad den täcker. Det är dyrt och svårt att transportera hem en sjuk eller död person utan en heltäckande försäkring. Man får inte heller alltid vård utomlands utan en betalningsförbindelse eller förhandsbetalning.

Kontrollera alltid innan du reser vilka smittsamma sjukdomar som finns på resmålet och vilka vaccin som rekommenderas. Du hittar information på följande webbplatser:
Institutet för hälsa och välfärd, hälsoinformation för resenärer på finska ”Matkailijan terveysopas” https://www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit/ohjeet-ja-saadokset/matkailijan-terveysopas
Världshälsoorganisationen WHO http://www.who.int/en/
Europeiska smittskyddsmyndigheten http://www.ecdc.europa.eu

Lokala lagar och seder

Nepals rättssystem skiljer sig från det finska också gällande straffen. Särskilt straffen för narkotikabrott är stränga, och förhållandena i de lokala fängelserna dåliga.

Inresebestämmelser

Utrikesministeriet ansvarar inte för främmande staters inresebestämmelser, till exempel villkor för passets giltighet eller visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna hos mållandets egna myndigheter, till exempel landets närmaste ambassad.

Finska medborgares resedokument https://um.fi/pass/

Kontaktuppgifter

Finlands ambassad, Katmandu

Bansidhar Marg 17
Bishalnagar
KATHMANDU
NEPAL
+977 144 172 21
sanomat.kat@formin.fi

Jour: I nödfall kan du kontakta utrikesministeriets konsulära jour: tfn +358 9 1605 5555, fax +358 9 629 840, e-post paivystys.um@formin.fi.

Före resan, kom ihåg 4 R

1
Resemeddelanden

I utrikesministeriets resemeddelanden hittar du information om det allmänna säkerhetsläget på resmålet samt om politiska och kulturella förhållanden som kan har inverkan på resesäkerheten.

Läs resemeddelanden
2
Reseanmälan

Om du reser på egen hand eller är på väg till ett riskfyllt område lönar det sig att göra en reseanmälan. Det innebär att du uppger dina kontaktuppgifter till utrikesministeriet så att det får kontakt med dig om en kris eller en nödsituation uppstår.

Gör en reseanmälan
3
Reseförsäkring

Rörelsefrihet är en grundlagsrättighet för finländarna. Du bestämmer själv vart du vill resa och vilka risker du är beredd att ta. Det är viktigt att teckna en täckande reseförsäkring innan resan.

Försäkra dig
4
Resedokument

Kontrollera att dina resedokument är i skick innan du reser. Vänd dig till destinationslandets ambassad för att kontrollera bestämmelser angående pass och visum.

Kontrollera resedokument