28.10.2022

Nigeria: resemeddelande

Risknivå

Iaktta särskild försiktighet

Avvikande risknivå

Borno: Undvik alla resor

Ytterligare uppgifter om risknivån

Delstaterna Borno, Yobe och Adamawa i nordöstra Nigeria: undvik alla resor.

Undvik alla resor till nordöstra Nigeria och resor som inte är nödvändiga till delstaterna i Nigerdeltat och i nordvästra Nigeria. I huvudstaden Abuja och i affärslivets centrum Lagos är situationen till stora delar lugn och relativt trygg. Risken för terrorattacker i hela landet kan inte uteslutas. Det allmänna säkerhetsläget i Nigeria är dåligt. Det förekommer en risk för brottslighet och kidnappning i hela landet. Man kan inte i alla situationer lita på myndigheternas funktionsförmåga.

Aktuellt

Den 23 oktober 2022 varnade Förenta staternas och Storbritanniens ambassader om en höjd risk för terrorattentat i Nigeria, särskilt i Abuja. Eventuella mål är regeringens byggnader, kyrkor och moskéer, skolor, hotell, barer, restauranger, köpcentra och marknader, idrottsevenemang, trafikterminaler och internationella organisationers byggnader. Säkerhetsmyndigheterna har uppmanat människor att hålla sig lugna och iaktta större försiktighet än normalt.

Iaktta särskilt försiktighet och undvik på alla sätt att röra dig ute efter mörkrets inbrott. Det kommande valet 2023 kan leda till oroligheter och folkansamlingar ska absolut undvikas.

Samhälleliga oroligheter är den mest sannolika säkerhetsrisken i Nigeria. I oktober 2020 uppstod omfattande samhälleliga oroligheter i Nigeria, som började med en fredlig demonstration av End SARS-rörelsen mot polisens övergrepp. I samband med de samhälleliga oroligheterna förekom våld mot demonstranter, mot utomstående och mot egendom. Läget är förnärvarande lugnt, men det lönar sig fortsättningsvis att vara försiktig. I och med att valet 2023 närmar sig kommer den samhälleliga oroligheterna sannolikt att öka. Undvik alla folksamlingar, följ myndigheternas officiella information och iaktta deras anvisningar.

På grund av coronapandemin kan läget och restriktionerna ändras plötsligt och utan förvarning. Du hittar aktuell information om läget på smittskyddsmyndigheten NDCD:s webbplats: https://ncdc.gov.ng/(Länk till en annan webbplats.) och genom att följa de lokala myndigheternas information.

Utrikesministeriets resemeddelanden är rekommendationer

Du ansvarar alltid själv för dina beslut om vart och när du reser. De lokala myndigheterna har det primära ansvaret för att trygga säkerheten för alla människor som befinner sig i landet och i nödsituationer ansvarar de för sök- och räddningsinsatser. I krissituationer ska du följa de lokala myndigheternas anvisningar. Följ nyhetsrapporteringen i media och informationen på ambassadens webbplats, i Facebook och på Twitter. Utrikesministeriet och Finlands ambassader och konsulat hjälper finländare enligt lagen om konsulära tjänster. Om Finland inte har diplomatisk representation i ett land utanför EU kan du vända dig till en annan EU-stats representation. Om du deltar i en paketresa är det i första hand researrangören som hjälper dig.
Lag om konsulära tjänster http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990498(Länk till en annan webbplats.)
EU-direktivet om konsulärt skydd för EU-medborgare https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:32015L0637(Länk till en annan webbplats.)
Lag om kombinerade resetjänster https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2017/20170901(Länk till en annan webbplats.)

Utrikesministeriet rekommenderar att du gör en reseanmälan.
Reseanmälan https://reseanmalan.fi(Länk till en annan webbplats.)

Allmänna säkerhetsläget

I landets nordöstra delar utför extremiströrelserna Boko Haram och ISWAP terrorattacker. Det finns en risk för attacker också på andra håll i landet, bland annat i huvudstaden och i landets affärscentrum.

Det förekommer ofta sammandrabbningar mellan jordbrukare och nomader. I Nigerdeltat och i nordvästra delen av landet finns många våldsamma grupperingar som orsakar oroligheter. En separatiströrelse som aktiverat sig på nytt i de södra delstaterna, särskilt i sydöstra Nigeria, i början av 2021 har orsakat oroligheter. Det förekommer en risk också för andra oroligheter och våldsamheter. Beakta risken för kidnappning och våldsamma rån särskilt på landsvägarna.

Undvik folksamlingar och demonstrationer. Var särskilt försiktig under religiösa högtider. Myndigheternas funktionsförmåga och den allmänna servicenivån är rätt svaga i hela landet. Till exempel är det tidvis svårt att få tag på bränsle, och hälsovårdstjänsterna är i regel av dålig kvalitet.

I huvudstaden Abuja och i affärslivets centrum Lagos är situationen till stora delar lugn och relativt trygg. Det görs mycket affärsresor till bland annat Abuja och Lagos, och säkerhetsnivån i de vanligaste högklassiga hotellen och i offentliga byggnader är ofta hög.

Överallt i landet ska du se till att säkerhetsarrangemangen är tillräckliga, till exempel genom att anlita ett privat säkerhetsföretag. Var försiktig i hela landet alla tider på dygnet.

Brottsligheten

Landsvägsrån, bilkapningar och alla former av stölder och kidnappning är mycket allmänna. Undvik att röra dig ensam eller till fots efter mörkrets inbrott. Om du rör dig med bil ska den vara i gott skick och köras av en chaufför som känner de lokala förhållandena väl. Planera rutten och kontrollera var det finns bensinstationer i förväg.

Förhåll dig allvarligt till risken för olika former av bedrägeri.

Bedrägeriförsök sker bl.a. i form av e-post till företag eller privatpersoner. Svara aldrig på dessa meddelanden.

Korruptionen är utbredd. Om man själv blir involverad kan det ha allvarliga följder.

Om ditt pass försvinner eller blir stulet ska du göra en anmälan till den lokala polisstationen. Om Finland inte har en ambassad eller ett konsulat i landet kan du ansöka om en provisorisk resehandling (Emergency Travel Document, ETD) vid en annan EU-stats ambassad.

Ta kopior av dina viktigaste dokument, såsom passet och biljetterna, och förvara dem skilt från originalen.

Trafiken

I städerna, särskilt i Lagos, är trafiken är stockad och tempot högt. Det sker mycket solyckor och det kan vara svårt att få hjälp snabbt. Vägarna är i mycket varierande skick.

Tidvis råder det bränslebrist i landet och man kan vara tvungen att köa i flera timmar för att få bensin. Det sker mycket väpnade rån på landsvägarna, i städernas trafikljus och utanför de välövervakade områdena, särskilt när det är mörkt. Det händer att rånare stannar bilar och ger sig ut för att vara myndighetspersoner eller soldater.

Bege dig inte ut på landsvägarna ensam. Det rekommenderas att man av säkerhetsskäl rör sig i konvojer bestående av minst två bilar. Av säkerhetsskäl avråder vi från att åka buss.

Flygplanens service och säkerhetskontroller motsvarar inte till alla delar internationella krav. Att flyga är ändå ofta det bästa alternativet, särskilt på längre sträckor.

Naturförhållanden

Störtregn och översvämningar som orsakas av regnen är vanliga under vissa säsonger liksom kraftiga åskväder, framför allt under regnperioden i april–oktober.

Hälsoläget

Hälsokontroller och andra specialarrangemang kan orsaka fördröjningar på flygplatser, vid gränsstationer och även i övrigt. Reservera mer tid än vanligt för alla resor.

Var beredd på att visa upp ett internationellt vaccinationskort vid inresan. Kontrollera ditt vaccinationsskydd före resan. Vaccin mot gula febern är obligatoriskt.

Malaria förekommer allmänt och du bör skaffa malariaprofylax före resan. Malariamedicinering är särskilt viktig under regnperioden från april till oktober. Myggmedel rekommenderas. Undvik att sova i lokaler som saknar myggnät, framför allt om det inte finns luftkonditionering. Det lönar sig också att skydda sig mot myggbett med hjälp av myggmedel. Var noga med hygienen.

Man ska ha med sig alla mediciner man kan tänkas behöva under sin resa, eftersom man inte kan lite på kvaliteten på de läkemedel som säljs av apoteken. Nivån på hälsovården varierar mycket och är allmänt taget låg.

Kranvattnet måste alltid kokas och filtreras. Drick bara buteljerade drycker. Det förekommer mycket HIV-virus.

Om du har en sjukdom eller är gravid, om du reser till ett farligt område eller om du tänker ägna dig åt någon riskfylld idrott eller hobby, kontrollera med ditt försäkringsbolag när din reseförsäkring gäller och vad den täcker. Det är dyrt och svårt att transportera hem en sjuk eller död person utan en heltäckande försäkring. Man får inte heller alltid vård utomlands utan en betalningsförbindelse eller förhandsbetalning.

Kontrollera alltid innan du reser vilka smittsamma sjukdomar som finns på resmålet och vilka vaccin som rekommenderas. Du hittar information på följande webbplatser:
Institutet för hälsa och välfärd, hälsoinformation för resenärer på finska ”Matkailijan terveysopas” https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/matkailijan-terveysopas(Länk till en annan webbplats.)
Världshälsoorganisationen WHO http://www.who.int/en/(Länk till en annan webbplats.)
Europeiska smittskyddsmyndigheten http://www.ecdc.europa.eu(Länk till en annan webbplats.)

Lokala lagar och seder

I Nigeria är homosexualitet ett brott.

Inresebestämmelser

Nigerias inresebestämmelser har uppdaterats den 4 april 2022 enligt följande:

  1. Om du är fullvaccinerad, med vilket avses att du fått 1 eller 2 vaccin beroende på vaccin, behöver du inte längre något negativt PCR-test före du reser in och inte heller efter att du anlänt till landet. Dessutom upphävs karantänsbestämmelserna för fullvaccinerade från och med den 4 april 2022. Något PCR-test behövs inte heller längre då du reser ut ur landet.

  2. För dig som är delvis vaccinerad och ovaccinerad förblir de obligatoriska PCR-testerna och sju (7) dygns karantänen oförändrad.

  3. Alla resenärer ska dessutom fortfarande registrera sina uppgifter i NCDC-reseportalen som upprätthålls av Nigerias myndighet för smittsamma sjukdomar. Portalen genererar en QR-kod som behövs för resande och inresa: https://nitp.ncdc.gov.ng/(Länk till en annan webbplats.)

Länk till de senaste inresebestämmelserna som också innehåller uppgifter om vaccin som godkänns av Nigeria https://covid19.ncdc.gov.ng/media/files/Revised_Travel_protocol_revised_2nd_April_2022.pdf(Länk till en annan webbplats.)

Finlands ambassads möjligheter att hjälpa dem som hamnat i nöd i Nigeria, med undantag av Abuja och Lagos, är mycket begränsade.

Utrikesministeriet ansvarar inte för främmande staters inresebestämmelser, till exempel villkor för passets giltighet eller visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna hos mållandets egna myndigheter, till exempel landets närmaste ambassad.

Finska medborgares resedokument https://um.fi/pass/

Jour: I nödfall kan du kontakta utrikesministeriets konsulära jour: tfn +358 9 1605 5555 och e-post paivystys.um@formin.fi.

Före resan, kom ihåg:

1

Resemeddelanden

I utrikesministeriets resemeddelanden hittar du information om det allmänna säkerhetsläget på resmålet samt om politiska och kulturella förhållanden som kan har inverkan på resesäkerheten.

Läs resemeddelanden
2

Reseanmälan

Om du reser på egen hand eller är på väg till ett riskfyllt område lönar det sig att göra en reseanmälan. Det innebär att du uppger dina kontaktuppgifter till utrikesministeriet så att det får kontakt med dig om en kris eller en nödsituation uppstår.

Gör en reseanmälan
3

Reseförsäkring

Rörelsefrihet är en grundlagsrättighet för finländarna. Du bestämmer själv vart du vill resa och vilka risker du är beredd att ta. Det är viktigt att teckna en täckande reseförsäkring innan resan.

Försäkra dig
4

Resedokument

Kontrollera att dina resedokument är i skick innan du reser. Vänd dig till destinationslandets ambassad för att kontrollera bestämmelser angående pass och visum.

Kontrollera resedokument