Undvik fortsättningsvis resor som inte är nödvändiga.

Ett undantag är de länder för vilka regeringen har beslutat att inte längre omfattas av inreserestriktionerna. Kontrollera alltid före en resa de aktuella inresebestämmelserna med mållandets myndigheter eller närmaste ambassad. Alla som återvänder från utlandet ska beakta Institutet för hälsa och välfärds anvisningar om karantän.

Läs mera
30.12.2020

Moçambique: resemeddelande

Risknivå

Iaktta särskild försiktighet

Avvikande risknivå

Cabo Delgado: Undvik icke nödvändiga resor

Ytterligare uppgifter om risknivån

Allmän försiktighet bör iakttas i hela Moçambique. Undvik att röra dig i mörker och demonstrationer.

Aktuellt

Officiell webbplats med information om corona som administreras av regeringen i Moçambique (på portugisiska) https://covid19.ins.gov.mz/

På grund av coronapandemin kan läget och restriktionerna ändras plötsligt och utan förvarning. Aktuell information om läget i Moçambique får du på beskickningens webbplats https://finlandabroad.fi/web/moz/aktuellt/-/asset_publisher/T01HPEq0q7JC/content/koronavirusuutiset-mosambikissa-swazimaassa-ja-madagaskarilla/384951?_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_T01HPEq0q7JC_assetEntryId=23780820 och genom att följa med information av de lokala myndigheterna. Ambassaden delar också aktuell information i sociala medier.

Utrikesministeriets resemeddelanden är rekommendationer

Du ansvarar alltid själv för dina beslut om vart och när du reser. De lokala myndigheterna har det primära ansvaret för att trygga säkerheten för alla människor som befinner sig i landet och i nödsituationer ansvarar de för sök- och räddningsinsatser. I krissituationer ska du följa de lokala myndigheternas anvisningar. Följ nyhetsrapporteringen i media och informationen på ambassadens webbplats, i Facebook och på Twitter. Utrikesministeriet och Finlands ambassader och konsulat hjälper finländare enligt lagen om konsulära tjänster. Om Finland inte har diplomatisk representation i ett land utanför EU kan du vända dig till en annan EU-stats representation. Om du deltar i en paketresa är det i första hand researrangören som hjälper dig.
Lag om konsulära tjänster http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990498
EU-direktivet om konsulärt skydd för EU-medborgare https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:32015L0637
Lag om kombinerade resetjänster https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2017/20170901

Utrikesministeriet rekommenderar att du gör en reseanmälan.
Reseanmälan https://reseanmalan.fi

Allmänna säkerhetsläget

Brottsligheten ökar under helger och semesterperioder. Var alert, följ med nyheterna och undvik eventuella demonstrationer och att röra dig i mörker.

Oroligheterna i provinserna Manica och Sofala har eskalerat igen efter fredsfördraget 2019. Sedan januari 2020 rör sig bilar på vissa avsnitt längs vägarna N1, 6 och 7 i beväpnade konvojer på grund av attacker mot fordon. De som reser och vistas i regionen uppmanas att vara särskild alerta och följa med nyheterna.

Våldsamheterna i provinsen Cabo Delgado som började i oktober 2017 fortsätter och har ökat från början av 2020 och även riktats mot civila. Även brottsligheten har ökat avsevärt. Undvik onödiga resor till Cabo Delgado på grund våldsamheterna.

Till följd av cyklonen Idai i mars 2019 rekommenderas att onödiga resor undviks till provinserna Sofala och Manica. Stormskadorna i regionerna är omfattande, störtregnen och översvämningarna har förstört vägar, IT-förbindelserna och vattenförsörjningen fungerar inte normalt och olika sjukdomar, såsom kolera och malaria förväntas sprida sig. Även sjukhusen i regionen har stormskador.

Generellt sett är invånarna vänliga och hjälpsamma, men det gäller att förhålla sig reserverat till närmare bekantskaper med okända personer.

Brottsligheten

Brottsligheten ökar under semesterperioden (december–januari) och helgdagarna. I huvudstaden Maputo är sannolikheten för rån och stölder större än på landsbygden. Turisterna är föremål för större uppmärksamhet, och utlänningar som inte kan portugisiska är lätta att identifiera. På stranden i Maputo bör man inte röra sig ensam eller ens i ett litet sällskap, om där inte finns andra människor. I Maputo centrum bör fotgängare undvika vägavsnitt med mycket buskage och sluttningar mot havet. Även på Friedrich Engels-gatan som börjar vid huvudgatan Avenida Julius Nyerere har det inträffat rån under dagtid.

Ambassaden rekommenderar att kopior av passet ska bestyrkas antingen på beskickningen eller hos en notarie (t.ex. Quarto Cartório, Av. Ahmed Sekou Touré) så fort som möjligt efter ankomsten till landet. Man ska ha med sig en kopia av passet och visumet med inresestämplar när man rör sig på stan.

Rån ska anmälas till polisstationen med tanke på reseförsäkringen. Eftersom processen kan ta några dagar, gäller det att göra anmälan så fort som möjligt.

Om ditt pass försvinner eller blir stulet ska du göra en anmälan till den lokala polisstationen. Om Finland inte har en ambassad eller ett konsulat i landet kan du ansöka om en provisorisk resehandling (Emergency Travel Document, ETD) vid en annan EU-stats ambassad.

Ta kopior av dina viktigaste dokument, såsom passet och biljetterna, och förvara dem skilt från originalen.

Trafiken

Vänstertrafik gäller. Bilarna är ofta i dåligt skick, och trafikkulturen i landet avviker även i övrigt från Finland. Bilister kan eller respekterar nödvändigtvis inte trafikregler. Det är vanligt att människor kör bil under påverkan av narkotika och alkohol i synnerhet på kvällar och veckoslut. Att köra i mörker utanför städer rekommenderas inte. Håll bilfönstren stängda och dörrarna låsta i synnerhet när du stannar vid korsningar. När du rör dig med bil kan polisen stanna dig och be om mutor. Även bilkapningar har inträffat. Skjutsa inte främmande personer.

Vägarnas skick och trafikförhållanden varierar. Offentliga kommunikationsmedel, i synnerhet chapas (minibussar) är i mycket dåligt skick, och förarna håller ofta för hög hastighet. I de värsta olyckorna är dessa minibussar ofta involverade, och användning av dem rekommenderas inte.

Under regnperioden (november–april) kan översvämningar och störtregn orsaka problem på landsvägar. Kontrollera läget med meteorologiska institutet i Moçambique innan du ger dig i väg: Instituto Nacional de Meteorologia de Moçambique (INAM) http://www.inam.gov.mz/index.php/pt/

Om du reser genom landet ska du vara medveten om att vissa vägar eller vägavsnitt kräver fordon med fyrhjulsdrift. Se till att fordonet är i gott skick och ta med förstahjälpsväska, reservdäck, tillräckliga kommunikationsmedel samt tillräckligt med vatten och bränsle ända till destinationen. Ge dig inte i väg om du inte känner till de lokala förhållandena.

Naturförhållanden

I november–april är tropiska stormar sannolika. Ytterligare information finns på webbplatsen TSR-Tropical Storm Risk http://www.tropicalstormrisk.com.

Översvämningar och jordskred kan förekomma efter långvariga regn. Försök inte korsa översvämmade områden, eftersom där kan förekomma elektrisk spänning på grund av skadade elledningar.

Hälsoläget

Hälsokontroller och andra specialarrangemang kan orsaka fördröjningar på flygplatsen, vid gränsen och i samband med resor i allmänhet. Vi rekommenderar att du reserverar mer tid än vanligt för alla resor.

Ytterligare information https://finlandabroad.fi/web/moz/aktuellt/-/asset_publisher/T01HPEq0q7JC/content/koronavirusuutiset-mosambikissa-swazimaassa-ja-madagaskarilla/384951?_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_T01HPEq0q7JC_assetEntryId=23780820

I Moçambique förekommer virussjukdomar som sprids med myggor. Skydda dig mot myggbett med heltäckande ljusa kläder och använd myggmedel och -nät.

Hiv är en vanlig sjukdom. Undvik riskbeteende.
Ofta kan kolera förekomma i fattigare bostadsområden under regnperioden.

Fäst uppmärksamhet vid en god hygien.

Sjuk- och hälsovården har svag beredskap.

Om du har en sjukdom eller är gravid, om du reser till ett farligt område eller om du tänker ägna dig åt någon riskfylld idrott eller hobby, kontrollera med ditt försäkringsbolag när din reseförsäkring gäller och vad den täcker. Det är dyrt och svårt att transportera hem en sjuk eller död person utan en heltäckande försäkring. Man får inte heller alltid vård utomlands utan en betalningsförbindelse eller förhandsbetalning.

Kontrollera alltid innan du reser vilka smittsamma sjukdomar som finns på resmålet och vilka vaccin som rekommenderas. Du hittar information på följande webbplatser:
Institutet för hälsa och välfärd, hälsoinformation för resenärer på finska ”Matkailijan terveysopas” https://www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit/ohjeet-ja-saadokset/matkailijan-terveysopas
Världshälsoorganisationen WHO http://www.who.int/en/
Europeiska smittskyddsmyndigheten http://www.ecdc.europa.eu

Lokala lagar och seder

Inställningen till sexuella minoriteter är i princip tolerant. Man bör dock inte visa sin sexuella läggning på allmän plats.

Innehav av narkotika är straffbart.

Inresebestämmelser

På grund av coronaviruspandemin kan reserestriktioner och karantänsbestämmelser ändras plötsligt, så det är särskilt viktigt att följa det aktuella läget i de lokala myndigheternas information, på ambassadens webbplats och i sociala medier.
Läs de lokala myndigheternas information på följande webbplatser:

Moçambiques officiella coronaviruswebbplats: https://covid19.ins.gov.mz/ (på portugisiska)

Beskickningens coronaanvisningar https://finlandabroad.fi/web/moz/aktuellt/-/asset_publisher/T01HPEq0q7JC/content/koronavirusuutiset-mosambikissa-swazimaassa-ja-madagaskarilla/384951?_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_T01HPEq0q7JC_assetEntryId=23780820

Utrikesministeriet ansvarar inte för främmande staters inresebestämmelser, till exempel villkor för passets giltighet eller visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna hos mållandets egna myndigheter, till exempel landets närmaste ambassad.

Finska medborgares resedokument https://um.fi/pass/

Kontaktuppgifter

Finlands ambassad, Maputo

Avenida Julius Nyerere,1128
MAPUTO
MOZAMBIQUE
+258 214 824 00
sanomat.MAP@formin.fi

Jour: I nödfall kan du kontakta utrikesministeriets konsulära jour: tfn +358 9 1605 5555 och e-post paivystys.um@formin.fi.

Före resan, kom ihåg 4 R

1

Resemeddelanden

I utrikesministeriets resemeddelanden hittar du information om det allmänna säkerhetsläget på resmålet samt om politiska och kulturella förhållanden som kan har inverkan på resesäkerheten.

Läs resemeddelanden
2

Reseanmälan

Om du reser på egen hand eller är på väg till ett riskfyllt område lönar det sig att göra en reseanmälan. Det innebär att du uppger dina kontaktuppgifter till utrikesministeriet så att det får kontakt med dig om en kris eller en nödsituation uppstår.

Gör en reseanmälan
3

Reseförsäkring

Rörelsefrihet är en grundlagsrättighet för finländarna. Du bestämmer själv vart du vill resa och vilka risker du är beredd att ta. Det är viktigt att teckna en täckande reseförsäkring innan resan.

Försäkra dig
4

Resedokument

Kontrollera att dina resedokument är i skick innan du reser. Vänd dig till destinationslandets ambassad för att kontrollera bestämmelser angående pass och visum.

Kontrollera resedokument