Undvik fortsättningsvis resor som inte är nödvändiga.

Norge, Danmark, Island, Estland, Lettland och Litauen utgör undantag. Kontrollera alltid de aktuella inresebestämmelserna med mållandets myndigheter, till exempel landets närmaste ambassad.

Läs mera
11.3.2020

Moçambique: resemeddelande

Risknivå

Iaktta särskild försiktighet

Avvikande risknivå

Cabo Delgado: Undvik icke nödvändiga resor

Ytterligare uppgifter om risknivån

Det är bra att vara försiktig i hela Moçambique. Undvik eventuella demonstrationer och rör dig inte ute när det är mörkt.

Aktuellt

Utrikesministeriet och Finlands beskickningar följer hur coronaviruset (COVID-19) påverkar resandet. Läget bevakas tillsammans med Institutet för hälsa och välfärd.

Institutet för hälsa och välfärd följer upp bl.a. Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar ECDC:s och Världshälsoorganisationen WHO:s lägesbild som uppdateras regelbundet. Institutet för hälsa och välfärd publicerar aktuell information om förekomsten av sjukdomen och ger resenärer anvisningar på sin webbplats. Det bästa sättet att skydda sig är att iaktta en god handhygien och hygien när du hostar. https://thl.fi/sv/web/infektionssjukdomar/aktuellt/aktuellt-om-coronaviruset-covid-19

Hälsokontroller och andra undantagsarrangemang kan medföra förseningar på flygplatser, vid gränsstationer och även i övrigt. Vi rekommenderar att du reserverar mer tid än vanligt för alla resor.

Efter den tropiska cyklonen Idai i mars 2019 avråder utrikesministeriet från resor som inte är nödvändiga till provinserna Sofala och Manica i Moçambique. Provinserna har drabbats hårt av stormen då hårda regn och översvämningar har förstört vägar. Kommunikationsförbindelserna och vattendistributionen fungerar inte normalt och det finns en risk att olika sjukdomar, såsom kolera och malaria, börjar spridas. Stormen har också drabbat sjukhusen i regionen svårt.

Utrikesministeriets resemeddelanden är rekommendationer

Du ansvarar alltid själv för dina beslut om vart och när du reser. De lokala myndigheterna har det primära ansvaret för att trygga säkerheten för alla människor som befinner sig i landet och i nödsituationer ansvarar de för sök- och räddningsinsatser. I krissituationer ska du följa de lokala myndigheternas anvisningar. Följ nyhetsrapporteringen i media och informationen på ambassadens webbplats, i Facebook och på Twitter. Utrikesministeriet och Finlands ambassader och konsulat hjälper finländare enligt lagen om konsulära tjänster. Om Finland inte har diplomatisk representation i ett land utanför EU kan du vända dig till en annan EU-stats representation. Om du deltar i en paketresa är det i första hand researrangören som hjälper dig.
Lag om konsulära tjänster http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990498
EU-direktivet om konsulärt skydd för EU-medborgare https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:32015L0637
Lag om kombinerade resetjänster https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2017/20170901

Utrikesministeriet rekommenderar att du gör en reseanmälan.
Reseanmälan https://reseanmalan.fi

Allmänna säkerhetsläget

Brottsligheten ökar på högtidsdagar och under semestersäsongerna. Var uppmärksam, följ nyheterna, undvik eventuella demonstrationer och rör dig inte ute när det är mörkt.

Oroligheterna i provinserna Manica och Sofala har börjat igen efter det fredsavtal som ingicks i augusti 2019. Sedan januari 2020 trafikerar bilar i beväpnade grupper längs vissa avsnitt av riksväg N1. De som vistas i området uppmanas fortsättningsvis vara uppmärksamma och följa nyheterna.

Våldsdåd har förekommit i provinsen Cabo Delgado sedan oktober 2017, och de pågår fortfarande. Våldsdåden har drabbat även den civila befolkningen. Också brottsligheten i området har ökat betydligt. Undvik resor som inte är nödvändiga till provinsen Cabo Delgado på grund av våldsdåden i området.

Befolkningen är på det hela taget vänlig och hjälpsam, men det finns ändå skäl att se upp för närmare bekantskap med obekanta personer.

Brottsligheten

Brottsligheten ökar under semestersäsongerna (december–januari) och på högtidsdagar. Sannolikheten att bli rånad är större i huvudstaden Maputo än på landsbygden. Turister är föremål för större uppmärksamhet och det är lätt att känna igen utlänningar som inte kan portugisiska. Det lönar sig inte att besöka stranden i Maputo ensam, eller ens i ett mindre sällskap, om där inte finns andra människor. Fotgängare i Maputos centrum uppmanas undvika sluttningar mot havet och vägar där det växer mycket buskar. På Friedrich Engels-gatan som börjar vid huvudgatan Avenida Julius Nyerere har det förekommit rån under dagtid.

Ambassaden rekommenderar att du låter bestyrka en kopia av ditt pass hos ambassaden eller en notarie (t.ex. Quarto Cartório, Av. Armando Tivane 982) så snart som möjligt efter att du anlänt till landet. Ha med dig kopiorna av ditt pass och visum med inresestämplarna när du rör dig ute på stan.

Om du blir utsatt för rån ska du göra en polisanmälan för reseförsäkringen. Eftersom processen kan ta några dagar ska anmälan göras så snart som möjligt efter brottet.

Om ditt pass försvinner eller blir stulet ska du göra en anmälan till den lokala polisstationen. Om Finland inte har en ambassad eller ett konsulat i landet kan du ansöka om en provisorisk resehandling (Emergency Travel Document, ETD) vid en annan EU-stats ambassad.

Ta kopior av dina viktigaste dokument, såsom passet och biljetterna, och förvara dem skilt från originalen.

Trafiken

Landet har vänstertrafik, bilarna är ofta i dåligt skick och trafikkulturen skiljer sig från den finska. Bilisterna känner nödvändigtvis inte till eller respekterar inte trafikreglerna. Det är vanligt att bilisterna är påverkade av alkohol och droger i synnerhet under kvällstid och på veckoslut. Vi avråder från att köra bil utanför staden när det är mörkt. Håll fönstren stängda och dörrarna låsta, särskilt när du stannar i gatukorsningar. Polisen kan stoppa bilar i hopp om mutor. Det har också skett bilkapningar. Det lönar sig inte att erbjuda skjuts åt obekanta personer.

Vägarnas kvalitet och förhållandena varierar. Fordonen i kollektivtrafiken, i synnerhet minibussarna (chapas), är i mycket dåligt skick och chaufförerna kör ofta överhastighet. Vi avråder från att använda minibussarna eftersom de råkar ut för de värsta olyckorna.

Under regnperioden (november–april) är det svårt att ta sig fram längs landsvägarna på grund av översvämningar och störtregn. Kontrollera situationen före resan på webbplatsen för Moçambiques meteorologiska institut: Instituto Nacional de Meteorologia de Moçambique (INAM) http://www.inam.gov.mz/index.php/pt/

Om du tänker köra tvärs igenom landet ska du vara förberedd på att vissa vägar kräver fyrhjulsdriven bil. Kontrollera att bilen är i gott skick och att du har med dig förstahjälpen-väska, reservdäck, ändamålsenliga kommunikationsmedel och tillräckligt med vatten och bränsle för att köra hela vägen. Ge dig inte av på resa om du inte känner till de lokala förhållandena.

Naturförhållanden

Tropiska stormar är sannolika i november-april. Information hittar du på webbplatsen TSR - Tropical Storm Risk: http://www.tropicalstormrisk.com/.

Det finns en risk för översvämningar och jordskred efter långvariga regn. Försök inte korsa översvämningsområden eftersom det kan finnas elektrisk laddning i vattnet på grund av omkullfallna elledningar.

Hälsoläget

Det förekommer virussjukdomar som sprids av myggor. Det lönar sig att skydda sig mot myggbett med hjälp av täckande ljusa kläder, insektmedel och myggnät.

Det förekommer mycket hivvirus. Ta inga onödiga risker.

Under regnperioder kan det förekomma kolera i fattiga områden.

Det är viktigt att vara noga med hygienen.

Hälso- och sjukvårdens beredskap är svag.

Om du har en sjukdom eller är gravid, om du reser till ett farligt område eller om du tänker ägna dig åt någon riskfylld idrott eller hobby, kontrollera med ditt försäkringsbolag när din reseförsäkring gäller och vad den täcker. Det är dyrt och svårt att transportera hem en sjuk eller död person utan en heltäckande försäkring. Man får inte heller alltid vård utomlands utan en betalningsförbindelse eller förhandsbetalning.

Kontrollera alltid innan du reser vilka smittsamma sjukdomar som finns på resmålet och vilka vaccin som rekommenderas. Du hittar information på följande webbplatser:
Institutet för hälsa och välfärd, hälsoinformation för resenärer på finska ”Matkailijan terveysopas” https://www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit/ohjeet-ja-saadokset/matkailijan-terveysopas
Världshälsoorganisationen WHO http://www.who.int/en/
Europeiska smittskyddsmyndigheten http://www.ecdc.europa.eu

Lokala lagar och seder

Inställningen till sexuella minoriteter är i princip tolerant, även om offentliga uttryck för sexuell läggning inte rekommenderas. Innehav av narkotika är straffbart.

Inresebestämmelser

Utrikesministeriet ansvarar inte för främmande staters inresebestämmelser, till exempel villkor för passets giltighet eller visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna hos mållandets egna myndigheter, till exempel landets närmaste ambassad.

Finska medborgares resedokument https://um.fi/pass/

Kontaktuppgifter

Finlands ambassad, Maputo

Avenida Julius Nyerere,1128
MAPUTO
MOZAMBIQUE
+258 214 824 00
sanomat.MAP@formin.fi

Jour: I nödfall kan du kontakta utrikesministeriets konsulära jour: tfn +358 9 1605 5555 och e-post paivystys.um@formin.fi.

Före resan, kom ihåg 4 R

1

Resemeddelanden

I utrikesministeriets resemeddelanden hittar du information om det allmänna säkerhetsläget på resmålet samt om politiska och kulturella förhållanden som kan har inverkan på resesäkerheten.

Läs resemeddelanden
2

Reseanmälan

Om du reser på egen hand eller är på väg till ett riskfyllt område lönar det sig att göra en reseanmälan. Det innebär att du uppger dina kontaktuppgifter till utrikesministeriet så att det får kontakt med dig om en kris eller en nödsituation uppstår.

Gör en reseanmälan
3

Reseförsäkring

Rörelsefrihet är en grundlagsrättighet för finländarna. Du bestämmer själv vart du vill resa och vilka risker du är beredd att ta. Det är viktigt att teckna en täckande reseförsäkring innan resan.

Försäkra dig
4

Resedokument

Kontrollera att dina resedokument är i skick innan du reser. Vänd dig till destinationslandets ambassad för att kontrollera bestämmelser angående pass och visum.

Kontrollera resedokument