Resenär, återvänd till Finland. Följ THL:s karantänanvisningar!

Resenärer uppmanas att återvända till Finland så snart som möjligt. Alla som anländer från utlandet ska beakta karantänanvisningarna som ges av Institutet för hälsa och välfärd.

Läs mera

Risknivån i resemeddelandena för alla länder är förtillfället åtminstone undvik alla resor.

4.3.2020

Myanmar: resemeddelande

Risknivå

Iaktta normal försiktighet

Avvikande risknivå

Kachin: Undvik icke nödvändiga resor
Rakhine: Undvik icke nödvändiga resor
Shan: Undvik icke nödvändiga resor
Chin: Undvik icke nödvändiga resor

Ytterligare uppgifter om risknivån

Chin: Undvik resor som inte är nödvändiga till södra Paletwa på grund av risken för väpnade sammandrabbningar. Kachin: Undvik resor som inte är nödvändiga, med undantag för städerna Myitkyina, Bhamo och Putao. Rakhine: Undvik resor som inte är nödvändiga med undantag för kommunerna Munaung, Thandwe (inklusive turistorten Ngapali) och Gwa.Shan: Undvik resor som inte är nödvändiga till hela delstatens norra delar. De politiska spänningarna och oroligheterna kan snabbt eskalera. Undvik demonstrationer och folksamlingar. Fotografera och videofilma inte poliser, militärer, demonstrationer eller militära anläggningar.

Aktuellt

Utrikesministeriet och Finlands beskickningar följer hur coronaviruset (COVID-19) påverkar resandet. Läget bevakas tillsammans med Institutet för hälsa och välfärd.

Institutet för hälsa och välfärd följer upp bl.a. Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar ECDC:s och Världshälsoorganisationen WHO:s lägesbild som uppdateras regelbundet. Institutet för hälsa och välfärd publicerar aktuell information om förekomsten av sjukdomen och ger resenärer anvisningar på sin webbplats. Det bästa sättet att skydda sig är att iaktta en god handhygien och hygien när du hostar. https://thl.fi/sv/web/infektionssjukdomar/aktuellt/aktuellt-om-coronaviruset-covid-19

Hälsokontroller och andra undantagsarrangemang kan medföra förseningar på flygplatser, vid gränsstationer och även i övrigt. Vi rekommenderar att du reserverar mer tid än vanligt för alla resor.

Följ myndigheternas information och reserestriktioner på följande sidor: Myanmar Ministry of Health and Sports http://mohs.gov.mm/Main/content/publication/2019-ncov

Utrikesministeriets resemeddelanden är rekommendationer

Du ansvarar alltid själv för dina beslut om vart och när du reser. De lokala myndigheterna har det primära ansvaret för att trygga säkerheten för alla människor som befinner sig i landet och i nödsituationer ansvarar de för sök- och räddningsinsatser. I krissituationer ska du följa de lokala myndigheternas anvisningar. Följ nyhetsrapporteringen i media och informationen på ambassadens webbplats, i Facebook och på Twitter. Utrikesministeriet och Finlands ambassader och konsulat hjälper finländare enligt lagen om konsulära tjänster. Om Finland inte har diplomatisk representation i ett land utanför EU kan du vända dig till en annan EU-stats representation. Om du deltar i en paketresa är det i första hand researrangören som hjälper dig.
Lag om konsulära tjänster http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990498
EU-direktivet om konsulärt skydd för EU-medborgare https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:32015L0637
Lag om kombinerade resetjänster https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2017/20170901

Utrikesministeriet rekommenderar att du gör en reseanmälan.
Reseanmälan https://reseanmalan.fi

Allmänna säkerhetsläget

Trots att den politiska situationen stabiliserats är oroligheter möjliga. Vid demonstrationer ökar risken för våld. I Myanmar har den senaste tiden förekommit oroligheter mellan olika religionssamfund. I olika delar av landet kan det då och då träda i kraft regionala undantagsbestämmelser.

Ta reda på läget på ditt resmål före du åker. Till ett flertal områden behövs fortfarande ett skilt resetillstånd. De som tänker resa runt i landet uppmanas att (hos landets myndigheter) kontrollera var det är tillåtet att röra sig. I konfliktområden kan det finnas risk för landminor.

Kontrollera förteckningen över områden där utlänningar behöver ett särskilt tillstånd för att resa på webbplatsen för ministeriet för hotell och turism i Myanmar (Ministry of Hotels and Tourism) https://tourism.gov.mm/traveller-tips/

Särskilda säkerhetsrisker

Till vissa delar av Myanmar behövs skilt resetillstånd. En uppdaterad förteckning finns på https://tourism.gov.mm/traveller-tips/

Under den senaste tiden har det förekommit enstaka terrorattentat utförda av väpnade etniska grupper och risken för attentat kvarstår. Tills vidare har attentaten inte riktats mot utlänningar eller populära turistmål, men faran kan inte uteslutas.

Brottsligheten

Brott som riktas mot utlänningar är ovanliga i Myanmar, men allt eftersom turismen växer ökar egendomsbrotten.

Myanmar är det näst största producentlandet av opium i världen. Huvuddelen av vallmoodlingen och opiumproduktionen sker i delstaten Shan. Straffen för innehav och försäljning av narkotika kan vara mycket stränga.

Om ditt pass försvinner eller blir stulet ska du göra en anmälan till den lokala polisstationen. Om Finland inte har en ambassad eller ett konsulat i landet kan du ansöka om en provisorisk resehandling (Emergency Travel Document, ETD) vid en annan EU-stats ambassad.

Ta kopior av dina viktigaste dokument, såsom passet och biljetterna, och förvara dem skilt från originalen.

Trafiken

Att råka ut för en olycka i trafiken utgör den största faran för en turist i Myanmar. Stor försiktighet rekommenderas och speciellt fotgängare bör vara försiktiga då de går över gator. Observera att om en trafikolycka inträffar är det bara vissa sjukhus som tar emot skadade för vård. Särskilt under regntiden mellan maj och oktober kan vägar, broar och tågskenor ta skada. Bilarna är ofta i dåligt skick och förarnas körkunskaper kan vara skrala. Åk på landsvägarna enbart under dagtid.

Då du rör dig på landsvägarna bör du beakta faran för landminor i synnerhet på landsbygden inom konfliktområden och i närheten av dessa. Landets gränsområden utgör till största delen konfliktområden, så om du anländer till/lämnar landet på landsväg bör det planeras omsorgsfullt, och du måste ta hänsyn till eventuella väpnade sammandrabbningar inom området.

Det finns många områden i Myanmar som saknar mobilnät; där varken mobiltelefoner eller internetuppkoppling fungerar över huvudtaget. Roaming från finländska mobilabonnemang fungerar beroende på nätverk.

Naturförhållanden

Det förekommer jordbävningar i Myanmar. Vi uppmanar alla resenärer att följa de lokala myndigheternas anvisningar i farliga situationer och att bekanta sig med evakueringsplanen på hotellet, eller sin inkvartering, samt följa researrangörens information om naturförhållandena.

Under regnperioden (maj-oktober) finns det skäl att vara förberedd på orkaner vid kustområdena och jordskred i hela landet. Landets undermåliga väg- och järnvägsinfrastruktur drabbas ofta av skador under regnperioden. Under den varma perioden som föregår regnperioden förekommer det ofta omfattande elavbrott i hela landet. I eldistributionen förekommer det avbrott året om.

Information om vädret hittar du på Severe Weather Information Center (http://severe.worldweather.org/) och Department of Meteorology and Hydrology (https://www.moezala.gov.mm/)

Hälsoläget

Hygiennivån i Myanmar är undermålig. Undvik att äta i gatukök och drick inte vattenledningsvatten. Ta för säkerhets skull med dig medicin mot magsjuka

Nivån på sjukhusen är låg. Parami International Clinic i Yangon som administreras av det thailändska sjukhuset Samitivej International är ett sjukhus som används mycket av utlänningar som bor i Myanmar. Vi rekommenderar att resenärer tar med sig mediciner för eget behov och första hjälpen-utrustning. Det är skäl att bära med sig passet utanför Yangon. En eventuell evakuering till utlandet för vård kan ske bara om passet är med.

Det finns områden i Myanmar där risken för malaria och denguefeber är större än normalt.

Om du har en sjukdom eller är gravid, om du reser till ett farligt område eller om du tänker ägna dig åt någon riskfylld idrott eller hobby, kontrollera med ditt försäkringsbolag när din reseförsäkring gäller och vad den täcker. Det är dyrt och svårt att transportera hem en sjuk eller död person utan en heltäckande försäkring. Man får inte heller alltid vård utomlands utan en betalningsförbindelse eller förhandsbetalning.

Kontrollera alltid innan du reser vilka smittsamma sjukdomar som finns på resmålet och vilka vaccin som rekommenderas. Du hittar information på följande webbplatser:
Institutet för hälsa och välfärd, hälsoinformation för resenärer på finska ”Matkailijan terveysopas” https://www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit/ohjeet-ja-saadokset/matkailijan-terveysopas
Världshälsoorganisationen WHO http://www.who.int/en/
Europeiska smittskyddsmyndigheten http://www.ecdc.europa.eu

Lokala lagar och seder

I Myanmar kan man dömas till dödsstraff för tillverkning av, smuggling av eller handel med narkotika. Straffen är långa också för innehav av mycket små mängder.

Fotografering av myndigheter och personer i tjänsteuniform t.ex. soldater är förbjudet och straffbart.

Inresebestämmelser

Utrikesministeriet ansvarar inte för främmande staters inresebestämmelser, till exempel villkor för passets giltighet eller visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna hos mållandets egna myndigheter, till exempel landets närmaste ambassad.

Finska medborgares resedokument https://um.fi/pass/

Kontaktuppgifter

Finlands ambassad, Yangon

Nordic house, No.3,
Pyay Road, 6 Miles,
Hlaing Township
YANGON
MYANMAR
+95 1 513 175
sanomat.YAN@formin.fi

Jour: I nödfall kan du kontakta utrikesministeriets konsulära jour: tfn +358 9 1605 5555 och e-post paivystys.um@formin.fi.

Före resan, kom ihåg 4 R

1

Resemeddelanden

I utrikesministeriets resemeddelanden hittar du information om det allmänna säkerhetsläget på resmålet samt om politiska och kulturella förhållanden som kan har inverkan på resesäkerheten.

Läs resemeddelanden
2

Reseanmälan

Om du reser på egen hand eller är på väg till ett riskfyllt område lönar det sig att göra en reseanmälan. Det innebär att du uppger dina kontaktuppgifter till utrikesministeriet så att det får kontakt med dig om en kris eller en nödsituation uppstår.

Gör en reseanmälan
3

Reseförsäkring

Rörelsefrihet är en grundlagsrättighet för finländarna. Du bestämmer själv vart du vill resa och vilka risker du är beredd att ta. Det är viktigt att teckna en täckande reseförsäkring innan resan.

Försäkra dig
4

Resedokument

Kontrollera att dina resedokument är i skick innan du reser. Vänd dig till destinationslandets ambassad för att kontrollera bestämmelser angående pass och visum.

Kontrollera resedokument