27.7.2023

Myanmar: resemeddelande

Risknivå

Undvik alla resor

Aktuellt

Den 1 februari 2021 utlyste Myanmars armé undantagstillstånd och tog över makten. Tidigare regeringsmedlemmar och anhängare av motståndsrörelsen har anhållits eller försatts i husarrest. Polisens och arméns närvaro har ökat och övervakningen har skärpts i hela landet. Det förekommer tidvis avbrott i telefon- och internetförbindelserna. Bankerna och den offentliga sjukvården har haft stora problem, varuimporten har försvårats och det börjar råda brist på vissa förnödenheter. Värdet på valutan har sjunkit och matpriserna och bränslepriserna har stigit.

Säkerhetsläget har försämrats betydligt efter statskuppen Den omfattande civila olydnadsrörelsen har lett till att många samhälleliga funktioner stängt ned eller försvårats (banker, import, offentliga sjukhus). Våldet riktat mot demonstranterna har eskalerat och anhängare av motståndsrörelsen attackerar armén regelbundet.

Spela inte in videor av polisen, militär personal, demonstrationer eller militära byggnader. Militärregimen har börjat kontrollera material på resenärers telefoner och datorer när de lämnar landet.

På grund av coronapandemin kan läget och restriktionerna ändras plötsligt och utan förvarning. Aktuell information om läget i Myanmar hittar du på beskickningens webbplats: https://finlandabroad.fi/web/mmr/forsta-sidan(Länk till en annan webbplats.) och genom att följa de lokala myndigheternas information. Ambassaden delar också aktuell information i sociala medier.

Utrikesministeriets resemeddelanden är rekommendationer

Du ansvarar alltid själv för dina beslut om vart och när du reser. De lokala myndigheterna har det primära ansvaret för att trygga säkerheten för alla människor som befinner sig i landet och i nödsituationer ansvarar de för sök- och räddningsinsatser. I krissituationer ska du följa de lokala myndigheternas anvisningar. Följ nyhetsrapporteringen i media och informationen på ambassadens webbplats, i Facebook och på Twitter. Utrikesministeriet och Finlands ambassader och konsulat hjälper finländare enligt lagen om konsulära tjänster. Om Finland inte har diplomatisk representation i ett land utanför EU kan du vända dig till en annan EU-stats representation. Om du deltar i en paketresa är det i första hand researrangören som hjälper dig.
Lag om konsulära tjänster http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990498(Länk till en annan webbplats.)
EU-direktivet om konsulärt skydd för EU-medborgare https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:32015L0637(Länk till en annan webbplats.)
Lag om kombinerade resetjänster https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2017/20170901(Länk till en annan webbplats.)

Utrikesministeriet rekommenderar att du gör en reseanmälan.
Reseanmälan https://reseanmalan.fi(Länk till en annan webbplats.)

Allmänna säkerhetsläget

Säkerhetsläget har försämrats betydligt sedan statskuppen. Säkerhetsstyrkornas åtgärder mot arméns motståndare har skärpts och det förekommer allt med våld. Polisen och armén har ofta väpnade konflikter med motståndsrörelsen, vilket också krävt civila offer. Innan du ger dig av kontrollera i mån av möjlighet att det inte finns några säkerhetshotande faktorer längs den väg du tänkt ta och ändra dina planer vid behov. Lämna platsen omedelbart om du upptäcker säkerhetshot. Beakta också utegångsförbud, det ökade antalet husrannsakningar som inbegriper ohämmat våld, och arresteringar. Efter statskuppen har främlingsfientligheten ökat i vissa gruppers demonstrationer, vilket ger anledning till särskild försiktighet. Även demonstranternas metoder har hårdnat och inbegriper allt mer våld. Risken för att bli inblandad i sammandrabbningarna har ökat. Myanmar har avvecklat inreserestriktioner och visumkontoret har öppnat, vilket har skapat ytterligare spänningar mellan den arméstödda regeringen och motståndarna. Hittills har det skett bara en enskild attack mot turister, men de kan inte uteslutas.

I Myanmar har den senaste tiden förekommit oroligheter mellan olika religionssamfund. I olika delar av landet kan det då och då träda i kraft regionala undantagsbestämmelser.

Ta reda på läget i ditt planerade resmål innan du åker. Till ett flertal områden behövs fortfarande ett separat resetillstånd. De som tänker resa runt i landet uppmanas att hos landets myndigheter kontrollera var det är tillåtet att röra sig. I konfliktområden kan det finnas risk för landminor.

Kontrollera förteckningen över områden där utlänningar behöver ett särskilt tillstånd för att resa på webbplatsen för ministeriet för hotell och turism i Myanmar (på engelska): https://tourism.gov.mm/traveller-tips/(Länk till en annan webbplats.) . Det är väldigt svårt att få tag på kontanter i Myanmar. Det är sällan möjligt att ta ut kontanter i uttagsautomater och de lokala bankernas verksamhet är fortfarande begränsad. Den arméstödda regeringen har utfärdat flera bestämmelser om andra länders valutor och uttag av kontanter. De officiella valutaväxlarna använder fastställda permanenta valutakurser.

Särskilda säkerhetsrisker

Till vissa områden i Myanmar behövs ett särskilt resetillstånd. En uppdaterad förteckning finns på webbplatsen för ministeriet för hotell och turism i Myanmar (på engelska): https://tourism.gov.mm/traveller-tips/(Länk till en annan webbplats.).

Arméregimen har förbjudit användningen av vissa sociala medier (till exempel Facebook och Twitter). En lagändring som förbjuder bland annat användningen av VPN-tunnel är under arbete. För olaglig användning kan dömas ut böter.

Under den senaste tiden har det förekommit enstaka terrorattentat utförda av väpnade etniska grupper och risken för attentat kvarstår. Tills vidare har attentaten inte riktats mot utlänningar eller populära turistmål, men faran kan inte uteslutas.

Brottsligheten

Brott mot utlänningar är ovanliga i Myanmar, men allt eftersom turismen växer ökar egendomsbrotten. Antalet småbrott har ökat efter statskuppen.

Myanmar är världens näst största opiumproducent, och i delstaten Shan produceras mest syntetiska droger i Asien. Den största delen av vallmoodlingen och opiumproduktionen sker också i delstaten Shan. Straffen för innehav och försäljning av narkotika kan vara mycket stränga.

Om ditt pass försvinner eller blir stulet ska du göra en anmälan till den lokala polisstationen. Om Finland inte har en ambassad eller ett konsulat i landet kan du ansöka om en provisorisk resehandling (Emergency Travel Document, ETD) vid en annan EU-stats ambassad.

Ta kopior av dina viktigaste dokument, såsom passet och biljetterna, och förvara dem skilt från originalen.

Trafiken

Att råka ut för en olycka i trafiken utgör den största faran för en turist i Myanmar. Stor försiktighet rekommenderas och speciellt fotgängare bör vara försiktiga då de går över gator. Observera att om en trafikolycka inträffar är det bara vissa sjukhus som tar emot skadade för vård. Särskilt under regntiden mellan maj och oktober kan vägar, broar och tågskenor ta skada. Bilarna är ofta i dåligt skick och förarnas körkunskaper kan vara skrala. Åk på landsvägarna enbart under dagtid.

Då du rör dig på landsvägarna bör du beakta faran för landminor i synnerhet på landsbygden inom konfliktområden och i närheten av dessa. Landets gränsområden utgör till största delen konfliktområden, så om du anländer till/lämnar landet på landsväg bör det planeras omsorgsfullt, och du måste ta hänsyn till eventuella väpnade sammandrabbningar inom området.

Det finns många områden i Myanmar som saknar mobilnät; där varken mobiltelefoner eller internetuppkoppling fungerar överhuvudtaget. Roaming från finländska mobilabonnemang fungerar beroende på nätverk.

Naturförhållanden

Det förekommer jordbävningar i Myanmar. Följ de lokala myndigheternas anvisningar i farliga situationer. Bekanta dig med evakueringsplanen på hotellet eller inkvarteringen och följ researrangörens information om ärendet.

Under regnperioden (maj-oktober) finns det skäl att vara förberedd på orkaner vid kustområdena och jordskred i hela landet. Landets svaga väg- och järnvägsinfrastruktur drabbas ofta av skador under regnperioden. Under den varma perioden som föregår regnperioden förekommer det ofta omfattande elavbrott i hela landet. I eldistributionen förekommer det avbrott året om.

Information om vädret finns till exempel på internationella centralen som följer upp extrema väderfenomen (på engelska): https://severeweather.wmo.int/(Länk till en annan webbplats.) och på webbplatsen för avdelningen för meteorologi och hydrologi i Myanmar (på engelska): https://www.moezala.gov.mm/(Länk till en annan webbplats.).

Hälsoläget

Hälsokontroller och andra specialarrangemang kan orsaka fördröjningar på flygplatsen, vid gränsen och i samband med resor i allmänhet. Vi rekommenderar att du reserverar mer tid än vanligt för alla resor.

Hygiennivån i Myanmar är undermålig. Undvik att äta i gatukök och drick inte vattenledningsvatten. Resenärer uppmanas förbereda sig för magsjukdom t.ex. genom att ta med läkemedel.

Nivån på sjukhusen är låg. Parami International Clinic i Yangon som administreras av det thailändska sjukhuset Samitivej International är ett sjukhus som används mycket av utlänningar som bor i Myanmar. Vi rekommenderar att resenärer tar med sig mediciner för eget behov och första hjälpen-utrustning. Det finns skäl att bära med sig passet utanför Yangon. En eventuell evakuering till utlandet för vård kan ske bara om passet är med.

Vi rekommenderar dock att resenärer tar med sig nödvändiga mediciner för eget behov och första hjälpen-utrustning. Det finns skäl att du bär med dig passet och visumdokumenten i hela landet. En eventuell evakuering till utlandet för vård kan ske bara om du har passet med dig.

Det finns områden i Myanmar där risken för malaria och denguefeber är större än normalt.

Om du har en sjukdom eller är gravid, om du reser till ett farligt område eller om du tänker ägna dig åt någon riskfylld idrott eller hobby, kontrollera med ditt försäkringsbolag när din reseförsäkring gäller och vad den täcker. Det är dyrt och svårt att transportera hem en sjuk eller död person utan en heltäckande försäkring. Man får inte heller alltid vård utomlands utan en betalningsförbindelse eller förhandsbetalning.

Kontrollera alltid innan du reser vilka smittsamma sjukdomar som finns på resmålet och vilka vaccin som rekommenderas. Du hittar information på följande webbplatser:
Institutet för hälsa och välfärd, hälsoinformation för resenärer på finska ”Matkailijan terveysopas” https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/matkailijan-terveysopas(Länk till en annan webbplats.)
Världshälsoorganisationen WHO http://www.who.int/en/(Länk till en annan webbplats.)
Europeiska smittskyddsmyndigheten http://www.ecdc.europa.eu(Länk till en annan webbplats.)

Lokala lagar och seder

I Myanmar kan man dömas till dödsstraff för tillverkning, innehav, smuggling eller handel med narkotika. Straffen är långa också för innehav av mycket små mängder.

Fotografering av myndigheter och personer i tjänsteuniform t.ex. soldater är förbjudet och straffbart.

Inresebestämmelser

På grund av coronaviruspandemin kan reserestriktioner och karantänsbestämmelser ändras plötsligt, så det är särskilt viktigt att följa det aktuella läget i de lokala myndigheternas information, på ambassadens webbplats och i sociala medier.

Läs de lokala myndigheternas information på följande webbplatser:
På webbplatsen för inrese- och befolkningsministeriet i Myanmar finns information om visumkraven och en länk till visumansökan (på engelska): https://evisa.moip.gov.mm/(Länk till en annan webbplats.).

Myanmars turistministeriums anvisningar för turister i coronasituationen (på engelska): https://tourism.gov.mm/covid-19/(Länk till en annan webbplats.)

Myanmars hälsoministeriums webbplats för uppföljning av coronaviruset (på engelska och myanmar): https://mohs.gov.mm/Main/content/publication/2019-ncov(Länk till en annan webbplats.)

Utrikesministeriet ansvarar inte för främmande staters inresebestämmelser, till exempel villkor för passets giltighet eller visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna hos mållandets egna myndigheter, till exempel landets närmaste ambassad.

Finska medborgares resedokument https://um.fi/pass/

Kontaktuppgifter

Finlands ambassad, Yangon

Nordic house, No.3,
Pyay Road, 6 Miles,
Hlaing Township
YANGON
MYANMAR
+95 1 751 3175
sanomat.YAN@gov.fi

Jour: I nödfall kan du kontakta utrikesministeriets konsulära jour: tfn +358 9 1605 5555 och e-post paivystys.um@formin.fi.

Före resan, kom ihåg:

1

Resemeddelanden

I utrikesministeriets resemeddelanden hittar du information om det allmänna säkerhetsläget på resmålet samt om politiska och kulturella förhållanden som kan har inverkan på resesäkerheten.

Läs resemeddelanden
2

Reseanmälan

Om du reser på egen hand eller är på väg till ett riskfyllt område lönar det sig att göra en reseanmälan. Det innebär att du uppger dina kontaktuppgifter till utrikesministeriet så att det får kontakt med dig om en kris eller en nödsituation uppstår.

Gör en reseanmälan
3

Reseförsäkring

Rörelsefrihet är en grundlagsrättighet för finländarna. Du bestämmer själv vart du vill resa och vilka risker du är beredd att ta. Det är viktigt att teckna en täckande reseförsäkring innan resan.

Försäkra dig
4

Resedokument

Kontrollera att dina resedokument är i skick innan du reser. Vänd dig till destinationslandets ambassad för att kontrollera bestämmelser angående pass och visum.

Kontrollera resedokument