Resenär, återvänd till Finland. Följ THL:s karantänanvisningar!

Resenärer uppmanas att återvända till Finland så snart som möjligt. Alla som anländer från utlandet ska beakta karantänanvisningarna som ges av Institutet för hälsa och välfärd.

Läs mera

Risknivån i resemeddelandena för alla länder är förtillfället åtminstone undvik alla resor.

6.3.2020

Moldavien: resemeddelande

Risknivå

Iaktta normal försiktighet

Ytterligare uppgifter om risknivån

Moldavien är ett tryggt resmål om du är normalt försiktig. Vi avråder från resor till Transnistrien.

Aktuellt

Utrikesministeriet och Finlands beskickningar följer hur coronaviruset (COVID-19) påverkar resandet. Läget bevakas tillsammans med Institutet för hälsa och välfärd.

Institutet för hälsa och välfärd följer upp bl.a. Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar ECDC:s och Världshälsoorganisationen WHO:s lägesbild som uppdateras regelbundet. Institutet för hälsa och välfärd publicerar aktuell information om förekomsten av sjukdomen och ger resenärer anvisningar på sin webbplats. Det bästa sättet att skydda sig är att iaktta en god handhygien och hygien när du hostar. https://thl.fi/sv/web/infektionssjukdomar/aktuellt/aktuellt-om-coronaviruset-covid-19

Hälsokontroller och andra undantagsarrangemang kan medföra förseningar på flygplatser, vid gränsstationer och även i övrigt. Vi rekommenderar att du reserverar mer tid än vanligt för alla resor.

Följ myndigheternas information och reserestriktioner på följande sidor: https://ansp.md/index.php/coronavirusul-de-tip-nou-covid-19/

Moldovas journummer för coronaviruset:
+373 80012300
+373 22574557
+373 67208023

Utrikesministeriets resemeddelanden är rekommendationer

Du ansvarar alltid själv för dina beslut om vart och när du reser. De lokala myndigheterna har det primära ansvaret för att trygga säkerheten för alla människor som befinner sig i landet och i nödsituationer ansvarar de för sök- och räddningsinsatser. I krissituationer ska du följa de lokala myndigheternas anvisningar. Följ nyhetsrapporteringen i media och informationen på ambassadens webbplats, i Facebook och på Twitter. Utrikesministeriet och Finlands ambassader och konsulat hjälper finländare enligt lagen om konsulära tjänster. Om Finland inte har diplomatisk representation i ett land utanför EU kan du vända dig till en annan EU-stats representation. Om du deltar i en paketresa är det i första hand researrangören som hjälper dig.
Lag om konsulära tjänster http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990498
EU-direktivet om konsulärt skydd för EU-medborgare https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:32015L0637
Lag om kombinerade resetjänster https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2017/20170901

Utrikesministeriet rekommenderar att du gör en reseanmälan.
Reseanmälan https://reseanmalan.fi

Allmänna säkerhetsläget

Det är tryggt att resa i Moldavien bara man är normalt försiktig. Vi avråder ändå från resor till Transnistrien (Östra Moldavien, öster om floden Dnestr). Transnistrien har lösgjort sig från Moldavien och säkerhetssituationen i området är svår att förutse. Personer som rest till regionen Transnistrien har haft problem med de lokala myndigheterna. Godtyckliga avgifter för gränsövergång eller "registrering" kan krävas av utlänningar. Den som rör sig med bil kan utan orsak få böter. Då man anländer till regionen Transnistrien måste man registrera sig. Av registreringsformuläret ska man spara en kopia, som ges till gränsmyndigheterna då man lämnar regionen Transnistrien. Om man reser till regionen Transnistrien med bil måste man betala en särskild försäkringsavgift. Om man anländer till Moldavien via Transnistrien ska man registrera sig inom 72 timmar. I Chişinău kan registreringen göras bland annat på adressen Strada Puşkin 42 och i övriga moldaviska städer i passkontoren. Allmänna nödnummer i Moldavien är: brandkår 901, polis 902, ambulans 903.

Brottsligheten

Särskilt gäller det att se upp för ficktjuvar. Ficktjuvar rör sig speciellt i kollektiv trafiken, på torg och järnvägsstationer. Det har även rapporterats om bedragare (falska poliser osv.). Det rekommenderas att man förvarar passet och värdeföremål i hotellets säkerhetsfack. Man ska bära med sig en kopia av passet och ett identitetsbevis.

Om dina resedokument försvinner eller stjäls ska du göra anmälan hos den lokala polisen: http://www.igp.gov.md/ro/contacts

Också andra brott ska anmälas till den lokala polisen.

Det har rapporterats om diskriminering av etniska minoriteter i Moldavien: bland annat har folk inte släppts in på restauranger eller blivit utpekade och hånade på gatan.

Om ditt pass försvinner eller blir stulet ska du göra en anmälan till den lokala polisstationen. Om Finland inte har en ambassad eller ett konsulat i landet kan du ansöka om en provisorisk resehandling (Emergency Travel Document, ETD) vid en annan EU-stats ambassad.

Ta kopior av dina viktigaste dokument, såsom passet och biljetterna, och förvara dem skilt från originalen.

Trafiken

Kollektivtrafiken fungerar relativt bra i Moldavien, trots en del gamla och illa skötta fordon. Redan på grund av den allmänna trafikkulturen är landsvägstrafiken riskabel. Vägar och broar är ställvis i dåligt skick och det finns inte belysning överallt. Trafikreglerna är strikta och deras efterlevnad, särskilt vad gäller hastighetsbegränsningar, kontrolleras aktivt. Gränsen för rattfylleri i Moldavien är 0,3 promille.

Var försiktig när du använder taxi. Det rör sig också illegala taxibilar. Taxiresor kan enbart betalas med kontanter.

Speciellt över natten lönar det sig att parkera sin bil på övervakad parkeringsplats. Billarm och/eller rattlås är att rekommendera. Undvik att köra på natten. Hästar och hästkärror (utan lyse/reflexer) är fortfarande vanliga i trafiken, speciellt på landsbygden.

En vinjett som ska fästas på fordonets vindruta är obligatorisk i Moldavien. Närmare information om vinjetten hittas på webbplatsen http://www.customs.gov.md/files/pliant%20VINIETA%20_2_.pdf

Vägarna plogas vanligtvis inte på vintern. Dubb- eller andra vinterdäck förekommer inte just.

Naturförhållanden

Moldavien har närmast inlandsklimat, men Svarta havets närhet är kännbar. Vanligen är somrarna heta och på vintrarna kan det snöa och vara mycket kallt.

Översvämningar är vanliga på sommaren. Följ lokala väderleksrapporter och lokala myndigheters anvisningar.

Moldavien ligger i ett jordbävningsområde. Varje år inträffar ett flertal små, ofarliga jordbävningar. Anvisningar för jordbävningssituationer hittar du här: http://www.helsinki.fi/geo/seismo/svenska/forjordbavning.html

Hälsoläget

Hälsoriskerna är inte särskilt stora, men hygiennivån kan vara bristfällig. Undvik herrelösa hundar och uppsök genast läkare för att få rabiesmedicin om du blir biten. Såret ska omedelbart sköljas med rent vatten, i nödfall duger till och med saft.

Bland annat följande sjukhus ger första hjälpen i huvudstaden:

Centrul Naţional Ştiinţifico-Practic de Medicină Urgentă
Strada Toma Ciorbă 1
puh. +373 22 250 704
anticamera@urgenta.md
http://www.urgenta.md/

Medpark International Hospital ICS “Health Forever International” SRL
Strada A. Doga 24
tel. +373-22-40 00 40
info@medpark.md
http://www.urgenta.md/

Om du har en sjukdom eller är gravid, om du reser till ett farligt område eller om du tänker ägna dig åt någon riskfylld idrott eller hobby, kontrollera med ditt försäkringsbolag när din reseförsäkring gäller och vad den täcker. Det är dyrt och svårt att transportera hem en sjuk eller död person utan en heltäckande försäkring. Man får inte heller alltid vård utomlands utan en betalningsförbindelse eller förhandsbetalning.

Kontrollera alltid innan du reser vilka smittsamma sjukdomar som finns på resmålet och vilka vaccin som rekommenderas. Du hittar information på följande webbplatser:
Institutet för hälsa och välfärd, hälsoinformation för resenärer på finska ”Matkailijan terveysopas” https://www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit/ohjeet-ja-saadokset/matkailijan-terveysopas
Världshälsoorganisationen WHO http://www.who.int/en/
Europeiska smittskyddsmyndigheten http://www.ecdc.europa.eu

Inresebestämmelser

Utrikesministeriet ansvarar inte för främmande staters inresebestämmelser, till exempel villkor för passets giltighet eller visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna hos mållandets egna myndigheter, till exempel landets närmaste ambassad.

Finska medborgares resedokument https://um.fi/pass/

Kontaktuppgifter

Jour: I nödfall kan du kontakta utrikesministeriets konsulära jour: tfn +358 9 1605 5555 och e-post paivystys.um@formin.fi.

Före resan, kom ihåg 4 R

1

Resemeddelanden

I utrikesministeriets resemeddelanden hittar du information om det allmänna säkerhetsläget på resmålet samt om politiska och kulturella förhållanden som kan har inverkan på resesäkerheten.

Läs resemeddelanden
2

Reseanmälan

Om du reser på egen hand eller är på väg till ett riskfyllt område lönar det sig att göra en reseanmälan. Det innebär att du uppger dina kontaktuppgifter till utrikesministeriet så att det får kontakt med dig om en kris eller en nödsituation uppstår.

Gör en reseanmälan
3

Reseförsäkring

Rörelsefrihet är en grundlagsrättighet för finländarna. Du bestämmer själv vart du vill resa och vilka risker du är beredd att ta. Det är viktigt att teckna en täckande reseförsäkring innan resan.

Försäkra dig
4

Resedokument

Kontrollera att dina resedokument är i skick innan du reser. Vänd dig till destinationslandets ambassad för att kontrollera bestämmelser angående pass och visum.

Kontrollera resedokument