Resenär, återvänd till Finland. Följ THL:s karantänanvisningar!

Resenärer uppmanas att återvända till Finland så snart som möjligt. Alla som anländer från utlandet ska beakta karantänanvisningarna som ges av Institutet för hälsa och välfärd.

Läs mera

Risknivån i resemeddelandena för alla länder är förtillfället åtminstone undvik alla resor.

4.3.2020

Lettland: resemeddelande

Risknivå

Iaktta normal försiktighet

Ytterligare uppgifter om risknivån

Lettland är tämligen tryggt bara man iakttar normal försiktighet. Bil- och fickstölder förekommer relativt ofta.

Aktuellt

Utrikesministeriet och Finlands beskickningar följer hur coronaviruset (COVID-19) påverkar resandet. Läget bevakas tillsammans med Institutet för hälsa och välfärd.

Institutet för hälsa och välfärd följer upp bl.a. Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar ECDC:s och Världshälsoorganisationen WHO:s lägesbild som uppdateras regelbundet. Institutet för hälsa och välfärd publicerar aktuell information om förekomsten av sjukdomen och ger resenärer anvisningar på sin webbplats. Det bästa sättet att skydda sig är att iaktta en god handhygien och hygien när du hostar. https://thl.fi/sv/web/infektionssjukdomar/aktuellt/aktuellt-om-coronaviruset-covid-19

Hälsokontroller och andra undantagsarrangemang kan medföra förseningar på flygplatser, vid gränsstationer och även i övrigt. Vi rekommenderar att du reserverar mer tid än vanligt för alla resor.

Följ myndigheternas information och reserestriktioner på följande sidor:
http://www.vm.gov.lv/en/ministry/novel_coronavirus_covid19_advice_for_the_public/
https://spkc.gov.lv/lv/aktualitates/get/nid/757

Utrikesministeriets resemeddelanden är rekommendationer

Du ansvarar alltid själv för dina beslut om vart och när du reser. De lokala myndigheterna har det primära ansvaret för att trygga säkerheten för alla människor som befinner sig i landet och i nödsituationer ansvarar de för sök- och räddningsinsatser. I krissituationer ska du följa de lokala myndigheternas anvisningar. Följ nyhetsrapporteringen i media och informationen på ambassadens webbplats, i Facebook och på Twitter. Utrikesministeriet och Finlands ambassader och konsulat hjälper finländare enligt lagen om konsulära tjänster. Om Finland inte har diplomatisk representation i ett land utanför EU kan du vända dig till en annan EU-stats representation. Om du deltar i en paketresa är det i första hand researrangören som hjälper dig.
Lag om konsulära tjänster http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990498
EU-direktivet om konsulärt skydd för EU-medborgare https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:32015L0637
Lag om kombinerade resetjänster https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2017/20170901

Utrikesministeriet rekommenderar att du gör en reseanmälan.
Reseanmälan https://reseanmalan.fi

Allmänna säkerhetsläget

Säkerhetsläget i Lettland är stabilt och det riktar sig inga direkta säkerhetshot mot finländare som är bosatta i landet. De vanliga risker som förekommer i landet är förutsägbara och myndigheternas kapacitet att hantera eventuella krissituationer är god.

Brottsligheten

Rån och misshandlingar av turister är vanliga i det nattliga Riga. Fickstölder och andra snatterier förekommer även dagtid, i synnerhet i turistområden. Håll noga reda på plånbok, telefon och handväska.

Kreditkortbedrägerier är vanliga i Riga, i synnerhet nattetid. Var uppmärksam när du betalar med bank- eller kreditkort, särskilt på barer och nattklubbar. Kontrollera genast priset på din beställning och betala kontant vid behov.

Överfakturering föregås i allmänhet av att lokala kvinnor suttit sig vid samma bord, och att turister sedan debiteras stora summor för deras drickor. Ibland kan kvinnorna locka med sig turister från gatan till nattklubbar. Ifall kunden vägrar att betala överdrivna notor, kan denne hotas med våld.

Parkera bilen på övervakade parkeringsplatser och lämna inga saker synliga inne i bilen. Ett rattlås (s.k. rattkrycka) skyddar mot bilstöld om det inte finns andra stöldskydd i bilen.

Taxichaufförerna gör sig ibland skyldiga till överfakturering. Berusade kunder löper störst risk att utsättas för överfakturering. Tvister om notan kan ibland leda till hotfulla situationer. Innan man åker taxi, särskilt från flygfältet, kan det löna sig att komma överens om priset i förväg, eller åtminstone försäkra sig om att vägmätaren är på (den kan dock rulla på för snabbt). Taxiresan från flygfältet till centrum kostar ca 10–20 euro beroende på taxibolag.

Rör dig inte ensam om du är kraftigt berusad.

Om du råkar ut för ett brott ska du alltid göra en anmälan hos den närmaste polisstationen och be om en kopia på anmälan som du håller själv.

Turistpolisen i Riga har en dygnet runt -hotline för turister, (+371) 6718 1818, på engelska och ryska. Turistpoliserna patrullerar dessutom i centrum av staden (inkl. gamla staden) dygnet runt.

Det allmänna nödnumret i Lettland är 112.
Polisen har även ett eget nödnummer, 110.
Vid akuta sjukfall (t.ex. beställning av ambulans) kan man dessutom ringa 113.
De ovan nämnda numren betjänar förutom på lettländska även på ryska och på engelska.

Om ditt pass försvinner eller blir stulet ska du göra en anmälan till den lokala polisstationen. Om Finland inte har en ambassad eller ett konsulat i landet kan du ansöka om en provisorisk resehandling (Emergency Travel Document, ETD) vid en annan EU-stats ambassad.

Ta kopior av dina viktigaste dokument, såsom passet och biljetterna, och förvara dem skilt från originalen.

Trafiken

Trafikkulturen är inte lika disciplinerad i Lettland som i Finland. Bilister och fotgängare bör därför vara särskilt försiktiga i trafiken. Trafikolyckor är vanliga. Enligt trafikreglerna i Lettland kan man i trafikljuskorsningar som markerats med gröna pilar vända till höger även vid rött ljus, om man inte äventyrar den övriga trafiken.

Vägnätet motsvarar inte finländsk nivå och särskilt på landsbygden kan vägarna vara i dåligt skick. Promillegränsen är 0,5 promille, men 0,2 promille för förare som haft körkort i mindre än 2 år.

Finländska trafikförsäkringar gäller i Lettland. Det lönar sig att ha med sig ett grönt kort som fås hos det egna försäkringsbolaget. Kontrollera också vad den frivilliga fordonsförsäkringen täcker och vilka dess villkor är. Meddela alltid alla trafikolyckor omedelbart till den lokala polisen, och vänta på olycksplatsen att de anländer. Fordonet får inte flyttas från olycksplatsen innan polisen anlänt.

Ta med bilens ursprungliga registerutdrag då du reser med egen bil. Den som reser med annan än egen bil måste ha med sig en fullmakt som beviljats av ägaren eller företaget som äger bilen. I bilen ska finnas en förstahjälpsväska, en eldsläckare, en varningstriangel och en varselväst.

Hastighetskameror har blivit allt vanligare i Lettland. Om du får böter för fortkörning skickas böterna numera på finska. I Lettland finns det betydligt färre vägmärken för hastighetsbegränsning än i Finland. På gränsövergångsställen finns skyltar som anger vilka hastighetsbegränsningar som i allmänhet gäller i landet.

Hälsoläget

Dricksvattnet uppfyller de europeiska standarderna men det rekommenderas att dricksvattnet kokas på grund av det gamla rörnätet. Fästingsrisken är stor i hela Baltikum.

Ta med dig FPA:s europeiska sjukvårdskort (EHIC) på resan. En heltäckande reseförsäkring är nödvändig, eftersom FPA endast ersätter direkt sjukvård i andra EU-länder, inte t.ex. utskrivningsutgifterna.

I Lettland förekommer afrikansk svinpest. Se till att inte föra in sjukdomen i Finland. Mer information om afrikansk svinpest: https://www.ruokavirasto.fi/sv/teman/afrikansk-svinpest-asf/

Om du har en sjukdom eller är gravid, om du reser till ett farligt område eller om du tänker ägna dig åt någon riskfylld idrott eller hobby, kontrollera med ditt försäkringsbolag när din reseförsäkring gäller och vad den täcker. Det är dyrt och svårt att transportera hem en sjuk eller död person utan en heltäckande försäkring. Man får inte heller alltid vård utomlands utan en betalningsförbindelse eller förhandsbetalning.

Kontrollera alltid innan du reser vilka smittsamma sjukdomar som finns på resmålet och vilka vaccin som rekommenderas. Du hittar information på följande webbplatser:
Institutet för hälsa och välfärd, hälsoinformation för resenärer på finska ”Matkailijan terveysopas” https://www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit/ohjeet-ja-saadokset/matkailijan-terveysopas
Världshälsoorganisationen WHO http://www.who.int/en/
Europeiska smittskyddsmyndigheten http://www.ecdc.europa.eu

Inresebestämmelser

Vid resa till Lettland räcker det att passet eller identitetskortet är giltigt fram till resans slut.

Utrikesministeriet ansvarar inte för främmande staters inresebestämmelser, till exempel villkor för passets giltighet eller visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna hos mållandets egna myndigheter, till exempel landets närmaste ambassad.

Finska medborgares resedokument https://um.fi/pass/

Kontaktuppgifter

Finlands ambassad, Riga

Kalpaka bulvaris 1
LV-1605 RIGA
LATVIA
+371 670 788 00
sanomat.RII@formin.fi

Jour: I nödfall kan du kontakta utrikesministeriets konsulära jour: tfn +358 9 1605 5555 och e-post paivystys.um@formin.fi.

Före resan, kom ihåg 4 R

1

Resemeddelanden

I utrikesministeriets resemeddelanden hittar du information om det allmänna säkerhetsläget på resmålet samt om politiska och kulturella förhållanden som kan har inverkan på resesäkerheten.

Läs resemeddelanden
2

Reseanmälan

Om du reser på egen hand eller är på väg till ett riskfyllt område lönar det sig att göra en reseanmälan. Det innebär att du uppger dina kontaktuppgifter till utrikesministeriet så att det får kontakt med dig om en kris eller en nödsituation uppstår.

Gör en reseanmälan
3

Reseförsäkring

Rörelsefrihet är en grundlagsrättighet för finländarna. Du bestämmer själv vart du vill resa och vilka risker du är beredd att ta. Det är viktigt att teckna en täckande reseförsäkring innan resan.

Försäkra dig
4

Resedokument

Kontrollera att dina resedokument är i skick innan du reser. Vänd dig till destinationslandets ambassad för att kontrollera bestämmelser angående pass och visum.

Kontrollera resedokument