25.9.2023

Lesotho: resemeddelande

Risknivå

Iaktta särskild försiktighet

Ytterligare uppgifter om risknivån

Det oklara säkerhetsläget fortsätter. Plötsliga förändringar kan ske. Undvik att röra dig ensam eller ute när det är mörkt. Många hiv-positiva bland befolkningen.

Aktuellt

Antalet hiv-positiva bland befolkningen är stort, och man bör absolut undvika beteende som medför smittorisk. Även andra smittsamma sjukdomar, såsom tuberkulos, förekommer relativt allmänt. Sjukvården håller inte någon hög standard och det rekommenderas att man i den mån det är möjligt anlitar sjukvården i Sydafrika.

På grund av coronapandemin kan läget och restriktionerna ändras plötsligt och utan förvarning. Aktuell information om läget i Lesotho finns på landets regerings webbplats på https://www.gov.ls/(Länk till en annan webbplats.)
Ambassaden delar aktuell information i sociala medier.

Utrikesministeriets resemeddelanden är rekommendationer

Du ansvarar alltid själv för dina beslut om vart och när du reser. De lokala myndigheterna har det primära ansvaret för att trygga säkerheten för alla människor som befinner sig i landet och i nödsituationer ansvarar de för sök- och räddningsinsatser. I krissituationer ska du följa de lokala myndigheternas anvisningar. Följ nyhetsrapporteringen i media och informationen på ambassadens webbplats, i Facebook och på Twitter. Utrikesministeriet och Finlands ambassader och konsulat hjälper finländare enligt lagen om konsulära tjänster. Om Finland inte har diplomatisk representation i ett land utanför EU kan du vända dig till en annan EU-stats representation. Om du deltar i en paketresa är det i första hand researrangören som hjälper dig.
Lag om konsulära tjänster http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990498(Länk till en annan webbplats.)
EU-direktivet om konsulärt skydd för EU-medborgare https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:32015L0637(Länk till en annan webbplats.)
Lag om kombinerade resetjänster https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2017/20170901(Länk till en annan webbplats.)

Utrikesministeriet rekommenderar att du gör en reseanmälan.
Reseanmälan https://reseanmalan.fi(Länk till en annan webbplats.)

Allmänna säkerhetsläget

Det instabila säkerhetsläget fortgår och snabba förändringar är möjliga. Resenärer som rör sig i landet uppmanas till särskild uppmärksamhet och att undvika militära mål, stora folkmöten och demonstrationer. Polisens handlingskraft har ännu inte återgått till den normala, också därför ska man undvika att röra sig ute efter mörkrets inbrott.

Undvik att röra dig ensam och i obekanta trakter. Förvara pengar, pass och värdeföremål inlåsta och håll dem nära kroppen när du rör dig utomhus. Bilkörning på landsbygden och promenader i Maseru rekommenderas inte när det är mörkt. Antalet väpnade rån har ökat i Maseru. Håll dörrarna låsta när du åker bil. Allmän vaksamhet är på sin plats.

Polisens webbplats: http://www.lmps.org.ls/(Länk till en annan webbplats.) och nödnummer: 123 (polis), 121 (Medical) och 122 (eldsvåda).

Brottsligheten

Under semestertider ökar egendomsbrotten.

Om ditt pass försvinner eller blir stulet ska du göra en anmälan till den lokala polisstationen. Om Finland inte har en ambassad eller ett konsulat i landet kan du ansöka om en provisorisk resehandling (Emergency Travel Document, ETD) vid en annan EU-stats ambassad.

Ta kopior av dina viktigaste dokument, såsom passet och biljetterna, och förvara dem skilt från originalen.

Trafiken

Landet har vänstertrafik. Det finns varken fungerande kollektivtrafik eller pålitlig taxiservice. Vägnätet är delvis i dåligt skick och saknar vägbeläggning. Under vintermånaderna (maj, juni, juli) kan isiga vägar och snöfall orsaka olyckor. Det bra att kontrollera väder- och vägförhållandena i förväg när du ska köra på vägar i bergen vintertid. Det kan uppstå sådana snödrivor att det inte går att köra vidare på vägen. Därför rekommenderas att man alltid har med sig mat och dryck i bilen och dessutom verktyg för att komma loss ur snön.

Naturförhållanden

Ösregnen kan spola bort en del av vägnätet och broarna. Det finns risk för ras i bergstrakterna. Det är oftast möjligt att röra sig enbart med terrängbil eftersom hela Lesotho är beläget bland höga berg. De högsta bergstopparna når cirka 3 500 meter över havet, och vädret kan därför ändras snabbt. I Lesotho finns en av Afrikas få skidorter.

Hälsoläget

Om du har en sjukdom eller är gravid, om du reser till ett farligt område eller om du tänker ägna dig åt någon riskfylld idrott eller hobby, kontrollera med ditt försäkringsbolag när din reseförsäkring gäller och vad den täcker. Det är dyrt och svårt att transportera hem en sjuk eller död person utan en heltäckande försäkring. Man får inte heller alltid vård utomlands utan en betalningsförbindelse eller förhandsbetalning.

Kontrollera alltid innan du reser vilka smittsamma sjukdomar som finns på resmålet och vilka vaccin som rekommenderas. Du hittar information på följande webbplatser:
Institutet för hälsa och välfärd, hälsoinformation för resenärer på finska ”Matkailijan terveysopas” https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/matkailijan-terveysopas(Länk till en annan webbplats.)
Världshälsoorganisationen WHO http://www.who.int/en/(Länk till en annan webbplats.)
Europeiska smittskyddsmyndigheten http://www.ecdc.europa.eu(Länk till en annan webbplats.)

Lokala lagar och seder

Homosexualitet är förbjuden i lag. Straffen för innehav av narkotika kan vara stränga.

Inresebestämmelser

På grund av coronaviruspandemin kan reserestriktioner och karantänsbestämmelser ändras plötsligt, så det är särskilt viktigt att följa det aktuella läget i de lokala myndigheternas information, på ambassadens webbplats och i sociala medier.

Utrikesministeriet ansvarar inte för främmande staters inresebestämmelser, till exempel villkor för passets giltighet eller visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna hos mållandets egna myndigheter, till exempel landets närmaste ambassad.

Finska medborgares resedokument https://um.fi/pass/

Jour: I nödfall kan du kontakta utrikesministeriets konsulära jour: tfn +358 9 1605 5555 och e-post paivystys.um@formin.fi.

Före resan, kom ihåg:

1

Resemeddelanden

I utrikesministeriets resemeddelanden hittar du information om det allmänna säkerhetsläget på resmålet samt om politiska och kulturella förhållanden som kan har inverkan på resesäkerheten.

Läs resemeddelanden
2

Reseanmälan

Om du reser på egen hand eller är på väg till ett riskfyllt område lönar det sig att göra en reseanmälan. Det innebär att du uppger dina kontaktuppgifter till utrikesministeriet så att det får kontakt med dig om en kris eller en nödsituation uppstår.

Gör en reseanmälan
3

Reseförsäkring

Rörelsefrihet är en grundlagsrättighet för finländarna. Du bestämmer själv vart du vill resa och vilka risker du är beredd att ta. Det är viktigt att teckna en täckande reseförsäkring innan resan.

Försäkra dig
4

Resedokument

Kontrollera att dina resedokument är i skick innan du reser. Vänd dig till destinationslandets ambassad för att kontrollera bestämmelser angående pass och visum.

Kontrollera resedokument