Resenär, återvänd till Finland. Följ THL:s karantänanvisningar!

Resenärer uppmanas att återvända till Finland så snart som möjligt. Alla som anländer från utlandet ska beakta karantänanvisningarna som ges av Institutet för hälsa och välfärd.

Läs mera

Risknivån i resemeddelandena för alla länder är förtillfället åtminstone undvik alla resor.

2.3.2020

Kazakstan: resemeddelande

Risknivå

Iaktta normal försiktighet

Ytterligare uppgifter om risknivån

Kazakstan är ett relativt tryggt resmål. Undvik stora folksamlingar och att röra dig ensam efter mörkrets inbrott.

Aktuellt

Utrikesministeriet och Finlands beskickningar följer hur coronaviruset (COVID-19) påverkar resandet. Läget bevakas tillsammans med Institutet för hälsa och välfärd.

Institutet för hälsa och välfärd följer upp bl.a. Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar ECDC:s och Världshälsoorganisationen WHO:s lägesbild som uppdateras regelbundet. Institutet för hälsa och välfärd publicerar aktuell information om förekomsten av sjukdomen och ger resenärer anvisningar på sin webbplats. Det bästa sättet att skydda sig är att iaktta en god handhygien och hygien när du hostar. https://thl.fi/sv/web/infektionssjukdomar/aktuellt/aktuellt-om-coronaviruset-covid-19

Hälsokontroller och andra undantagsarrangemang kan medföra förseningar på flygplatser, vid gränsstationer och även i övrigt. Vi rekommenderar att du reserverar mer tid än vanligt för alla resor.

Passagerartrafiken mellan Kina och Kazakstan är avbruten, både landsvägstrafiken och flygtrafiken. Den kan också införas restriktioner på andra flygrutter. Det är de kazakstanska myndigheterna som ansvarar för landets inresebestämmelser.

De kazakstanska myndigheterna har meddelat att man från och med den 20 februari 2020 inför restriktioner för resenärer som kommer från länder med mycket fall av coronavirus. Länderna delas in i olika kategorier utifrån hur många fall som upptäckts där.

Kategori 1: länder med många fall av coronavirus (bl.a. Kina)
--> sannolikt karantän på sjukhus i 14 dagar varefter hälsotillståndet följs upp per telefon i 10 dagar.

Kategori 2: länder med ett tiotal fall
--> Myndigheterna rekommenderar frivillig karantän i hemmet i 14 dagar. Minimera umgänge med andra människor och undvik platser med mycket folk. Hälsotillståndet övervakas genom besök på regional klinik och eventuella uppföljningsbesök. Efter karantän i hemmet bevakas hälsotillståndet per telefon i tio dagar.

Kategori 3: Länder med ett fåtal fall.
--> övervakning av hälsotillståndet per telefon i 24 dagar.

Beakta att kategorisering av länder kan ändas eller preciseras utifrån uppgifter av Världshälsoorganisationen WHO, också på kort varsel. Läs aktuella anvisningar och förteckningen med länders kategorisering på webbplatsen för Kazakstans hälsoministerium http://gov.kz/memleket/entities/dsm?lang=en

För närvarande gäller bestämmelserna inte resenärer som anländer från Finland. Beakta emellertid att restriktionerna också kan gälla transitresenärer som anländer från länder där det förekommit fall av coronavirus.

När du anländer till landet kan det göras en hälsogranskning och du kan ombes att lämna dina kontaktuppgifter för uppföljningen av ditt hälsotillstånd.

Kazakstans utrikesministerium
under tjänstetid: +7 (7172) 72 05 49, +7 (7172) 72 01 98, +7 (7172) 72 04 93
efter tjänstetid: +7 (7172) 72 01 11

Läs de kazakstanska myndigheternas information: http://dsm.gov.kz/ru/news

Utrikesministeriets resemeddelanden är rekommendationer

Du ansvarar alltid själv för dina beslut om vart och när du reser. De lokala myndigheterna har det primära ansvaret för att trygga säkerheten för alla människor som befinner sig i landet och i nödsituationer ansvarar de för sök- och räddningsinsatser. I krissituationer ska du följa de lokala myndigheternas anvisningar. Följ nyhetsrapporteringen i media och informationen på ambassadens webbplats, i Facebook och på Twitter. Utrikesministeriet och Finlands ambassader och konsulat hjälper finländare enligt lagen om konsulära tjänster. Om Finland inte har diplomatisk representation i ett land utanför EU kan du vända dig till en annan EU-stats representation. Om du deltar i en paketresa är det i första hand researrangören som hjälper dig.
Lag om konsulära tjänster http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990498
EU-direktivet om konsulärt skydd för EU-medborgare https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:32015L0637
Lag om kombinerade resetjänster https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2017/20170901

Utrikesministeriet rekommenderar att du gör en reseanmälan.
Reseanmälan https://reseanmalan.fi

Allmänna säkerhetsläget

Säkerhetsläget i Kazakstan är stabilt. Det politiska läget är relativt stabilt och normalt.

Var allmänt försiktig och följ myndigheternas anvisningar när du reser i Kazakstan. Gå inte med i stora folksamlingar eller politiska demonstrationer.

Polisens nödnummer är 102.

Särskilda säkerhetsrisker

Det krävs ett särskilt tillstånd om man ska resa i närheten av gränsen mot Kina eller till militära områden.

Om du reser till mera avlägsna trakter och inte kan språket och/eller området är helt okänt lönar det sig att anlita en lokal guide. Om du ska röra dig i terrängen ska du vara försiktig och se till att du har alla tillstånd som krävs.

Brottsligheten

Undvik att röra dig ute efter mörkrets inbrott, särskilt ensam. De vanligaste brotten som utlänningar utsätts för är fickstölder och misshandel. Den största delen av brotten mot utlänningar inträffar i närheten av de hotell som utlänningar brukar bo på och på lokala marknader. Det har förekommit rån riktade mot utlänningarna i städerna Atyraw och Aktau. Visa inte upp dina pengar eller värdeföremål.

Det händer att brottslingar ger sig ut för att vara poliser. Också riktiga poliser kan försöka skriva ut ogrundade böter åt turister, till exempel för påhittade trafikförseelser, för att sätta pengar i egen ficka. Korruptionen är utbredd. Poliser ska alltid kunna legitimera sig. Anmäl alla bedrägerier till myndigheterna.

Om ditt pass försvinner eller blir stulet ska du göra en anmälan till den lokala polisstationen. Om Finland inte har en ambassad eller ett konsulat i landet kan du ansöka om en provisorisk resehandling (Emergency Travel Document, ETD) vid en annan EU-stats ambassad.

Ta kopior av dina viktigaste dokument, såsom passet och biljetterna, och förvara dem skilt från originalen.

Trafiken

Trafikkulturen avviker från den finländska. Största delen av bilarna och vägarna är i dåligt skick. Det är obligatoriskt att använda säkerhetsbälte på frambänken och polisen övervakar detta noggrant. På bakbänken använder man inte säkerhetsbälte, och det finns sällan. Trafikreglerna följs inte så noga och fortkörning är vanligt.

Det är relativt glest mellan bensinstationerna på landsvägarna, så det lönar sig att ha med sig en reservkanister om man ger sig ut på en längre tur. Tanka endast på bensinstationer som ingår i kända kedjor eftersom bensinkvaliteten är ojämn.

Det händer att trafikpolisen skriver ut böter åt bilister utan orsak. Undvik att köra bil efter mörkrets inbrott. I de flesta städer är endast huvudgatorna upplysta. På vintrarna är väglaget ofta farligt halt och det händer att vägar utanför städerna stängs av på grund av snöstorm eller hård vind.

Undvik att använda privata bilar som taxi. Också i officiella taxi lönar det sig att komma överens om priset på förhand för att undvika problem.

Kollektivtrafiken är relativt trygg. Jämfört med landsbygden är en stor del av lokalbussarna i Nur-Sultan och Almaty relativt nya och går regelbundet. Bussarna är ofta väldigt fulla och den kan finnas ficktjuvar i dem.

Att åka tåg är tryggt och populärt och tågen är rätt så nya.

De lokala flygplanens tillstånd varierar och den lönar sig att ta reda på i vilket skick flygbolagets plan är redan när man planerar sin resa. På adressen http://ec.europa.eu/transport/modes/air/safety/air-ban/index_sv.htm kan du kontrollera listan över flygbolag som är förbjudna i EU.

Naturförhållanden

Kazakstan ligger i ett jordbävningsområde och det förekommer svaga jodbävningar särskilt i landets sydöstra delar. I södra Kazakstan kring Sjymkent brukar det bli översvämningar när snön smälter som kan vara mycket kraftiga.

Hälsoläget

Hälsovården och hygienen är inte på västerländsk nivå. Om du reser till mindre orter kan det vara bra att ta med dig egna mediciner och dylikt.

I nödfall kan man ringa en ambulans på numret 103 som för en till närmaste jourande sjukhus. Överväg noga innan du anlitar lokala sjukhus.

Om du rör dig i skogen eller i bergstrakterna ska du, särskilt under början av sommaren, beakta att det finns fästingar som bär TBE (fästingburen hjärninflammation). Det förekommer tuberkolos HIV. I södra Kazakstan har det förekommit enstaka fall av Krim-Kongo hemorragisk feber och på landsbygden finns det borrelia.

Särskilt under sommarmånaderna ska man vara noggrann med hygienen som rör mat och dryck för att undvika magsjukor och matförgiftning. Turister ska endast dricka vatten på flaska. Om du blir tvungen att dricka kranvatten ska du koka det först.

Det är viktigt att ha en heltäckande reseförsäkring. Försäkringen bör täcka flygtransport till Finland i fall av allvarlig sjukdom eller olycka.

Många sjukhus godkänner inte internationella reseförsäkringar eller godkänner endast vissa försäkringsbolag.

I alla sjukhus går det inte att betala med internationella kreditkort utan du måste ha kontakter i den lokala valutan.). Innan du reser ska du kontakta ditt eget försäkringbolag och kontrollera vilken klinik i Kazakstan du ska kontakta i nödfall.

Om du har en sjukdom eller är gravid, om du reser till ett farligt område eller om du tänker ägna dig åt någon riskfylld idrott eller hobby, kontrollera med ditt försäkringsbolag när din reseförsäkring gäller och vad den täcker. Det är dyrt och svårt att transportera hem en sjuk eller död person utan en heltäckande försäkring. Man får inte heller alltid vård utomlands utan en betalningsförbindelse eller förhandsbetalning.

Kontrollera alltid innan du reser vilka smittsamma sjukdomar som finns på resmålet och vilka vaccin som rekommenderas. Du hittar information på följande webbplatser:
Institutet för hälsa och välfärd, hälsoinformation för resenärer på finska ”Matkailijan terveysopas” https://www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit/ohjeet-ja-saadokset/matkailijan-terveysopas
Världshälsoorganisationen WHO http://www.who.int/en/
Europeiska smittskyddsmyndigheten http://www.ecdc.europa.eu

Lokala lagar och seder

Det utdelas stränga straff för användning, smuggling och innehav av narkotika.

Homosexuella relationer är inte olagliga, men inte heller ännu allmänt accepterat.

Om man ska vistas i landet mer än en månad kräver myndigheterna ett färskt intyg över att man är HIV-negativ.

Det är inte tillåtet att fotografera vissa platser, till exempel arméns byggnader och deras omgivning, gränsområden och vissa offentliga byggnader. Det finns inte alltid en skylt som upplyser om förbudet.

Bär alltid med dig ditt pass eller en kopia av passet bestyrkt av ambassaden. Man kan bli arresterad om man inte har sitt pass med sig. Om du förlorar ditt pass ska du göra en anmälan till den närmate polisstationen och be om en kopia av anmälan eller utredningen. Kopian ska du skicka till Finlands ambassad som kan utfärda ett resedokument för hemresan. Det lönar sig att ha med sig några extra passfoton på resan.

Inresebestämmelser

Utrikesministeriet ansvarar inte för främmande staters inresebestämmelser, till exempel villkor för passets giltighet eller visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna hos mållandets egna myndigheter, till exempel landets närmaste ambassad.

Finska medborgares resedokument https://um.fi/pass/

Kontaktuppgifter

Finlands ambassad, Nur-Sultan

Astana Tower, 17th floor
12 Samal Microdistrict
NUR-SULTAN Z10F1M5
KAZAKHSTAN
+7 717 244 2121
Sanomat.NUR@formin.fi

Jour: I nödfall kan du kontakta utrikesministeriets konsulära jour: tfn +358 9 1605 5555 och e-post paivystys.um@formin.fi.

Före resan, kom ihåg 4 R

1

Resemeddelanden

I utrikesministeriets resemeddelanden hittar du information om det allmänna säkerhetsläget på resmålet samt om politiska och kulturella förhållanden som kan har inverkan på resesäkerheten.

Läs resemeddelanden
2

Reseanmälan

Om du reser på egen hand eller är på väg till ett riskfyllt område lönar det sig att göra en reseanmälan. Det innebär att du uppger dina kontaktuppgifter till utrikesministeriet så att det får kontakt med dig om en kris eller en nödsituation uppstår.

Gör en reseanmälan
3

Reseförsäkring

Rörelsefrihet är en grundlagsrättighet för finländarna. Du bestämmer själv vart du vill resa och vilka risker du är beredd att ta. Det är viktigt att teckna en täckande reseförsäkring innan resan.

Försäkra dig
4

Resedokument

Kontrollera att dina resedokument är i skick innan du reser. Vänd dig till destinationslandets ambassad för att kontrollera bestämmelser angående pass och visum.

Kontrollera resedokument