Resenär, återvänd till Finland. Följ THL:s karantänanvisningar!

Resenärer uppmanas att återvända till Finland så snart som möjligt. Alla som anländer från utlandet ska beakta karantänanvisningarna som ges av Institutet för hälsa och välfärd.

Läs mera

Risknivån i resemeddelandena för alla länder är förtillfället åtminstone undvik alla resor.

9.3.2020

Island: resemeddelande

Risknivå

Iaktta normal försiktighet

Ytterligare uppgifter om risknivån

Tryggt resmål. Naturförhållanden och växlande väderleksförhållanden förutsätter försiktighet från resenärer, särskilt när man rör sig i naturen.

Aktuellt

Utrikesministeriet och Finlands beskickningar följer hur coronaviruset (COVID-19) påverkar resandet. Läget bevakas tillsammans med Institutet för hälsa och välfärd.

Institutet för hälsa och välfärd följer upp bl.a. Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar ECDC:s och Världshälsoorganisationen WHO:s lägesbild som uppdateras regelbundet. Institutet för hälsa och välfärd publicerar aktuell information om förekomsten av sjukdomen och ger resenärer anvisningar på sin webbplats. Det bästa sättet att skydda sig är att iaktta en god handhygien och hygien när du hostar. https://thl.fi/sv/web/infektionssjukdomar/aktuellt/aktuellt-om-coronaviruset-covid-19

Hälsokontroller och andra undantagsarrangemang kan medföra förseningar på flygplatser, vid gränsstationer och även i övrigt. Vi rekommenderar att du reserverar mer tid än vanligt för alla resor.

Följ myndigheternas information och reserestriktioner på följande sidor:
https://www.landlaeknir.is/koronaveira/english/
https://www.almannavarnir.is/english/news/

Utrikesministeriets resemeddelanden är rekommendationer

Du ansvarar alltid själv för dina beslut om vart och när du reser. De lokala myndigheterna har det primära ansvaret för att trygga säkerheten för alla människor som befinner sig i landet och i nödsituationer ansvarar de för sök- och räddningsinsatser. I krissituationer ska du följa de lokala myndigheternas anvisningar. Följ nyhetsrapporteringen i media och informationen på ambassadens webbplats, i Facebook och på Twitter. Utrikesministeriet och Finlands ambassader och konsulat hjälper finländare enligt lagen om konsulära tjänster. Om Finland inte har diplomatisk representation i ett land utanför EU kan du vända dig till en annan EU-stats representation. Om du deltar i en paketresa är det i första hand researrangören som hjälper dig.
Lag om konsulära tjänster http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990498
EU-direktivet om konsulärt skydd för EU-medborgare https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:32015L0637
Lag om kombinerade resetjänster https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2017/20170901

Utrikesministeriet rekommenderar att du gör en reseanmälan.
Reseanmälan https://reseanmalan.fi

Allmänna säkerhetsläget

Allmänt nödnummer: 112

Brottsligheten

Isländska polisens kontaktuppgifter:
Ríkislögreglustjórinn
Skúlagata 21
101 Reykjavík
Iceland

Tfn: +354 444 2500
e-mail: rls@rls.is
http://www.logreglan.is/english/

I nödfall kan resenärer kontakta Reykjaviks socialjour: Thjónustumidstöd Midborgar og Hlída, Laugavegur 77, Reykjavik, tfn 354 411 1600.
E-post: vmh@reykjavik.is

Om ditt pass försvinner eller blir stulet ska du göra en anmälan till den lokala polisstationen. Om Finland inte har en ambassad eller ett konsulat i landet kan du ansöka om en provisorisk resehandling (Emergency Travel Document, ETD) vid en annan EU-stats ambassad.

Ta kopior av dina viktigaste dokument, såsom passet och biljetterna, och förvara dem skilt från originalen.

Trafiken

De flesta vägarna i huvudstadsregionen är asfalterade.

Riksväg 1 som går runt Island är nästan helt asfalterad, men det kan förekomma gropar och skador i vägytan. Broarna är oftast enfiliga. På Island finns det långa obebodda vägavsnitt där det är glest mellan bensinstationerna och matställena. Kontrollera väderprognosen och vägarnas skick innan du ger dig av med bil. Det är förbjudet att köra utanför vägarna. Om du hyr bil, läs avtalsvillkoren noggrant.

I inlandet finns det helt obebodda bergiga ödemarksområden och där finns inga tjänster. Vägar i inlandet märkta F är avsedda för terrängbilar med fyrhjulsdrift och är användbara närmast i juni–september. Följ de givna datumbegränsningarna och skyltar längs med vägen. Undvik att färdas med endast en bil i inlandet, och särskilt att åka ensam. Var särskilt försiktig när du kör över vattendrag, flodfårorna kan vara mycket djupa och det är inte alltid möjligt att ta sig över. Väderförhållandena, tiden på dygnet och den övriga trafiken påverkar läget.

Särskilt på vintern kan vädret växla mycket snabbt. Utanför huvudstaden plogas i regel endast huvudlederna relativt snabbt. Vi avråder från att köra i sandområdena på södra Island, även på riksväg 1, vid kraftig vind.

Isländska vägverket: information för bilister http://www.vegagerdin.is
Isländska vägstyrelsen http://www.us.is/umferdarstofa/english

Naturförhållanden

Olika extrema väderfenomen, så som stormar och översvämningar förekommer. Det vulkaniska öriket är beläget i en skarv mellan kontinentalplattorna vilket gör att jordbävningar och även vulkanutbrott kan förekomma.

Man ska inte gå ut på glaciärerna utan guide. Under den obrutna isytan kan det finnas råkar som är mycket djupa, varför man ska vara mycket försiktig. Följ de lokala myndigheternas direktiv om du rör dig utomhus eller planerar att fotvandra.

Den isländska räddningsföreningen upprätthåller webbplatsen Safe Travel där man uppge sina reseplaner på en blankett. Om du reser omkring på Island är det viktigt att du meddelar din rutt och din tidtabell. På Safe Travels sidor hittar du också appen 112 för smarttelefoner. Den fungerar på Iphone, Android- och Windowstelefoner. 112-appen är särskilt användbar i inlandet där hörbarheten är dålig. Med hjälp av den kan räddningsmyndigheterna lokalisera en borttappad vandrare med åtta meters noggrannhet. Appen är gratis och att uppdatera sina lokaliseringsuppgifter kostar som ett sms.

Också om man inte har laddat ner 112-appen är det bra att ha smarttelefonen på i en nödsituation. Räddningshelikoptrarna är upprustade med apparatur som kan lokalisera signaler från smarttelefoner.

Resesäkerhet på Island: http://www.safetravel.is/

De senaste meddelandena och anvisningarna om var du kan röra dig, förändringar i väderleken samt naturförhållandena på Island hittar du på det isländska räddningsverkets och meteorologiska institutets webbplatser.

Isländska meteorologiska institutet: http://en.vedur.is
Isländska räddningsverket: http://www.almannavarnir.is/

Hälsoläget

Finska medborgare har tack vare den nordiska konventionen om social trygghet rätt till samma hälsovårdstjänster som isländska medborgare. Man ska ha med sig det europeiska sjukvårdskortet som utfärdas av FPA. http://www.kela.fi/eurooppalainen-sairaanhoitokortti

Resenärer ska överväga att ta en försäkring som täcker kostnader för sjukvård och mediciner samt hemtransport i sjukdoms- eller dödsfall.

Om du har en sjukdom eller är gravid, om du reser till ett farligt område eller om du tänker ägna dig åt någon riskfylld idrott eller hobby, kontrollera med ditt försäkringsbolag när din reseförsäkring gäller och vad den täcker. Det är dyrt och svårt att transportera hem en sjuk eller död person utan en heltäckande försäkring. Man får inte heller alltid vård utomlands utan en betalningsförbindelse eller förhandsbetalning.

Kontrollera alltid innan du reser vilka smittsamma sjukdomar som finns på resmålet och vilka vaccin som rekommenderas. Du hittar information på följande webbplatser:
Institutet för hälsa och välfärd, hälsoinformation för resenärer på finska ”Matkailijan terveysopas” https://www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit/ohjeet-ja-saadokset/matkailijan-terveysopas
Världshälsoorganisationen WHO http://www.who.int/en/
Europeiska smittskyddsmyndigheten http://www.ecdc.europa.eu

Inresebestämmelser

Islands ambassad i Helsingfors: http://www.iceland.is/iceland-abroad/fi

Utrikesministeriet ansvarar inte för främmande staters inresebestämmelser, till exempel villkor för passets giltighet eller visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna hos mållandets egna myndigheter, till exempel landets närmaste ambassad.

Finska medborgares resedokument https://um.fi/pass/

Kontaktuppgifter

Finlands ambassad, Reykjavik

Túngata 30
101 REYKJAVIK
ICELAND
+354 510 0100
sanomat.REY@formin.fi

Jour: I nödfall kan du kontakta utrikesministeriets konsulära jour: tfn +358 9 1605 5555 och e-post paivystys.um@formin.fi.

Före resan, kom ihåg 4 R

1

Resemeddelanden

I utrikesministeriets resemeddelanden hittar du information om det allmänna säkerhetsläget på resmålet samt om politiska och kulturella förhållanden som kan har inverkan på resesäkerheten.

Läs resemeddelanden
2

Reseanmälan

Om du reser på egen hand eller är på väg till ett riskfyllt område lönar det sig att göra en reseanmälan. Det innebär att du uppger dina kontaktuppgifter till utrikesministeriet så att det får kontakt med dig om en kris eller en nödsituation uppstår.

Gör en reseanmälan
3

Reseförsäkring

Rörelsefrihet är en grundlagsrättighet för finländarna. Du bestämmer själv vart du vill resa och vilka risker du är beredd att ta. Det är viktigt att teckna en täckande reseförsäkring innan resan.

Försäkra dig
4

Resedokument

Kontrollera att dina resedokument är i skick innan du reser. Vänd dig till destinationslandets ambassad för att kontrollera bestämmelser angående pass och visum.

Kontrollera resedokument